4907.comÏã¸ÛÈüÂí»á ÔøµÀÈË ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÌØÂë ²©²ÊÍø °×С½ã ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ ÁùºÏ²Ê¿ª½±Ö±²¥ ÁùºÏ²ÊÏÖ³¡¿ª½± ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÉñËãÍø|ÌØÂëÍø|ͼƬ´óÈ«|Ò»ÂëÖÐÌØ|һФÖÐÌØ|¶þФÖÐÌØ|ËÄФÖÐÌØ|ÁùФÖÐÌØ|µ¥Ë«ÖÐÌØ|һФÖÐÌØƽ|ƽÂëÈýÖÐÈý|ƽÌØһФ|һФ²Ê¾­|ÌØÂë¹Î¹Î¿¨|www-4907.com|

±êÌâ:Ïã¸ÛÈüÂí»á|²©²ÊÍø ÌṩÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊѶ|ÔøµÀÈËÌØÂë|ÁùºÏ²Êͼ¿â|ÔøµÀÈ˾ÈÊÀÍø|ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û|Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê2016Äê×ÊÁÏ|www-4907.com
Íøҳ˵Ã÷:Ïã¸ÛÈüÂí»á|ÌṩÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊÁÏ,ȨÍþµÄÈüÂí»áÌØÂëÍøÕ¾´óÈ«,ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,×îÈ«µÄÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼,4907.comÊÕ¼¯ÍøÉÏ×îÇ¿ÊƵÄÏã¸ÛÁùºÏ²Êͼ¿â×ÊÁÏ,ÁùºÏ²ÊÖÐÌØÂÛ̳,ÔøµÀÈ˵¥Ë«,ÁùºÏ²ÊÌØÂë,ÁùºÈ²ÊÃâ·Ñͼ¿â,Ìṩ¾«×¼×îרҵµÄÔøµÀÈËÌØÂëÂÛ̳,ÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊѶ,Ö»Ó¦ÓÃÔںϷ¨µÄÏã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊÁÏ̽ÌÖ,Ôݲ»ÊÊÓÃÓÚÆäËü·Ç·¨µÄÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊÁÏ×ÊѶ,ÍâΧ²©²ÊºÍ·Ç·¨Ê¹Óá£ÈçÒýΪËûÓúó¹û×Ô¸º¡£±¾Íø¸Å²»¸ºÔð¡£ÈçÒò±¾ÖÐÐÄËùÒýÆðµÄËùÓÐÃñÊÂËßËϾù»òÏà¹Ø¾ùÓë±¾ÁùºÏ²Ê¹«Ë¾ÎÞ¹Ø,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊѶÌṩËùÓÐÁùºÏ²ÊÌØÂëÐÅÏ¢½ö¹©ÊýÀíÑо¿Ö®ÓÃ,ÈκÎÈ˲»µÃÓÃÒÔÓ®Àû!!±¾Õ¾Ëù·þÎñ·¶Î§,ÁùºÏ²Ê¹«Ë¾,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë,ÁùºÏ²Êͼ¿â,ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê2016Äê×ÊÁÏ...
¹Ø¼ü´Ê:ÔøµÀÈËÌØÂë,ÁùºÏ²Ê¹«Ë¾,ÁùºÏ²Êͼ¿â,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë,ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê2016Äê×ÊÁÏ...

¡¡

±êÌâ:Ïã¸ÛÈüÂí»á ÌṩÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊѶ ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û ÔøµÀÈËÖÐÌØÍø382029.com
Íøҳ˵Ã÷:¼òÌåÖÐÎÄÕ¾:Ïã¸ÛÈüÂí»áÖÂÁ¦ÌṩÊÀ½ç×î¸ßˮƽµÄÈüÂí¡¢ÌåÓý¼°²©²ÊÓéÀÖ£¬Í¬Ê±Î¬³ÖÈ«¸Û×î´ó´ÈÉƹ«Òæ×ÊÖú»ú¹¹µÄµØλ¡£
¹Ø¼ü×Ö:²Êȯ ÈüÂí²©Îï¹Ý ÁùºÏ²Ê½á¹û ÈüÂí½á¹û ×ãÖDzʽá¹û ¹ú¼ÊÈüÂí ´òßÁÈü ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÁùºÏ²Êͼ¿â ÁùºÏ²ÊÂÛ̳ ÁùºÏ²Ê¹Ì¶¨¹«Ê½ ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ °×С½ã ÔøµÀÈË Ò»ÂëÖÐÌØ Ïã¸ÛÂí»á¿ª½±½á¹û Ïã¸ÛÂí»á½±È¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ²©²Ê¹«Ë¾ µÈÁùºÏ²Ê×ÊѶ!

¡¡

±êÌâ:6159700184²©²ÊÍø ÁùºÏ²Ê49Ñ¡7|Ìṩ2016ÄêÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ|ÔøµÀÈËÌØÂë|ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û|
Íøҳ˵Ã÷:Ïã¸ÛÈüÂí»á:±¾Õ¾ËùÌṩµÄÏã¸ÛÁùºÏ²ÊÄÚÈÝ¡¢ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ¡¢ÁùºÏ²ÊͼƬºÍÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊѶ£¬Ö»Ó¦ÓÃÔںϷ¨µÄÏã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊÁÏ̽ÌÖ,ÁùºÏ²Ê¹Ù·½Íø ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÃâ·Ñ×ÊÁÏ ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ ÁùºÏ²ÊµÄÍøÕ¾ Áù¸ö²Ê¿ª½±½á¹û Áù¸ö²Ê×ÊÁÏ ÁùºÏͬ²Ê¿ª½±ÏÖ³¡ Ïã¸ÛÂí»á Ïã¸ÛÁùºÏ²É Ïã¸ÛÁùºÍ²ÊÏã¸ÛÁùºÏ²Ê¹«Ë¾¿ª½±ÀúÊ·¼Ç¼ liuhecai ÁùºÏ²ÊÌØÂë Ïã¸ÛÁùºÏ ÁùºÏ¿ª½±½á¹û Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¹Ù·½Íø Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¹«Ë¾ÍøÕ¾ Ïã¸ÛÁù¸ö²Ê¿ª½±¼Ç¼¾­ÊÚȨµÄÏã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊÁÏÌØÂëÂÛ̳ Ïã¸Û6ºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂ뿪½±½á¹ûÒѹ«¿ª ÁùºÏ²ÉÌØÂëͼ¿â×ÊÁÏ ÁùºÏÖ®Äڲʿª½±½á¹û 6ºÏ²Ê ÁùºÏÉúФ Ïã¸ÛÌØÂë Âí»áÐÂÎÅ ÁùºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê »áԱ˵Ã÷ °×С½ã ÔøµÀÈË ¹Ü¼ÒÆÅ ÁùºÏ²É²Ê ¿ª½±½á¹û ÁùºÏ²Ê ÈüÂí»á ×îÐÂÏûÏ¢ ÁùºÏ²Ê/Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û liuhecai Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ Ïã¸ÛÕý°æ¹ÒÅƺŠÁùºÏ²ÊÄÚ²¿×ÊÁÏ ÁùºÏ²Ê½ÁÖé ±¦±¦ÁùºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ ÁùºÏ²ÊÏÖ³¡¿ª½± ÁùºÏ²Ê¼´Ê±¿ª½± Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÔ¤²â Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾ ÁùºÏ²Ê¹ÒÅÆ Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÖ·´óÈ« 6ºÏ²ÊƱ ÁùºÏ²É²¨É«Íõ ÁùºÏ²Ê¸ßÊÖÐÄˮ̳ËÄФÖÐÌØͼ Ë®¹ûÄÌÄÌÂÛ̳ Ïã¸ÛÂí»á6ºÏͼ¿âµ¥Ë«´óС ÁùºÏ²Ê¹«Ë¾»Æ´óÏÉÍ·Êý ÌìÏß±¦±¦²¨É«Ðþ»ú ×î´ó×îÈ«µÄÁùºÏ²ÊÂÛ̳ÍøÖ·´óÈ«¡£
¹Ø¼ü×Ö:Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¹Ù·½Íø Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¹«Ë¾ÍøÕ¾ Ïã¸ÛÁù¸ö²Ê¿ª½±¼Ç¼¾­ÊÚȨµÄÏã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊÁÏÌØÂëÂÛ̳ Ïã¸Û6ºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂ뿪½±½á¹ûÒѹ«¿ª ÁùºÏ²ÉÌØÂëͼ¿â×ÊÁÏ ÁùºÏÖ®Äڲʿª½±½á¹û 6ºÏ²Ê ÁùºÏÉúФ Ïã¸ÛÌØÂë Âí»áÐÂÎÅ ÁùºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê »áԱ˵Ã÷ °×С½ã ÔøµÀÈË ¹Ü¼ÒÆÅ ÁùºÏ²É²Ê ¿ª½±½á¹û ÁùºÏ²Ê ÈüÂí»á ×îÐÂÏûÏ¢ ÁùºÏ²Ê/Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û liuhecai Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ Ïã¸ÛÕý°æ¹ÒÅƺŠÁùºÏ²ÊÄÚ²¿×ÊÁÏ ÁùºÏ²Ê½ÁÖé ±¦±¦ÁùºÏ²Ê Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ ÁùºÏ²ÊÏÖ³¡¿ª½± ÁùºÏ²Ê¼´Ê±¿ª½± Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÔ¤²â Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾ ÁùºÏ²Ê¹ÒÅÆ Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÖ·´óÈ« 6ºÏ²ÊƱ ÁùºÏ²É²¨É«Íõ ÁùºÏ²Ê¸ßÊÖÐÄˮ̳ËÄФÖÐÌØͼ Ë®¹ûÄÌÄÌÂÛ̳ Ïã¸ÛÂí»á6ºÏͼ¿âµ¥Ë«´óС ÁùºÏ²Ê¹«Ë¾»Æ´óÏÉÍ·Êý ÌìÏß±¦±¦²¨É«Ðþ»ú ×î´ó×îÈ«µÄÁùºÏ²ÊÂÛ̳ÍøÖ·´óÈ«

¡¡

±êÌâ:905-685-8697²©²ÊÍø ÁùºÏ²Ê|Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê|ÔøµÀÈË|°×С½ã|liuhecai|ÔøµÀÈËÖÐÌØÍø×Éѯվ-www.37767.com
Íøҳ˵Ã÷:×îÐÂÏûÏ¢:Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÂÛ̳ÌṩͶעһ¸öµ¥¶ÀºÅÂë(ÁùºÏ²ÊÌØÂë)»òÉèÁ¢¡¸´óϸ¡¹¡¢¡¸µ¥Ë«¡¹µÈµÄÍæ·¨¡£ÏÖÐй涨»ñ×¼¾­ÓªÁùºÏ²ÊµÄ»ú¹¹Ðëÿ¸ôÁ½ÄêÐøÅÆÒ»´Î£¬Ä¿Ç°ÓÉÏã¸Û²ÊƱ,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÂÛ̳,ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,Ïã¸ÛÈüÂí»á,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê͸ÂëÖÐÐÄ,Ïã¸Ûliuhecai,ÁùºÏ²ÊÌØÂë,ÁùºÏ²Êͼ¿â,ÔøµÀÈËÖÐÌØÍø×Éѯվ,Ïã¸ÛÂí»á½±È¯³ÖÓеÄÁùºÏ²ÊÅÆÕÕ½«ì¶±¾ÄêÆßÔÂÊ®ÆßÈÕ½ìÂú¡£ÓÃÒÔ×ÊÖú¸÷Ïî´ÈÉƹ«Òæ¼Æ»®,Òò´Ë´ò»÷µØÏÂÁùºÏ²ÊÊÇÎÒÃǹ²Í¬µÄÔðÈÎ...
¹Ø¼ü×Ö:ÁùºÏ²Ê,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê,ÔøµÀÈË,liuhecai,°×С½ã,ÁùºÏ²ÊÂÛ̳,ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ,ÁùºÏ²Êͼ¿â,ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼,ÁùºÍ²ÊÃâ·Ñͼ¿â,6ºÏ²ÊβÊý,ÁùºÏ²Å,ÁùºÏ²Éµ¥Ë«,ÌìÏß±¦±¦,Ë®¹ûÄÌÄÌ

¡¡

±êÌâ://www.729666.com:8888.com:8888/#4907ÈüÂí»á×ÊѶÍø|ÁùºÏ²ÊÂÛ̳|Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û|°Ù¼ÒÀÖ|²©²ÊÍø|²©²Ê|ÓéÀÖ³Ç|¿ª½±½á¹û|¿ª½±¼Ç¼²éѯµÈ´óÐÍ...Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ÀúÊ·¼Ç¼×ÊÁϲéѯͼ¿âÍøwww.09988.com
Íøҳ˵Ã÷:±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈÝ¡¢×ÊÁÏ¡¢Í¼Æ¬ºÍ×ÊѶ£¬Ö»Ó¦ÓÃÔںϷ¨µÄÏã¸ÛÁùºÏ²Ê̽ÌÖ£¬Ôݲ»ÊÊÓÃÓÚÆäËü£¬ÍâΧ²©²ÊºÍʹÓá£ÌØ´ËÉùÃ÷£¡ÒÔÉÏËùÓйã¸æÄÚÈݾùΪÁùºÏ²ÊÔÞÖúÉÌÌṩ£¬±¾Õ¾²»¶ÔÆä¾­ÓªÐÐΪ¸ºÔð¡£ä¯ÀÀÕß»òʹÓÃÕßÐë×ÔÐге£ÓйØÔðÈΣ¬±¾Íøվˡ²»¸ºÔ𡣇øƒÈÈËʿՈ×ñÕÕÖÐÈAÈËÃñ¹²ºÍ‡øÏàêP·¨ÂÉ£¬ÇÐÎð…¢Åcـ²©Ó|·¸·¨Àý £¬ÔÚÈκÎÇé›rÏÂÒýÖÂÓ|·¸ËùŒÙµØ…^Ö®·¨ÂÉ£¬¾WÓÑíš×ÔÐгГúÒ»ÇÐ؟ÈΡ£
¹Ø¼ü×Ö:Ïã¸ÛÁùºÏ,ÁùºÏ¿ª½±,ÁùºÏ×ÊÁÏ,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û,ÁùºÏͼ¿â,ÁùºÏÍøÕ¾,ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,Ïã¸ÛÁùºÏ¹«Ë¾,ÁùºÏÍøÖ·,ÁùºÏͼ,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±,ÁùºÏÌØÂë,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,ÁùºÏÏÖ³¡Ö±²¥,ÁùºÏ¿ª½±ºÅÂë,ÁùºÏÖ±²¥,Ïã¸ÛÁùºÏÍøÕ¾,Ïã¸ÛÁùºÏÂÛ̳,ÁùºÏ¹Ù·½Íø,ÁùºÏÏÖ³¡,ÁùºÏ¹«Ë¾,ÁùºÏ¹Ü¼ÒÆÅ,ÁùºÏ°×С½ã,Ïã¸ÛÁùºÏÍøÖ·¡£

¡ÚÏã¸ÛÂí»áÕý°æ¹Ù·½ÍøÕ¾¡Ûwww.4907.com ·¢²¼Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û..ÌØÂëͼƬ.¿ª½±Ê±¼ä.liuhecaiÌØÂë×ÊÁÏÏã¸ÛÁùºÏ²Êͼ¿âµÄ²©²ÊÍø¡ÚÒ»µãºìÏã¸ÛÂí»áÕý°æ¹Ù·½ÍøÕ¾¡ÛÏã¸ÛÁùºÏ²Ê¸ßÊÖÍøÖ·´óÈ«: 29019.com£üwww.733211.com£üwww.432333.com£üwww.766833.com£üwww.800778.com£üwww.3836.com£üwww.33111.com£ü87654.com£üwww.67555.com£üwww.55677.com£üwww.3084.com£üwww.855111.com£üwww.4026.com£üwww.4380.com£üwww.233166.com£üwww.973777£üwww.55599.com£üwww.888300.com£üwww.0866.com£üwww.5682.com£üwww.4887.com£üwww.3438.com£üwww.719999.com£üwww.3438.com£üwww.20333.com£üwww.345999.com£üwww.09988.com£üwww.566567.com£üwww.42555.com£üwww.34506.com£üwww.58333.com£üwww.23266.com£üwww.77333.com£üwww.50789.com£üwww.4937.com£üwww.60333.com£üwww.06644.com£üwww.66777.com£üwww.30779.com£üwww.77888.com£üwww.4956.com£üwww.84888.com£üwww.997993.com£üwww.45604.com£üwww.345888.com£üwww.26333.com£üwww.656888.com£üwww.229888.com£üwww.58333.com£üwww.41235.com£üwww.4548.com£üwww.88266.com£üwww.67999.com£üwww.4868.com£üwww.360222.com£üwww.493333.com£üwww.572222.com£üwww.3374.com£üwww.2954.com£üwww.511777.comÓã¶ùÂÛ̳ 58123Ê®¶þÉúФ ËÑË÷ 55566677 ËÑË÷ 58123 www.31333.com "www.3619.8123,com "www.38333.com 58123СÓã¶ù°æÖ÷ www,38333,com СÓã¶ù5812367899 "k2008.com" ×ãÇò±È·Ö ×ãÇòÖ®Ò¹ ×ãÇòÖ±²¥ ×ãÇò¾º²Ê ×ãÇòС½« ×ãÇòÆïÊ¿ ×ãÇò±¦±´ ×ãÇòÓÈÎï ÊÀ½ç±­×ãÇòwww.567899.net hk777 "3619.com" "23331.com" "11223.net" www.37599.com Ïã¸ÛÃâ·Ñ²Ê×Üͼ¿â "38333.com" hk809 38333,com www.88149.com hk6h6 СÓã¶ù58123Ö÷Ò³ СÓã¶ùͼ¿â Ïã¸ÛСÓã¶ù ²Ê¸£ÁªÃË ¸£²ÊÁªÃË 58123.com 88149 55566677.com 37219981 38333 net kk569 ÁùºÏ²Ê ÈüÂí»á Ïã¸ÛÈüÂí»á ÈüÂí»áÖ÷ÂÛ̳ Ïã¸ÛÈüÂí»áÖ÷ÂÛ̳ ÈüÂí»áÍøÒ³ ÖнðÐÄË®ÂÛ̳ www.66575.com hao6688.com 36399.com 2008123.com zqwbw88.com 4426.com 66337.com 77166.com www.66444.com hk887.com ÁùºÏ²É ÌØÂë ÁùºÏ²Ê2012ÄêÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ ok0888.com 34568.com bk008.com 00368.com y3618.com y3618.com Ïã¸ÛÂí»áÖ÷ÂÛ̳ Ïã¸Û²ÊÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÖ÷ÂÛ̳ Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÖ÷ÂÛ̳xg128.com vv94.com hk133.com 58v.cn www.779.hk. www.495888.com www.92298.com www.99244.com www.38808.com www.965555.com www.01119.com www.88825.com www.805555.com www.636222.com www.785678.com www.08283.com 2233kk.com ky444.com 333377.net 380380.com 88117.com kk4444.com t9788.com tm666666.com ÁùºÏ²Êͼ¿â Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÃÀŮͼ¿â+ÂãÌåÃÀÅ® °×ÐÀÐÀ ÁùºÏ»Ê8810000.com www.76646.com www.78111.com www.09688.com www.488688.com www.67812.com www.45599.com www.7962.com www.48111.com www.255888.com www.09777.com www.tt699.com www.880hk.com 1888.in 87877.com 2008123.com hg568.com 667878.com bj38.com 565588.com am388.com 773322.com 485868.com 66958.com Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê²Êɫͼ¿â ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏͼ¿â °×С½ã www.ku688.com www.kv222.com www.780829.com www.663993.com www.8419.com www.215567.com www.885500.com www.lh1188.com www.4557.com www.922911.com www.589933.com www.343777.com hktm678.com 000852.com ok1366.com ok9688.com 157157.com 561561.com 468468.com 491888.com tm1689.com tm8989.com t838.com 66346.com ºì½ãÃâ·Ñͼ¿â ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ www.70238.com www.682222.com www.944449.com www.006678.com www.7813.com www.42993.com www.09555.com www.227226.com www.966345.com www.623458.com www.856866.com www.242666.com www.19927.com www.74188.com ÁùºÏ²ÊÌØÂë Ïã¸Û²ÊƱ Å®ÈËÂãÌå677655.com 85559.com wa688.com 287287.com 129129.com 158tk.com 00852119.com 00828.com 68855.com 55505.com 16378.com t3399.com Ïã www.910088.com www.3737377.com www.44567.com www.10789.com www.772333.com www.34858.com www.336633.com www.789828.com www.87866.com www.www.84822.comwww.89456.com www.245678.com www.276789.com ¸Û12ÉúФ6ºÏ²Ê 6ºÏ²Ê¿ª½±½á¹û °×ÐÀÐÀÁùºÏ²Ê¹ã¸æÍø899t.com kk7878.com 00654.com hktm588.com y998.com t3366.com ok4949.com 990999.com hk636.com yy1234.net www.290777.com www.612555.com www.0000779.com www.000772.com www.772333.com www.196888.com www.xx1122.com www.7078888.com www.998484.com www.11515.com 231231.com h628.com 81789.com ºì½ãͼ¿â Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐÄ Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¹«Ë¾ Ïã¸Û°ËÏɹýº£Ö÷ÂÛ̳k99.cn xg8.cn zd8888.com 23838.com 678567.com km3888.com 58v.cn www..com www.9409.com www.116115.com www.901888.com www.284333.com www.14900.com www.bb50.com www.7349.com www.820088.com www.654888.com www.654777.com www.661313.com www.6799.com 679679.com hk691.com hk012345.com 228877.com °×С½ãÁùºÏ²ÊÍøÖ·´óÈ« ÁùºÏ²Êͼ ±¨ÂëÁÄÌìÊÒ Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÃâ·Ñͼ¿âtm633.com 55466.com tm8899.com xg833.com www.4477.com ±¦ÂíÂÛ̳ 118ÂÛ̳|ÉñͯÍø| fh94.com 990999.com t9788.com 568558.com v8885.com tm26.com xg6666.com k789.cn ÌØÂëͼ ÌØÂë¾ÈÊÀ »Æ´óÏÉ Ð¼ÓÆ¿ª½±½á¹û ÂãÌåÅ®ÈËͼƬ444488.com 88233.com www.0123456789.com www.qwertyuioplkjhgfdsazxcvbnm.com 885588.com zdr658.com 36918.com 00852.cc 97158.com qq636.com xg9855.com 36236.com six358.com tv128.com »Æ´óÏÉ˵һ¾äӮǮ¾ö Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐÄӮǮÌØÂëÊ« Å®ÈËÏÂÉíͼ¿âwww.001600.com www.hk9966.com www.23361.com7648.com www.779333.com 40889.com 8494.com 55677.com 337766.com 77022.com 80998.net aa234.com 678111.com tm880.net Ïã¸Û°×±ù±ù×ÉѯÍø ¸Û°×¾ÓÊ¿ Ïã¸Û°×»¢Íø ÌØÂë¾ÈÊÀ±¨ k7799.com zdr68.com a18888.com 678kk.com 889hk.cn lhc888.cn 888444.cn zb444.com cn444.com 30887.com 88698.com qq488.com 33768.com ÖÐÌØÐþ»ú»° ÌØÂë,ƽÂë¶þÖжþ,ƽÂëÈýÖжþ,¸´Ê½¶þÖжþ,ƽÂë3ÖÐ3,ƽÂëÈýÖÐÈý,ƽÂëÂÛ̳,ƽÂ빫ʽ,ƽÂë¹æÂÉ¿ÚÁî¹ÒÀú ÐÂhp122.com 679679.com 15816.com 6688168.com 128899.com 485868.com cm3721.com hk133.com ddd666.com 6677.hk 287287.com hk6857.com ¾ÈÊÀ ÖÐÌØÍø Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐĸ£²Ê°ÔÖ÷ 777733.com www.339777.com www.2baimao3.com www.745888.com www.4955555.comwww.63668.com www,33311.com xg8568.com 468468.com 68200.com 33006.com tm8088.com 157157.com 666tu.com www.663666.com hh26.com ÌØÂëÂÛ̳ ×¥ÂëÍõ Õý°æÌìÏß±¦±¦ ÌØÂëÍõ ÌìÏß±¦±¦Í¼¿â66995.com 56.hk 18116.com 68777.com kk4444.com 50958.com hk9496.com k3377.com 68886.cc y33.cc 15778.com 22568.com 345y.com ºì½ãÃâ·Ñͼ¿âÌìÏß±¦±¦Íø ºÏ²ÊÃÀŮͼ ¿âÒ»ÂëÖÐÌØ ÃÀÀöÈËÉúshequ553888.com xg55.com kk289.com cgoko7707.hk 44466.cn 4454.cn 33385.com 15016.com 33003.com 771888.com su188.com ÃÀÀöÈËÉúÐÄË®ÐÄË®ÂÛ̳ ÉîÛÚͼ¿â Ïã¸Û°×С½ãÁùºÏ²Êhkliuhec119118.com t3618.net 06hecai.com 66089.com v8885.com hh25.com ok7989.com 2y3y.net hk888666.net lh6636.com tm666.net Ïã¸ÛÁùºÏ°×С½ã²ÊÉîÛÚͼ¿â|Ïã¸Û¾ÅÁúÁùºÏ²Êͼ¿â ÁùºÏ²Êͼmarks ok00852.com 991888.com ok458.com kk0022.com baidu889.com www.78908.com www.333009.com www.858888.com www.707666.com wwww.255567.com www.555502.com Ïã¸Û°×¾ÓÊ¿ Ïã¸Û°×»¢Íø °×С½ãÌØÂë¾ÈÊÀ±¨ ÐÀÐÀͼ¿âwww.76144.com www.40666.com www.y9888.com www.258.cn www.500bm.com www.5577tk.com www.5588tk.com www.177234.com www.777tk.com www.533998.com www.665589.comÖÐÌØÐþ»ú»° ÌØÂë¿ÚÁî¹ÒÀú °×ÐÀÐÀÌØÂëwj789.com k918.com 38333.cn 542888.com xg5888.net tm5518.com hk5568.com 485868.com xg567555.com k656.com sm8899.com 39639.com Ïã¸Û°×±ù±ù×ÉѯÍø ¾ÈÊÀ ÖÐÌØÍø Å®ÈËÏÂÉí6he6.com 72678.com 30887.com www.345005.com www.577777.comwww.68808.com www.499kk.com tk8888.net 80987.com 699699.com 234789.com hky33.com 16378.com k99.cn kk4444.com hkmarksix.cn Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐĸ£²Ê°ÔÖ÷ ÌØÂëÂÛ̳ ×¥ÂëÍõ Õý°æÌìÏß±¦±¦tt112.com 00828.com 667878.com 667878.com dddrrr.com 30889.com 5428.cn a18888.com 899t.com 351888.com xg627.com 58993.com ÌØÂëÍõ ÌìÏß±¦±¦Í¼¿â ºì½ãÃâ·Ñͼ¿â »ÝÔóÉçȺ www.2437.com www.879789.com www.78926.com www.hao49.com www.tm49.com hk49.com www.bbs49.com www.80767.com www.744888.com www.456228.com www.992888.com www.882883.com www.1377688.com www.49350.com www.cc3377.com www.772222.com www.704444.com 484800.com www.76759.com www.788188.com www.8473.com www.666608.com www.399kk.com www.4745.com 55677.net hk5868.com [»µº¢×ÓÁùºÏÉçÇø] [¡ï·É¸çÊýÀíÍø¡ï] [ÃìÐÇÊýÀíÁùºÏÍø] hhh666.com 28886.com 20983.com k51668.com 89456.com kk0088.com abab88.com zdr68.com www.543333.com www.567396.com www.4519.com www.584888.com www.367333.com www.39977.com www.818881.com www.70229.com www.63908.com www.745555.com www.3612.com www.711555.com shishifuzhuangcheng.com hp5868.com hg688.com xx3266.com ok68168.com [ÐֵܽáÒåÁùºÏÍø] [¼Ó¼õ²©²ÊÌÃÉçÇø] [ÖлªÂ¥ÁùºÏÉçÇø]485868.com hk4466.com 678111.com 17299.com xg9855.com aa2233.com 56111.com 889123.com 94694.com 456333.com t3399.com [ÁùºÏȺӢÁùºÏÍø] [ÌùÊ¿»Ê×ÊѶÉçÇø] [²©°®ÁùºÏ¼ÒÔ°Íø]784567.com 730678.com lh599.com cctv00852.com 87877.com liuhecaiziliao.com my6668.com 3961.com xg0858.com hk691.com hktm568.com [ÕæÁú¹¬ÁùºÏÉçÇø] [²©²ÊÔÚÏßÁùºÏÍø] [·çɳ±¤ÁùºÏÉçÇø] t9788.com t838.com 66346.com tu66.com 81919.com tm5868.cn k5678.cn 98886.net 3961.com 888hh.com 85698.com 686888.com 80458.com [³ÂÁúÁùºÏÉçÇøÍø] [°®²ÊÁªÃËÉçÇøÍø] [ÖÚÒ×ÓéÀÖ¼ÒÔ°Íø]tm5828.com 4647.cn 26111.com ma789.net hk55568.com 678kk.com 868789.com bxj00852.com 18528.com mk258.com 38444.com 287287.com [ʵսÁªÃËÁù www.355555.com www.50789.com www.q85122.com www.137111.com www.448.cc www.345988.com www.694444.com www.888180.com www.bbs30.com www.44379.com www.441188.com www.291234.com www.999978.com www.k098.com www.501111.com 8882.cc www.111889.com www.7788678.com www.8012345.com www.9892.cc www.331339.com www.511777.com www.973666.com www.2785.com www.4236.com www.99990478com www.3451.com www.4288.cc www.233567.com www.555313.com www.976888.com www.28022.com www.882884.com www.888345.com www.482100.com www.500hm.com www.25488.com www.30915.com www.40666.com www.387777.com www.72889.com www.789567.com www.41090.com www.818881.com www.988777.com www.83789.com www.77766.com www.4519.com www.345658.com www.588900.com www.08667.com www.885500.com www.85456.com www.405678.com www.73887.com www.770678.com www.38084.com www.60011.com www.789666.com www.885123.com www.148888.com www.559333.com www.cc6677.com ]? [ÐÖµÜÁªÃËÁùºÏÍø]k4966.com 666tu.com 796888.com 88888y.com k789.cn 56598.com qqqq8888.com k88678.net tk686.com 123357.com vv189.com [¸Û²ÊÁùºÏÌìµØÍø] [ǬÀ¤ www.778333.com www.70999.com www.81789.com www.499789.com www.472222.com www.94448.com www.399299.com www.808666.com www.888670.com www.233166.com www.079888.com www.555313.com www.255567.com www.555534.com »¯±ùÈËÂÛ̳] [Æß²Êõ¹åÔ·ÉçÇø] [Ïã¸Û²ÊÕ¾ÁªÃËÍø] sixjk.com k6655.com 90.hk tm633.com 48888.com 667878.com xg144.com 00852555.com hk133.com 56787.com 58787.com www.664663.com www.72878.com www.999881.com www.343888.com www.5854.cc www.992997.com www.999897.com www.339777.com www.49398.com www.083000.comwww.31678.com www.6358.com www.61456.com www.092222.com www.65377.com www.001600.com www.663232.com www.000779.com www.999612.com www.81177.com www.74739.com www.619666.com www.344888.com www.999613.com www.855068.com www.18274.com www.39977.com www.552992.com www.108444.com www.66456.com www.bb50.com www.66567.com www.335339.com www.446556.com www.06099.com www.650666.com 223222.com www.775777.com www.160666.com www.baimao3.com www.ok888555.com www.7788678.com www.kk83.com www.823000.com www.3888888.com www.4797.com www.47491.com www.663883.com www.tm003.com www.775111.com www.9409.com www.426666.com www.788188.com www.14900.com www.555799.com www.46678.com www.08334.com www.49511.com www.71887.com www.740777.com www.722000.com www.34522.com www.848008.com [ÕæÃÏ×ÓÁú¹¤×÷ÊÒ] [´´ÊÀ¼ÍÁªÃËÉçÇø] [Ïã¸Û²ÆÉñÂÛ̳Íø] a7878.com kk9888.com www.332297.com www.ok7777.com www.66990.com www.87a.com www.74808.com www.984444.com www.5964.com www.707555.com www.789099.com www.7306.com www.778000.com www.499000.com www.hk27.com www.56764.com www.178008.com www.78345.com www.4394.com 00654.com fa1118.com www.03789.com 4748.cc www.445444.com www.003344.com www.998992.com www.440441.com www.55888.com www.144177.com www.666775.com www.503888.com www.331818.com www.997993.com www.81805.com www.550678.com www.888300.com www.0075.com www.253333.com www.171888.com www.678u.com www.5483.com www.8944.com www.989l.com www.8916.com www.7038.com www.111333.com www.66602.com www.376666.com www.358888.com www.cc877.com www.6434.com www.444487.com www.775888.com www.903333.com www.77234.com www.22299.com www.0449.com www.0422.com www.88829.com www.669888.com www.909022.com www.4246.com www.655288.com www.345005.com www.6335.com www.mm44.com www.82444.com www.01997.com www.tm46.com www.4236.com www.35789.com www.46672.com www.26994.com www.699678.com www.5849.com www.258088.com www.8437.com www.977888.com www.3428.com www.467788.com www.667765.com www.4381.com www.555700.com www.581555.com www.902444.com www.270999.com www.83193.com www.4952.com www.67994.com www.808777.com www.067.cc www.305555.com www.35777.com www.ktxbb.com www.775789.com www.556611.com www.4964.com www.663662.com www.284888.com www.3474.com www.00900.com www.081111.com www.4850.com www.58358.com www.6084.com www.667798.com www.849999.com www.79805.com www.994777.com 442555.com www.443555.com www.38084.com y6677.com qq488.com ke00852.com hk3927.net hk133.com [Ô˲ÆÖÁß·ÐÇÂÛ̳] [Ì«×ÓÉçÇøÁùºÏÍø] [±¬Äã t3618.net 988288.com mk8699.com 667878.com www..com www..com www..com www..com www..com www.2489.com www.83776.com www.26777.com www.26677.com www.89333.com www.56712.com www.30915.com www.6335.com www.6434.com www.4026.com www.566222.com www.929222.com www.06633.com www.399399.com www.60333.com www.83077.com www.63228.com www.7306.com www.8147.com www.4768.com www.068888.com www.195666.com www.4868.com www.47222.com www.78555.com www.26777.com www.25777.com www.343888.com www.348888.com www.345888.com www.9847.com www.9333888.com www.669789.com www.03888.com www.121255.com www.25225.com 55505.com www.aa7777.com www.3680.com www.87345.com www.886456.com www.55566677.com www.4749.com www.923999.com www.67808.com ÃÀÀöÈËÉú ×··çͼ¿â www.3619.com www.89377.com www.8049.com www.my128.net www.txbb.com www.ymz1.com www.ymz01.com www.ymz02.com www.ymz2.com www.ymz3.com www.ymz03.com Îåζիͼ¿â ÎåζիÂÛ̳ www.6374.com www.7303.com www.4238.com www.3439.com www.855111.com www.kk778.com www.v58.net ¸ßÊÖ¾ÛÒåÌà www.y999.net www.887883.com my128.net 3k4k.com www.696666.com 7702.com www.7424.com www.22777.com www.30430.com ÀϹ㶫ÂÛ̳ ÀϹ㶫 Ïã¸ñÀïÀ­ÂÛ̳ www.0409.com www.hk778.com www.18999.com www.7070.cc www.777766.com www.5339.com www.4749.com www.8646.com www.11555.com www.668998.com www.245678.com www.543333.com www.77749.com www.bxj.com www.bxj94.com www.665558.com www.sixzdr.com www.126222.com www.055678.com www.019111.com $Ïã¸Û666ÔÚÏß www.33222.com.com www.999666.com www.308888.com www.38636.com www.035555.com www.350888.com www.49888.com www.40666.com www.297777.com www.611789.com www.77888.com www.89888.com www.02888.com www.116789.com www.132456.com www.570777.com www.670780.com www.111153.com www.611789.com www.255888.com www.81444.com www.44499.com www.86669.com www.55611.com www.48889.com www.07179.com 9411.net»¶¾ÛÒ»ÌÃÐÄË®Ö÷ÂÛ̳: www.789kj.com 111kj.com.www.4918.com www.999000.com www.4887.com www.88822.com www.2baimao3.com www.68236.com www.353111.com www.55859.com www.878444.com www.566575.com www.126888.com www.76789.com www.8877727.com www.55227.com www.19663.com www.900345.com www.905555.com www.77727.com www.88859.com www.582999 www.bxj.com www.my1898.com www.65234.com www.099333.com www.141111.com www.445544.com www.003344.com www.578888.com www.758888.com www.889999.com www.50345.com www.59678.com www.67829.com www.lt66.com www.570777.com 118 www.22244.com www.33666.com www.177288.com www.6335.com www.5336.com www.56769.com www.xg23.com www.3684.com www.39909.com www.609999.com www.xg23.com www.927777.com www.34585.com www.zdrw.com www.sixzdr.com www.zdrsix.com www.zdr.cc www.3494.com www.39955.com www.49137.com www.018888.com www.50555.com www.202345.comwww.775888.com www.56112.com www.57112.com www.68239.com www.733888.com www.882008.com www.269999.com www.xg558.com www.sohui.comwww.baidu.com www.994999.com www.573333.com www.83738.com www.hkjc.com www.48889.com www.0480.com www.666604.com www.43678.com www.846688.com www.46099.com www.tm5888.com www.380999.com www.89377.com www.cc855.com www.22669.com www.504.com www.6335.com www.53444.com www.866789.com www.569999.com.com www.85855.com www.33789.com www.09333.com www.82555.com www.3485.com www.09988.com www.4798.com www.79900.com www.9426.com www.815555.com www.131444.com www.360222.com www.56588.com www.566567.com www.81456.com www.818888.com www.5681.com www.33396.com www.124444.com www.989999.com www.400007.com www.78979.com www.2509.com www.03888.com www.215555.com www.898788.com www.778678.com www.4889.cc www.271333.com www.38578.com www.18778.com www.66755.com www.4557.com www.73386.com www.58558.net www.74739.com www.785678.com www.530555.com www.18tk.com www.382222.com www.46177.com www.38228.com www.128999.com www.868kk.com www.ji46.com www.pi59.com www.pi599 www.p499.com www.5k6k.com www.mm8899.com www.03088.com www.cx118.com www.8k9k.com www.7k8k.net www.12kk.com www.33226.com www.six5.com www.88822.com www.738678.com www.7469.com www.66799.com www.mm5555.com www.mm6666.com www.717777.com www.mm3333.com www.22kk.net www.56568.com www.99974.com www.4565678.com www.9333888.com www.71883.com www.48997.com www.xg66666.com www.63668.com www.222567.com www.6046.com www.69567.com www.56568.cc www.ok38.com www.88377.com www.599299 www.ji2010.com www.57999 www.40323.com www.609999.com www.11555.com www.27733.com www.2474.com www.668998.com www.22255.com www.003456.com www.hk99999.com www.5639.com www.ok666666.com www.778778.com www.94388.com www.4467.com www.48388.com www.22777.com www.tm996.com www.k9999.com www.234555.com www.310444.com www.ok46.com www.aaa789.com www.ok14.com www.xgkk.com www.8422.com www.k5558.com www.44400.com www.ppp777.com www.tm886.com www.tm57.com www.62333.com www.779999.com www.660789.com www.567396.com www.56739.com www.472222.com www.848899.com www.01666.com www.456228.com www.722355.com www.ok1888.COM www.937999.com www.tm886.com www.230888.com www.89777 www.3078.com www.70389.com www.083000.com www.595555.com www.72878.com www.4507.com www.888700.com www.65999.com www.778778.com www.4467.com www.tm49.com www.hy49.com www.588988.com www.3078.com www.809898 www.77178.com www.sm888.com www.8438.com www.59555.com www.444412.com www.387999.com www.23473.com www.888765.com www.466888.com www.807999.com www.74188.com www.6447.com www.84222.com www.815888.com www.28686.com www.548888.com www.516666.com www.76669.com www.4813.com www.5603.com www.7343.com www.999901.com www.01416.com www.02555.com www.77755.com www.78222.com www.82555.com www.79555.com www.338833.com www.7489.com www.775789.com www.345607.com www.07222.com www.555700.com www.47777.com www.56824.com www.209999.com www.3642.com www.5639.com 948888.com www.889568.com www.222700.com www.416888.com www.67969.com www.04884.com www.446555.com www.www.442555.com www.877666.com www.903333.com www.913333.com www.996998.com www.567333.com www.34508.com www.hk5566.com www.380999.com www.270999.com www.70999.com www.01666.com www.290ff.com www.xzx28.com www.lhc123.hk www.bbs.290.hk www.190ff.com www.7y10.com www.4329.com www.166663.com www.022229.net www.160ff.com www.bg361.com www.bbs.160gj.com www.390ff.com www.5v.hk www.667ff.com www.8qqqqqqqq.com www.933ff.com www.hong1.cc www.lh189.com www.lh189.com www.bff123.com www.160kk.com www.160kk.com www.160kk.com www.90tif.com 27v.com www.99849.com www.90tif.com www.99fa.cc www.hong1.cc www.9966.hk www.554888.net www.022221.com www.222cn.com www.6439.com www.maozexi2600.com www.hk6868.com www.999948.comwww.60011.com www.555139.com www.23449.com www.56588.com www.490000.com www.711555.com www.80330.com www.4954.com www.47491.com www.37506.com www.88729.com www.533599.com www.39458.com www.899568.com www.681234.com www.76568.com www.77738.com www.456456.net www.4719.com www.2946.cc www.134999.com www.60244.com www.490000.com www.522588.com www.89888.com www.76588.com www.4501.com www.4537.com www.868899.com www.24749.com www.616199.com www.1149.com www.30876.com www.122.hk www.141111.com www.666114.com www.66799.com www.74222.com www.776555.com www.599555.com www.44555.com www.566222.com www.717888.com www.23489.com www.811888.com www.67007.com www.03655.com www.739888.com www.69089.com www.22882.com www.589999.com www.02567.com www.70238.com www.711733.com www.612555.com www.120hk.com www.5ccc.cc www.4bbbb.com WWW.1vs49.COM www.678900.com www.73498.com www.333388.com www.90399.com www.799222.com www.90538.com www.682200.com www.4230.com www.882244.com www.6cccc.cc www.42882.com www.90776.com www.65229.com www.49118.com www.ok226.com www.tt538.com www.101777.com www.664499.com www.3849.net www.744445.com www.tt533.com www.82369.com www.222294.com www.000772.com www.39910.com www.82899.com www.549988.com www.50004000.com www.114499.com www.8855kk.com www.616268.com www.99228.com www.379tk.com www.122144.com www.138222.com www.61982.com www.011233.com www.gs7788.com www.18882.com www.195999.com www.771990.com www.61005.com www.829000.com www.8000555.com www.174888.com www.911558.com www.630444.com www.31809.com www.10488.com www.663665.com www.885789.com www.335555.com www.778666.com www.677727.com www.07887.com www.21182.com www.003737.com www.2y3y.com www.40779.com www.606tk.com www.909090.com www.ibaoma.com www.88178.com www.138888.com www.hk1666.com www.hk7788.com www.ba09.com www.ji29.com www.375789.com www.667.hk www.506666.com Ïã¸Û¹ÒÅÆ֮ȫƪ°Ù¼ÒÀÖ×ÊѶ£ºÌØÂë,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÂÛ̳,²©²ÊÍø,liuhecai,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼,Ïã¸ÛÈüÂí»áÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾.»Æº×Â¥ÓéÀÖ³Ç.ÁùºÏ²Ê¿ª½±Ö±²¥ .ÁùºÏ²É.ÁùºÏ²ÊÍøÖ·.ÁùºÍ²Ê.ÁùºÈ²Ê.ÁùºÏ²Ë.Ïã¸ÛÁùºÏ²Êͼ¿â.6ºÏ²Ê.ÁùºÏ²ÊÀúÊ·¿ª½±¼Ç¼.×î¿ìÖ±²¥¿ª½±½á¹û.Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂëÂÛ̳ҹÃ÷ÖéÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏÉñËãÐÄË®ÂÛ̳-Íú½ÇÐÄË®ÂÛ̳-СÏã¸ÛÂÛ̳-¾ÅÁúÌÃ-´ó¹ÛÔ°ÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏ²ÆÉñÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏ±¦µäÐÄË®ÂÛ̳-ͨÌìÃâ·ÑÐÄË®ÂÛ̳-Õвƽø±¦¸ßÊÖÂÛ̳ÁùºÏ¹«Ê½Íø ¼×ÌìÏÂȨÍþÂÛ̳-ͬÀÖÐÄË®ÂÛ̳-±¦Âë¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-ÉñÁú¸ßÊÖÂÛ̳-ÁùºÏ¾ÓÊ¿ÐÄË®ÂÛ̳-²©ÌìÏÂÁùºÏ¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-±¨Ï²ÄñÐÄË®ÂÛ̳-ÖÁ×ðºìÑÕȨÍþÂÛ̳-Öлª¾«Ó¢ÁªÃËÂÛ̳ ÈÕÔ¹ÈÐÄË®ÂÛ̳-ÖÁ×ðºìÑÕȨÍþÂÛ̳-ÎÞµÐÖí¸çÓéÀÖÐÝÏÐÍø-¶¥¼â¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-»Æ´óÏÉÐÄˮ̳-°×С½ãÐÄË®ÂÛ̳-²Ê°ÔÍõÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ÂëÍõÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏÂë½ÖÂÛ̳-ÌúËãÅÌÏÖ³¡¿ª½± ºìÅ£ÐÄË®ÂÛ̳-´óºìÓ¥¸ßÊÖÂÛ̳-»¤Ãñͼ¿â- ÌìÁú©IÀÏÅÆͼ¿â-½ðɽ²Ê°ÔÐÄË®ÂÛ̳-Ììè©I¸ßÊÖÂÛ̳-½ðºü¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-ºÃÔËÀ´¸ßÊÖÁªÃËÁùºÏÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-½ðÔª±¦¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ ±¦ÂíÂÛ̳-À¶ÔÂÁÁÐÄË®ÂÛ̳-Ì«ÑôÍø¸ßÊÖÂÛ̳-±öÀû¸ßÊÖ̳-¾Û±¦ÅèÖ÷ÂÛ̳-ƽ°²¸ßÊÖÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ţħÍõÐÝÏÐÓéÀÖÂÛ̳-´óºìÓ¥ÂÛ̳-Ì«ÑôÍø¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-¾ÅÖÝ´óµÛ¸ßÊÖÂÛ̳ ¼Ã¹«ÐÄË®¸ßÊÖ̳-¼ªÀûÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ÉñӥȨÍþÐÄË®ÂÛ̳-ÈþÂëÍõ³¯È¨ÍþÂÛ̳-ÌìÏß±¦±¦ÐÄË®ÂÛ̳-СÁúÅ®ÐÄË®ÂÛ̳-ºá²Æ¸»ÐÄË®ÂÛ̳-ºÚÃÃÃâ·ÑÐÄË®ÂÛ̳-×ÊÉúÌÃÐÄË®ÂÛ̳ ²ÊÃñÖ®¼ÒÖ÷ÂÛ̳-À¶ÐÇÐÇƽÌØÂÛ̳-ÍòÈËÌøßÊÖÂÛ̳-Ê¢ÊÀƽÌØÐÄˮ̳-ÎÞÐëÖÓ×ÓÆÚÖ÷ÂÛ-СÇàÄêȨÍþÂÛ̳-Ê¢ÊÀÍõ³¯ÐÄˮ̳-º£ÑóÐÄË®ÂÛ̳-¶«·½Ã÷ÖéÂÛ̳-ÌØÂëÀÖÔ°ÂÛ̳ Ææ¼£ÊÀ¼ÒÖ÷ÂÛ̳-°ÙʤÐÄË®ÂÛ̳-ÐÇ¿Õ¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-С²Æ¸»ÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-±±·½ÏÐÈ˸ßÊÖÂÛ̳-¹ã¶«ÈËÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ÌØÂëÀÖÔ°ÂÛ̳-¾«Ó¢Ö÷ÂÛ̳-ÃÎÈëÉñ»úÐÄË®ÂÛ̳-²ÊÒײ©¸ßÊÖÂÛ̳ ÐÇ¿Õ¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-½ðëʨÍõÐÄˮ̳-ºìÌ«ÑôÐÄË®ÂÛ̳-Ò»±¾ÍòÀû¸ßÊÖ̳-¹í¹È×Ó©I¹«Ê½Íø-¼ªÐǴ͸£ÐÄˮ̳-ëÔóÎ÷¸ßÊÖÂÛ̳-²ÊÃñÖ®¼ÒÐÄˮ̳-ÓÂÍùֱǰƽÌØ̳-¼«ÏÞÂë»Ê¸ßÊÖ̳ ºÃÔËÀ´Æ½ÌØÂÛ̳-999¸ßÊÖÂÛ̳-Âíµ½³É¹¦¸ßÊÖ̳-×ݺáÌìϸßÊÖ̳-Сº£¹Ô¹ÔÐÄˮ̳-ºì¸Û¸ßÊÖÐÄˮ̳-ºìÈ˹ÝȨÍþÂÛ̳-ÖÐÑë×Ͻû³Ç×ÜÂÛ̳-ÁùÁù˳ÐÄË®ÂÛ̳- ÎåÐÐÌìÏÂÐÄË®ÂÛ̳ ÄÏ·½ÈËÐÄË®ÂÛ̳-¶«³ÉÎ÷¾Í¸ßÊÖ̳-×ÊÉúÌÃÐÄË®ÂÛ̳-ÉòÔÁúƽÌØÍø-¼«ÏÞÀÇÐÄˮרÇø-Íò×ÏǧºìÐÄˮ̳-¸»¸çÃâ·Ñ¸ßÊÖ̳-°×èͼ¿â-Ò¡Ò»Ò¡ÐÄË®ÂÛ̳-»ÝÔóÉçȺÖ÷ÂÛ̳ ºì½ãÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-´óµÀÖÁ¼ò¸ßÊÖ̳-ÎÞÐëÖÓ×ÓÆÚÂÛ̳-½ð¶à±¦ÐÄË®ÂÛ̳-ÉîÛÚ¸£Ì³ÐÄË®Çø-ÔÂÔÂӮƽÌØÂÛ̳-¹«Ê½Íø¸ßÊÖÂÛ̳-´ó½ãÃâ·ÑÖ÷ÂÛ̳-ºì¸Û¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-¼«Æ·¸ßÊÖÐÄˮ̳ ½ðÆÅÆÅÐÄË®ÂÛ̳-ǧ°ÙÍòÐÄË®ÂÛ̳-СÓã¶ùÐÄË®ÂÛ̳-½­ÄϹ«Ê½Íø-ÆÚÆÚ·¢ÐÄË®ÂÛ̳-ÈþÂëÍõ³¯È¨Íþ̳-¸ßÊÖÁªÃ˸ßÊÖ̳-Éñ²ÊÌøßÊÖÂÛ̳-À×·æÂÛ̳-ÆæÃŶݼ×ÐÄË®ÂÛ̳-ÎÞÃû²ÝÐÄË®ÂÛ̳ ÔøµÀÈËÐÄË®ÂÛ̳-ÁáççÌìÏÂÐÄˮ̳-±¼ÌÚÓ®ÌظßÊÖ̳-Ôµ¿É±ÈÐÄË®ÂÛ̳-²ÊÖ®Ôµ¸ßÊÖÂÛ̳-°ÙÏþÉú¸ßÊÖÂÛ̳-ºÃÐÖµÜÐÄË®ÂÛ̳-°ÙÍò¸»Î̸ßÊÖ̳-Éñ²¶¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-½ð·ÉÓ¥¸ßÊÖÂÛ̳ ²©²ÊÍø,bet365×ãÇòÖ±²¥,qxwȫѶÍø777,Ã÷Öé¹ú¼ÊÕæÈËÓéÀÖ³Ç,É격... ´ó¸»ºÀ¸ßÊÖÂÛ̳-Éñ»úÃîËã¸ßÊÖ̳-½ðÎÝ´«Ëµ¸ßÊÖ̳-СÓêȨÍþ¹«Ê½Íø-½ðÒøµÛ¹ú½»Á÷Íø-½ð¸«Í·ÐÄË®ÂÛ̳-¸»¼Ò²Ø±¦¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-Ïã¸Û¹æÂÉÂÛ̳-¿­ÐýßßÊÖ̳-½ðµõÍ°ÐÄË®ÂÛ̳ ¡ÚÁùºÏÉñµÆÐÄË®ÂÛ̳¡Ûwww.4026.com ·¢²¼Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û..ÌØÂëͼƬ.¿ª½±Ê±¼ä.liuhecaiÌØÂë×ÊÁÏÏã¸ÛÁùºÏ²Êͼ¿âµÄȫѶÍø¡ÚÁùºÏÉñµÆÐÄË®ÂÛ̳¡ÛÏã¸ÛÁùºÏ²Ê¸ßÊÖÖ®¼ÒÐÄË®ÂÛ̳ȫѶÍø.¼°Ê±ÊÕ¼ºÍ|¿ª½±½á¹ûʱ¼ä¼Ç¼.liuhecaiÌØÂë×ÊÁÏÏã¸ÛÁùºÏ²ÊͼµÄ²©²ÊÍøÕ¾£¬Îª²©²Ê°®ºÃÕßÌṩ×îרҵµÄÍøÉϲ©²Ê·þÎñ,Èò©²Ê°®ºÃÕß×î¼òµ¥±ã½Ý4026.com¡ÚÁùºÏÉñµÆÐÄË®ÂÛ̳¡ÛÏã¸ÛÁùºÏ²Ê¸ßÊÖÖ®¼ÒÐÄË®ÂÛ̳.www.4026.com·¢²¼Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÓëÏã¸Û±¾¸Ų̂ÏÖ³¡Í¬²½²¥³ö,½á¹û×Ô¶¯¸üÐÂ.ȫѶÍø.¼°Ê±ÊÕ¼ºÍ|¿ª½±½á¹ûʱ¼ä¼Ç¼.×î×¼ÌØÂë×ÊÁϵIJ©²ÊÍøÕ¾£¬ÎªÍøÂ粩²Ê°®ºÃÕß,Ãâ·ÑÌṩ×îÈ«Ã棬×îʵÓã¬×îרҵµÄÍøÉϲ©²Êµ¼º½·þÎñ,Èò©²Ê°®ºÃÕß×î¼òµ¥±ã½ÝµÄÕÒµ½ËùÇó,,www.4026.com¦ò4026.com¦òwww.25577.com¦òwww.55537.com¦òwww.676000.com¦òwww.33111.com¦òwww.333111.com¦òwww.88333.com¦ò88333.com¦òwww.888555.com¦òwww.855111.com¦òwww.722000.com¦òwww.888lhc.com¦òwww.98111.com¦òwww.929222.com¦òwww.4026.com¦òwww.55677.com¦òwww.87654.com¦òwww.4026.com¦òwww.4380.com¦òwww.233166.com¦òwww.973777¦òwww.55599.com¦òwww.888300.com¦òwww.0866.com¦òwww.5682.com¦òwww.4887.com¦òwww.3438.com¦òwww.719999.com¦òwww.3438.com¦òwww.20333.com¦òwww.345999.com¦òwww.09988.com¦òwww.566567.com¦òwww.42555.com¦òwww.34506.com¦òwww.58333.com¦òwww.23266.com¦òwww.77333.com¦òwww.50789.com¦òwww.4937.com¦òwww.60333.com¦òwww.06644.com¦òwww.66777.com¦òwww.30779.com¦òwww.77888.com¦òwww.4956.com¦òwww.84888.com¦òwww.997993.com¦òwww.45604.com¦òwww.345888.com¦òwww.26333.com¦òwww.656888.com¦òwww.229888.com¦òwww.58333.com¦òwww.41235.com¦òwww.4548.com¦òwww.88266.com¦òwww.67999.com¦òwww.4868.com¦òwww.360222.com¦òwww.493333.com¦òwww.572222.com¦òwww.3374.com¦òwww.2954.com¦òwww.511777.comÓã¶ùÂÛ̳ 58123Ê®¶þÉúФ ËÑË÷ 55566677 ËÑË÷ 58123 www.31333.com "www.3619.8123,com "www.38333.com 58123СÓã¶ù°æÖ÷ www,38333,com СÓã¶ù5812367899 "k2008.com" ×ãÇò±È·Ö ×ãÇòÖ®Ò¹ ×ãÇòÖ±²¥ ×ãÇò¾º²Ê ×ãÇòС½« ×ãÇòÆïÊ¿ ×ãÇò±¦±´ ×ãÇòÓÈÎï ÊÀ½ç±­×ãÇòwww.567899.net hk777 "3619.com" "23331.com" "11223.net" www.37599.com Ïã¸ÛÃâ·Ñ²Ê×Üͼ¿â "38333.com" hk809 38333,com www.88149.com hk6h6 СÓã¶ù58123Ö÷Ò³ СÓã¶ù ͼ¿â Ïã¸ÛСÓã¶ù ²Ê¸£ÁªÃË ¸£²ÊÁªÃË 58123.com 88149 55566677.com 37219981 38333 net kk569 ÁùºÏ²Ê ÈüÂí»á Ïã¸ÛÈüÂí»á ÈüÂí»áÖ÷ÂÛ̳ Ïã¸ÛÈüÂí»áÖ÷ÂÛ̳ ÈüÂí»áÍøÒ³ ÖнðÐÄË®ÂÛ̳ www.66575.com hao6688.com 36399.com 2008123.com zqwbw88.com 4426.com 66337.com 77166.com www.66444.com hk887.com ÁùºÏ²É ÌØÂë ÁùºÏ²Ê2012ÄêÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ ok0888.com 34568.com bk008.com 00368.com y3618.com y3618.com Ïã¸ÛÂí»áÖ÷ÂÛ̳ Ïã¸Û²ÊÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÖ÷ÂÛ̳ Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÖ÷ÂÛ̳xg128.com vv94.com hk133.com 58v.cn www.779.hk. www.495888.com www.92298.com www.99244.com www.38808.com www.965555.com www.01119.com www.88825.com www.805555.com www.636222.com www.785678.com www.08283.com 2233kk.com ky444.com 333377.net 380380.com 88117.com kk4444.com t9788.com tm666666.com ÁùºÏ²Êͼ¿â Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÃÀŮͼ¿â+ÂãÌåÃÀÅ® °×ÐÀÐÀ ÁùºÏ»Ê8810000.com www.76646.com www.78111.com www.09688.com www.488688.com www.67812.com www.45599.com www.7962.com www.48111.com www.255888.com www.09777.com www.tt699.com www.880hk.com 1888.in 87877.com 2008123.com hg568.com 667878.com bj38.com 565588.com am388.com 773322.com 485868.com 66958.com Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê²Êɫͼ¿â ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏͼ¿â °×С½ã www.ku688.com www.kv222.com www.780829.com www.663993.com www.8419.com www.215567.com www.885500.com www.lh1188.com www.4557.com www.922911.com www.589933.com www.343777.com hktm678.com 000852.com ok1366.com ok9688.com 157157.com 561561.com 468468.com 491888.com tm1689.com tm8989.com t838.com 66346.com ºì½ãÃâ·Ñͼ¿â ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼ www.70238.com www.682222.com www.944449.com www.006678.com www.7813.com www.42993.com www.09555.com www.227226.com www.966345.com www.623458.com www.856866.com www.242666.com www.19927.com www.74188.com ÁùºÏ²ÊÌØÂë Ïã¸Û²ÊƱ Å®ÈËÂãÌå677655.com 85559.com wa688.com 287287.com 129129.com 158tk.com 00852119.com 00828.com 68855.com 55505.com 16378.com t3399.com Ïã www.910088.com www.3737377.com www.44567.com www.10789.com www.772333.com www.34858.com www.336633.com www.789828.com www.87866.com www.www.84822.comwww.89456.com www.245678.com www.276789.com ¸Û12ÉúФ6ºÏ²Ê 6ºÏ²Ê¿ª½±½á¹û °×ÐÀÐÀÁùºÏ²Ê¹ã¸æÍø899t.com kk7878.com 00654.com hktm588.com y998.com t3366.com ok4949.com 990999.com hk636.com yy1234.net www.290777.com www.612555.com www.0000779.com www.000772.com www.772333.com www.196888.com www.xx1122.com www.7078888.com www.998484.com www.11515.com 231231.com h628.com 81789.com ºì½ãͼ¿â Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐÄ Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¹«Ë¾ Ïã¸Û°ËÏɹýº£Ö÷ÂÛ̳k99.cn xg8.cn zd8888.com 23838.com 678567.com km3888.com 58v.cn www..com www.9409.com www.116115.com www.901888.com www.284333.com www.14900.com www.bb50.com www.7349.com www.820088.com www.654888.com www.654777.com www.661313.com www.6799.com 679679.com hk691.com hk012345.com 228877.com °×С½ãÁùºÏ²ÊÍøÖ·´óÈ« ÁùºÏ²Êͼ ±¨ÂëÁÄÌìÊÒ Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÃâ·Ñͼ¿âtm633.com 55466.com tm8899.com xg833.com www.4477.com ±¦ÂíÂÛ̳ 118ÂÛ̳|ÉñͯÍø| fh94.com 990999.com t9788.com 568558.com v8885.com tm26.com xg6666.com k789.cn ÌØÂëͼ ÌØÂë¾ÈÊÀ »Æ´óÏÉ Ð¼ÓÆ¿ª½±½á¹û ÂãÌåÅ®ÈËͼƬ444488.com 88233.com www.0123456789.com www.qwertyuioplkjhgfdsazxcvbnm.com 885588.com zdr658.com 36918.com 00852.cc 97158.com qq636.com xg9855.com 36236.com six358.com tv128.com »Æ´óÏÉ˵һ¾äӮǮ¾ö Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐÄӮǮÌØÂëÊ« Å®ÈËÏÂÉí ͼ¿âwww.001600.com www.hk9966.com www.23361.com7648.com www.779333.com 40889.com 8494.com 55677.com 337766.com 77022.com 80998.net aa234.com 678111.com tm880.net Ïã¸Û°×±ù±ù×ÉѯÍø ¸Û°×¾ÓÊ¿ Ïã¸Û°×»¢Íø ÌØÂë¾ÈÊÀ±¨ k7799.com zdr68.com a18888.com 678kk.com 889hk.cn lhc888.cn 888444.cn zb444.com cn444.com 30887.com 88698.com qq488.com 33768.com ÖÐÌØÐþ»ú»° ÌØÂë,ƽÂë¶þÖжþ,ƽÂëÈýÖжþ,¸´Ê½¶þÖжþ,ƽÂë3ÖÐ3,ƽÂëÈýÖÐÈý,ƽÂëÂÛ̳,ƽÂ빫ʽ,ƽÂë¹æÂÉ ¿ÚÁî¹ÒÀú ÐÂhp122.com 679679.com 15816.com 6688168.com 128899.com 485868.com cm3721.com hk133.com ddd666.com 6677.hk 287287.com hk6857.com ¾ÈÊÀ ÖÐÌØÍø Ïã¸ÛÍþ ÍþÌØÂëÖÐÐĸ£²Ê°ÔÖ÷ 777733.com www.339777.com www.2baimao3.com www.745888.com www.4955555.comwww.63668.com www,33311.com xg8568.com 468468.com 68200.com 33006.com tm8088.com 157157.com 666tu.com www.663666.com hh26.com ÌØ ÂëÂÛ̳ ×¥ÂëÍõ Õý°æÌìÏß±¦±¦ ÌØÂëÍõ ÌìÏß±¦±¦Í¼¿â66995.com 56.hk 18116.com 68777.com kk4444.com 50958.com hk9496.com k3377.com 68886.cc y33.cc 15778.com 22568.com 345y.com ºì½ãÃâ·Ñͼ¿âÌìÏß±¦±¦Íø ºÏ²ÊÃÀŮͼ ¿âÒ»ÂëÖÐÌØ ÃÀÀöÈËÉúshequ553888.com xg55.com kk289.com cgoko7707.hk 44466.cn 4454.cn 33385.com 15016.com 33003.com 771888.com su188.com ÃÀÀöÈËÉúÐÄË®ÐÄË®ÂÛ̳ ÉîÛÚͼ¿â Ïã¸Û°×С½ãÁùºÏ²Êhkliuhec119118.com t3618.net 06hecai.com 66089.com v8885.com hh25.com ok7989.com 2y3y.net hk888666.net lh6636.com tm666.net Ïã¸ÛÁùºÏ°×С½ã²ÊÉîÛÚͼ¿â|Ïã¸Û¾ÅÁúÁùºÏ²Êͼ¿â ÁùºÏ²Êͼmarks ok00852.com 991888.com ok458.com kk0022.com baidu889.com www.78908.com www.333009.com www.858888.com www.707666.com wwww.255567.com www.555502.com Ïã¸Û°×¾ÓÊ¿ Ïã¸Û°×»¢Íø °×С½ãÌØÂë¾ÈÊÀ±¨ ÐÀÐÀͼ¿âwww.76144.com www.40666.com www.y9888.com www.258.cn www.500bm.com www.5577tk.com www.5588tk.com www.177234.com www.777tk.com www.533998.com www.665589.comÖÐÌØÐþ»ú»° ÌØÂë¿ÚÁî¹ÒÀú °×ÐÀÐÀÌØÂëwj789.com k918.com 38333.cn 542888.com xg5888.net tm5518.com hk5568.com 485868.com xg567555.com k656.com sm8899.com 39639.com Ïã¸Û°×±ù±ù×ÉѯÍø ¾ÈÊÀ ÖÐÌØÍø Å®ÈËÏÂÉí6he6.com 72678.com 30887.com www.345005.com www.577777.comwww.68808.com www.499kk.com tk8888.net 80987.com 699699.com 234789.com hky33.com 16378.com k99.cn kk4444.com hkmarksix.cn Ïã¸ÛÍþÍþÌØÂëÖÐÐĸ£²Ê°ÔÖ÷ ÌØÂëÂÛ̳ ×¥ÂëÍõ Õý°æÌìÏß±¦±¦tt112.com 00828.com 667878.com 667878.com dddrrr.com 30889.com 5428.cn a18888.com 899t.com 351888.com xg627.com 58993.com ÌØÂëÍõ ÌìÏß±¦±¦Í¼¿â ºì½ãÃâ·Ñͼ¿â »ÝÔóÉçȺ www.2437.com www.879789.com www.78926.com www.hao49.com www.tm49.com hk49.com www.bbs49.com www.80767.com www.744888.com www.456228.com www.992888.com www.882883.com www.1377688.com www.49350.com www.cc3377.com www.772222.com www.704444.com 484800.com www.76759.com www.788188.com www.8473.com www.666608.com www.399kk.com www.4745.com 55677.net hk5868.com [»µº¢×ÓÁùºÏÉçÇø] [¡ïïw¸çÊýÀíÍø¡ï] [ÃìÐÇÊýÀíÁùºÏÍø] hhh666.com 28886.com 20983.com k51668.com 89456.com kk0088.com abab88.com zdr68.com www.543333.com www.567396.com www.4519.com www.584888.com www.367333.com www.39977.com www.818881.com www.70229.com www.63908.com www.745555.com www.3612.com www.711555.com shishifuzhuangcheng.com hp5868.com hg688.com xx3266.com ok68168.com [ÐֵܽáÒåÁùºÏÍø] [¼Ó¼õ²©²ÊÌÃÉçÇø] [ÖлªÂ¥ÁùºÏÉçÇø]485868.com hk4466.com 678111.com 17299.com xg9855.com aa2233.com 56111.com 889123.com 94694.com 456333.com t3399.com [ÁùºÏȺӢÁùºÏÍø] [ÌùÊ¿»Ê×ÊѶÉçÇø] [²©°®ÁùºÏ¼ÒÔ°Íø]784567.com 730678.com lh599.com cctv00852.com 87877.com liuhecaiziliao.com my6668.com 3961.com xg0858.com hk691.com hktm568.com [ÕæÁú¹¬ÁùºÏÉçÇø] [²©²ÊÔÚÏßÁùºÏÍø] [·çɳ±¤ÁùºÏÉçÇø] t9788.com t838.com 66346.com tu66.com 81919.com tm5868.cn k5678.cn 98886.net 3961.com 888hh.com 85698.com 686888.com 80458.com [³ÂÁúÁùºÏÉçÇøÍø] [°®²ÊÁªÃËÉçÇø Íø] [ÖÚÒ×ÓéÀÖ¼ÒÔ°Íø]tm5828.com 4647.cn 26111.com ma789.net hk55568.com 678kk.com 868789.com bxj00852.com 18528.com mk258.com 38444.com 287287.com [ʵսÁªÃËÁù www.355555.com www.50789.com www.q85122.com www.137111.com www.448.cc www.345988.com www.694444.com www.888180.com www.bbs30.com www.44379.com www.441188.com www.291234.com www.999978.com www.k098.com www.501111.com 8882.cc www.111889.com www.7788678.com www.8012345.com www.9892.cc www.331339.com www.511777.com www.973666.com www.2785.com www.4236.com www.99990478com www.3451.com www.4288.cc www.233567.com www.555313.com www.976888.com www.28022.com www.882884.com www.888345.com www.482100.com www.500hm.com www.25488.com www.30915.com www.40666.com www.387777.com www.72889.com www.789567.com www.41090.com www.818881.com www.988777.com www.83789.com www.77766.com www.4519.com www.345658.com www.588900.com www.08667.com www.885500.com www.85456.com www.405678.com www.73887.com www.770678.com www.38084.com www.60011.com www.789666.com www.885123.com www.148888.com www.559333.com www.cc6677.com ]? [ÐÖµÜÁªÃËÁùºÏÍø]k4966.com 666tu.com 796888.com 88888y.com k789.cn 56598.com qqqq8888.com k88678.net tk686.com 123357.com vv189.com [¸Û²ÊÁùºÏÌìµØÍø] [ǬÀ¤ www.778333.com www.70999.com www.81789.com www.499789.com www.472222.com www.94448.com www.399299.com www.808666.com www.888670.com www.233166.com www.079888.com www.555313.com www.255567.com www.555534.com »¯±ùÈËÂÛ̳] [Æß²Êõ¹åÔ·ÉçÇø] [Ïã¸Û²ÊÕ¾ÁªÃËÍø] sixjk.com k6655.com 90.hk tm633.com 48888.com 667878.com xg144.com 00852555.com hk133.com 56787.com 58787.com www.664663.com www.72878.com www.999881.com www.343888.com www.5854.cc www.992997.com www.999897.com www.339777.com www.49398.com www.083000.comwww.31678.com www.6358.com www.61456.com www.092222.com www.65377.com www.001600.com www.663232.com www.000779.com www.999612.com www.81177.com www.74739.com www.619666.com www.344888.com www.999613.com www.855068.com www.18274.com www.39977.com www.552992.com www.108444.com www.66456.com www.bb50.com www.66567.com www.335339.com www.446556.com www.06099.com www.650666.com 223222.com www.775777.com www.160666.com www.baimao3.com www.ok888555.com www.7788678.com www.kk83.com www.823000.com www.3888888.com www.4797.com www.47491.com www.663883.com www.tm003.com www.775111.com www.9409.com www.426666.com www.788188.com www.14900.com www.555799.com www.46678.com www.08334.com www.49511.com www.71887.com www.740777.com www.722000.com www.34522.com www.848008.com [ÕæÃÏ×Óýˆ¹¤×÷ÊÒ] [´´ÊÀ¼ÍÁªÃËÉçÇø] [Ïã¸Û²ÆÉñÂÛ̳Íø] a7878.com kk9888.com www.332297.com www.ok7777.com www.66990.com www.87a.com www.74808.com www.984444.com www.5964.com www.707555.com www.789099.com www.7306.com www.778000.com www.499000.com www.hk27.com www.56764.com www.178008.com www.78345.com www.4394.com 00654.com fa1118.com www.03789.com 4748.cc www.445444.com www.003344.com www.998992.com www.440441.com www.55888.com www.144177.com www.666775.com www.503888.com www.331818.com www.997993.com www.81805.com www.550678.com www.888300.com www.0075.com www.253333.com www.171888.com www.678u.com www.5483.com www.8944.com www.989l.com www.8916.com www.7038.com www.111333.com www.66602.com www.376666.com www.358888.com www.cc877.com www.6434.com www.444487.com www.775888.com www.903333.com www.77234.com www.22299.com www.0449.com www.0422.com www.88829.com www.669888.com www.909022.com www.4246.com www.655288.com www.345005.com www.6335.com www.mm44.com www.82444.com www.01997.com www.tm46.com www.4236.com www.35789.com www.46672.com www.26994.com www.699678.com www.5849.com www.258088.com www.8437.com www.977888.com www.3428.com www.467788.com www.667765.com www.4381.com www.555700.com www.581555.com www.902444.com www.270999.com www.83193.com www.4952.com www.67994.com www.808777.com www.067.cc www.305555.com www.35777.com www.ktxbb.com www.775789.com www.556611.com www.4964.com www.663662.com www.284888.com www.3474.com www.00900.com www.081111.com www.4850.com www.58358.com www.6084.com www.667798.com www.849999.com www.79805.com www.994777.com 442555.com www.443555.com www.38084.com y6677.com qq488.com ke00852.com hk3927.net hk133.com [Ô˲ÆÖÁß·ÐÇÂÛ̳] [Ì«×ÓÉçÇøÁùºÏÍø] [±¬Äã t3618.net 988288.com mk8699.com 667878.com www..com www..com www..com www..com www..com www.2489.com www.83776.com www.26777.com www.26677.com www.89333.com www.56712.com www.30915.com www.6335.com www.6434.com www.4026.com www.566222.com www.929222.com www.06633.com www.399399.com www.60333.com www.83077.com www.63228.com www.7306.com www.8147.com www.4768.com www.068888.com www.195666.com www.4868.com www.47222.com www.78555.com www.26777.com www.25777.com www.343888.com www.348888.com www.345888.com www.9847.com www.9333888.com www.669789.com www.03888.com www.121255.com www.25225.com 55505.com www.aa7777.com www.3680.com www.87345.com www.886456.com www.55566677.com www.4749.com www.923999.com www.67808.com ÃÀÀöÈËÉú ×··çͼ¿â www.3619.com www.89377.com www.8049.com www.my128.net www.txbb.com www.ymz1.com www.ymz01.com www.ymz02.com www.ymz2.com www.ymz3.com www.ymz03.com Îåζիͼ¿â ÎåζիÂÛ̳ www.6374.com www.7303.com www.4238.com www.3439.com www.855111.com www.kk778.com www.v58.net ¸ßÊÖ¾ÛÒåÌà www.y999.net www.887883.com my128.net 3k4k.com www.696666.com 7702.com www.7424.com www.22777.com www.30430.com ÀϹ㶫ÂÛ̳ ÀϹ㶫 Ïã¸ñÀïÀ­ÂÛ̳ www.0409.com www.hk778.com www.18999.com www.7070.cc www.777766.com www.5339.com www.4749.com www.8646.com www.11555.com www.668998.com www.245678.com www.543333.com www.77749.com www.bxj.com www.bxj94.com www.665558.com www.sixzdr.com www.126222.com www.055678.com www.019111.com $Ïã¸Û666ÔÚÏß www.33222.com.com www.999666.com www.308888.com www.38636.com www.035555.com www.350888.com www.49888.com www.40666.com www.297777.com www.611789.com www.77888.com www.89888.com www.02888.com www.116789.com www.132456.com www.570777.com www.670780.com www.111153.com www.611789.com www.255888.com www.81444.com www.44499.com www.86669.com www.55611.com www.48889.com www.07179.com 9411.net»¶¾ÛÒ»ÌÃÐÄË®Ö÷ÂÛ̳: www.789kj.com 111kj.com.www.4918.com www.999000.com www.4887.com www.88822.com www.2baimao3.com www.68236.com www.353111.com www.55859.com www.878444.com www.566575.com www.126888.com www.76789.com www.8877727.com www.55227.com www.19663.com www.900345.com www.905555.com www.77727.com www.88859.com www.582999 www.bxj.com www.my1898.com www.65234.com www.099333.com www.141111.com www.445544.com www.003344.com www.578888.com www.758888.com www.889999.com www.50345.com www.59678.com www.67829.com www.lt66.com www.570777.com 118 www.22244.com www.33666.com www.177288.com www.6335.com www.5336.com www.56769.com www.xg23.com www.3684.com www.39909.com www.609999.com www.xg23.com www.927777.com www.34585.com www.zdrw.com www.sixzdr.com www.zdrsix.com www.zdr.cc www.3494.com www.39955.com www.49137.com www.018888.com www.50555.com www.202345.comwww.775888.com www.56112.com www.57112.com www.68239.com www.733888.com www.882008.com www.269999.com www.xg558.com www.sohui.comwww.baidu.com www.994999.com www.573333.com www.83738.com www.hkjc.com www.48889.com www.0480.com www.666604.com www.43678.com www.846688.com www.46099.com www.tm5888.com www.380999.com www.89377.com www.cc855.com www.22669.com www.504.com www.6335.com www.53444.com www.866789.com www.569999.com.com www.85855.com www.33789.com www.09333.com www.82555.com www.3485.com www.09988.com www.4798.com www.79900.com www.9426.com www.815555.com www.131444.com www.360222.com www.56588.com www.566567.com www.81456.com www.818888.com www.5681.com www.33396.com www.124444.com www.989999.com www.400007.com www.78979.com www.2509.com www.03888.com www.215555.com www.898788.com www.778678.com www.4889.cc www.271333.com www.38578.com www.18778.com www.66755.com www.4557.com www.73386.com www.58558.net www.74739.com www.785678.com www.530555.com www.18tk.com www.382222.com www.46177.com www.38228.com www.128999.com www.868kk.com www.ji46.com www.pi59.com www.pi599 www.p499.com www.5k6k.com www.mm8899.com www.03088.com www.cx118.com www.8k9k.com www.7k8k.net www.12kk.com www.33226.com www.six5.com www.88822.com www.738678.com www.7469.com www.66799.com www.mm5555.com www.mm6666.com www.717777.com www.mm3333.com www.22kk.net www.56568.com www.99974.com www.4565678.com www.9333888.com www.71883.com www.48997.com www.xg66666.com www.63668.com www.222567.com www.6046.com www.69567.com www.56568.cc www.ok38.com www.88377.com www.599299 www.ji2010.com www.57999 www.40323.com www.609999.com www.11555.com www.27733.com www.2474.com www.668998.com www.22255.com www.003456.com www.hk99999.com www.5639.com www.ok666666.com www.778778.com www.94388.com www.4467.com www.48388.com www.22777.com www.tm996.com www.k9999.com www.234555.com www.310444.com www.ok46.com www.aaa789.com www.ok14.com www.xgkk.com www.8422.com www.k5558.com www.44400.com www.ppp777.com www.tm886.com www.tm57.com www.62333.com www.779999.com www.660789.com www.567396.com www.56739.com www.472222.com www.848899.com www.01666.com www.456228.com www.722355.com www.ok1888.COM www.937999.com www.tm886.com www.230888.com www.89777 www.3078.com www.70389.com www.083000.com www.595555.com www.72878.com www.4507.com www.888700.com www.65999.com www.778778.com www.4467.com www.tm49.com www.hy49.com www.588988.com www.3078.com www.809898 www.77178.com www.sm888.com www.8438.com www.59555.com www.444412.com www.387999.com www.23473.com www.888765.com www.466888.com www.807999.com www.74188.com www.6447.com www.84222.com www.815888.com www.28686.com www.548888.com www.516666.com www.76669.com www.4813.com www.5603.com www.7343.com www.999901.com www.01416.com www.02555.com www.77755.com www.78222.com www.82555.com www.79555.com www.338833.com www.7489.com www.775789.com www.345607.com www.07222.com www.555700.com www.47777.com www.56824.com www.209999.com www.3642.com www.5639.com 948888.com www.889568.com www.222700.com www.416888.com www.67969.com www.04884.com www.446555.com www.www.442555.com www.877666.com www.903333.com www.913333.com www.996998.com www.567333.com www.34508.com www.hk5566.com www.380999.com www.270999.com www.70999.com www.01666.com www.290ff.com www.xzx28.com www.lhc123.hk www.bbs.290.hk www.190ff.com www.7y10.com www.4329.com www.166663.com www.022229.net www.160ff.com www.bg361.com www.bbs.160gj.com www.390ff.com www.5v.hk www.667ff.com www.8qqqqqqqq.com www.933ff.com www.hong1.cc www.lh189.com www.lh189.com www.bff123.com www.160kk.com www.160kk.com www.160kk.com www.90tif.com 27v.com www.99849.com www.90tif.com www.99fa.cc www.hong1.cc www.9966.hk www.554888.net www.022221.com www.222cn.com www.6439.com www.maozexi2600.com www.hk6868.com www.999948.comwww.60011.com www.555139.com www.23449.com www.56588.com www.490000.com www.711555.com www.80330.com www.4954.com www.47491.com www.37506.com www.88729.com www.533599.com www.39458.com www.899568.com www.681234.com www.76568.com www.77738.com www.456456.net www.4719.com www.2946.cc www.134999.com www.60244.com www.490000.com www.522588.com www.89888.com www.76588.com www.4501.com www.4537.com www.868899.com www.24749.com www.616199.com www.1149.com www.30876.com www.122.hk www.141111.com www.666114.com www.66799.com www.74222.com www.776555.com www.599555.com www.44555.com www.566222.com www.717888.com www.23489.com www.811888.com www.67007.com www.03655.com www.739888.com www.69089.com www.22882.com www.589999.com www.02567.com www.70238.com www.711733.com www.612555.com www.120hk.com www.5ccc.cc www.4bbbb.com WWW.1vs49.COM www.678900.com www.73498.com www.333388.com www.90399.com www.799222.com www.90538.com www.682200.com www.4230.com www.882244.com www.6cccc.cc www.42882.com www.90776.com www.65229.com www.49118.com www.ok226.com www.tt538.com www.101777.com www.664499.com www.3849.net www.744445.com www.tt533.com www.82369.com www.222294.com www.000772.com www.39910.com www.82899.com www.549988.com www.50004000.com www.114499.com www.8855kk.com www.616268.com www.99228.com www.379tk.com www.122144.com www.138222.com www.61982.com www.011233.com www.gs7788.com www.18882.com www.195999.com www.771990.com www.61005.com www.829000.com www.8000555.com www.174888.com www.911558.com www.630444.com www.31809.com www.10488.com www.663665.com www.885789.com www.335555.com www.778666.com www.677727.com www.07887.com www.21182.com www.003737.com www.2y3y.com www.40779.com www.606tk.com www.909090.com www.ibaoma.com www.88178.com www.138888.com www.hk1666.com www.hk7788.com www.ba09.com www.ji29.com www.375789.com www.667.hk www.506666.com Ïã¸Û¹ÒÅÆ֮ȫƪ°Ù¼ÒÀÖ×ÊѶ£º°ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¡¢²©²Êͨ¡¢È«Ñ¶ÍøÐÅÓþÆÀ¼¶ËùÌṩһÇÐ×ÊÁÏÖ»¹©ÓÃÓÚÍøÂç°Ù¼ÒÀÖ¡¢²©²Ê°®ºÃÕ߲ο¼ÌÖÂÛä¯ÀÀ²©²ÊÍø×íºìÑÕÐÄË®ÂÛ̳ÌìÁú¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-µãºìÐÄË®ÂÛ̳£¨www.14000.com£©TTÓéÀÖ³Ç-Ë®¹ûÄÌÄÌÖ÷ÂÛ̳-ÁùºÏÉñµÆ¸ßÊÖÂÛ̳-×íºìÑÕÐÄË®ÂÛ̳-ȫѶÍø-×´ÔªºìÐÄË®ÂÛ̳-118Ö÷ÂÛ̳-ÁùºÏÖÒÒåÌÃÐÄË®ÂÛ̳ Ò¹Ã÷ÖéÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏÉñËãÐÄË®ÂÛ̳-Íú½ÇÐÄË®ÂÛ̳-СÏã¸ÛÂÛ̳-¾ÅÁúÌÃ-´ó¹ÛÔ°ÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏ²ÆÉñÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏ±¦µäÐÄË®ÂÛ̳-ͨÌìÃâ·ÑÐÄË®ÂÛ̳-Õвƽø±¦¸ßÊÖÂÛ̳ÁùºÏ¹«Ê½Íø ¼×ÌìÏÂȨÍþÂÛ̳-ͬÀÖÐÄË®ÂÛ̳-±¦Âë¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-ÉñÁú¸ßÊÖÂÛ̳-ÁùºÏ¾ÓÊ¿ÐÄË®ÂÛ̳-²©ÌìÏÂÁùºÏ¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-±¨Ï²ÄñÐÄË®ÂÛ̳-ÖÁ×ðºìÑÕȨÍþÂÛ̳-Öлª¾«Ó¢ÁªÃËÂÛ̳ ÈÕÔ¹ÈÐÄË®ÂÛ̳-ÖÁ×ðºìÑÕȨÍþÂÛ̳-ÎÞµÐÖí¸çÓéÀÖÐÝÏÐÍø-¶¥¼â¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-»Æ´óÏÉÐÄˮ̳-°×С½ãÐÄË®ÂÛ̳-²Ê°ÔÍõÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ÂëÍõÐÄË®ÂÛ̳-ÁùºÏÂë½ÖÂÛ̳-ÌúËãÅÌÏÖ³¡¿ª½± ºìÅ£ÐÄË®ÂÛ̳-´óºìÓ¥¸ßÊÖÂÛ̳-»¤Ãñͼ¿â- Ììýˆ©IÀÏÅÆͼ¿â-½ðɽ²Ê°ÔÐÄË®ÂÛ̳-Ììè©I¸ßÊÖÂÛ̳-½ðºü¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-ºÃÔËÀ´¸ßÊÖÁªÃËÁùºÏÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-½ðÔª±¦¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ ±¦ÂíÂÛ̳-À¶ÔÂÁÁÐÄË®ÂÛ̳-Ì«ÑôÍø¸ßÊÖÂÛ̳-±öÀû¸ßÊÖ̳-¾Û±¦ÅèÖ÷ÂÛ̳-ƽ°²¸ßÊÖÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ţħÍõÐÝÏÐÓéÀÖÂÛ̳-´óºìÓ¥ÂÛ̳-Ì«ÑôÍø¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-¾ÅÖÝ´óµÛ¸ßÊÖÂÛ̳ ¼Ã¹«ÐÄË®¸ßÊÖ̳-¼ªÀûÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ÉñӥȨÍþÐÄË®ÂÛ̳-ÈþÂëÍõ³¯È¨ÍþÂÛ̳-ÌìÏß±¦±¦ÐÄË®ÂÛ̳-СÁúÅ®ÐÄË®ÂÛ̳-ºá²Æ¸»ÐÄË®ÂÛ̳-ºÚÃÃÃâ·ÑÐÄË®ÂÛ̳-×ÊÉúÌÃÐÄË®ÂÛ̳ ²ÊÃñÖ®¼ÒÖ÷ÂÛ̳-À¶ÐÇÐÇƽÌØÂÛ̳-ÍòÈËÌøßÊÖÂÛ̳-Ê¢ÊÀƽÌØÐÄˮ̳-ÎÞÐëÖÓ×ÓÆÚÖ÷ÂÛ-СÇàÄêȨÍþÂÛ̳-Ê¢ÊÀÍõ³¯ÐÄˮ̳-º£ÑóÐÄË®ÂÛ̳-¶«·½Ã÷ÖéÂÛ̳-ÌØÂëÀÖÔ°ÂÛ̳ Ææ¼£ÊÀ¼ÒÖ÷ÂÛ̳-°ÙʤÐÄË®ÂÛ̳-ÐÇ¿Õ¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-С²Æ¸»ÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-±±·½ÏÐÈ˸ßÊÖÂÛ̳-¹ã¶«ÈËÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-ÌØÂëÀÖÔ°ÂÛ̳-¾«Ó¢Ö÷ÂÛ̳-ÃÎÈëÉñ»úÐÄË®ÂÛ̳-²ÊÒײ©¸ßÊÖÂÛ̳ ÐÇ¿Õ¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-½ðëʨÍõÐÄˮ̳-ºìÌ«ÑôÐÄË®ÂÛ̳-Ò»±¾ÍòÀû¸ßÊÖ̳-¹í¹È×Ó©I¹«Ê½Íø-¼ªÐǴ͸£ÐÄˮ̳-ëÔóÎ÷¸ßÊÖÂÛ̳-²ÊÃñÖ®¼ÒÐÄˮ̳-ÓÂÍùֱǰƽÌØ̳-¼«ÏÞÂë»Ê¸ßÊÖ̳ ºÃÔËÀ´Æ½ÌØÂÛ̳-999¸ßÊÖÂÛ̳-ñRµ½³É¹¦¸ßÊÖ̳-×ݺáÌìϸßÊÖ̳-Сº£¹Ô¹ÔÐÄˮ̳-ºì¸Û¸ßÊÖÐÄˮ̳-ºìÈ˹ÝȨÍþÂÛ̳-ÖÐÑë×Ͻû³Ç×ÜÂÛ̳-ÁùÁù˳ÐÄË®ÂÛ̳- ÎåÐÐÌìÏÂÐÄË®ÂÛ̳ ÄÏ·½ÈËÐÄË®ÂÛ̳-¶«³ÉÎ÷¾Í¸ßÊÖ̳-×ÊÉúÌÃÐÄË®ÂÛ̳-ÉòÔÁúƽÌØÍø-¼«ÏÞÀÇÐÄˮרÇø-Íò×ÏǧºìÐÄˮ̳-¸»¸çÃâ·Ñ¸ßÊÖ̳-°×èͼ¿â-Ò¡Ò»Ò¡ÐÄË®ÂÛ̳-»ÝÔóÉçȺÖ÷ÂÛ̳ ºì½ãÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-´óµÀÖÁ¼ò¸ßÊÖ̳-ÎÞÐëÖÓ×ÓÆÚÂÛ̳-½ð¶à±¦ÐÄË®ÂÛ̳-ÉîÛÚ¸£Ì³ÐÄË®Çø-ÔÂÔÂӮƽÌØÂÛ̳-¹«Ê½Íø¸ßÊÖÂÛ̳-´ó½ãÃâ·ÑÖ÷ÂÛ̳-ºì¸Û¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳-¼«Æ·¸ßÊÖÐÄˮ̳ ½ðÆÅÆÅÐÄË®ÂÛ̳-ǧ°ÙÍòÐÄË®ÂÛ̳-СÓã¶ùÐÄË®ÂÛ̳-½­ÄϹ«Ê½Íø-ÆÚÆÚ·¢ÐÄË®ÂÛ̳-ÈþÂëÍõ³¯È¨Íþ̳-¸ßÊÖÁªÃ˸ßÊÖ̳-Éñ²ÊÌøßÊÖÂÛ̳-À×·æÂÛ̳-ÆæÃŶݼ×ÐÄË®ÂÛ̳-ÎÞÃû²ÝÐÄË®ÂÛ̳ ÔøµÀÈËÐÄË®ÂÛ̳-ÁáççÌìÏÂÐÄˮ̳-±¼ÌÚÓ®ÌظßÊÖ̳-Ôµ¿É±ÈÐÄË®ÂÛ̳-²ÊÖ®Ôµ¸ßÊÖÂÛ̳-°ÙÏþÉú¸ßÊÖÂÛ̳-ºÃÐÖµÜÐÄË®ÂÛ̳-°ÙÍò¸»Î̸ßÊÖ̳-Éñ²¶¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-½ð·ÉÓ¥¸ßÊÖÂÛ̳ ²©²ÊÍø,bet365×ãÇòÖ±²¥,qxwȫѶÍø777,Ã÷Öé¹ú¼ÊÕæÈËÓéÀÖ³Ç,É격... ´ó¸»ºÀ¸ßÊÖÂÛ̳-Éñ»úÃîËã¸ßÊÖ̳-½ðÎÝ´«Ëµ¸ßÊÖ̳-СÓêȨÍþ¹«Ê½Íø-½ðÒøµÛ¹ú½»Á÷Íø-½ð¸«Í·ÐÄË®ÂÛ̳-¸»¼Ò²Ø±¦¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳-Ïã¸Û¹æÂÉÂÛ̳-¿­ÐýßßÊ։¯-½ðµõÍ°ÐÄË®ÂÛ̳ ÁúÓÎËĺ£Ö÷ÂÛ̳-×¥ÂëÍõÐÄË®ÂÛ̳-¹íµã·ûÐÄË®ÂÛ̳-ÁúÓÎËĺ£Ö÷ÂÛ̳-Ò»µãͨÐÄË®ÂÛ̳-½ð²©²ÊÐÄË®ÂÛ̳-¸£Àû´«ÕæÂÛ̳-±¦±´ÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-Àí²ÆÆŵ¥Ë«Íø-ÀÏÕƹñÂÛ̳ www.556666.com www.567999.com www.99698.com www.23098.com www.67999.com www.88266.com www.78080.com www.5896.com www.37599.com 29ff.com 290ff.com 190ff.comÏã¸ÛÁùºÏ,ÁùºÏ¿ª½±,ÁùºÏ×ÊÁÏ,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û,ÁùºÏͼ¿â,ÁùºÏÍøÕ¾,ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,Ïã¸ÛÁùºÏ¹«Ë¾,ÁùºÏÍøÖ·,ÁùºÏͼ,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±,ÁùºÏÌØÂë,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,ÁùºÏÏÖ³¡Ö±²¥,ÁùºÏ¿ª½±ºÅÂë,ÁùºÏÖ±²¥,Ïã¸ÛÁùºÏÍøÕ¾,Ïã¸ÛÁùºÏÂÛ̳,ÁùºÏ¹Ù·½Íø,ÁùºÏÏÖ³¡,ÁùºÏ¹«Ë¾,ÁùºÏ¹Ü¼ÒÆÅ,ÁùºÏ°×С½ã,Ïã¸ÛÁùºÏÍøÖ· ¹Ü¼ÒÆÅ ºÃÐÄË®¸ßÊÖ̳ ÌÔÂëÐÄË®ÂÛ̳ ÌìÂí¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳ À×·æÂÛ̳ Ôø·òÈËÂÛ̳ ÌìÏß±¦±¦×î¿ì¿ª½±ÏÖ³¡ ÉîÛÚͼ¿â_ÁùºÏ²Êͼ¿â_ÁùºÏͼ¿â_118ͼ¿â_¹Ô¹Ôͼ¿â_ºì½ãͼ¿â_Ì콫ͼ¿â_ÉîÛÚͼ¿â_Ëĺ£Í¼¿â_°ÙºÏͼ¿â_¾¡ÔÚ°×èͼ¿â_Ëĺ£Í¼¿â_Ïã¸ÛͼԴ_ÍòÖÚͼ¿â_¸ÛÃÃͼ¿â_°×½ãͼ¿â_Ììһͼ¿â_»Ô¸çͼ¿â_¾ÅÁúͼ¿â_ÁªºÏͼ¿â_¸ÛÁúͼ¿â_168ͼ¿â_°¢·Éͼ¿â_´´¸»Í¼¿â_ÈýÎåͼ¿â_Сϲͼ¿â_ºìÌ«Ñôͼ¿â_¾ÅÁúÀÏÅÆͼ¿â_Âí¾­Í¼¿â_ÐÀÐÀͼ¿â_ºç½ãͼ¿â_ÈÕÔÂͼ¿â_ÍòÖÚͼ¿â_°Ùʤͼ¿â_ºì½ã²Êɫͼ¿â_ÁªºÏͼ¿â_¶«·½ºìͼ¿â_Ïã¸ÛͼԴ×Ü»ã_ÎåÐÇͼ¿â_´óÖÚÃâ·Ñͼ¿â_35ͼ¿â´óȫͼ¿â_¹Ü¼ÒÆÅͼ¿â_¾ÅÁúͼ¿â_»¤Ãñͼ¿â_ºì½ãͼ¿â_¹Ô¹Ôͼ¿â_118ͼ¿â_ÂúµØºìͼ¿â_ÁùºÏͼ¿â_ÁùºÏ²Êͼ¿â_ÉîÛÚͼ¿â_Ì콫ͼ¿â_²¨Ð¤ÃÅβͼ¿â_³±¾©Í¼¿â__ÉÏͼ×îÔç_×îÎȶ¨_ͼƬ×î Ïã¸ñÀïÀ­ÂÛ̳ ±¦Âí¸ßÊÖÂÛ̳ »ÝÔóÉçȺÐþ»úÍø 118ÂÛ̳ ÉñͯÍø ÉñͯƽÂëÂÛ̳ ÂÛÂëÌà ÁùºÏ²ÆÉñ¸ßÊÖÂÛ̳ ¿Í¼ÒÐÄË®ÂÛ̳ ´ÈÉÆÍøÂÛ̳ ´ÈÉÆÍøÂÛ̳ ºìÌ«ÑôÐÄË®ÂÛ̳ Ê®¶þÉúФ´«Ææ Ïã¸Û¾ÅÁúÍõÁùºÏ²Êר¼ÒÂÛ̳- Áõ²®ÎÂÐÄË®ÂÛ̳ ºÃ²ÊÍø ÃÎÌØÐù ÃÎÌØÐù Ò¡Ç®Ê÷ÍøÕ¾ ½ð¶à±¦ Å·Ñô½Ü ÀèÃ÷ÀÏʦ ÀÖ²ÊÍø »ªÄϸßÊÖÂÛ̳ ×´Ôª¸óÐÄË®ÂÛ̳ ºÚÂëÌà ´´¸»¾«Ó¢ ´óºìÓ¥ ÁùºÏÉñµÆÐÄË®ÂÛ̳ ÉƲÆͯ×Ó ÁùºÏÉñËã ´óÁªÃË ½ð¼¦Ä¸ ¾ÅÁú ºÃÔËÀ´ ÁùºÏÉñµÆ Õý°æÀÏÂíʶ; ´ó¹ÛÔ° ´óÓ®¼Ò ÁùºÏ±¦µä ÁùºÏÁÄÕ« ½ð¶à±¦ ´óµÀ¹« ÐÄÁ¬ÐÄ ÁùºÏÓ®¼Ò ½ð²©Ê¿ ½ð²©Ê¿ ÉñËãÍø ²ÆÉñÍøÕ¾ ÌúËãÅÌ °ü×âÆÅ ¾Û±¦Åè ÁùºÏÊÀ¼Ò ÌƲ®»¢ ÀÏǮׯ Õвƽø±¦ °×Ìì¶ìÐÄË®ÂÛ̳ СÁúÅ®ÁùºÏÐÄË®ÂÛ̳ ´óÖÚÃâ·Ñӡˢͼ¿â ¹ã¶«Ó¥Ì³ ¹ã¶«ºÃÈÕ×Ó ¹ã¶«ºÃÈÕ×Ó ÉîÛÚ¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳ ÁùºÏ²©²ÊÍøÐÄË®ÂÛ̳ ÉñÁúÐÄË®ÂÛ̳ ÉñͯÐÄË®ÂÛ̳ ¾«Ó¢Ã˸ßÊÖ̳ ´´ÊÀ¼Í¸ßÊÖÂÛ̳ Íú½ÇÐÄË®ÂÛ̳ ¸»ÆÅ¡ÛÌØÂëÖ÷ÂÛ̳ ÁùºÏÌØÇøÁªÃË£¡¸ßÊÖ½»Á÷ÂÛ̳ ×ÏÌÙ¸óÐÄË®ÂÛ̳ Ïã¸Û6+1¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ һƷÌøßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ ¾ÅÁúÕ«¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ „¢²®œØÐÄˮՓ‰¯ ²ÊƱÑо¿Ôº ±¦Âë¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÑо¿ ÀÏ·ò×Ó¸ßÊÖÁªÃË ´óºìÈËÐÄË®ÂÛ̳ ²ÊÃñÉçÇø ÀÏÈý¹ÖÐþ»úÍø Å̹ÅÐþ»úÍø Ïã¸ÛÆßÏÉÅ® ×í°ËÏÉÖ÷ÂÛ̳ ½ð¸Û³Ç Ç®¶à¶à¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ ºÃ²ÊÀ´ÐÄË®ÂÛ̳ ÁùºÏÖ®¼Ò ´å¿Ú- ²ÊÃñ´å Ïã¸Û´óºìÓ¥¸ßÊÖÌØÂëÂÛ̳ ¶¥¼âÌØÍõ¸ßÊÖ̳ ÂúÌúìÂÛ̳ ²ÆÖ®µÀÐÄË®ÉçÇø ʤ²ÊÂÛ̳ ¸ßÊÖ´å ½ð·ï»ËÂÛ̳ ºÃÔ˲ÊÐÄË®¸ßÊÖÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÌØÂë´å ½ð·ï»ËÂÛ̳ ·ð×æÂÛ̳ ÄϺ£¹ÛÒôÐÄË®ÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÑо¿Ôº¿ª½±Êý¾Ý ½ðÂúÌÃÂÛ̳ ½ðÂúÌÃÂÛ̳ ÂúÌúì¸ßÊÖÖ®¼ÒÐÄË®ÂÛ̳ Ë®¹ûÄÌÄÌÐÄË®ÂÛ̳ Éú²ÆÓеÀ¸ßÊÖ̳ СÀö¾ýÐÄË®ÂÛ̳ ÈÕÔ¹ÈÐÄË®Ö÷ÂÛ̳ ¼ªÀûÂÛ̳ Õвƽø±¦ÂÛ̳ ¼ªÀû±¨ÂëÁÄÌì³Ç ¿ìÀÖÖ÷ÂÛ̳ ×´Ôªºì¸ßÊÖ̳ À¶ÔÂÁÁÂÛ̳ À¶ÔÂÁÁÁÄ°É ÁùºÏ·¼²ÝµØ ²ÊÒײ©¸ßÊÖÂÛ̳ ¸»¼Ò²Ø±¦¸ßÊÖ̳ ½ð¸Û¶Ä°Ô¾«Ó¢Ì³ ÖÁ×ðÁªÃ˸ßÊÖ̳ ÁùºÏ¶¥¼â¸ßÊÖ ÆæßßÊÖÂÛ̳ ÌìÏß±¦±¦µÚ¶þ̳ °×С½ãÐÄË®ÂÛ̳ ϲÑòÑòÂÛ̳ ÌìϸßÊÖÂÛ̳ ÈÎÎÒ·¢ÐÄË®ÂÛ̳ À¶Äñ²Êɫͼ¿â »¤Ãñͼ¿â »Æ´óÏÉ ²Æ¸»Ê¢»ãÖ÷ÂÛ̳ ÀÏÇ®¹ñ Ïã¸ÛºìÓ¥¸ßÊÖ̳ ²©ÀÖ¸ßÊÖ̳ ¸Û¾©Í¼¿â ÊÀÍâÌÒÔ° ½ðÖÖ×ÓÐÄË®ÂÛ̳ ¹«Ê½Íø¸ßÊÖÂÛ̳ ÎÞÓÇ118 СÀö¾ýÐÄË®ÂÛ̳ ëÔóÎ÷ ½ðºü¸ßÊÖÐÄˮ̳ ºç½ãͼ¿âÔçͼÍø Ì«ÑôÍø ÆæßßÊÖ̳ ¹§Ï²·¢²ÆÖ÷ÂÛ̳ ÁùÁùÆæÂÛ̳ ±¾¸Û¸ßÊÖ̳ ¾ÅýˆÒ»Ì³ ÁùºÏÍøÖ·Ö®¼Ò ½ð¸Û¶Ä°Ô¾«Ó¢Ì³ ºìÓã¸ßÊÖ̳ ¾ÅýˆÀÏÅÆͼ¿â ¹Ü¼ÒÆŸßÊÖ̳ ¼Ò¼ÒÀÖ¸ßÊÖ̳ Îåζի¸ßÊÖ̳ 2954²ÆÖ®µÀ ¸Û¾©Ó¡Ë¢Í¼Ô´ °Ù¼ÒÀÖÏã¸ÛÁùºÏ Ïã¸ÛÁùºÏ ²Ê£¨Ó¢ÎÄ£ºHongKong Mark Six£©ÊÇÏã¸ÛΨһµÄºÏ·¨²ÊƱ£¬ÊÇÉÙÊý»ñÏã¸ÛÕþ¸®×¼ÐíºÏ·¨½øÐеĶIJ©Ö®Ò»¡£´óÈýÔªÓéÀÖ½ð²ÊÓéÀÖÀ¼¹ð·»ÓéÀÖ·¨À­ÀûÓéÀÖ´óÉϺ£ÓéÀÖ»ªÇÈÈËÓéÀÖͬ»¨Ë³ÓéÀÖ2²®¾ôÓéÀÖά¶àÀûÑÇÓéÀÖ¶¦ÁúÓéÀÖ¼ÓÖÝÓéÀָ߶û·òÓéÀÖºì9ÓéÀÖÈ¥°ÄÃÅÓéÀÖ3ÌÆÈ˽ÖÓéÀÖ678ÓéÀÖºìÌÒKÓéÀÖÍò´ï¹ú¼ÊĦÄɸçÓéÀÖÐÇÆÚ8ÓéÀÖ´ó¼ÒÍúÓéÀÖ4Ì©¼§Âê¹þÓéÀÖÐÂʱ´úÓéÀÖ°ÙÍþÓéÀÖ»áÔ±Ïß·1»áÔ±Ïß·2»áÔ±Ïß·3´úÀíÏß·1´úÀíÏß·2һͲÓéÀÖÄ«¶û±¾ÓéÀÖÌìèÓéÀÖµÛÍõÓéÀÖ5»ã·áÓéÀÖŦԼ¹ú¼ÊÓéÀÖÉñ»°ÓéÀÖĵµ¤¹ú¼ÊÓÀ¡¹ú¼Ê¶¦·á¹ú¼Ê¸»¶þ´úÓéÀÖ6ÀÏǮׯÓéÀÖÅ·ÖÞÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀÖ½ðÈý½ÇÓéÀÖж«·½ÓéÀÖ½ðýˆÓéÀÖ¶¼·»ÓéÀÖ7µÂ½úÓéÀÖÈýÐÇÓéÀÖË÷ÂÞÃÅÓéÀÖÐÅÓþ¹ú¼Ê°ÍÀèÈËÓéÀÖ½ðµîÓéÀÖÃλÃÏßÉÏÓéÀÖ8»ªÏĹú¼ÊÃ×ÆäÁÖÓéÀÖÑÇÌ«¹ú¼ÊÊ®ÈýÕÅÓéÀÖÐÂå©·åÓéÀÖͿɽÓéÀÖÈýÑÇÓéÀÖ9´óÖÚÓéÀÖºèÀû¹ú¼Ê°ÍÌØÓéÀÖ½ð»¨ÓéÀֽݱªÓéÀÖ½ðÓòÓéÀÖ×´ÔªÓéÀÖ10¼ªÀûÓéÀÖÍõ×ÓÓéÀÖKTVÓéÀÖÀÏkÓéÀÖº£Á¢·½ÓéÀÖ³¤½­ÓéÀÖýˆ³ÇÓéÀÖ11²»Ò¹³ÇÓéÀÖ»ØÁ¦ÓéÀÖÊ¢´óÓéÀÖÃ÷Öé¹ú¼ÊÓéÀÖ²©Ö®µÀÓéÀÖ´¦Å®ÐǺÅÓéÀÖľÐÇÓéÀÖ12¼ÎÄ껪ÓéÀÖ¶àÂ׶àÓéÀÖÃûÊËÓéÀÖ¶¥¼âÓéÀÖ¼ÙÈÕ¹ú¼ÊÓéÀÖ½ðÂúÌÃÓéÀÖ¼ÃÖݵºÓéÀÖ13ÆßÆ¥ÀÇÓéÀÖ½ð×ÖËþÓéÀÖϤÄá¹ú¼ÊÌìµØÎÞÏÞÓéÀÖÀ¼²©»ùÄáÓéÀÖÌ콫¹ú¼ÊÓéÀÖÍõÅÆÓéÀÖ14ÓÎͧ»áÓéÀÖ°ÙÀлãÓéÀÖåÐÒ£·»ÓéÀÖ¹¦·òÓéÀÖºÀÃŹú¼ÊÓéÀְͱÈÂ×ÓéÀÖ9µãÎûÎûÓéÀÖ 15°ÙºÏÓéÀÖÃ×À¼¹ú¼ÊÓéÀÖÀÖÖÐÀÖÓéÀÖÌÔ±¦²©ÓéÀÖÌìÍõ¹ú¼ÊÓéÀÖÔÂÁÁ³ÇÓéÀÖ´ó·áÊÕÓéÀÖ16ÀÍÁ¦Ê¿ÓéÀÖÂÞ¸¡¹¬ÓéÀÖ¾ÞÐÇÓéÀִ󼯻ãÓéÀÖ362ÓéÀÖÍþ˹͡ÓéÀÖ±¼³Û¾ãÀÖ²¿17Ææ¼£ÓéÀÖ´óÈý°ÍÓéÀÖ°ÙÔ·ÓéÀÖÉñÖÝÓéÀÖÖÐÔ­ÓéÀÖÕý´ó¹ú¼ÊÓéÀÖÆË¿ËÍõÓéÀÖ18°Â˹¿¨ÓéÀֽ𺣰¶ÓéÀÖºìÊ÷ÁÖÓéÀÖ½ðÒøµºÓéÀÖÒ»´ú¹ú¼ÊÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖÐÂÃÎÏëÓéÀÖ19¿Õ¾üÒ»ºÅÑÇÖÞ¹ú¼ÊÈý¹úÕæÈËÓéÀÖÌìÌÃÄñÓéÀÖÒøÁª¹ú¼Ê°lÖаlÓéÀÖ¸£²¼Ë¹ÓéÀÖ20BOSSÓéÀÖÔÃéÅׯÓéÀÖÀï×ȾãÀÖ²¿¿­Ë¹ÏßÉÏÓéÀÖ½ðÂí¹ú¼Ê×î¼ÑÓéÀÖ³¡ÊËß_ÎÝÓéÀÖ21Å®ÓÅÓéÀÖÍò±¦Â·ÓéÀÖÀø¿¥»áÓéÀÖ¶ÄÍõÓéÀÖ91ÓéÀÖÐÂÎ÷À¼ÓéÀÖŵ±´¶ûÓéÀÖÔ¶»ª¹ú¼ÊÓéÀּκÌÓéÀÖÍþÁú¹ú¼Ê¾É½ðɽÓéÀÖϲÁ¦ÓéÀÖÖж«¹ú¼ÊÂí¿É²¨ÂÞ²¼¼ÓµÏÓéÀÖ¿ÕÖгÇÊÐÖÁ¸»ÓéÀÖÄñ³²ÓéÀÖË®¾§³Ç¹ú¼ÊË÷À׶ûÓéÀÖÊ×ϯÓéÀÖ½­É½ÓéÀÖ500ÍòÓéÀÖнõ½­ÓéÀÖ¾Û±¦ÅèÓéÀÖÁªÖÚÓéÀÖÂÞÂíÓéÀÖ·Ò×Ê®ÈýÓéÀÖ²©±Ø·¢ÓéÀÖÈðÊ¿ÓéÀÖÐÖµÜÓéÀÖº£ÑóÖ®Éñ´óµØÓéÀÖ½«¾üÓéÀÖ½ðÅ£¹ú¬¿ËË÷ÓéÀÖ¿µÀ³µÂÓéÀÖÌì³É¹ú¼Ê¹ú¼Ê¾ãÀÖ²¿ÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼Ê´«ÆæÓéÀÖÎå·¢¹ú¼ÊÐŵ¹ú¼ÊÂå¿ËÓéÀÖ°ÍÎ÷ÓéÀÖ½ð¹â´óµÀº£¸Û³Ç·ÉÌìÓéÀÖYYÓéÀÖдó½ÓéÀÖÒ¹×Ü»áÓéÀÖÂíµÂÀïÓéÀÖÊÀ¼ÎÓéÀÖöÎöÎÓéÀÖ°¢ÂêÄáÓéÀֳǰÙʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ)½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÜºÃ)´óÊÀ½ç(ºÜºÃ)2ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÜºÃ)EÊÀ²©(ºÜºÃ)TTÓéÀÖ(ºÜºÃ)Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ)Ôƶ¦ÓéÀÖ(ºÃ)аIJ©ÓéÀÖ(ºÃ)Õ½ÉñÓéÀÖ(ºÃ)33UÓéÀÖ(ºÃ)ÈÎÄ㲩(ºÃ)ТÚÓéÀÖ(ºÃ)ÓŲ©(ºÃ)ÐÂÌ«Ñô³Ç(ºÃ)ÌìÌìÀÖ(ºÃ)²©¾Å(ºÃ)4ΰÒײ©(ºÃ)99ÕæÈË(ºÃ)ÏкÍׯÓéÀÖ(ºÃ)ÂíÅÆÓéÀÖ(ºÃ)´óÎ÷Ñó³Ç(ºÃ) °¬ÃÀ¹ú¼Ê(ºÃ)007ÕæÈË5VWINÌìÉÏÈ˼äÓéÀÖÌ첩ÓéÀÖÁ¢¼´²©°Ù˜··»·ï»ËÐÂå©ÓéÀÖ6ϲ´ïCEOÓéÀÖ¶«·½ÏÄÍþÒĽðÔÞÂü¹þ¶ÙÓéÀÖ´óÀÐÓéÀַƲÊ7Áú²©Î°²©„PÐýÃÅÀû¸ßËÙ²©ÐÂÊÀ¼ÍÓéÀÖ½ð¶¼ÓéÀÖ8KKÓéÀÖ»·ÇòÓéÀÖÍþÄá˹ÈËÒ×Ó¯½ð°ñÓÀÀûÓéÀÖ±¦Âí»áÓéÀÖ9Ó¢»Ê¹ú¼ÊÐǺÓÊ¥ÌÔɳÓéÀÖºÀ²©Ò¦¼ÇÓéÀÖ±öÀûÓéÀÖA8ÓéÀÖ10»Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ¿¨µÏÀ­ÓéÀÖ×ÜͳÓéÀÖÀû°ÄÓéÀÖ°×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖÅ·»ª²©E°Ù11άҲÄÉÓéÀÖ´óÍæ¼ÒÓéÀÖʱʱ²©ÓéÀְ͵ÇÓéÀÖÓùØÒ»áÓéÀÖ°Ù¼Ò²©ÓéÀÖ²ÆÉñÓéÀÖ12G3ÓéÀÖϲÀ´µÇÓéÀֻʳǹú¼Ê±¦ÁúÓéÀÖ½ð¹ÚÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀÖÎåºþËĺ£ÓéÀÖ13ÐÇÆÚ°ËÓéÀÖÅ®ÉñÓéÀÖÀ­Ë¹Î¬¼Ó˹ÓéÀÖ¹ó×åÓéÀÖJJÓéÀÖ½ðÇ®±ªÓéÀÖÇ®¹ñÓéÀÖ14½ð°ÙÒÚ²©ÀÖÏßÉÏÓéÀÖ¿­Ë¹ÍøÓéÀÖ»ÊÊÒ¹ú¼ÊÌ«×ÓÓéÀÖ518ÓéÀÖÀÖ±¦ÓéÀÖ15±õº£ÍåÓéÀÖ¿ËÀ­¿ËÓéÀִ󶼻áÓéÀÖºÀÏí²©ÓéÀֺ챦ʯÓéÀֹ㷢ÓéÀÖ¾©³Ç¹ú¼Ê16´ó¸»ºÀ¹ú¼ÊÓéÀÖÊ®ÁùÆÖÓéÀÖÓÀÀû²©ÎåÐÇÓéÀּӶ౦ÓéÀÖ»ªÊ¢¶ÙÓéÀÖ½ð²©Ê¿ÓéÀÖ °Ùʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ) ½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÃ)TTÓéÀÖ(ºÃ)2EÊÀ²©(ºÃ) ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÃ)´óÊÀ½ç£¨ºÃ£©Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ) BET365(ÉÏÊй«Ë¾)ºì9ÓéÀÖÔƶ¦ÓéÀÖ3»Ê¹ÚÓéÀÖ(¹ÙÍø)×ÜͳÓéÀÖ(Ìá¿îÃëµ½)»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¿ª»§) ¹þÈð˹(¹ú¼Ê¶Ä³¡) ¶¦·á¹ú¼Ê(Ìá¿îÉñËÙ)¸»¶þ´ú(ÐÅÓþ×îºÃ)½ðɳ(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)4´óÀÐÓéÀÖ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)×ãÇò±È·ÖÖ±²¥ ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ÀºÇò±È·Ö 7m×ãÇò±È·Ö ×ãÇòÖ±²¥ bet007×ãÇò±È·Ö ×ãÇò Çò̽Íø×ãÇò¼´Ê±±È·Ö »Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö ´óÓ®¼Ò×ãÇò±È·Ö °ÄÃÅ¡ÌÌ«Ñô³ÇÉ격-ËÍ50%¡ïÅ·ÖÞÓéÀÖ³¡(ÎÞÉÏÏÞ)ÀÏÅƻʹÚ(ÕýÍø¿ª»§)ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(Ìá¿î¿ì)°ÙÀû¹¬(Íæ¼ÒÊ×Ñ¡)5ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)¡¾É격-Ì«Ñô³Ç¡¿Ó¯²©ÓéÀÖ¡¾ÐÅÓþ¼Ñ¡¿Âü¹þ¶ÙÓéÀÖ(Ö÷ÍÆ)°Ù¼Ò²©(ÓÅ»ÝÎÞÉÏÏÞ)ºìÌÒK(ÐÅÓþÊ×Ñ¡)»ØÁ¦ÓéÀÖ(ÐÅÓþÊ×ÍÆ)6Ì«Ñô³Ç¡ïÌ«Ñô³Ç¡¤¶Ä³¡¡ïÌ«Ñô³ÇÑÇÖÞ´¦Å®ÐǺÅ(Õþ¸®Ö´ÕÕ)K7ÓéÀֻʹڹÙÍø(¶¥¼¶ÐÅÓþ)±¦ÁúÓéÀÖ(¼«ºÃ) 7»Ê¹ÚÍø¡¾ÐÅÓþ±£Ö¤¡¿»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¹Ù·½)Ì«Ñô³ÇÕýÍø¿ª»§ÓùØÒ»á(¹Ù·½Ö±Óª)¡ïÊ®ÈýÕÅÓéÀÖ¡ï½ðɳ¡¾ÐÅÓþµÚÒ»¡¿¡¾Ì«Ñô³Ç¹ÙÍø¡¿8°ÄÃÅÐǼʶij¡Ö±Óª¼ÃÖݵºÓéÀÖ{ÁùÐÇ}ceoÓéÀÖÍò´ï¡ï1.2%ÎÞÉÏÏÞ±¼³Û(µÚһƷÅÆ)½ð¹Ú(ÐÅÓþÆ·ÅÆ)·ÆÂɱö(É격)Ì«Ñô³Ç9½ð²©Ê¿¡¾³¬¼¶ÐÅÓþ¡¿´óÈý°ÍÓéÀÖÌÆÈ˽ÖÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀֻʳǹú¼Ê(ÐÅÓþ±£Ö¤)´óÎ÷Ñó³Ç½ðÈý½ÇÓéÀÖ10¶¥¼¶ÓéÀÖ·µË®3%±¦µºÓéÀÖ³Ç(Ö÷ÍÆ)¡¾¿Ë À­ ¿Ë¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ¼«ºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾·µË®1.2%¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾A¼¶ÐÅÓþ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÁùÐÇ¡¿11¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ×îºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾¼«ËÙ´æÈ¡¡¿Ó¯·á¹ú¼Ê¡¾¶¥¼â¡¿×¢²áËÍ298ԪϲÀ´µÇ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)Ì«Ñô³Ç¿ª»§Óë´úÀíAG ÑÇÓÎ12»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(Ê×ÍÆ)¶ÄÍõÓéÀÖ¡ï°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§Ó¢»Ê¹ú¼Ê»Ê¹Ú¡¾ÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)¾É½ðɽÌá¿î2·ÖÖÓ13¡ï»Ê¹ÚÏֽ𿪻§Íø¡ïÕýÍø¿ª»§ËÍ18ÔªÀÏkÓéÀÖ(ÕæÈ˶ij¡)Ħ˹¹ú¼Ê(ÌØÍƼö)»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿¡ïÌ«Ñô³Ç¹ÙÍø¿ª»§14»Ê¹Ú¿ª»§(ÐÅÓþ¼«ºÃ)»Ê¹Ú¹Ù·½Íø»Ê¹ÚÕýÍø½ðÒøµº(µÚÒ»¶Ä³Ç)Ë÷À׶û(¹ÙÍø)°¬ÃÀ¹ú¼Ê°¬ÃÀ¹ú¼Ê15500ÍòÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀֻʹڴæ1000ËÍ1000Ã×ÆäÁÖÓéÀÖ91ÓéÀÖÌ©¼§Âê¹þ(²Æ¸»³å´Ì)Ìì³É¡¾¹ú¼Ê¶Ä³¡¡¿16ÆϾ©ÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼ÊÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÌ«Ñô³Ç3´æ3ËÍÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀÖ³ÇÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡Éñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀÖ³ÇÍò´ï¹ú¼ÊÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡Î¬¶àÀûÑÇÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀÖ³ÇнðɳÓéÀֳǰÄÃÅÐǼʶij¡°ÄÃÅÍøÉ϶ij¡·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç¶¥¼âÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶÄÍõÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡ÐÂʱ´úÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡ÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÉñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀֳǰÄÃÅÍøÉ϶ij¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡ÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡Íò´ï¹ú¼ÊÓéÀÖ³ÇÐÂʱ´úÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡Ð½ðɳÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀÖ³Çά¶àÀûÑÇÓéÀֳǶÄÍõÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶ¥¼âÓéÀֳǷÆÂɱöÌ«Ñô³Ç°ÄÃÅÐǼʶij¡ ´óÈýÔªÓéÀÖ½ð²ÊÓéÀÖÀ¼¹ð·»ÓéÀÖ·¨À­ÀûÓéÀÖ´óÉϺ£ÓéÀÖ»ªÇÈÈËÓéÀÖͬ»¨Ë³ÓéÀÖ2²®¾ôÓéÀÖά¶àÀûÑÇÓéÀÖ¶¦ÁúÓéÀÖ¼ÓÖÝÓéÀָ߶û·òÓéÀÖºì9ÓéÀÖÈ¥°ÄÃÅÓéÀÖ3ÌÆÈ˽ÖÓéÀÖ678ÓéÀÖºìÌÒKÓéÀÖÍò´ï¹ú¼ÊĦÄɸçÓéÀÖÐÇÆÚ8ÓéÀÖ´ó¼ÒÍúÓéÀÖ4Ì©¼§Âê¹þÓéÀÖÐÂʱ´úÓéÀÖ°ÙÍþÓéÀÖ»áÔ±Ïß·1»áÔ±Ïß·2»áÔ±Ïß·3´úÀíÏß·1´úÀíÏß·2һͲÓéÀÖÄ«¶û±¾ÓéÀÖÌìèÓéÀÖµÛÍõÓéÀÖ5»ã·áÓéÀÖŦԼ¹ú¼ÊÓéÀÖÉñ»°ÓéÀÖĵµ¤¹ú¼ÊÓÀ¡¹ú¼Ê¶¦·á¹ú¼Ê¸»¶þ´úÓéÀÖ6ÀÏǮׯÓéÀÖÅ·ÖÞÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀÖ½ðÈý½ÇÓéÀÖж«·½ÓéÀÖ½ðýˆÓéÀÖ¶¼·»ÓéÀÖ7µÂ½úÓéÀÖÈýÐÇÓéÀÖË÷ÂÞÃÅÓéÀÖÐÅÓþ¹ú¼Ê°ÍÀèÈËÓéÀÖ½ðµîÓéÀÖÃλÃÏßÉÏÓéÀÖ8»ªÏĹú¼ÊÃ×ÆäÁÖÓéÀÖÑÇÌ«¹ú¼ÊÊ®ÈýÕÅÓéÀÖÐÂå©·åÓéÀÖͿɽÓéÀÖÈýÑÇÓéÀÖ9´óÖÚÓéÀÖºèÀû¹ú¼Ê°ÍÌØÓéÀÖ½ð»¨ÓéÀֽݱªÓéÀÖ½ðÓòÓéÀÖ×´ÔªÓéÀÖ10¼ªÀûÓéÀÖÍõ×ÓÓéÀÖKTVÓéÀÖÀÏkÓéÀÖº£Á¢·½ÓéÀÖ³¤½­ÓéÀÖýˆ³ÇÓéÀÖ11²»Ò¹³ÇÓéÀÖ»ØÁ¦ÓéÀÖÊ¢´óÓéÀÖÃ÷Öé¹ú¼ÊÓéÀÖ²©Ö®µÀÓéÀÖ´¦Å®ÐǺÅÓéÀÖľÐÇÓéÀÖ12¼ÎÄ껪ÓéÀÖ¶àÂ׶àÓéÀÖÃûÊËÓéÀÖ¶¥¼âÓéÀÖ¼ÙÈÕ¹ú¼ÊÓéÀÖ½ðÂúÌÃÓéÀÖ¼ÃÖݵºÓéÀÖ13ÆßÆ¥ÀÇÓéÀÖ½ð×ÖËþÓéÀÖϤÄá¹ú¼ÊÌìµØÎÞÏÞÓéÀÖÀ¼²©»ùÄáÓéÀÖÌ콫¹ú¼ÊÓéÀÖÍõÅÆÓéÀÖ14ÓÎͧ»áÓéÀÖ°ÙÀлãÓéÀÖåÐÒ£·»ÓéÀÖ¹¦·òÓéÀÖºÀÃŹú¼ÊÓéÀְͱÈÂ×ÓéÀÖ9µãÎûÎûÓéÀÖ 15°ÙºÏÓéÀÖÃ×À¼¹ú¼ÊÓéÀÖÀÖÖÐÀÖÓéÀÖÌÔ±¦²©ÓéÀÖÌìÍõ¹ú¼ÊÓéÀÖÔÂÁÁ³ÇÓéÀÖ´ó·áÊÕÓéÀÖ16ÀÍÁ¦Ê¿ÓéÀÖÂÞ¸¡¹¬ÓéÀÖ¾ÞÐÇÓéÀִ󼯻ãÓéÀÖ362ÓéÀÖÍþ˹͡ÓéÀÖ±¼³Û¾ãÀÖ²¿17Ææ¼£ÓéÀÖ´óÈý°ÍÓéÀÖ°ÙÔ·ÓéÀÖÉñÖÝÓéÀÖÖÐÔ­ÓéÀÖÕý´ó¹ú¼ÊÓéÀÖÆË¿ËÍõÓéÀÖ18°Â˹¿¨ÓéÀֽ𺣰¶ÓéÀÖºìÊ÷ÁÖÓéÀÖ½ðÒøµºÓéÀÖÒ»´ú¹ú¼ÊÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖÐÂÃÎÏëÓéÀÖ19¿Õ¾üÒ»ºÅÑÇÖÞ¹ú¼ÊÈý¹úÕæÈËÓéÀÖÌìÌÃÄñÓéÀÖÒøÁª¹ú¼Ê°lÖаlÓéÀÖ¸£²¼Ë¹ÓéÀÖ20BOSSÓéÀÖÔÃéÅׯÓéÀÖÀï×ȾãÀÖ²¿¿­Ë¹ÏßÉÏÓéÀÖ½ðÂí¹ú¼Ê×î¼ÑÓéÀÖ³¡ÊËß_ÎÝÓéÀÖ21Å®ÓÅÓéÀÖÍò±¦Â·ÓéÀÖÀø¿¥»áÓéÀÖ¶ÄÍõÓéÀÖ91ÓéÀÖÐÂÎ÷À¼ÓéÀÖŵ±´¶ûÓéÀÖÔ¶»ª¹ú¼ÊÓéÀּκÌÓéÀÖÍþÁú¹ú¼Ê¾É½ðɽÓéÀÖϲÁ¦ÓéÀÖÖж«¹ú¼ÊÂí¿É²¨ÂÞ²¼¼ÓµÏÓéÀÖ¿ÕÖгÇÊÐÖÁ¸»ÓéÀÖÄñ³²ÓéÀÖË®¾§³Ç¹ú¼ÊË÷À׶ûÓéÀÖÊ×ϯÓéÀÖ½­É½ÓéÀÖ500ÍòÓéÀÖнõ½­ÓéÀÖ¾Û±¦ÅèÓéÀÖÁªÖÚÓéÀÖÂÞÂíÓéÀÖ·Ò×Ê®ÈýÓéÀÖ²©±Ø·¢ÓéÀÖÈðÊ¿ÓéÀÖÐÖµÜÓéÀÖº£ÑóÖ®Éñ´óµØÓéÀÖ½«¾üÓéÀÖ½ðÅ£¹ú¬¿ËË÷ÓéÀÖ¿µÀ³µÂÓéÀÖÌì³É¹ú¼Ê¹ú¼Ê¾ãÀÖ²¿ÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼Ê´«ÆæÓéÀÖÎå·¢¹ú¼ÊÐŵ¹ú¼ÊÂå¿ËÓéÀÖ°ÍÎ÷ÓéÀÖ½ð¹â´óµÀº£¸Û³Ç·ÉÌìÓéÀÖYYÓéÀÖдó½ÓéÀÖÒ¹×Ü»áÓéÀÖÂíµÂÀïÓéÀÖÊÀ¼ÎÓéÀÖöÎöÎÓéÀÖ°¢ÂêÄáÓéÀֳǰÙʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ)½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÜºÃ)´óÊÀ½ç(ºÜºÃ)2ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÜºÃ)EÊÀ²©(ºÜºÃ)TTÓéÀÖ(ºÜºÃ)Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ)Ôƶ¦ÓéÀÖ(ºÃ)аIJ©ÓéÀÖ(ºÃ)Õ½ÉñÓéÀÖ(ºÃ)33UÓéÀÖ(ºÃ)ÈÎÄ㲩(ºÃ)ТÚÓéÀÖ(ºÃ)ÓŲ©(ºÃ)ÐÂÌ«Ñô³Ç(ºÃ)ÌìÌìÀÖ(ºÃ)²©¾Å(ºÃ)4ΰÒײ©(ºÃ)99ÕæÈË(ºÃ)ÏкÍׯÓéÀÖ(ºÃ)ÂíÅÆÓéÀÖ(ºÃ)´óÎ÷Ñó³Ç(ºÃ) °¬ÃÀ¹ú¼Ê(ºÃ)007ÕæÈË5VWINÌìÉÏÈ˼äÓéÀÖÌ첩ÓéÀÖÁ¢¼´²©°Ù˜··»·ï»ËÐÂå©ÓéÀÖ6ϲ´ïCEOÓéÀÖ¶«·½ÏÄÍþÒĽðÔÞÂü¹þ¶ÙÓéÀÖ´óÀÐÓéÀַƲÊ7Áú²©Î°²©„PÐýÃÅÀû¸ßËÙ²©ÐÂÊÀ¼ÍÓéÀÖ½ð¶¼ÓéÀÖ8KKÓéÀÖ»·ÇòÓéÀÖÍþÄá˹ÈËÒ×Ó¯½ð°ñÓÀÀûÓéÀÖ±¦Âí»áÓéÀÖ9Ó¢»Ê¹ú¼ÊÐǺÓÊ¥ÌÔɳÓéÀÖºÀ²©Ò¦¼ÇÓéÀÖ±öÀûÓéÀÖA8ÓéÀÖ10»Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ¿¨µÏÀ­ÓéÀÖ×ÜͳÓéÀÖÀû°ÄÓéÀÖ°×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖÅ·»ª²©E°Ù11άҲÄÉÓéÀÖ´óÍæ¼ÒÓéÀÖʱʱ²©ÓéÀְ͵ÇÓéÀÖÓùØÒ»áÓéÀÖ°Ù¼Ò²©ÓéÀÖ²ÆÉñÓéÀÖ12G3ÓéÀÖϲÀ´µÇÓéÀֻʳǹú¼Ê±¦ÁúÓéÀÖ½ð¹ÚÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀÖÎåºþËĺ£ÓéÀÖ13ÐÇÆÚ°ËÓéÀÖÅ®ÉñÓéÀÖÀ­Ë¹Î¬¼Ó˹ÓéÀÖ¹ó×åÓéÀÖJJÓéÀÖ½ðÇ®±ªÓéÀÖÇ®¹ñÓéÀÖ14½ð°ÙÒÚ²©ÀÖÏßÉÏÓéÀÖ¿­Ë¹ÍøÓéÀÖ»ÊÊÒ¹ú¼ÊÌ«×ÓÓéÀÖ518ÓéÀÖÀÖ±¦ÓéÀÖ15±õº£ÍåÓéÀÖ¿ËÀ­¿ËÓéÀִ󶼻áÓéÀÖºÀÏí²©ÓéÀֺ챦ʯÓéÀֹ㷢ÓéÀÖ¾©³Ç¹ú¼Ê16´ó¸»ºÀ¹ú¼ÊÓéÀÖÊ®ÁùÆÖÓéÀÖÓÀÀû²©ÎåÐÇÓéÀּӶ౦ÓéÀÖ»ªÊ¢¶ÙÓéÀÖ½ð²©Ê¿ÓéÀÖ °Ùʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ) ½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÃ)TTÓéÀÖ(ºÃ)2EÊÀ²©(ºÃ) ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÃ)´óÊÀ½ç£¨ºÃ£©Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ) BET365(ÉÏÊй«Ë¾)ºì9ÓéÀÖÔƶ¦ÓéÀÖ3»Ê¹ÚÓéÀÖ(¹ÙÍø)×ÜͳÓéÀÖ(Ìá¿îÃëµ½)»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¿ª»§) ¹þÈð˹(¹ú¼Ê¶Ä³¡) ¶¦·á¹ú¼Ê(Ìá¿îÉñËÙ)¸»¶þ´ú(ÐÅÓþ×îºÃ)½ðɳ(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)4´óÀÐÓéÀÖ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)×ãÇò±È·ÖÖ±²¥ ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ÀºÇò±È·Ö 7m×ãÇò±È·Ö ×ãÇòÖ±²¥ bet007×ãÇò±È·Ö ×ãÇò Çò̽Íø×ãÇò¼´Ê±±È·Ö »Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö ´óÓ®¼Ò×ãÇò±È·Ö °ÄÃÅ¡ÌÌ«Ñô³ÇÉ격-ËÍ50%¡ïÅ·ÖÞÓéÀÖ³¡(ÎÞÉÏÏÞ)ÀÏÅƻʹÚ(ÕýÍø¿ª»§)ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(Ìá¿î¿ì)°ÙÀû¹¬(Íæ¼ÒÊ×Ñ¡)5ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)¡¾É격-Ì«Ñô³Ç¡¿Ó¯²©ÓéÀÖ¡¾ÐÅÓþ¼Ñ¡¿Âü¹þ¶ÙÓéÀÖ(Ö÷ÍÆ)°Ù¼Ò²©(ÓÅ»ÝÎÞÉÏÏÞ)ºìÌÒK(ÐÅÓþÊ×Ñ¡)»ØÁ¦ÓéÀÖ(ÐÅÓþÊ×ÍÆ)6Ì«Ñô³Ç¡ïÌ«Ñô³Ç¡¤¶Ä³¡¡ïÌ«Ñô³ÇÑÇÖÞ´¦Å®ÐǺÅ(Õþ¸®Ö´ÕÕ)K7ÓéÀֻʹڹÙÍø(¶¥¼¶ÐÅÓþ)±¦ÁúÓéÀÖ(¼«ºÃ) 7»Ê¹ÚÍø¡¾ÐÅÓþ±£Ö¤¡¿»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¹Ù·½)Ì«Ñô³ÇÕýÍø¿ª»§ÓùØÒ»á(¹Ù·½Ö±Óª)¡ïÊ®ÈýÕÅÓéÀÖ¡ï½ðɳ¡¾ÐÅÓþµÚÒ»¡¿¡¾Ì«Ñô³Ç¹ÙÍø¡¿8°ÄÃÅÐǼʶij¡Ö±Óª¼ÃÖݵºÓéÀÖ{ÁùÐÇ}ceoÓéÀÖÍò´ï¡ï1.2%ÎÞÉÏÏÞ±¼³Û(µÚһƷÅÆ)½ð¹Ú(ÐÅÓþÆ·ÅÆ)·ÆÂɱö(É격)Ì«Ñô³Ç9½ð²©Ê¿¡¾³¬¼¶ÐÅÓþ¡¿´óÈý°ÍÓéÀÖÌÆÈ˽ÖÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀֻʳǹú¼Ê(ÐÅÓþ±£Ö¤)´óÎ÷Ñó³Ç½ðÈý½ÇÓéÀÖ10¶¥¼¶ÓéÀÖ·µË®3%±¦µºÓéÀÖ³Ç(Ö÷ÍÆ)¡¾¿Ë À­ ¿Ë¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ¼«ºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾·µË®1.2%¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾A¼¶ÐÅÓþ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÁùÐÇ¡¿11¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ×îºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾¼«ËÙ´æÈ¡¡¿Ó¯·á¹ú¼Ê¡¾¶¥¼â¡¿×¢²áËÍ298ԪϲÀ´µÇ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)Ì«Ñô³Ç¿ª»§Óë´úÀíAG ÑÇÓÎ12»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(Ê×ÍÆ)¶ÄÍõÓéÀÖ¡ï°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§Ó¢»Ê¹ú¼Ê»Ê¹Ú¡¾ÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)¾É½ðɽÌá¿î2·ÖÖÓ13¡ï»Ê¹ÚÏֽ𿪻§Íø¡ïÕýÍø¿ª»§ËÍ18ÔªÀÏkÓéÀÖ(ÕæÈ˶ij¡)Ħ˹¹ú¼Ê(ÌØÍƼö)»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿¡ïÌ«Ñô³Ç¹ÙÍø¿ª»§14»Ê¹Ú¿ª»§(ÐÅÓþ¼«ºÃ)»Ê¹Ú¹Ù·½Íø»Ê¹ÚÕýÍø½ðÒøµº(µÚÒ»¶Ä³Ç)Ë÷À׶û(¹ÙÍø)°¬ÃÀ¹ú¼Ê°¬ÃÀ¹ú¼Ê15500ÍòÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀֻʹڴæ1000ËÍ1000Ã×ÆäÁÖÓéÀÖ91ÓéÀÖÌ©¼§Âê¹þ(²Æ¸»³å´Ì)Ìì³É¡¾¹ú¼Ê¶Ä³¡¡¿16ÆϾ©ÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼ÊÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÌ«Ñô³Ç3´æ3ËÍÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀÖ³ÇÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡Éñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀÖ³ÇÍò´ï¹ú¼ÊÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡Î¬¶àÀûÑÇÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀÖ³ÇнðɳÓéÀֳǰÄÃÅÐǼʶij¡°ÄÃÅÍøÉ϶ij¡·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç¶¥¼âÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶÄÍõÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡ÐÂʱ´úÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡ÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÉñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀֳǰÄÃÅÍøÉ϶ij¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡ÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡Íò´ï¹ú¼ÊÓéÀÖ³ÇÐÂʱ´úÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡Ð½ðɳÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀÖ³Çά¶àÀûÑÇÓéÀֳǶÄÍõÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶ¥¼âÓéÀֳǷÆÂɱöÌ«Ñô³Ç°ÄÃÅÐǼʶij¡ °Ù¿ÆÃûƬ Ϊ¼ÓÇ¿´ò»÷Ãñ¼äµÄ×Ö»¨¶Ä²©£¬²¢·ÀÖ¹¶Ä²©×ʽðÁ÷ÏòºÚÉç»áµÈ·Ç·¨¼¯ÍÅ£¬Ïã¸ÛÕþ¸®´Ó1975ÄêÆð¿ªÊÛÀÖ͸ʽ²ÊƱ£¬È¡´úÔ­ÏȵÄÂíƱ¡£¸ºÔ𿪲ʵÄÊÇ·¨¶¨»ú¹¹Ïã¸Û½±È¯¹ÜÀí¾Ö£¬ÓÉÏã¸ÛÈüÂí»áÒÔ¡°Ïã¸ÛÂí»á½±È¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±µÄÃûÒå´úÀí½ÓÊÜͶע¡£Í¶×¢²Ê³Ø³ýÓÃ×÷ÅɲÊÍ⣬Óà¶î²¦½»Éç»á¸£ÀûÊð½±È¯»ù½ðÓÃ×÷´ÈÉÆÓÃ;¡£×î³õµÄ²ÊƱÊÇ14Ñ¡6£¬Ã¿ÖܽÁÖ鿪²Ê¡£ÎªÓ­ºÏ´óÖÚ¡°ÒÔС²©´ó¡±µÄÐÄÀí£¬1976Äê´ó·ùÔö¼ÓÖвÊÄѶȼ°Åɲʣ¬¸Ä±ä¿ª²Ê·½·¨Îª36Ñ¡6£¨¼°Ò»¸öÌرðºÅÂë)£¬ÕýʽÃûΪ¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¡±£¬²¢½«¿ª²Ê´ÎÊýÔö¼ÓΪÿÐÇÆÚ2´Î£¨×î½ü¸üÔö¼ÓÖÁÿÐÇÆÚ3´Î£©¡£Ö®ºóΪά³ÖÅɲÊÊý¶î¼°Ôö¼ÓÖн±ÄѶȣ¬Ôø¶à´ÎÔö¼ÓÑ¡ÔñÊýÄ¿¡£ÕýÈçÆäËû¶Ä²©Ä£Ê½Ò»Ñù£¬ÁùºÏµÄÖвʻر¨±Ø¶¨Ô¶µÍÓÚÆä³É±¾¡£ ÁùºÏͶע·½·¨ ÁùºÏ¿ª½± ¡¡¡¡Ïã¸ÛÁùºÏÿע¸Û±Ò5Ôª£¬ÓÐÒÔÏÂͶע·½·¨£º ¡¡ ¡¡¡¡¡ñÿעµ¥Ê½Í¶×¢£¬´ÓÉ趨Êý×ÖÖÐÑ¡³ö6¸öÊý×Ö¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ¡°¸´Ê½¡±Í¶×¢: Ñ¡³ö³¬¹ý6¸öÊý×Ö£¬Öн±»ú»á¼°Í¶×¢½ð¶îÐèÒª¼ÆËã³öÈ«²¿¿ÉÄܵÄ6¸öÊý×Ö×éºÏ¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ¡°µ¨ÍÏ¡±Í¶×¢: Ñ¡³ö³¬¹ý6¸öÊý×Ö£¬ÆäÖÐÒ»¸ö»òÒÔÉÏ×÷Ϊ¡°µ¨¡±¡£Öн±»ú»á¼°Í¶×¢½ð¶îÐèÒª´ÓËùÑ¡Êý×ÖÖмÆËã³öÈ«²¿¿ÉÄܵÄ6¸öÊý×Ö×éºÏ£¬µ«Ã¿¸ö×éºÏÖбØÐë°üÀ¨×÷¡°µ¨¡±µÄÊý×Ö¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ×Ô2006ÄêµÄ¶ËÎç½Ú½ð¶à±¦¿ªÊ¼£¬Âí»á»áÔÚ½ð¶à±¦¸ãÖéÇ°Ò»ÐÇÆÚ£¬Ô¤ÊÛ½ð¶à±¦¸ãÖé²ÊƱ¡£³ý·ÇÏÂÆÚ½ÁÖéΪ½ð¶à±¦¸ãÖ飬·ñÔòͶעÈËÊ¿Ó¦ÔÚ²ÊƱÉÏÌîд½ð¶à±¦Ñ¡Ï»òÓÚ¹ºÆ±Ê±ÏòְԱ˵Ã÷¡£ ¿ª²Ê(ÁùºÏ¿ª½±) ¡¡¡¡¿ª²ÊʱÒÔ×Ô¶¯»úе½ÁÖ飬´ÓÉ趨Êý×Ö²ÊÇòÖгé³öÁù¸öÖн±ºÅÂë¼°Ò»¸öÌرðºÅÂë¡£Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±¹ý³ÌÓɵçÊǪ́עÃ÷¡°ÁùºÏ¿ª½±ÏÖ³¡Ö±²¥¡±¡£ ͼֽ(ÁùºÏͼ¿â) ¡¡¡¡ÁùºÏͼ¿â¾ÍÊÇÁùºÏ²Êͼ¿â£¬Ïã¸ÛÁùºÏͼ¿â¾ÍÊÇÌṩԤ²âͼֽµÄÏÂÔØ£¬±ÈÈç±È½Ï³öÃûµÄ²ÆÉñүͼ¿â¾ÍÊÇͼԴ×ÜÕ¾£¬Í¼Ö½Ö÷ÒªÊǸù¾ÝÂäÇò×ßÊÆÔ¤²âÏÂÒ»ÆÚµÄÒ¡½±ºÅÂ룬ÉîÊܲÊÃñϲ»¶¡£ ÅÉ²Ê ¡¡¡¡ ÁùºÏͼ¿âÅɲʹæÔò ÏÈ´ÓͶע²Ê³ØÖÐÅɳöËùÓÐËÄÖÁÆß½±£¬È»ºóÔÙ¿Û³öÁùºÏ½ð¶à±¦ÀÛ»ý¡£Ê£Óà²Ê³Ø°´ 45%:15%:40% ±ÈÀý·Ö³ÉÍ·¡¢¶þ¡¢Èý½±²Ê³Ø£¬¹©Öн±ÈËƽ·Ö¡£ÌÈÈôÍ·¡¢»ò¶þ¡¢Èý½±ÎÞÈËÖУ¬¸ÃÏî²Ê³Ø½øÈëÀÛ»ý²Ê³Ø¡£Ò»°ãÀ´Ëµ£¬Í·½±²Ê³Ø°üÀ¨Ö®Ç°µÄÀÛ»ý¶à±¦£»Î¨Èô¸ÃÆÚÊô½ð¶à±¦¸ãÖ飬ÔòÀÛ»ý¶à±¦»á¼ÆËãÈë½ð¶à±¦µ±ÖÐ (¾ÙÀý£ºÈôÀÛ»ý¶à±¦ÉÙÓÚ½ð¶à±¦£¬ÔòÍ·½±²Ê³ØµÄ¶à±¦ÈÔΪԭ¶¨½ð¶à±¦Êý¶î£»ÈôÀÛ»ý¶à±¦¶àÓÚ½ð¶à±¦£¬ÔòÍ·½±²Ê³ØµÄ¶à±¦»áµÈͬ¶à±¦µÄÊý¶î)¡£ÔÚÒÔÉÏÇé¿öÏ£¬ÈκÎÊ£ÓàµÄ¶à±¦»á²¦Èë½ð¶à±¦»ù½ð¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¶ø¸ù¾ÝÁùºÏ½±È¯¹æÀý3.16 Óйؽ±½ð»ù½ðÔÚ±ØҪʱµÄÖØзÖÅ䣺 ¡¡ ¡¡¡¡(a) ÈçËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðµÄ½±½ð×ܶ¹ý½±½ð»ù½ðµÄ60%£¬½«Óɽð¶à±¦²Ê³Ø²¦Ö§Ö§¸¶ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðËù¿îÏîÖ®Óà¶î¡£ ¡¡ ¡¡¡¡(b) ÌÈÈô½±½ð»ù½ð60%µÄ¿î¶î¡£¼ÓÉϽð¶à±¦²Ê³ØÏÖ´æµÄ×ܶÈÔ²»×ãÒÔÈ«ÊýÖ§¸¶È«²¿ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ð¿î¶î£¬ÔòËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±µÄËùÓн±½ð½«Í¬Ê±°´±ÈÀýµ÷µÍ£¬ÇÒËĽ±½±½ðÈÔӦΪÎå½±½±½ðµÄ15±¶£¬Îå½±½±½ðÈÔӦΪÁù½±½±½ðµÄ2±¶£¬Áù½±½±½ðÈÔӦΪÆß½±½±½ðµÄ8±¶¡£Ö®ºó£¬Ã¿Ò»½±½ð±ØÐëµ÷µÍÖÁÓë×¢Ïλ×î½Ó½üµÄÕûÊý±¶Êý¡£ ¡¡ ¡¡¡¡(c) ÌÈÈô½±½ð»ù½ðÔÚ¿Û³ý½ð¶à±¦¿ÛÊý¼°Ö§¸¶ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðºó£¬ÆäÓà¶î²»×ãÖ§¸¶Í·½±¡¢¶þ½±¼°Èý½±½±½ðµÄ×îµÍ¿î¶î£¬Ôò²î¶î²¿·Ý½«Óɽð¶à±¦²Ê³Ø²¦Ö§¡£¶øÍ·½±¡¢¶þ½±¼°Èý½±½±½ðÓ¦µ÷µÍÖÁÓë×¢Ïλ×î½Ó½üµÄÕûÊý±¶Êý¡£ ¡¡ ¡¡¡¡(d) Èô½±½ð»ù½ð¼°½ð¶à±¦²Ê³Ø×÷³öÖ§¸¶ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðËùÐè¿îÏîÖ®Ô¤¼Æ¿ÛÊýºó£¬²»×ãÒÔÖ§¸¶Í·½±¡¢¶þ½±¼°Èý½±½±½ðµÄ×îµÍ¿î¶î£¬ÔòËùÓеĽ±½ð½«Í¬Ê±°´±ÈÀýµ÷µÍ¡£ÇÒÍ·½±½±½ðӦΪ¶þ½±½±½ðµÄÁ½±¶£¬¶þ½±½±½ðӦΪÈý½±½±½ðµÄ2±¶£¬Èý½±½±½ðӦΪËĽ±½±½ðµÄ2±¶£¬ËĽ±½±½ðӦΪÎå½±½±ÉúµÄ15±¶£¬Îå½±½±½ðӦΪÁù½±½±½ðµÄ2±¶£¬¶øÁù½±½±½ðÔòӦΪÆß½±½±½ðµÄ8±¶¡£ÔÚ±ØҪʱ£¬ËùÓн±½ð¾ùÓ¦µ÷µÍÖÁÓë×¢Ïλ×î½Ó½üµÄÕûÊý±¶Êý£¬ÈκÎÒò´Ë¶ø²úÉúµÄÓà¿î½«²¦»Ø½ð¶à±¦²Ê³Ø¡£ ¡¡ ÁùºÏÑÝ±ä ¡¡¡¡ ¡¡ ¾É¿îÏã¸ÛÁùºÏÇ°Ã棬ÒÑתÓÃÈíÉíÏã¸ÛÁùºÏ²ÊƱ ¾É¿îÏã¸ÛÁùºÏ±³Ãæ ¡¡¡¡¡ñ1976Ä궨Á¢ÒÔ36Ñ¡6µÄÏã¸ÛÁùºÏ ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ1983ÄêÓÉ36¸öÊý×ÖÔö¼ÓÖÁ40¸ö ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ1988ÄêÔö¼ÓÖÁ42¸öÊý×Ö ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ1990ÄêÔö¼ÓÖÁ45¸öÊý×Ö ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ1996ÄêÔö¼ÓÖÁ47¸öÊý×Ö ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ2002ÄêÔö¼ÓÖÁ49¸öÊý×Ö£¬ÔöÉèÆß½±£¬²¢È¡ÏûÍ·½±ÀÛ»ý½±½ðÉÏÏÞ¡£ ¡¡ ¡¡ ÁùºÏ²ÊÁì½± ¡¡¡¡Ê¹ÓÃÏÖ½ðͶע£º ¡¡ ¡¡¡¡ÓÚ½ÁÖéµ±ÌìÆð¼Æ60ÌìÄÚÁì½± ¡¡ ¡¡¡¡¡ñÖн±ÉÙÓÚ100ÍòÔª(°üÀ¨ËĽ±ÖÁÆß½±)£º¿ÉÓÚ¸÷³¡ÍâͶע´¦»òÂí³¡Áì½±£» ¡¡ ¡¡¡¡¡ñÖн±¶àÓÚ100ÍòÔª£ºÐëÇ°ÍùÅÜÂíµØÌåÓýµÀÒ»ºÅÂí»á×ܲ¿Áì½±£» ¡¡ ¡¡¡¡¡ñÖн±¶àÓÚ500ÍòÔªµÄÍ·»ò¶þ½±£ºÐëÓÚ½ÁÖéºó60ÌìÄÚ£¬Öµç1817µÇ¼Ç¡£ ¡¡ ¡¡¡¡Ê¹ÓÃͶע»§¿ÚͶע (Ïã¸ÛÁùºÏ¹Ì¶¨Í¶×¢Ö¸Ê¾ÀýÍâ) ¡¡ ¡¡¡¡¡ñÖн±ÉÙÓÚ500ÍòÔª£º×Ô¶¯ÅÉ²Ê ¡¡ ¡¡¡¡¡ñÖн±¶àÓÚ500ÍòÔªµÄÍ·»ò¶þ½±£ºÐëÓÚ½ÁÖéºó60ÌìÄÚ£¬Öµç1817µÇ¼Ç£»ÎªÌṩ¸ü¼Ñ¹Ë¿Í·þÎñ£¬Âí»á¹Ë¿Í·þÎñ²¿»áÓÚ½ÁÖéºóÒîÈÕ£¬¸ù¾ÝͶע»§¿Ú³ÖÓÐÈËÌµÄ×ÊÁÏ£¬ÁªÂçÖн±ÕߵǼǣ¬Î¨Öн±ÕßÒàÓ¦Ö÷¶¯µÇ¼Ç¡£ ¡¡ ¡¡¡¡Ê¹ÓÃͶע»§¿Ú¡°ÁùºÏ¹Ì¶¨Í¶×¢Ö¸Ê¾¡±Í¶×¢£º ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ²»ÂÛÖн±½ð¶î¶à¹Ñ£¬¾ù»á»ñ×Ô¶¯Åɲʡ£ ¡¡ Åɲʼͼ ¡¡¡¡¡ñ×î¸ßµÄÍ·½±Åɲʼͼ£¬³öÏÖÔÚ2003Äê9ÔÂ12ÈÕ£¬ÐÒÔ˶ù͸¹ýµç»°Í¶×¢£¬Ò»×¢¶ÀµÃ7096ÍòԪͷ½±¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ×îµÍµÄÍ·½±Åɲʼͼ£¬³öÏÖÔÚ2001Äê10ÔÂ30ÈÕ£¬¹²28×¢ÖУ¬Ã¿×¢ÅÉÔ¼18ÍòÔª¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¡ñ×î¶àÈËÖÐÍ·½±µÄ¼Í¼£¬³öÏÖÔÚ1997Äê7ÔÂ5ÈÕÏã¸Û»Ø¹é½ð¶à±¦½ÁÖ飬¹²39×¢ÖУ¬Ã¿×¢ÅÉ70¶àÍòÔª¡£ ¡¡ ¼õ»º¶Ä²©Î£º¦ ¡¡¡¡ÎªÁ˼õ»ºÒò¶Ä²©´øÀ´µÄ¸öÈË¡¢¼ÒÍ¥ºÍÉç»áÎÊÌ⣬Ïã¸ÛÕþ¸®¹æ¶¨£¬ÓÚÏã¸ÛÈüÂí»áµÄÏã¸ÛÁùºÏͶע³¡Ëù¼°ÍøÕ¾ÉϾù±ØÐëչʾÓйؽä¶ÄÈÈÏß(+852)183-4633ºÍ¸¨µ¼¼°ÖÎÁÆÖÐÐÄ£¨ÈçÎý°²Éç»á·þÎñ´¦- ÛÃÀøÐù¡¢Ã÷°®Õ¹ÇçÖÐÐÄ¡¢¶«»ªÈýԺƽºÍ·»£©µÄ×ÊÁÏ¡£Ïã¸ÛÈüÂí»áÌᳫÓнÚÖƲ©²Ê£¬ÈÏΪ²©²ÊÖ»¿É×÷ΪÉç½»ÏûDzµÄÓéÀÖ£¬²¢²¦¿îÓèÕþ¸®³ÉÁ¢µÄƽºÍ»ù½ð£¬Ð­Öú³ÁÃԶIJ©µÄÎÊÌâ¶Äͽ½ä¶Ä¡£Ïã¸ÛÈüÂí»áͬʱÑϽûδÂú18ËêÈËÊ¿²ÎÓ벩²Ê»î¶¯¡£ ¡¡ ÖйúµØÏÂÁùºÏ²Ê£¨ÁùºÏ²ÊÏÖ×´£© ¡¡¡¡ÕýʽµÄÁùºÏÓÉÏã¸ÛÈüÂí»áÖ÷°ì£¬Ïã¸ÛÕþ¸®ºÍÏã¸ÛÈüÂí»á´ÓÀ´Ã»ÓÐÓÚÏã¸ÛÒÔÍâµØÇø¿ªÉèͶעҵÎñ£¬ÒàûÓÐίÍÐÈκÎÈË»ò×éÖ¯½øÐÐÏà¹ØÒµÎñ¡£Òò´Ë£¬Öйú´ó½ËùÓÐÒÔ¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÈüÂí»á¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÂí»á¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¹«Ë¾¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÁùºÏ×ÊÁÏ¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û¡±»òÀàËÆÃûÄ¿½øÐеÄÁùºÏÍøÖ·»î¶¯£¬¾ùΪ¼Ùð¡£ÁíÏã¸ÛÈüÂí»áµÄ¹Ù·½ÍøÕ¾ÓÚÖйú´ó½ÊDz»ÄܵÇÈëµÄ£¬¹Ê´ËÈçÔÚÖйú´ó½¿ÉÒÔÖ±½ÓµÇÈëµÄÁùºÏÍøÕ¾£¬¾ùÊô¼ÙðÍøÕ¾¡£ ¡¡ ¡¡¡¡ÄڵصļÙðÁùºÏ¼Ó½øÁ˲»ÉÙÏã¸ÛÁùºÏËùûÓеijɷݣ¬ÀýÈçÒÔÉúФԤ²â¿ª²Ê½á¹û£¬ÊÂʵÉÏÊÇÖйú¹ÅÀ϶IJ©·½Ê½¡°×Ö»¨¡±µÄ·­°æ¡£ÆäËûµÄÖйúÄڵؼÙðÁùºÏÌØÂë³£ÓÃÊÖ·¨»¹°üÀ¨Éù³ÆÓÐÄÚÄ»ÏûÏ¢¡¢¼ÙðÏã¸ÛÈüÂí»áÃûÒå³ö°æ¸÷ÖÖ´«µ¥¡¢Ð¡²á×Ó¡¢±¨Ö½£¬»òÌṩÐé¼ÙµÄÏã¸Ûµç»°ºÅÂëÉù³ÆÓÐ×Éѯ·þÎñµÈ¡£ ¡¡ ¡¡¡¡Öйú´ó½µÄ¼ÙðÁùºÏ³£¼ûµÄÕÐáⷽʽ°üÀ¨·¢ËÍÊÖ»ú¶ÌÐÅ¡¢É¢·¢µ¥Õŵȣ¬ÍøÉÏ»¹ÓдóÁ¿Ðé¼ÙµÄ¡°Ïã¸ÛÁùºÏ×ÊÁÏ¡±ÍøÕ¾£¬ÓеÄÉõÖÁÌù³ö²»´æÔڵġ°Î¯ÍÐÖ¤Ê顱£¬»òͬʱ¸½ÉϽä¶ÄÈÈÏßµÈÑð×°ÕýʽÍøÕ¾£¬ÒÔÔöǿ˵·þÁ¦¡£È»¶ø£¬ÕýʽµÄÏã¸ÛÈüÂí»áÔÚÏã¸ÛΨһ½øÐеÄÐû´«ÊǽéÉÜÏã¸ÛÁùºÏͶעÈçºÎÓÃÓÚ´ÈÉÆÓÃ;£¬¾ø²»»áÒÔÈκη½Ê½Ö÷¶¯ÕÐÀ¿ÃñÖÚͶע¡£ ¡¡ ¡¡¡¡ÓÉÓÚ¼ÙðÏã¸ÛÁùºÏûÓнÓÊÜÕþ¸®µÄ¹æ¹Ü£¬Òò´ËͶע×ʽð»áÁ÷Ïò±³ºó²Ù×ݵķǷ¨¼¯ÍÅ¡£ÁíÍ⣬ÓÉÓÚÖйú´ó½ЭÖú½ä³ý¶Äñ«µÄ×éÖ¯²»×㣬ʹ¼ÙðÁùºÏÓÚ²»ÉÙµØÇøÔì³ÉÑÏÖصÄÉç»áÎÊÌâ¡£ÖйúÄڵصÄÈκΡ°Ïã¸ÛÁùºÏ¡±·þÎñ¶¼ÊÇÐé¼Ù¼°·Ç·¨µÄ¡£ ÁùºÏ¿ª½±½á¹ûÓë±¾¸Ų̂ͬ²½½ÁÖéÖ±²¥ ÁùºÏ¿ª½±½á¹ûÖ÷ÒªÊÇÌṩͬ²½Ïã¸Û±¾¸Ų̂µÄÏÖ³¡Ò¡½±Ö±²¥£¬ÔÚÏã¸ÛµÄ˵·¨ÊÇÏÖ³¡½ÁÖ飬Ҳ¾ÍÊÇÁùºÏ²ÊÒ¡½±ÏÖ³¡½ÁÖé½á¹û£¬ÎÒÃÇÓõÄÊÇXMLµÄÍøÒ³¼¼Êõ£¬ÔÚ±¾Õ¾Ê×Ò³ÃâˢоͿÉÒÔ¿´µ½Ïã¸ÛµÄ½ÁÖéÂäÇò£¬Ò»¸öÒ»¸öÂäÏÂÀ´µÄͬ²½£¬ÎÒÃÇÒ»¸öÒ»¸ö×Ô¶¯Ìø³öÀ´£¬ÔÚÕâÀï¿´ÁùºÏ¿ª½±½á¹û£¬µÈÓÚÔÚÏã¸Û±¾¸Ų̂¿´Ò¡½±Ö±²¥ÊÇÒ»¸öͬʱµÄ£¬Ò²ÊÇ×î¿ì¿´ÁùºÏ¿ª½±µÄµØ·½£¬±¾Õ¾×î¿ì£¬Ò²ÊÇ×îÊܲÊÃñ»¶Ó­µÄÒ»¸öÁùºÏ×ÊÁÏÕ¾¡£Ï£Íû¸÷λÐǪ̈£¬Èç¹ûϲ»¶£¬Çë°ïÎÒÃǹã¶ø¸æÖ®£¡Ð»Ð»£¡¡¡ ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼ÓëÁùºÏÀúÊ·¿ª½±¼Ç¼ ÁùºÏ¿ª½±Ö÷Òª¾ÍÊÇÿÆÚ¶¼Ò»¸öÁùºÏ¿ª½±½á¹û£¬±¾Õ¾¾ÍÊÇ°ÑÁùºÏµÄËùÓпª½±¼Ç¼£¬´Ó1976Ä꿪ʼÓÐÁùºÏ²ÊÒ¡½±¿ªÊ¼£¬¾­¹ýͼÎIJ¢Ã¯µÄ·½Ê½°ÑÿһÆðµÄÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼ÊÕ¼¯ÆðÀ´£¬Í¨¹ýÕâ¸ö¿ª½±×ßÊÆͼ£¬ÎÒÃǾͿÉÒÔÊýÀíÑо¿ËûµÄ×ßÊƹæÂÉ£¬¾­¹ý¹æÂÉÔËËã³ö×ßÊƹ«Ê½£¬ÄÇô¾Í¿ÉÒÔÔ¤²âÏÂÆڵĴó¸Å¿ª½±×ßÏò£¬ÕâÒ²ÊÇ×îÕý¹æµÄÑо¿ÌØÂ뷽ʽ£¬ÕâÀïµÄÀúÊ·ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼ÊDZ¾ÐÐÒµ×î¾­µäµÄ¾«»ª£¡×î½ü±È½ÏÊܲÊÃñ»¶Ó­µÄÊÇ2014ÄêÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,°ÄÃÅÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÏÖ³¡°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÍøÉÏ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÊÓƵ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÆϾ©°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŽðɳ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŻʹ¬°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŹú¼Ê°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŶij¡°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŶIJ©°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅ´úÀí°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ×÷±× °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÖ®Âà °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÔõÍæ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÐĵà °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏÂ×¢ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏÂÔØ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏ´Âë °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÍøÕ¾ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÍæ·¢ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖͼƬ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÊÓƵ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖƽ̨ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÆ­¾Ö °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÃؾ÷ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÃؼ® °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ·µ¥ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¾­Àú °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¹æÔò °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¹¥ÂÔ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ·ÖÎö °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¶Äͽ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¶Ä¿Í °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀֶij¡ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀֶIJ© °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ´úÀí °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ´ò·¨ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ²ßÂÔ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ²©²Ê °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖqqȺ °®Ó®ÓéÀÖ°Ù¼ÒÀÖ ttÓéÀֳǰټÒÀÖ tt°Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø q8ÓéÀֳǰټÒÀÖ k7ÓéÀֳǰټÒÀÖ ea°Ù¼ÒÀÖ½»Á÷Ⱥ a8ÓéÀֳǰټÒÀÖ LV¿ª»§°Ù¼ÒÀÖLV KKÓéÀֳǰټÒÀÖ K7ÓéÀֳǰټÒÀÖ A8°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç A8°Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø 88°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç 88°Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø 4399µ¥»ú°Ù¼ÒÀÖ 3uÓéÀֳǰټÒÀÖ 3u°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç 3UÓéÀֳǰټÒÀÖ 2013ÄϾ©°Ù¼ÒÀÖ ÖØÇì°Ù¼ÒÀÖktv ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ888 ÕæÈË888°Ù¼ÒÀÖ Ã÷Éým88°Ù¼ÒÀÖ Àû¼Çbsg°Ù¼ÒÀÖ ÀÏk°Ù¼ÒÀÖÐÅÓþ ´ó·¢888°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÔ°²©e°Ù °Ù¼ÒÀÖ5×¢ÎÈÓ® °Ù¼ÒÀÖ3Öê´ò·¨ °Ù¼ÒÀÖ3Öé··¨ °Ù¼ÒÀÖ3ºÅÈí¼þ °Ù¼ÒÀÖ3ºÅÆƽ⠰ټÒÀÖ3ºÅ»­Ãæ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅÆƽ⠰ټÒÀÖ2ºÅÂÛ̳ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅ·µ¥ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅ»úÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅ¸ÉÈÅ °Ù¼ÒÀÖ137¹«Ê½ °Ù¼ÒÀÖ13715À 988°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ 888ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ 888¼¯ÍÅ°Ù¼ÒÀÖ 819°Ù¼ÒÀÖרҵ 3°Ù¼ÒÀÖͶעÍø 365°Ù¼ÒÀÖÏÂÔØ 365°Ù¼ÒÀÖÊÓƵ 201ÄϾ©°Ù¼ÒÀÖ 1683168°Ù¼ÒÀÖ ×îºÃµÄ°Ù¼ÒÀÖ ×ãÇò°Ù¼ÒÀÖÍø ÕæÈËÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°æ°Ù¼ÒÀÖ ÕÒ°Ù¼ÒÀÖ³¡µØ ÔõÑùÓ®°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑùѹ°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑùÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑù¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑù´ò°Ù¼ÒÀÖ ÔõôӮ°Ù¼ÒÀÖ Ôõôѹ°Ù¼ÒÀÖ ÔõôÍæ°Ù¼ÒÀÖ Ôõô´ò°Ù¼ÒÀÖ ÔÚÏßÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖÍø ÔÂÁÁµº°Ù¼ÒÀÖ ÓÀÀû¸ß°Ù¼ÒÀÖ ÓÀºÍ°Ù¼ÒÀÖ°¸ Ó®°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ ѹ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ Ñ¹°Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ ÐǼ¶°Ù¼ÒÀÖsz ÐÂÊÀ¼Í°Ù¼ÒÀÖ Ð¸»ºÀ°Ù¼ÒÀÖ Ð³¯´ú°Ù¼ÒÀÖ Ð°ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ Ð°IJ©°Ù¼ÒÀÖ ÎÞ³éË®°Ù¼ÒÀÖ ÎҵİټÒÀÖ̸ ΰÒײ©°Ù¼ÒÀÖ ÍþÄá˹°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉÏÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉ϶İټÒÀÖ ÍøÉÏ°Ù¼ÒÀÖqq ÍøÂç°Ù¼ÒÀÖÊä ÍæÓÎÏ·°Ù¼ÒÀÖ Í滥²©°Ù¼ÒÀÖ Íæ°Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· Íæ°Ù¼ÒÀÖÐĵà Íæ°Ù¼ÒÀÖÊÓƵ Íæ°Ù¼ÒÀÖÃؾ÷ Íæ°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ Íæ°Ù¼ÒÀÖ¿Ú¾÷ Íæ°Ù¼ÒÀÖ¾­Ñé Íæ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ Íæ°Ù¼ÒÀÖ·½·¨ ͬÀֳǰټÒÀÖ ÌìϲʰټÒÀÖ ÌìµØÈË°Ù¼ÒÀÖ Ì«ÑôÉñ°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô»á°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô³Ç°Ù¼ÒÀÖ ÊÔÍæ°Ù¼ÒÀÖÍø ʲôÊÇ°Ù¼ÒÀÖ Ê±Ê±²Ê°Ù¼ÒÀÖ Ê±Ê±²©°Ù¼ÒÀÖ É³Áú»á°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎÓ®°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎ´ò°Ù¼ÒÀÖ ÈÎÎÒÓ®°Ù¼ÒÀÖ È«Ñ¶Íø°Ù¼ÒÀÖ È«Ììºò°Ù¼ÒÀÖ Çó°Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ ÆË¿ËÍõ°Ù¼ÒÀÖ ÆÆ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ Äĸö°Ù¼ÒÀֺà Ãåµé°Ù¼ÒÀÖÏß Ãâ·ÑÍæ°Ù¼ÒÀÖ Ãâ·Ñ´ò°Ù¼ÒÀÖ ÃÀ¸ßÃÀ°Ù¼ÒÀÖ Âô°Ù¼ÒÀÖºÅÂë Âò°Ù¼ÒÀÖ³ÌÐò Áú»¢¶·°Ù¼ÒÀÖ Á·Ï°Íæ°Ù¼ÒÀÖ ÀÖÌìÌðټÒÀÖ ÀÖ°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ ¿ËÀ­¿Ë°Ù¼ÒÀÖ ¿ª°Ù¼ÒÀÖ±»×¥ ½ðÖÁ×ð°Ù¼ÒÀÖ ½ðľÃÞ°Ù¼ÒÀÖ ½ðÁ¢·½°Ù¼ÒÀÖ ½ð»Ê¹Ú°Ù¼ÒÀÖ »úеÊÖ°Ù¼ÒÀÖ »Ê¹Ú°Ù¼ÒÀÖÍø »Æ½ð³Ç°Ù¼ÒÀÖ »¶ÀֳǰټÒÀÖ »¥ÁªÍø°Ù¼ÒÀÖ ºÎÀÖÍþ°Ù¼ÒÀÖ ºªµ¦°Ù¼ÒÀÖÔ° º¦È˵İټÒÀÖ º£ÍõÐÇ°Ù¼ÒÀÖ º£Á¢·½°Ù¼ÒÀÖ ¸£²Ê3d°Ù¼ÒÀÖ ·Çô±ö°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÂɱö°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÀñ±ö°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÎ±ö°Ù¼ÒÀÖ ¶ÄÉñÍæ°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖÓ®·¨ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖÐĵà ¶Ä°Ù¼ÒÀÖϳ¡ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖͶע ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ ¶¦Ê¢°Ù¼ÒÀÖÔ° µçÍæ³Ç°Ù¼ÒÀÖ µçÄÔ´ò°Ù¼ÒÀÖ µ¥»ú°æ°Ù¼ÒÀÖ ´óÓ®¼Ò°Ù¼ÒÀÖ ´ó¸»ºÀ°Ù¼ÒÀÖ ´ò°Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ ´¨°Ù¼ÒÀÖ·ÖÎö ²ËÄñÍæ°Ù¼ÒÀÖ ²»µ¹ÎÌ°Ù¼ÒÀÖ ±£Ê±½Ý°Ù¼ÒÀÖ °ÙÈË°Ù¼ÒÀÖȺ °ÙÀÖ·»°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ×÷±×Æ÷ °Ù¼ÒÀÖ×÷±×·¨ °Ù¼ÒÀÖ×êʯÀ °Ù¼ÒÀÖ×ÜѺÏÐ °Ù¼ÒÀÖ×Ü´úÀí °Ù¼ÒÀÖ×ÊѶÍø °Ù¼ÒÀÖׯÏÐºÍ °Ù¼ÒÀÖׯÏз¨ °Ù¼ÒÀÖׯ·ÖÎö °Ù¼ÒÀÖׯ±Øʤ °Ù¼ÒÀÖרÓû§ °Ù¼ÒÀÖ×¢Âê·© °Ù¼ÒÀÖ×¢²áÍø °Ù¼ÒÀÖ×¢²áËÍ °Ù¼ÒÀÖÖí°Ë½ä °Ù¼ÒÀÖÖé×з °Ù¼ÒÀÖÖéÅÌ· °Ù¼ÒÀÖÖÜ·µË® °Ù¼ÒÀÖÖÇÄÜÈí °Ù¼ÒÀÖÖ»´òÏÐ °Ù¼ÒÀÖÖ±²¥°É °Ù¼ÒÀÖÖ®Ãؾ³ °Ù¼ÒÀÖÕæÍøÕ¾ °Ù¼ÒÀÖÕ³µ¥Æ÷ °Ù¼ÒÀÖÔõÑùÓ® °Ù¼ÒÀÖÔõÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖÔõôӮ °Ù¼ÒÀÖÔõôÑù °Ù¼ÒÀÖÔõôÍæ °Ù¼ÒÀÖÔõôÄÜ °Ù¼ÒÀÖÔõô´ò °Ù¼ÒÀÖÔÚÏßÍæ °Ù¼ÒÀÖÔ°×Üͳ °Ù¼ÒÀÖÔ°ÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖÔ°ÂÛ̳ °Ù¼ÒÀÖÔ°¹ÙÍø °Ù¼ÒÀÖÔ°laok °Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç °Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³¡ °Ù¼ÒÀÖÓÐÄÄЩ °Ù¼ÒÀÖÓмÙÂð °Ù¼ÒÀÖÓйíÂð °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·×À °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·Íø °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·Íæ °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·»ú °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·±Ò °Ù¼ÒÀÖÓιæÔò °Ù¼ÒÀÖÓþßÂô °Ù¼ÒÀÖӮǮ·¨ °Ù¼ÒÀÖӮǮlv °Ù¼ÒÀÖÓ®´óÇ® °Ù¼ÒÀÖÒ»µãͨ °Ù¼ÒÀÖѺÏз¨ °Ù¼ÒÀÖѺÁú±¦ °Ù¼ÒÀÖѹ·ÖÆ÷ °Ù¼ÒÀÖѹ±ª×Ó °Ù¼ÒÀÖÐþ»úÊ« °Ù¼ÒÀÖÐÄ̬ѧ °Ù¼ÒÀÖдò·¨ °Ù¼ÒÀÖСÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖСÇÏÃÅ °Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø °Ù¼ÒÀÖÏзÖÎö °Ù¼ÒÀÖÏÂעȺ °Ù¼ÒÀÖÏÂ×¢·¨ °Ù¼ÒÀÖÎåÊØÔò °Ù¼ÒÀÖÎÞµÐÀ °Ù¼ÒÀÖÎÈÓ®À °Ù¼ÒÀÖÎÈÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖÍƼö¸ö °Ù¼ÒÀÖÍƼöid °Ù¼ÒÀÖ͸ÊÓÆ÷ °Ù¼ÒÀÖͶעÍø °Ù¼ÒÀÖͶע¼¼ °Ù¼ÒÀÖͶע·¨ °Ù¼ÒÀÖÌá¿î¿ì °Ù¼ÒÀÖ̽ÌÖÇø °Ù¼ÒÀÖÌ«Ñô³Ç °Ù¼ÒÀÖËãÅÆÊõ °Ù¼ÒÀÖËãÅÆÆ÷ °Ù¼ÒÀÖËãÅÆ·¨ °Ù¼ÒÀÖËÍÏÖ½ð °Ù¼ÒÀÖËͲʽð °Ù¼ÒÀÖËÄÖé· °Ù¼ÒÀÖËÄʽÀ¿ °Ù¼ÒÀÖ˭ӮǮ °Ù¼ÒÀÖ˫Ѻ·¨ °Ù¼ÒÀÖË«ÈËѺ °Ù¼ÒÀÖË«±¦À °Ù¼ÒÀÖË¢³ïÂë °Ù¼ÒÀÖÊÇʲô °Ù¼ÒÀÖʵս̸ °Ù¼ÒÀÖʵս·¨ °Ù¼ÒÀÖʱʱ²Ê °Ù¼ÒÀÖʤËãÀ °Ù¼ÒÀÖʤËã·¨ °Ù¼ÒÀÖʤÂÊ±í °Ù¼ÒÀÖÉñÏɵÀ °Ù¼ÒÀÖÈýÖé· °Ù¼ÒÀÖÈýʽÀ °Ù¼ÒÀÖÈý¶àÀ °Ù¼ÒÀÖÈý¶à·¨ °Ù¼ÒÀÖÈí¼þºÃ °Ù¼ÒÀÖÈçºÎÍæ °Ù¼ÒÀÖȺÐÂÎÅ °Ù¼ÒÀÖȺ¼¼ÇÉ °Ù¼ÒÀÖȺ·­Ìì °Ù¼ÒÀÖȺhtml °Ù¼ÒÀÖȫѶÍø °Ù¼ÒÀÖÈ«´òׯ °Ù¼ÒÀÖDZ¹æÔò °Ù¼ÒÀÖÆƽâÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÆƽⷨ °Ù¼ÒÀÖÆƽâ°æ °Ù¼ÒÀÖÆÁ±ÎÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÆÀ¼¶Íø °Ù¼ÒÀÖƽע·¨ °Ù¼ÒÀÖÅÆ·ͼ °Ù¼ÒÀÖÅƼ¼Èº °Ù¼ÒÀÖÄÜÓ®Âð °Ù¼ÒÀÖÄÄÀïÂô °Ù¼ÒÀÖÄÄÀïºÃ °Ù¼ÒÀÖÄļҺà °Ù¼ÒÀÖÄ£ÄâÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÄ£Äâ°æ °Ù¼ÒÀÖÂòÀ·¨ °Ù¼ÒÀÖÂò´óС °Ù¼ÒÀÖÂ뱦·¨ °Ù¼ÒÀÖÂÛ̳3d °Ù¼ÒÀÖ·ֽµ¥ °Ù¼ÒÀÖ·ֽ±í °Ù¼ÒÀÖ·µ¥Ö½ °Ù¼ÒÀÖ·µ¥Íø °Ù¼ÒÀÖ·µ¥Í¼ °Ù¼ÒÀÖÂ¥ÌÝÀ¿ °Ù¼ÒÀÖÁú»¢¶· °Ù¼ÒÀÖÁ½±ßѹ °Ù¼ÒÀÖÀÏ»¢»ú °Ù¼ÒÀÖÀÂÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖÀ¼¼ÇÉ °Ù¼ÒÀÖ¿Í»§¶Ë °Ù¼ÒÀÖ¿Í·þQQ °Ù¼ÒÀÖ¿´Èý· °Ù¼ÒÀÖ¿´ÅÆÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ¿´Â·×Ó °Ù¼ÒÀÖ¿´Â··¨ °Ù¼ÒÀÖ¿ªÃÅºì °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§Íø °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ËÍ °Ù¼ÒÀÖ¾ÅʽÀ °Ù¼ÒÀÖ½âÂëÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ½»Á÷Ⱥ °Ù¼ÒÀÖ¼ÇÕ˵¥ °Ù¼ÒÀÖ¼ÇÅÆÖ½ °Ù¼ÒÀּǷÆ÷ °Ù¼ÒÀּǷÖÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉÍø °Ù¼ÒÀÖ¼¤½øÀ °Ù¼ÒÀÖ»úÆ÷×À °Ù¼ÒÀÖ»úÆ÷ÊÖ °Ù¼ÒÀÖ»ú»áÂÊ °Ù¼ÒÀÖºìľ×À °Ù¼ÒÀÖºìľ̨ °Ù¼ÒÀÖºÍÂÖÅÌ °Ù¼ÒÀֺͷÖÎö °Ù¼ÒÀÖºÅÆƽ⠰ټÒÀÖºÅÂÛ̳ °Ù¼ÒÀÖºÃÍæÂð °Ù¼ÒÀֺ÷½·¨ °Ù¼ÒÀÖº£ÔôÍõ °Ù¼ÒÀÖ¹ÜÀíÍø °Ù¼ÒÀÖ¹Ù·½Íø °Ù¼ÒÀֹؼü´Ê °Ù¼ÒÀÖ¹ÉƱÍø °Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½Íæ °Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½·¨ °Ù¼ÒÀÖ¹«Æ½Âð °Ù¼ÒÀÖ¸ø²Ê½ð °Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ°ñ °Ù¼ÒÀÖ¸ßʤÂÊ °Ù¼ÒÀָ߷µË® °Ù¼ÒÀÖ·ÖÎöÒÇ °Ù¼ÒÀÖ·ÖÎöÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ·Öƽ̨ °Ù¼ÒÀÖ·¸·¨Âð °Ù¼ÒÀÖ·µË®12 °Ù¼ÒÀÖ·­Ìì¹ú °Ù¼ÒÀÖ·­±¶·¨ °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆÊÖ °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆ»ú °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅƺР°Ù¼ÒÀÖ·¢·¢·¢ °Ù¼ÒÀÖ¶þÖé· °Ù¼ÒÀֶ෢ÅÆ °Ù¼ÒÀ̷ֶ´ò °Ù¼ÒÀֶIJ©»ú °Ù¼ÒÀÖ¶·µØÖ÷ °Ù¼ÒÀÖµçÓ°Íø °Ù¼ÒÀÖµÄÖÕ¼« °Ù¼ÒÀÖµÄÐĵà °Ù¼ÒÀÖµÄС· °Ù¼ÒÀÖµÄΣº¦ °Ù¼ÒÀÖµÄÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖµÄÊÀ½ç °Ù¼ÒÀÖµÄÆƽ⠰ټÒÀÖµÄƽ̨ °Ù¼ÒÀֵľ÷ÇÏ °Ù¼ÒÀֵľ­Ñé °Ù¼ÒÀֵļ¼ÇÉ °Ù¼ÒÀֵĹæÔò °Ù¼ÒÀֵĹæÂÉ °Ù¼ÒÀֵĹÙÍø °Ù¼ÒÀֵĶķ¨ °Ù¼ÒÀֵĴò·¨ °Ù¼ÒÀֵİÂÃî °Ù¼ÒÀÖµ¼º½Èº °Ù¼ÒÀÖµ¥»ú°æ °Ù¼ÒÀÖ´úÀíÍø °Ù¼ÒÀÖ´úÀíÉÌ °Ù¼ÒÀÖ´óÓ®¼Ò °Ù¼ÒÀÖ´óÑÛ×Ð °Ù¼ÒÀÖ´óС· °Ù¼ÒÀÖ´óÊÀ½ç °Ù¼ÒÀÖ´òתÅÌ °Ù¼ÒÀÖ´æÈ¡¿î °Ù¼ÒÀÖ³öǧÊõ °Ù¼ÒÀÖ³öÀÏǧ °Ù¼ÒÀÖ³ïÂëÏä °Ù¼ÒÀÖ³ïÂëºÐ °Ù¼ÒÀÖ²ÙÅÌÊÖ °Ù¼ÒÀÖ²»¶ÏÀ¿ °Ù¼ÒÀÖ²»µ¹ÎÌ °Ù¼ÒÀÖ²©²ÊÍø °Ù¼ÒÀÖ²©²Êͨ °Ù¼ÒÀÖ±äÅƺР°Ù¼ÒÀÖ±ØÓ®¼¼ °Ù¼ÒÀÖ±ØÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖ±ØʤÊõ °Ù¼ÒÀÖ±ØʤÃØ °Ù¼ÒÀÖ±Øʤ·¨ °Ù¼ÒÀÖ±¦Âí»á °Ù¼ÒÀÖ±£µ¥Ïä °Ù¼ÒÀÖ±£µ¥»ú °Ù¼ÒÀÖ°üÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖ°ÙÏþÉú °Ù¼ÒÀÖ°ÙÀû¹¬ °Ù¼ÒÀÖ°ÙÀÖ·Ã °Ù¼ÒÀÖ°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀְײËȺ °Ù¼ÒÀÖttÓéÀÖ °Ù¼ÒÀÖqqÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖqqȺºÅ °Ù¼ÒÀÖde¸ÅÂÊ °Ù¼ÒÀÖagƽ̨ °Ù¼ÒÀÖ13ʽÀ °Ù¼ÒÀÖ10·¨Ôò °Ë´óʤ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÓ®°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÍæ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŶİټÒÀÖ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ×ß ttÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ tt¹Ù·½°Ù¼ÒÀÖ mdm365°Ù¼ÒÀÖ jwÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ea°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ bet365°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÔ°qxw °Ù¼ÒÀÖÔ°168 °Ù¼ÒÀÖ´úÀív °Ù¼ÒÀÖi±¦À °Ù¼ÒÀÖI±¦À °Ù¼ÒÀÖ9ʽÀ¿ °Ù¼ÒÀÖ2ÏÂÔØ tag°Ù¼ÒÀÖȺ lÀ¶¶Ü°Ù¼ÒÀÖ eÊÀ²©°Ù¼ÒÀÖ eÀû²©°Ù¼ÒÀÖ 88msc°Ù¼ÒÀÖ 100¼Ò°Ù¼ÒÀÖ äåÃÅ°Ù¼ÒÀÖ âù²Ê°Ù¼ÒÀÖ ×êʯ°Ù¼ÒÀÖ ×ߵذټÒÀÖ ×Üͳ°Ù¼ÒÀÖ ×¯ÏаټÒÀÖ ×¨Òµ°Ù¼ÒÀÖ Öйú°Ù¼ÒÀÖ ÖÂʤ°Ù¼ÒÀÖ ÖÁ×ð°Ù¼ÒÀÖ ÕæÕý°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÕæÇ®°Ù¼ÒÀÖ Õ½Ê¤°Ù¼ÒÀÖ Õ½Éñ°Ù¼ÒÀÖ Ô޻ʰټÒÀÖ ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ Ôƶ¦°Ù¼ÒÀÖ ÔƲ©°Ù¼ÒÀÖ ÔªÏí°Ù¼ÒÀÖ ÓаټÒÀÖÂð ÓÎÏ·°Ù¼ÒÀÖ Ó¯Òø°Ù¼ÒÀÖ Ò»²«°Ù¼ÒÀÖ Ò¦¼Ç°Ù¼ÒÀÖ Ò£¿Ø°Ù¼ÒÀÖ ÑÇÖÞ°Ù¼ÒÀÖ ÐĮ̈°Ù¼ÒÀÖ ÐǼ¶°Ù¼ÒÀÖ ÐÅÓþ°Ù¼ÒÀÖ ÐÂÍæ°Ù¼ÒÀÖ Ð¦Ì¸°Ù¼ÒÀÖ Ïã¸Û°Ù¼ÒÀÖ ÏßÉÏ°Ù¼ÒÀÖ ÏÖ½ð°Ù¼ÒÀÖ ÏÖ³¡°Ù¼ÒÀÖ Ïл°°Ù¼ÒÀÖ ÏÂÔذټÒÀÖ Ï¸Ëµ°Ù¼ÒÀÖ Ï²°®°Ù¼ÒÀÖ ÎÞÎý°Ù¼ÒÀÖ ÎÈÓ®°Ù¼ÒÀÖ ÎÂÖÝ°Ù¼ÒÀÖ Î¢Ð¦°Ù¼ÒÀÖ Íþ¿Í°Ù¼ÒÀÖ ÍøÒ³°Ù¼ÒÀÖ ÍøͶ°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉÏ°Ù¼ÒÀÖ ÍøÂç°Ù¼ÒÀÖ Íæת°Ù¼ÒÀÖ Íæ·è°Ù¼ÒÀÖ Íæ±é°Ù¼ÒÀÖ Í¶×¢°Ù¼ÒÀÖ Ìì½ò°Ù¼ÒÀÖ ÌÒÔ°°Ù¼ÒÀÖ ÌÆ»á°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô°Ù¼ÒÀÖ Ì©À´°Ù¼ÒÀÖ Ì¨Íå°Ù¼ÒÀÖ Ëæʱ°Ù¼ÒÀÖ ËÙ²©°Ù¼ÒÀÖ Ê×Ñ¡°Ù¼ÒÀÖ ÊÖ»ú°Ù¼ÒÀÖ ÊÔÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÊÓƵ°Ù¼ÒÀÖ ÊÀ²©°Ù¼ÒÀÖ ÊµÕ½°Ù¼ÒÀÖ Ê²Ã´°Ù¼ÒÀÖ Ê¢Í¨°Ù¼ÒÀÖ É격°Ù¼ÒÀÖ ÉϺ£°Ù¼ÒÀÖ É³Áú°Ù¼ÒÀÖ ÈýÑÇ°Ù¼ÒÀÖ È˹¤°Ù¼ÒÀÖ È˲ŰټÒÀÖ È«Ê¤°Ù¼ÒÀÖ È«ÄÜ°Ù¼ÒÀÖ Ç󹺰ټÒÀÖ ÇëÎÊ°Ù¼ÒÀÖ Ç®Â¡°Ù¼ÒÀÖ Æô¶«°Ù¼ÒÀÖ ÆåÅÆ°Ù¼ÒÀÖ ÆßÀÖ°Ù¼ÒÀÖ ÆÕͨ°Ù¼ÒÀÖ ÆϾ©°Ù¼ÒÀÖ ÆË¿Ë°Ù¼ÒÀÖ Æƽâ°Ù¼ÒÀÖ Æ½²©°Ù¼ÒÀÖ ÅƾŰټÒÀÖ ÄϾ©°Ù¼ÒÀÖ Äĸö°Ù¼ÒÀÖ Ä¦Á¦°Ù¼ÒÀÖ Ä£Äâ°Ù¼ÒÀÖ Ã÷ÐÇ°Ù¼ÒÀÖ Ãåµé°Ù¼ÒÀÖ ÃâÓ¶°Ù¼ÒÀÖ Ãâ·Ñ°Ù¼ÒÀÖ ÃÀÅ®°Ù¼ÒÀÖ Â齫°Ù¼ÒÀÖ ÂåÑô°Ù¼ÒÀÖ ÂÖÅÌ°Ù¼ÒÀÖ Â¼Ïñ°Ù¼ÒÀÖ Â·µ¥°Ù¼ÒÀÖ ÁíÀà°Ù¼ÒÀÖ Á¬»·°Ù¼ÒÀÖ Àû²©°Ù¼ÒÀÖ Àû°Ä°Ù¼ÒÀÖ ÀÖ·»°Ù¼ÒÀÖ ÀϽְټÒÀÖ À¶¶Ü°Ù¼ÒÀÖ ¿ÚËã°Ù¼ÒÀÖ ¿ÉÐÅ°Ù¼ÒÀÖ ¿­Ê±°Ù¼ÒÀÖ ¾øɱ°Ù¼ÒÀÖ ¾Ù±¨°Ù¼ÒÀÖ ¾³Íâ°Ù¼ÒÀÖ ½ð×ê°Ù¼ÒÀÖ ½ð¶¼°Ù¼ÒÀÖ ½ð¶¦°Ù¼ÒÀÖ ½ð±Û°Ù¼ÒÀÖ ½ÒÃذټÒÀÖ ½Ì¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ¼òµ¥°Ù¼ÒÀÖ ¼ÓÃË°Ù¼ÒÀÖ ¼ÒºÍ°Ù¼ÒÀÖ »Ê¼Ò°Ù¼ÒÀÖ »Ê¹Ú°Ù¼ÒÀÖ »Æ½ð°Ù¼ÒÀÖ »¶Ï²°Ù¼ÒÀÖ »¥²©°Ù¼ÒÀÖ ºÏʤ°Ù¼Ò °ÄÃÅÕæÈ˲©²ÊÍø °ÄÃÅÔÚÏß²©²ÊÍø °ÄÃÅÏÖ³¡²©²ÊÍø °ÄÃÅÍøÉϲ©²ÊÍø °ÄÃÅÊÓƵ²©²ÊÍø °ÄÃÅÆϾ©²©²ÊÍø °ÄÃŽðɳ²©²ÊÍø °ÄÃŻʹ¬²©²ÊÍø °ÄÃŹú¼Ê²©²ÊÍø °ÄÃŶij¡²©²ÊÍø °ÄÃŶIJ©²©²ÊÍø °ÄÃÅ´úÀí²©²ÊÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø×÷±× °ÄÃŲ©²ÊÍøÖ®Âà °ÄÃŲ©²ÊÍøÔõÍæ °ÄÃŲ©²ÊÍøÓÎÏ· °ÄÃŲ©²ÊÍøÐĵà °ÄÃŲ©²ÊÍøÏÖ³¡ °ÄÃŲ©²ÊÍøÏÂ×¢ °ÄÃŲ©²ÊÍøÏÂÔØ °ÄÃŲ©²ÊÍøÏ´Âë °ÄÃŲ©²ÊÍøÍøÕ¾ °ÄÃŲ©²ÊÍøÍæ·¢ °ÄÃŲ©²ÊÍøͼƬ °ÄÃŲ©²ÊÍøÊÓƵ °ÄÃŲ©²ÊÍøƽ̨ °ÄÃŲ©²ÊÍøÆ­¾Ö °ÄÃŲ©²ÊÍøÃؾ÷ °ÄÃŲ©²ÊÍøÃؼ® °ÄÃŲ©²ÊÍøÂÛ̳ °ÄÃŲ©²ÊÍø·µ¥ °ÄÃŲ©²ÊÍø¿ª»§ °ÄÃŲ©²ÊÍø¾­Àú °ÄÃŲ©²ÊÍø¼¼ÇÉ °ÄÃŲ©²ÊÍø¹æÔò °ÄÃŲ©²ÊÍø¹«Ê½ °ÄÃŲ©²ÊÍø¹¥ÂÔ °ÄÃŲ©²ÊÍø·ÖÎö °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Äͽ °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Ä¿Í °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Ä³¡ °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Ä²© °ÄÃŲ©²ÊÍø´úÀí °ÄÃŲ©²ÊÍø´ò·¨ °ÄÃŲ©²ÊÍø²ßÂÔ °ÄÃŲ©²ÊÍø²©²Ê °ÄÃŲ©²ÊÍøqqȺ °®Ó®ÓéÀÖ²©²ÊÍø ttÓéÀֳDz©²ÊÍø tt²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø q8ÓéÀֳDz©²ÊÍø k7ÓéÀֳDz©²ÊÍø ea²©²ÊÍø½»Á÷Ⱥ a8ÓéÀֳDz©²ÊÍø LV¿ª»§²©²ÊÍøLV KKÓéÀֳDz©²ÊÍø K7ÓéÀֳDz©²ÊÍø A8²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç A8²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø 88²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç 88²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø 4399µ¥»ú²©²ÊÍø 3uÓéÀֳDz©²ÊÍø 3u²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç 3UÓéÀֳDz©²ÊÍø 2013ÄϾ©²©²ÊÍø ÖØÇ첩²ÊÍøktv ÕæÈ˲©²ÊÍø888 ÕæÈË888²©²ÊÍø Ã÷Éým88²©²ÊÍø Àû¼Çbsg²©²ÊÍø ÀÏk²©²ÊÍøÐÅÓþ ´ó·¢888²©²ÊÍø ²©²ÊÍøÔ°²©e°Ù ²©²ÊÍø5×¢ÎÈÓ® ²©²ÊÍø3Öê´ò·¨ ²©²ÊÍø3Öé··¨ ²©²ÊÍø3ºÅÈí¼þ ²©²ÊÍø3ºÅÆƽ⠲©²ÊÍø3ºÅ»­Ãæ ²©²ÊÍø2ºÅÆƽ⠲©²ÊÍø2ºÅÂÛ̳ ²©²ÊÍø2ºÅ·µ¥ ²©²ÊÍø2ºÅ»úÆ÷ ²©²ÊÍø2ºÅ¸ÉÈÅ ²©²ÊÍø137¹«Ê½ ²©²ÊÍø13715À 988²©²ÊÍøÓéÀÖ 888ÕæÈ˲©²ÊÍø 888¼¯ÍŲ©²ÊÍø 819²©²ÊÍøרҵ 3²©²ÊÍøͶעÍø 365²©²ÊÍøÏÂÔØ 365²©²ÊÍøÊÓƵ 201ÄϾ©²©²ÊÍø 1683168²©²ÊÍø ×îºÃµÄ²©²ÊÍø ×ãÇò²©²ÊÍøÍø ÕæÈËÍ沩²ÊÍø ÕæÈ˰沩²ÊÍø ÕÒ²©²ÊÍø³¡µØ ÔõÑùÓ®²©²ÊÍø ÔõÑùѹ²©²ÊÍø ÔõÑùÍ沩²ÊÍø ÔõÑù¶Ä²©²ÊÍø ÔõÑù´ò²©²ÊÍø ÔõôӮ²©²ÊÍø Ôõôѹ²©²ÊÍø ÔõôÍ沩²ÊÍø Ôõô´ò²©²ÊÍø ÔÚÏßÍ沩²ÊÍø ÔÚÏß²©²ÊÍøÍø ÔÂÁÁµº²©²ÊÍø ÓÀÀû¸ß²©²ÊÍø ÓÀºÍ²©²ÊÍø°¸ Ó®²©²ÊÍøÂÛ̳ ѹ²©²ÊÍø¼¼ÇÉ Ñ¹²©²ÊÍø¹«Ê½ ÐǼ¶²©²ÊÍøsz ÐÂÊÀ¼Í²©²ÊÍø и»ºÀ²©²ÊÍø г¯´ú²©²ÊÍø аÄÃŲ©²ÊÍø аIJ©²©²ÊÍø ÎÞ³éË®²©²ÊÍø ÎҵIJ©²ÊÍø̸ ΰÒײ©²©²ÊÍø ÍþÄá˹²©²ÊÍø ÍøÉÏÍ沩²ÊÍø ÍøÉ϶IJ©²ÊÍø ÍøÉϲ©²ÊÍøqq ÍøÂ粩²ÊÍøÊä ÍæÓÎÏ·²©²ÊÍø Í滥²©²©²ÊÍø Í沩²ÊÍøÓÎÏ· Í沩²ÊÍøÐĵà Í沩²ÊÍøÊÓƵ Í沩²ÊÍøÃؾ÷ Í沩²ÊÍøÂÛ̳ Í沩²ÊÍø¿Ú¾÷ Í沩²ÊÍø¾­Ñé Í沩²ÊÍø¼¼ÇÉ Í沩²ÊÍø·½·¨ ͬÀֳDz©²ÊÍø Ììϲʲ©²ÊÍø ÌìµØÈ˲©²ÊÍø Ì«ÑôÉñ²©²ÊÍø Ì«Ñô»á²©²ÊÍø Ì«Ñô³Ç²©²ÊÍø ÊÔÍ沩²ÊÍøÍø ʲôÊDz©²ÊÍø ʱʱ²Ê²©²ÊÍø ʱʱ²©²©²ÊÍø ɳÁú»á²©²ÊÍø ÈçºÎÓ®²©²ÊÍø ÈçºÎÍ沩²ÊÍø ÈçºÎ¶Ä²©²ÊÍø ÈçºÎ´ò²©²ÊÍø ÈÎÎÒÓ®²©²ÊÍø ȫѶÍø²©²ÊÍø È«Ììºò²©²ÊÍø Ç󲩲ÊÍø¸ßÊÖ ÆË¿ËÍõ²©²ÊÍø ÆƲ©²ÊÍø¼¼ÇÉ Äĸö²©²ÊÍøºÃ Ãåµé²©²ÊÍøÏß Ãâ·ÑÍ沩²ÊÍø Ãâ·Ñ´ò²©²ÊÍø ÃÀ¸ßÃÀ²©²ÊÍø Âô²©²ÊÍøºÅÂë Âò²©²ÊÍø³ÌÐò Áú»¢¶·²©²ÊÍø Á·Ï°Í沩²ÊÍø ÀÖÌìÌò©²ÊÍø ÀÖ²©²ÊÍøÂÛ̳ ¿ËÀ­¿Ë²©²ÊÍø ¿ª²©²ÊÍø±»×¥ ½ðÖÁ×𲩲ÊÍø ½ðľÃÞ²©²ÊÍø ½ðÁ¢·½²©²ÊÍø ½ð»Ê¹Ú²©²ÊÍø »úеÊÖ²©²ÊÍø »Ê¹Ú²©²ÊÍøÍø »Æ½ð³Ç²©²ÊÍø »¶ÀֳDz©²ÊÍø »¥ÁªÍø²©²ÊÍø ºÎÀÖÍþ²©²ÊÍø ºªµ¦²©²ÊÍøÔ° º¦È˵IJ©²ÊÍø º£ÍõÐDz©²ÊÍø º£Á¢·½²©²ÊÍø ¸£²Ê3d²©²ÊÍø ·Çô±ö²©²ÊÍø ·ÆÂɱö²©²ÊÍø ·ÆÀñ±ö²©²ÊÍø ·ÆÎ±ö²©²ÊÍø ¶ÄÉñÍ沩²ÊÍø ¶Ä²©²ÊÍøÓ®·¨ ¶Ä²©²ÊÍøÐĵà ¶Ä²©²ÊÍøϳ¡ ¶Ä²©²ÊÍøͶע ¶Ä²©²ÊÍø¼¼ÇÉ ¶Ä²©²ÊÍø¸ßÊÖ ¶¦Ê¢²©²ÊÍøÔ° µçÍæ³Ç²©²ÊÍø µçÄÔ´ò²©²ÊÍø µ¥»ú°æ²©²ÊÍø ´óÓ®¼Ò²©²ÊÍø ´ó¸»ºÀ²©²ÊÍø ´ò²©²ÊÍø¹«Ê½ ´¨²©²ÊÍø·ÖÎö ²ËÄñÍ沩²ÊÍø ²»µ¹Î̲©²ÊÍø ±£Ê±½Ý²©²ÊÍø °ÙÈ˲©²ÊÍøȺ °ÙÀÖ·»²©²ÊÍø ²©²ÊÍø×÷±×Æ÷ ²©²ÊÍø×÷±×·¨ ²©²ÊÍø×êʯÀ ²©²ÊÍø×ÜѺÏÐ ²©²ÊÍø×Ü´úÀí ²©²ÊÍø×ÊѶÍø ²©²ÊÍøׯÏÐºÍ ²©²ÊÍøׯÏз¨ ²©²ÊÍøׯ·ÖÎö ²©²ÊÍøׯ±Øʤ ²©²ÊÍøרÓû§ ²©²ÊÍø×¢Âê·© ²©²ÊÍø×¢²áÍø ²©²ÊÍø×¢²áËÍ ²©²ÊÍøÖí°Ë½ä ²©²ÊÍøÖé×з ²©²ÊÍøÖéÅÌ· ²©²ÊÍøÖÜ·µË® ²©²ÊÍøÖÇÄÜÈí ²©²ÊÍøÖ»´òÏÐ ²©²ÊÍøÖ±²¥°É ²©²ÊÍøÖ®Ãؾ³ ²©²ÊÍøÕæÍøÕ¾ ²©²ÊÍøÕ³µ¥Æ÷ ²©²ÊÍøÔõÑùÓ® ²©²ÊÍøÔõÍæ·¨ ²©²ÊÍøÔõôӮ ²©²ÊÍøÔõôÑù ²©²ÊÍøÔõôÍæ ²©²ÊÍøÔõôÄÜ ²©²ÊÍøÔõô´ò ²©²ÊÍøÔÚÏßÍæ ²©²ÊÍøÔ°×Üͳ ²©²ÊÍøÔ°ÓÎÏ· ²©²ÊÍøÔ°ÂÛ̳ ²©²ÊÍøÔ°¹ÙÍø ²©²ÊÍøÔ°laok ²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÍøÓéÀÖ³¡ ²©²ÊÍøÓÐÄÄЩ ²©²ÊÍøÓмÙÂ𠲩²ÊÍøÓйíÂ𠲩²ÊÍøÓÎÏ·×À ²©²ÊÍøÓÎÏ·Íø ²©²ÊÍøÓÎÏ·Íæ ²©²ÊÍøÓÎÏ·»ú ²©²ÊÍøÓÎÏ·±Ò ²©²ÊÍøÓιæÔò ²©²ÊÍøÓþßÂô ²©²ÊÍøӮǮ·¨ ²©²ÊÍøӮǮlv ²©²ÊÍøÓ®´óÇ® ²©²ÊÍøÒ»µãͨ ²©²ÊÍøѺÏз¨ ²©²ÊÍøѺÁú±¦ ²©²ÊÍøѹ·ÖÆ÷ ²©²ÊÍøѹ±ª×Ó ²©²ÊÍøÐþ»úÊ« ²©²ÊÍøÐÄ̬ѧ ²©²ÊÍøдò·¨ ²©²ÊÍøСÓÎÏ· ²©²ÊÍøСÇÏÃÅ ²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø ²©²ÊÍøÏзÖÎö ²©²ÊÍøÏÂעȺ ²©²ÊÍøÏÂ×¢·¨ ²©²ÊÍøÎåÊØÔò ²©²ÊÍøÎÞµÐÀ ²©²ÊÍøÎÈÓ®À ²©²ÊÍøÎÈÓ®·¨ ²©²ÊÍøÍƼö¸ö ²©²ÊÍøÍƼöid ²©²ÊÍø͸ÊÓÆ÷ ²©²ÊÍøͶעÍø ²©²ÊÍøͶע¼¼ ²©²ÊÍøͶע·¨ ²©²ÊÍøÌá¿î¿ì ²©²ÊÍø̽ÌÖÇø ²©²ÊÍøÌ«Ñô³Ç ²©²ÊÍøËãÅÆÊõ ²©²ÊÍøËãÅÆÆ÷ ²©²ÊÍøËãÅÆ·¨ ²©²ÊÍøËÍÏֽ𠲩²ÊÍøËͲʽ𠲩²ÊÍøËÄÖé· ²©²ÊÍøËÄʽÀ¿ ²©²ÊÍø˭ӮǮ ²©²ÊÍø˫Ѻ·¨ ²©²ÊÍøË«ÈËѺ ²©²ÊÍøË«±¦À ²©²ÊÍøË¢³ïÂë ²©²ÊÍøÊÇʲô ²©²ÊÍøʵս̸ ²©²ÊÍøʵս·¨ ²©²ÊÍøʱʱ²Ê ²©²ÊÍøʤËãÀ ²©²ÊÍøʤËã·¨ ²©²ÊÍøʤÂÊ±í ²©²ÊÍøÉñÏɵÀ ²©²ÊÍøÈýÖé· ²©²ÊÍøÈýʽÀ ²©²ÊÍøÈý¶àÀ ²©²ÊÍøÈý¶à·¨ ²©²ÊÍøÈí¼þºÃ ²©²ÊÍøÈçºÎÍæ ²©²ÊÍøȺÐÂÎÅ ²©²ÊÍøȺ¼¼ÇÉ ²©²ÊÍøȺ·­Ìì ²©²ÊÍøȺhtml ²©²ÊÍøȫѶÍø ²©²ÊÍøÈ«´òׯ ²©²ÊÍøDZ¹æÔò ²©²ÊÍøÆƽâÆ÷ ²©²ÊÍøÆƽⷨ ²©²ÊÍøÆƽâ°æ ²©²ÊÍøÆÁ±ÎÆ÷ ²©²ÊÍøÆÀ¼¶Íø ²©²ÊÍøƽע·¨ ²©²ÊÍøÅÆ·ͼ ²©²ÊÍøÅƼ¼Èº ²©²ÊÍøÄÜÓ®Â𠲩²ÊÍøÄÄÀïÂô ²©²ÊÍøÄÄÀïºÃ ²©²ÊÍøÄļҺà ²©²ÊÍøÄ£ÄâÆ÷ ²©²ÊÍøÄ£Äâ°æ ²©²ÊÍøÂòÀ·¨ ²©²ÊÍøÂò´óС ²©²ÊÍøÂ뱦·¨ ²©²ÊÍøÂÛ̳3d ²©²ÊÍø·ֽµ¥ ²©²ÊÍø·ֽ±í ²©²ÊÍø·µ¥Ö½ ²©²ÊÍø·µ¥Íø ²©²ÊÍø·µ¥Í¼ ²©²ÊÍøÂ¥ÌÝÀ¿ ²©²ÊÍøÁú»¢¶· ²©²ÊÍøÁ½±ßѹ ²©²ÊÍøÀÏ»¢»ú ²©²ÊÍøÀÂÍæ·¨ ²©²ÊÍøÀ¼¼ÇÉ ²©²ÊÍø¿Í»§¶Ë ²©²ÊÍø¿Í·þQQ ²©²ÊÍø¿´Èý· ²©²ÊÍø¿´ÅÆÆ÷ ²©²ÊÍø¿´Â·×Ó ²©²ÊÍø¿´Â··¨ ²©²ÊÍø¿ªÃÅºì ²©²ÊÍø¿ª»§Íø ²©²ÊÍø¿ª»§ËÍ ²©²ÊÍø¾ÅʽÀ ²©²ÊÍø½âÂëÆ÷ ²©²ÊÍø½»Á÷Ⱥ ²©²ÊÍø¼ÇÕ˵¥ ²©²ÊÍø¼ÇÅÆÖ½ ²©²ÊÍø¼Ç·Æ÷ ²©²ÊÍø¼Ç·ÖÆ÷ ²©²ÊÍø¼¼ÇÉÍø ²©²ÊÍø¼¤½øÀ ²©²ÊÍø»úÆ÷×À ²©²ÊÍø»úÆ÷ÊÖ ²©²ÊÍø»ú»áÂÊ ²©²ÊÍøºìľ×À ²©²ÊÍøºìľ̨ ²©²ÊÍøºÍÂÖÅÌ ²©²ÊÍøºÍ·ÖÎö ²©²ÊÍøºÅÆƽ⠲©²ÊÍøºÅÂÛ̳ ²©²ÊÍøºÃÍæÂ𠲩²ÊÍøºÃ·½·¨ ²©²ÊÍøº£ÔôÍõ ²©²ÊÍø¹ÜÀíÍø ²©²ÊÍø¹Ù·½Íø ²©²ÊÍø¹Ø¼ü´Ê ²©²ÊÍø¹ÉƱÍø ²©²ÊÍø¹«Ê½Íæ ²©²ÊÍø¹«Ê½·¨ ²©²ÊÍø¹«Æ½Â𠲩²ÊÍø¸ø²Ê½ð ²©²ÊÍø¸ßÊÖ°ñ ²©²ÊÍø¸ßʤÂÊ ²©²ÊÍø¸ß·µË® ²©²ÊÍø·ÖÎöÒÇ ²©²ÊÍø·ÖÎöÆ÷ ²©²ÊÍø·Öƽ̨ ²©²ÊÍø·¸·¨Â𠲩²ÊÍø·µË®12 ²©²ÊÍø·­Ìì¹ú ²©²ÊÍø·­±¶·¨ ²©²ÊÍø·¢ÅÆÊÖ ²©²ÊÍø·¢ÅÆÆ÷ ²©²ÊÍø·¢ÅÆ»ú ²©²ÊÍø·¢ÅƺР²©²ÊÍø·¢·¢·¢ ²©²ÊÍø¶þÖé· ²©²ÊÍø¶à·¢ÅÆ ²©²ÊÍø¶Ì·´ò ²©²ÊÍø¶Ä²©»ú ²©²ÊÍø¶·µØÖ÷ ²©²ÊÍøµçÓ°Íø ²©²ÊÍøµÄÖÕ¼« ²©²ÊÍøµÄÐĵà ²©²ÊÍøµÄС· ²©²ÊÍøµÄΣº¦ ²©²ÊÍøµÄÍæ·¨ ²©²ÊÍøµÄÊÀ½ç ²©²ÊÍøµÄÆƽ⠲©²ÊÍøµÄƽ̨ ²©²ÊÍøµÄ¾÷ÇÏ ²©²ÊÍøµÄ¾­Ñé ²©²ÊÍøµÄ¼¼ÇÉ ²©²ÊÍøµÄ¹æÔò ²©²ÊÍøµÄ¹æÂÉ ²©²ÊÍøµÄ¹ÙÍø ²©²ÊÍøµÄ¶Ä·¨ ²©²ÊÍøµÄ´ò·¨ ²©²ÊÍøµÄ°ÂÃî ²©²ÊÍøµ¼º½Èº ²©²ÊÍøµ¥»ú°æ ²©²ÊÍø´úÀíÍø ²©²ÊÍø´úÀíÉÌ ²©²ÊÍø´óÓ®¼Ò ²©²ÊÍø´óÑÛ×Ð ²©²ÊÍø´óС· ²©²ÊÍø´óÊÀ½ç ²©²ÊÍø´òתÅÌ ²©²ÊÍø´æÈ¡¿î ²©²ÊÍø³öǧÊõ ²©²ÊÍø³öÀÏǧ ²©²ÊÍø³ïÂëÏä ²©²ÊÍø³ïÂëºÐ ²©²ÊÍø²ÙÅÌÊÖ ²©²ÊÍø²»¶ÏÀ¿ ²©²ÊÍø²»µ¹ÎÌ ²©²ÊÍø²©²ÊÍø ²©²ÊÍø²©²Êͨ ²©²ÊÍø±äÅƺР²©²ÊÍø±ØÓ®¼¼ ²©²ÊÍø±ØÓ®·¨ ²©²ÊÍø±ØʤÊõ ²©²ÊÍø±ØʤÃØ ²©²ÊÍø±Øʤ·¨ ²©²ÊÍø±¦Âí»á ²©²ÊÍø±£µ¥Ïä ²©²ÊÍø±£µ¥»ú ²©²ÊÍø°üÓ®·¨ ²©²ÊÍø°ÙÏþÉú ²©²ÊÍø°ÙÀû¹¬ ²©²ÊÍø°ÙÀÖ·Ã ²©²ÊÍø²©²ÊÍø ²©²ÊÍø°×²ËȺ ²©²ÊÍøttÓéÀÖ ²©²ÊÍøqqÓÎÏ· ²©²ÊÍøqqȺºÅ ²©²ÊÍøde¸ÅÂÊ ²©²ÊÍøagƽ̨ ²©²ÊÍø13ʽÀ ²©²ÊÍø10·¨Ôò °Ë´óʤ²©²ÊÍø °ÄÃÅÓ®²©²ÊÍø °ÄÃÅÍ沩²ÊÍø °ÄÃŶIJ©²ÊÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø×ß ttÕæÈ˲©²ÊÍø tt¹Ù·½²©²ÊÍø mdm365²©²ÊÍø jwÕæÈ˲©²ÊÍø ea²©²ÊÍø¿ª»§ bet365²©²ÊÍø ²©²ÊÍøÔ°qxw ²©²ÊÍøÔ°168 ²©²ÊÍø´úÀív ²©²ÊÍøi±¦À ²©²ÊÍøI±¦À ²©²ÊÍø9ʽÀ¿ ²©²ÊÍø2ÏÂÔØ tag²©²ÊÍøȺ lÀ¶¶Ü²©²ÊÍø eÊÀ²©²©²ÊÍø eÀû²©²©²ÊÍø 88msc²©²ÊÍø 100¼Ò²©²ÊÍø äåÃŲ©²ÊÍø âù²Ê²©²ÊÍø ×êʯ²©²ÊÍø ×ߵز©²ÊÍø ×Üͳ²©²ÊÍø ׯÏв©²ÊÍø רҵ²©²ÊÍø Öйú²©²ÊÍø ÖÂʤ²©²ÊÍø ÖÁ×𲩲ÊÍø ÕæÕý²©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø ÕæÇ®²©²ÊÍø սʤ²©²ÊÍø Õ½Éñ²©²ÊÍø Ô޻ʲ©²ÊÍø ÔÚÏß²©²ÊÍø Ôƶ¦²©²ÊÍø ÔƲ©²©²ÊÍø ÔªÏí²©²ÊÍø Óв©²ÊÍøÂð ÓÎÏ·²©²ÊÍø Ó¯Òø²©²ÊÍø Ò»²«²©²ÊÍø Ò¦¼Ç²©²ÊÍø Ò£¿Ø²©²ÊÍø ÑÇÖÞ²©²ÊÍø ÐĮ̈²©²ÊÍø ÐǼ¶²©²ÊÍø ÐÅÓþ²©²ÊÍø ÐÂÍ沩²ÊÍø Ц̸²©²ÊÍø Ïã¸Û²©²ÊÍø ÏßÉϲ©²ÊÍø Ïֽ𲩲ÊÍø ÏÖ³¡²©²ÊÍø Ïл°²©²ÊÍø ÏÂÔز©²ÊÍø ϸ˵²©²ÊÍø ϲ°®²©²ÊÍø ÎÞÎý²©²ÊÍø ÎÈÓ®²©²ÊÍø ÎÂÖݲ©²ÊÍø ΢Ц²©²ÊÍø Íþ¿Í²©²ÊÍø ÍøÒ³²©²ÊÍø ÍøͶ²©²ÊÍø ÍøÉϲ©²ÊÍø ÍøÂ粩²ÊÍø Íæת²©²ÊÍø Íæ·è²©²ÊÍø Íæ±é²©²ÊÍø Ͷע²©²ÊÍø Ìì½ò²©²ÊÍø ÌÒÔ°²©²ÊÍø ÌƻᲩ²ÊÍø Ì«Ñô²©²ÊÍø Ì©À´²©²ÊÍø ̨Í岩²ÊÍø Ëæʱ²©²ÊÍø ËÙ²©²©²ÊÍø Ê×Ñ¡²©²ÊÍø ÊÖ»ú²©²ÊÍø ÊÔÍ沩²ÊÍø ÊÓƵ²©²ÊÍø ÊÀ²©²©²ÊÍø ʵս²©²ÊÍø ʲô²©²ÊÍø ʢͨ²©²ÊÍø É격²©²ÊÍø ÉϺ£²©²ÊÍø ɳÁú²©²ÊÍø ÈýÑDz©²ÊÍø È˹¤²©²ÊÍø È˲Ų©²ÊÍø ȫʤ²©²ÊÍø È«Äܲ©²ÊÍø Ç󹺲©²ÊÍø ÇëÎʲ©²ÊÍø Ǯ¡²©²ÊÍø Æô¶«²©²ÊÍø ÆåÅƲ©²ÊÍø ÆßÀÖ²©²ÊÍø ÆÕͨ²©²ÊÍø ÆϾ©²©²ÊÍø Æ˿˲©²ÊÍø Æƽⲩ²ÊÍø ƽ²©²©²ÊÍø ÅƾŲ©²ÊÍø ÄϾ©²©²ÊÍø Äĸö²©²ÊÍø ĦÁ¦²©²ÊÍø Ä£Äⲩ²ÊÍø Ã÷ÐDz©²ÊÍø Ãåµé²©²ÊÍø ÃâÓ¶²©²ÊÍø Ãâ·Ñ²©²ÊÍø ÃÀÅ®²©²ÊÍø Â齫²©²ÊÍø ÂåÑô²©²ÊÍø ÂÖÅ̲©²ÊÍø ¼Ïñ²©²ÊÍø ·µ¥²©²ÊÍø ÁíÀ಩²ÊÍø Á¬»·²©²ÊÍø Àû²©²©²ÊÍø Àû°Ä²©²ÊÍø ÀÖ·»²©²ÊÍø ÀϽֲ©²ÊÍø À¶¶Ü²©²ÊÍø ¿ÚË㲩²ÊÍø ¿ÉÐŲ©²ÊÍø ¿­Ê±²©²ÊÍø ¾øɱ²©²ÊÍø ¾Ù±¨²©²ÊÍø ¾³Íⲩ²ÊÍø ½ð×격²ÊÍø ½ð¶¼²©²ÊÍø ½ð¶¦²©²ÊÍø ½ð±Û²©²ÊÍø ½ÒÃز©²ÊÍø ½Ì¶Ä²©²ÊÍø ¼òµ¥²©²ÊÍø ¼ÓÃ˲©²ÊÍø ¼ÒºÍ²©²ÊÍø »Ê¼Ò²©²ÊÍø »Ê¹Ú²©²ÊÍø »Æ½ð²©²ÊÍø »¶Ï²²©²ÊÍø »¥²©²©²ÊÍø ºÏʤ²©²ÊÍø ºÏÀÖ²©²ÊÍø ºÀ²©²©²ÊÍø º«¹ú²©²ÊÍø º£Ñ಩²ÊÍø ¹úʤ²©²ÊÍø ¹ú¼Ê²©²ÊÍø ¹ãÖݲ©²ÊÍø ¹ã¶«²©²ÊÍø ¹«Æ½²©²ÊÍø ·ëÔŲ©²ÊÍø ·ëʽ²©²ÊÍø ·áʤ²©²ÊÍø ·ÆÂɲ©²ÊÍø ·¹ºó²©²ÊÍø ¶ą̀²©²ÊÍø ¶ÄÍø²©²ÊÍø ¶Ä³¡²©²ÊÍø ¶Ä²©²©²ÊÍø ¶ÀÓ®²©²ÊÍø ¶«Ý¸²©²ÊÍø µç×Ó²©²ÊÍø µçÍ沩²ÊÍø µçÄÔ²©²ÊÍø µÛÍõ²©²ÊÍø µÀÆƲ©²ÊÍø µ¥»ú²©²ÊÍø ´úÀí²©²ÊÍø ´óÖÚ²©²ÊÍø ´ó·¢²©²ÊÍø ³öÊÛ²©²ÊÍø ³õÍ沩²ÊÍø ³ÏÐŲ©²ÊÍø ³£Öݲ©²ÊÍø ²Ê»á²©²ÊÍø ²¼Àʲ©²ÊÍø ²©Ó鲩²ÊÍø ²©²Ê²©²ÊÍø ²¨Òô²©²ÊÍø ²¨À˲©²ÊÍø ²¨²¨²©²ÊÍø ±¼³Û²©²ÊÍø ±¦É½²©²ÊÍø ±¦Âí²©²ÊÍø ±£µ¥²©²ÊÍø °ÙÊ¢²©²ÊÍø °ÙÈ˲©²ÊÍø ²©²ÊÍøÙú¼Ò ²©²ÊÍø×øׯ ²©²ÊÍø×÷±× ²©²ÊÍø×ö¼Ù ²©²ÊÍø×ßÊÆ ²©²ÊÍø×Éѯ ²©²ÊÍø×À×Ó ²©²ÊÍø×À²¼ ²©²ÊÍø׷ɱ ²©²ÊÍøׯÏÐ ²©²ÊÍøׯ¼Ò ²©²ÊÍøץ· ²©²ÊÍø×¢²á ²©²ÊÍøÖ¸ÄÏ ²©²ÊÍøÖ±²¥ ²©²ÊÍøÕæÈË ²©²ÊÍøÕæÇ® ²©²ÊÍøÕæ¼Ù ²©²ÊÍøÕÐƸ ²©²ÊÍøÕ½Êõ ²©²ÊÍøÕ½Éñ ²©²ÊÍøÕ¼³É ²©²ÊÍøÕ©Æ­ ²©²ÊÍøÔöÅÆ ²©²ÊÍøÔÚÏß ²©²ÊÍøÔÚÄÄ ²©²ÊÍøÔ´Âë ²©²ÊÍøÔ°Ìì ²©²ÊÍøÔ­Àí ²©²ÊÍøÔ¤²â ²©²ÊÍøÔ¡Åè ²©²ÊÍøÓéÀÖ ²©²ÊÍøÓм٠²©²ÊÍøÓÐ¹í ²©²ÊÍøÓÎÏ· ²©²ÊÍøÓÃÆ· ²©²ÊÍøÓÃ¾ß ²©²ÊÍøÓÀÀû ²©²ÊÍøÓ°ÊÓ ²©²ÊÍøӮǮ ²©²ÊÍøÓ®¼Ò ²©²ÊÍøÓ®·¨ ²©²ÊÍøѺ´ó ²©²ÊÍøѹÅÌ ²©²ÊÍøѧϰ ²©²ÊÍøÐÅÏ¢ ²©²ÊÍøÐÄ̬ ²©²ÊÍøÐÄË® ²©²ÊÍøÐĵà ²©²ÊÍøÐÂÎÅ ²©²ÊÍøÏê½â ²©²ÊÍøÏÖ³¡ ²©²ÊÍøÏÐׯ ²©²ÊÍøÏÂ×¢ ²©²ÊÍøÏÂÔØ ²©²ÊÍøϵͳ ²©²ÊÍøÏ´Âë ²©²ÊÍøÎÈ׬ ²©²ÊÍøÎÈÓ® ²©²ÊÍøÎÄÕ ²©²ÊÍøÍøÖ· ²©²ÊÍøÍøÕ¾ ²©²ÊÍøÍøÉÏ ²©²ÊÍøÍæ¼Ò ²©²ÊÍøÍæ·¨ ²©²ÊÍøÍâ¹Ò ²©²ÊÍøÍÆ½é ²©²ÊÍøͼÐÍ ²©²ÊÍøͼÊé ²©²ÊÍøͼƬ ²©²ÊÍøͶ×Ê ²©²ÊÍøͶע ²©²ÊÍøÌù°É ²©²ÊÍøÌå»á ²©²ÊÍø̨²¼ ²©²ÊÍøËãÅÆ ²©²ÊÍøËã·¨ ²©²ÊÍøËÀ¾Ö ²©²ÊÍø˼· ²©²ÊÍø˫Ѻ ²©²ÊÍøˢǮ ²©²ÊÍøÊõÓï ²©²ÊÍøÊäÓ® ²©²ÊÍøÊäËÀ ²©²ÊÍøÊäÇ® ²©²ÊÍøÊ×Ò³ ²©²ÊÍøÊ×Ñ¡ ²©²ÊÍøÊÖ²á ²©²ÊÍøÊÔÍæ ²©²ÊÍøÊÓƵ ²©²ÊÍøÊÇɶ ²©²ÊÍøʤÂÊ ²©²ÊÍøʤ¾­ ²©²ÊÍøʤ½ø ²©²ÊÍøʤ·¨ ²©²ÊÍøÉñÆ÷ ²©²ÊÍøÉ豸 ²©²ÊÍøɹÀä ²©²ÊÍøɳÁú ²©²ÊÍøÈí¼þ ²©²ÊÍøÈëÃÅ ²©²ÊÍøȫͨ ²©²ÊÍøȨÍþ ²©²ÊÍøÇÏÃÅ ²©²ÊÍøǧÊõ ²©²ÊÍøÆåÅÆ ²©²ÊÍøÆË¿Ë ²©²ÊÍøÆƽ⠲©²ÊÍøÆÀ¼¶ ²©²ÊÍøƽ̨ ²©²ÊÍøƴɱ ²©²ÊÍøÅâÂÊ ²©²ÊÍøÅÌ¿Ú ²©²ÊÍøÅÆ×À ²©²ÊÍøÅÆ· ²©²ÊÍøÅÆÀý ²©²ÊÍøÅƾŠ²©²ÊÍøÃØóÅ ²©²ÊÍøÃؾ÷ ²©²ÊÍøÃؼ® ²©²ÊÍøÃÅÒµ ²©²ÊÍøÃÅ»§ ²©²ÊÍøÂòׯ ²©²ÊÍøÂ齫 ²©²ÊÍøÂésk ²©²ÊÍøÂ×̳ ²©²ÊÍøÂÖÅÌ ²©²ÊÍø·×Ó ²©²ÊÍø·ֽ ²©²ÊÍø·Ïß ²©²ÊÍø·ͼ ²©²ÊÍø·Êý ²©²ÊÍø·µ¥ ²©²ÊÍø©¶´ ²©²ÊÍøÁú»¢ ²©²ÊÍøÀûÀ´ ²©²ÊÍøÀïÄá ²©²ÊÍøÀÖÔ° ²©²ÊÍøÀÏǧ ²©²ÊÍøÀ·¨ ²©²ÊÍøÀ¶¶Ü ²©²ÊÍø¿Ú¾÷ ²©²ÊÍø¿´Í¼ ²©²ÊÍø¿´ÅÆ ²©²ÊÍø¿´Â· ²©²ÊÍø¿ª×¯ ²©²ÊÍø¿ªÏß ²©²ÊÍø¿ª»§ ²©²ÊÍø¾­Ñé ²©²ÊÍø½éÉÜ ²©²ÊÍø½âÂë ²©²ÊÍø½ÒÃØ ²©²ÊÍø½Ìѧ ²©²ÊÍø½Ì¸¸ ²©²ÊÍø½Ì³Ì ²©²ÊÍø½»Á÷ ²©²ÊÍø½¨Òé ²©²ÊÍø¼ò½é ²©²ÊÍø¼Û¸ñ ²©²ÊÍø¼ÙÍø ²©²ÊÍø¼ÓÃË ²©²ÊÍø¼Ò¾ß ²©²ÊÍø¼Ç· ²©²ÊÍø¼ÆËã ²©²ÊÍø¼¼Êõ ²©²ÊÍø¼¼ÇÉ ²©²ÊÍø¼¼·¨ ²©²ÊÍø»ú×Ó ²©²ÊÍø»úÆ÷ ²©²ÊÍø»ùµØ ²©²ÊÍø»¥¶¯ ²©²ÊÍøºǫ́ ²©²ÊÍøºãÀ ²©²ÊÍøºÏ×÷ ²©²ÊÍøºÍ¾Ö ²©²ÊÍøºÉ¹Ù ²©²ÊÍøºÃÂ𠲩²ÊÍøºÃ·¨ ²©²ÊÍøº¦ÈË ²©²ÊÍø¹æÔò ²©²ÊÍø¹æÂÉ ²©²ÊÍø¹ÙÍø ²©²ÊÍø¹Ù·½ ²©²ÊÍø¹ËÎÊ ²©²ÊÍø¹«Õý ²©²ÊÍø¹«Ë¾ ²©²ÊÍø¹«Ê½ ²©²ÊÍø¹¥ÂÔ ²©²ÊÍø¹¥·À ²©²ÊÍø¸ßÊÖ ²©²ÊÍø¸ÅÂÊ ²©²ÊÍø¸Äµ¥ ²©²ÊÍø¸¨Öú ²©²ÊÍø·ëÔÅ ²©²ÊÍø·ÖÎö ²©²ÊÍø·½·¨ ²©²ÊÍø·´Ë® ²©²ÊÍø·´À ²©²ÊÍø·´¶Ä ²©²ÊÍø·´´ò ²©²ÊÍø·­Ìì ²©²ÊÍø·¨Ôò ²©²ÊÍø·¢ÅÆ ²©²ÊÍø¶Ô×Ó ²©²ÊÍø¶ÔË¢ ²©²ÊÍø¶Ôµ¥ ²©²ÊÍø¶ÄÓÑ ²©²ÊÍø¶ÄÍõ ²©²ÊÍø¶Äͽ ²©²ÊÍø¶ÄÊõ ²©²ÊÍø¶ÄÉñ ²©²ÊÍø¶ÄÇò ²©²ÊÍø¶ÄÇ® ²©²ÊÍø¶ÄÀ ²©²ÊÍø¶Ä¿Í ²©²ÊÍø¶Ä·¨ ²©²ÊÍø¶Ä³¡ ²©²ÊÍø¶Ä²© ²©²ÊÍøµçÍæ ²©²ÊÍøµçͶ ²©²ÊÍøµÄ· ²©²ÊÍøµ¥Â· ²©²ÊÍø´úÀí ²©²ÊÍø´ú´ò ²©²ÊÍø´óС ²©²ÊÍø´óÌü ²©²ÊÍø´òË® ²©²ÊÍø´ò·¨ ²©²ÊÍø³öǧ ²©²ÊÍø³ïÂë ²©²ÊÍø²úÆ· ²©²ÊÍø²âÊÔ ²©²ÊÍø²ßÂÔ ²©²ÊÍø²ÊÍ· ²©²ÊÍø²ÊƱ ²©²ÊÍø²¹Öú ²©²ÊÍø²¹ÅÆ ²©²ÊÍø²©ÅÆ ²©²ÊÍø²©¿Í ²©²ÊÍø²©²Ê ²©²ÊÍø±ØÓ® ²©²ÊÍø±Øʤ ²©²ÊÍø±£µ¥ ²©²ÊÍø°ü×À ²©²ÊÍø°üɱ ²©²ÊÍø°ÄÃÅ ²©²ÊÍø°ÂÃî °ÄÃŲ©²ÊÍø °²È«²©²ÊÍø °®Æ´²©²ÊÍø Ó®²©²ÊÍø Í沩²ÊÍø ¶Ä²©²ÊÍø ´ò²©²ÊÍø ²©²ÊÍø×À ²©²ÊÍøÔª ²©²ÊÍøÓÎ ²©²ÊÍøÓ® ²©²ÊÍøÑ¥ ²©²ÊÍøÏß ²©²ÊÍøÍø ²©²ÊÍøÍæ ²©²ÊÍøͶ ²©²ÊÍø̸ ²©²ÊÍø̨ ²©²ÊÍøȺ ²©²ÊÍøÅÆ ²©²ÊÍøÃÅ ²©²ÊÍø· ²©²ÊÍøÀ¿ ²©²ÊÍøºÅ ²©²ÊÍø¶Ä tt²©²ÊÍø qq²©²ÊÍø kk²©²ÊÍø k7²©²ÊÍø ea²©²ÊÍø 88²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ÆßÀÖ²Ê ²©²ÊÍø ²©²ÊÈËÉú ȫѶÍø ÅŲÊƱ ³£¹æ×ßÊÆͼ ²©²ÊÍø ²©²ÊÒµ ʱʱ²Ê ÁùºÏ²Ê ¿ìÀÖ±±¾©8 ²©²ÊÍø ÉϺ£Ê±Ê±ÀÖ ÖØÇìʱʱ²Ê ½­Î÷ʱʱ²Ê Ìì½òʱʱ²Ê ¹ãÎ÷Ê®·Ö²Ê Ë«É«Çò ¸£²Ê3D ¹ã¶«Ê®·Ö²Ê Ìì½òÊ®·Ö²Ê 3D²Ê ÅÅÁÐÈý Ì«Ñô³Ç ²©²Êͨ ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÓéÀÖ³Ç ×ãÇò²ÊƱ 7ÐÇ²Ê ¶¥ßɹΠ¸£²Ê ²©²Êͨ ²©²Ê³Ç ¶Ä²© ·ï»ËȫѶÍø ²©²ÊÍø¿ª»§ ÕæÈËÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÂÛ̳ °×²ÊÍø ²©²Ê¿ª»§ ÓéÀֳǿª»§ ÍøÉÏͶע ²©Íò¼Ò ȫѶÍø2 ²©²ÊС×Ó ×ãÇò±È·ÖÍø ×ãÇòС×Ó ¾º²Ê ×ãÇò²ÊƱ ÁùºÏÌØÂë ¸£²ÊÖÐÐÄ Ìå²ÊÖÐÐÄ ²ÊƱÈí¼þ ²ÊƱָ±ê ÅÅÁÐÎå ʱʱÀÖ Êý×ÖÈý ¸£²Ê3D Ìå²ÊP3 ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø¿ª»§ ÕæÈ˲©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²Ê¹«Ë¾ ²©²Ê ²ÊƱ ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²Êͨ ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø< ȫѶÍø ÓéÀÖ³Ç »Ê¹ÚÍø Ì«Ñô³Ç ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈ˲©²ÊÍø »Ê¹ÚÍø ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈ˲©²ÊÍø ¹Î¹Î²Ê Ò»ËÙȫѶÍø ²©²ÊÍø ²©²Êµ¼º½ ÔÚÏß²©²ÊÍø ÓéÀÖ³Ç ÕæÈ˲©²ÊÍø ÍøÉÏÓéÀÖ³Ç ÍøÉ϶IJ© ²©²ÊÀÖ ÀÖ²ÊÍø ²ÊƱÍø »ª²ÊÍø ȫѶÍø ×ãÇòͶע ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÍøͶÁùºÏ²Ê ²ÝȹÉçÇø »Ê¹ÚÏÖ½ðÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø Ì«Ñô³ÇÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ© °ÄÃÅÒøºÓ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË °ÄÃÅÃÀ¸ß÷ °ÄÃÅÐÂå©ÌìµØ °ÄÃÅ°ÙÀû¹¬ ½ðɳÓéÀÖ³¡ ±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ³Ç º£Á¢·½ÓéÀÖ³Ç ´óÊÀ½çÓéÀÖ³Ç TTÓéÀÖ³Ç Ôƶ¦ÓéÀÖ³Ç Ð°IJ©ÓéÀÖ³Ç °ÙÀÖ·»ÓéÀÖ³Ç CEOÓéÀÖ³Ç ±¦Âí»áÓéÀÖ³Ç Ó¢»Ê¹ú¼Ê Ê¥ÌÔɳÓéÀÖ³Ç Ò¦¼ÇÓéÀÖ³Ç A8ÓéÀÖ³Ç ½ð¶¼ÓéÀÖ³Ç »Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ³Ç ×ÜͳÓéÀÖ³Ç °×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç °ÙÀû¹¬ÓéÀÖ³Ç ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç º£ÄÏÔÚÏß ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÖ÷ÂÛ̳ ²ÝÁñÉçÇø ²Ýæ¤ÉçÇø ɫȺÍø ÖÖ×ÓÏÂÔØ ÃåµéÕæÈ˲©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍøÏÖ³¡ ÍþÄá˹ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²ÊÍøÏÖ³¡ÕæÈ˶ÄÇ® ÕæÈ˲©²ÊÍø¿ª»§ ÕæÈ˲©²ÊÍøÊÔÍæ ²©²ÊÍø·µ¥ ²©²ÊÍø¿ª»§ ²©²ÊÍøÍæ·¨ ÕæÇ®²©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø ²©²ÊÍø´úÀí ÍøÂ粩²ÊÍø ²©²ÊÍøÓÎÏ· ÔÚÏß²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ÀÖ ºÏÀÖ°Ù¼ÒÀÖ ºÀ²©°Ù¼ÒÀÖ º«¹ú°Ù¼ÒÀÖ º£Ñà°Ù¼ÒÀÖ ¹úʤ°Ù¼ÒÀÖ ¹ú¼Ê°Ù¼ÒÀÖ ¹ãÖÝ°Ù¼ÒÀÖ ¹ã¶«°Ù¼ÒÀÖ ¹«Æ½°Ù¼ÒÀÖ ·ëÔÅ°Ù¼ÒÀÖ ·ëʽ°Ù¼ÒÀÖ ·áʤ°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÂÉ°Ù¼ÒÀÖ ·¹ºó°Ù¼ÒÀÖ ¶ą̀°Ù¼ÒÀÖ ¶ÄÍø°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä³¡°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä²©°Ù¼ÒÀÖ ¶ÀÓ®°Ù¼ÒÀÖ ¶«Ý¸°Ù¼ÒÀÖ µç×Ó°Ù¼ÒÀÖ µçÍæ°Ù¼ÒÀÖ µçÄÔ°Ù¼ÒÀÖ µÛÍõ°Ù¼ÒÀÖ µÀÆÆ°Ù¼ÒÀÖ µ¥»ú°Ù¼ÒÀÖ ´úÀí°Ù¼ÒÀÖ ´óÖÚ°Ù¼ÒÀÖ ´ó·¢°Ù¼ÒÀÖ ³öÊÛ°Ù¼ÒÀÖ ³õÍæ°Ù¼ÒÀÖ ³ÏÐÅ°Ù¼ÒÀÖ ³£ÖÝ°Ù¼ÒÀÖ ²Ê»á°Ù¼ÒÀÖ ²¼ÀÊ°Ù¼ÒÀÖ ²©Óé°Ù¼ÒÀÖ ²©²Ê°Ù¼ÒÀÖ ²¨Òô°Ù¼ÒÀÖ ²¨ÀË°Ù¼ÒÀÖ ²¨²¨°Ù¼ÒÀÖ ±¼³Û°Ù¼ÒÀÖ ±¦É½°Ù¼ÒÀÖ ±¦Âí°Ù¼ÒÀÖ ±£µ¥°Ù¼ÒÀÖ °ÙÊ¢°Ù¼ÒÀÖ °ÙÈË°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÙú¼Ò °Ù¼ÒÀÖ×øׯ °Ù¼ÒÀÖ×÷±× °Ù¼ÒÀÖ×ö¼Ù °Ù¼ÒÀÖ×ßÊÆ °Ù¼ÒÀÖ×Éѯ °Ù¼ÒÀÖ×À×Ó °Ù¼ÒÀÖ×À²¼ °Ù¼ÒÀÖ׷ɱ °Ù¼ÒÀÖׯÏÐ °Ù¼ÒÀÖׯ¼Ò °Ù¼ÒÀÖץ· °Ù¼ÒÀÖ×¢²á °Ù¼ÒÀÖÖ¸ÄÏ °Ù¼ÒÀÖÖ±²¥ °Ù¼ÒÀÖÕæÈË °Ù¼ÒÀÖÕæÇ® °Ù¼ÒÀÖÕæ¼Ù °Ù¼ÒÀÖÕÐƸ °Ù¼ÒÀÖÕ½Êõ °Ù¼ÒÀÖÕ½Éñ °Ù¼ÒÀÖÕ¼³É °Ù¼ÒÀÖÕ©Æ­ °Ù¼ÒÀÖÔöÅÆ °Ù¼ÒÀÖÔÚÏß °Ù¼ÒÀÖÔÚÄÄ °Ù¼ÒÀÖÔ´Âë °Ù¼ÒÀÖÔ°Ìì °Ù¼ÒÀÖÔ­Àí °Ù¼ÒÀÖÔ¤²â °Ù¼ÒÀÖÔ¡Åè °Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ °Ù¼ÒÀÖÓм٠°Ù¼ÒÀÖÓÐ¹í °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖÓÃÆ· °Ù¼ÒÀÖÓÃ¾ß °Ù¼ÒÀÖÓÀÀû °Ù¼ÒÀÖÓ°ÊÓ °Ù¼ÒÀÖӮǮ °Ù¼ÒÀÖÓ®¼Ò °Ù¼ÒÀÖÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖѺ´ó °Ù¼ÒÀÖѹÅÌ °Ù¼ÒÀÖѧϰ °Ù¼ÒÀÖÐÅÏ¢ °Ù¼ÒÀÖÐÄ̬ °Ù¼ÒÀÖÐÄË® °Ù¼ÒÀÖÐĵà °Ù¼ÒÀÖÐÂÎÅ °Ù¼ÒÀÖÏê½â °Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ °Ù¼ÒÀÖÏÐׯ °Ù¼ÒÀÖÏÂ×¢ °Ù¼ÒÀÖÏÂÔØ °Ù¼ÒÀÖϵͳ °Ù¼ÒÀÖÏ´Âë °Ù¼ÒÀÖÎÈ׬ °Ù¼ÒÀÖÎÈÓ® °Ù¼ÒÀÖÎÄÕ °Ù¼ÒÀÖÍøÖ· °Ù¼ÒÀÖÍøÕ¾ °Ù¼ÒÀÖÍøÉÏ °Ù¼ÒÀÖÍæ¼Ò °Ù¼ÒÀÖÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖÍâ¹Ò °Ù¼ÒÀÖÍÆ½é °Ù¼ÒÀÖͼÐÍ °Ù¼ÒÀÖͼÊé °Ù¼ÒÀÖͼƬ °Ù¼ÒÀÖͶ×Ê °Ù¼ÒÀÖͶע °Ù¼ÒÀÖÌù°É °Ù¼ÒÀÖÌå»á °Ù¼ÒÀǪ̈²¼ °Ù¼ÒÀÖËãÅÆ °Ù¼ÒÀÖËã·¨ °Ù¼ÒÀÖËÀ¾Ö °Ù¼ÒÀÖ˼· °Ù¼ÒÀÖ˫Ѻ °Ù¼ÒÀÖˢǮ °Ù¼ÒÀÖÊõÓï °Ù¼ÒÀÖÊäÓ® °Ù¼ÒÀÖÊäËÀ °Ù¼ÒÀÖÊäÇ® °Ù¼ÒÀÖÊ×Ò³ °Ù¼ÒÀÖÊ×Ñ¡ °Ù¼ÒÀÖÊÖ²á °Ù¼ÒÀÖÊÔÍæ °Ù¼ÒÀÖÊÓƵ °Ù¼ÒÀÖÊÇɶ °Ù¼ÒÀÖʤÂÊ °Ù¼ÒÀÖʤ¾­ °Ù¼ÒÀÖʤ½ø °Ù¼ÒÀÖʤ·¨ °Ù¼ÒÀÖÉñÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÉ豸 °Ù¼ÒÀÖɹÀä °Ù¼ÒÀÖɳÁú °Ù¼ÒÀÖÈí¼þ °Ù¼ÒÀÖÈëÃÅ °Ù¼ÒÀÖȫͨ °Ù¼ÒÀÖȨÍþ °Ù¼ÒÀÖÇÏÃÅ °Ù¼ÒÀÖǧÊõ °Ù¼ÒÀÖÆåÅÆ °Ù¼ÒÀÖÆË¿Ë °Ù¼ÒÀÖÆƽ⠰ټÒÀÖÆÀ¼¶ °Ù¼ÒÀÖƽ̨ °Ù¼ÒÀÖƴɱ °Ù¼ÒÀÖÅâÂÊ °Ù¼ÒÀÖÅÌ¿Ú °Ù¼ÒÀÖÅÆ×À °Ù¼ÒÀÖÅÆ· °Ù¼ÒÀÖÅÆÀý °Ù¼ÒÀÖÅƾŠ°Ù¼ÒÀÖÃØóÅ °Ù¼ÒÀÖÃؾ÷ °Ù¼ÒÀÖÃؼ® °Ù¼ÒÀÖÃÅÒµ °Ù¼ÒÀÖÃÅ»§ °Ù¼ÒÀÖÂòׯ °Ù¼ÒÀÖÂ齫 °Ù¼ÒÀÖÂésk °Ù¼ÒÀÖÂ×̳ °Ù¼ÒÀÖÂÖÅÌ °Ù¼ÒÀÖ·×Ó °Ù¼ÒÀÖ·ֽ °Ù¼ÒÀÖ·Ïß °Ù¼ÒÀÖ·ͼ °Ù¼ÒÀÖ·Êý °Ù¼ÒÀÖ·µ¥ °Ù¼ÒÀÖ©¶´ °Ù¼ÒÀÖÁú»¢ °Ù¼ÒÀÖÀûÀ´ °Ù¼ÒÀÖÀïÄá °Ù¼ÒÀÖÀÖÔ° °Ù¼ÒÀÖÀÏǧ °Ù¼ÒÀÖÀ·¨ °Ù¼ÒÀÖÀ¶¶Ü °Ù¼ÒÀÖ¿Ú¾÷ °Ù¼ÒÀÖ¿´Í¼ °Ù¼ÒÀÖ¿´ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ¿´Â· °Ù¼ÒÀÖ¿ª×¯ °Ù¼ÒÀÖ¿ªÏß °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ °Ù¼ÒÀÖ¾­Ñé °Ù¼ÒÀÖ½éÉÜ °Ù¼ÒÀÖ½âÂë °Ù¼ÒÀÖ½ÒÃØ °Ù¼ÒÀÖ½Ìѧ °Ù¼ÒÀ̸ֽ¸ °Ù¼ÒÀÖ½Ì³Ì °Ù¼ÒÀÖ½»Á÷ °Ù¼ÒÀÖ½¨Òé °Ù¼ÒÀÖ¼ò½é °Ù¼ÒÀÖ¼Û¸ñ °Ù¼ÒÀÖ¼ÙÍø °Ù¼ÒÀÖ¼ÓÃË °Ù¼ÒÀÖ¼Ò¾ß °Ù¼ÒÀּǷ °Ù¼ÒÀÖ¼ÆËã °Ù¼ÒÀÖ¼¼Êõ °Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ °Ù¼ÒÀÖ¼¼·¨ °Ù¼ÒÀÖ»ú×Ó °Ù¼ÒÀÖ»úÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ»ùµØ °Ù¼ÒÀÖ»¥¶¯ °Ù¼ÒÀÖºǫ́ °Ù¼ÒÀÖºãÀ °Ù¼ÒÀÖºÏ×÷ °Ù¼ÒÀÖºÍ¾Ö °Ù¼ÒÀֺɹ٠°Ù¼ÒÀÖºÃÂð °Ù¼ÒÀֺ÷¨ °Ù¼ÒÀÖº¦ÈË °Ù¼ÒÀÖ¹æÔò °Ù¼ÒÀÖ¹æÂÉ °Ù¼ÒÀÖ¹ÙÍø °Ù¼ÒÀÖ¹Ù·½ °Ù¼ÒÀÖ¹ËÎÊ °Ù¼ÒÀÖ¹«Õý °Ù¼ÒÀÖ¹«Ë¾ °Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ °Ù¼ÒÀÖ¹¥ÂÔ °Ù¼ÒÀÖ¹¥·À °Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ °Ù¼ÒÀÖ¸ÅÂÊ °Ù¼ÒÀָĵ¥ °Ù¼ÒÀÖ¸¨Öú °Ù¼ÒÀÖ·ëÔÅ °Ù¼ÒÀÖ·ÖÎö °Ù¼ÒÀÖ·½·¨ °Ù¼ÒÀÖ·´Ë® °Ù¼ÒÀÖ·´À °Ù¼ÒÀÖ·´¶Ä °Ù¼ÒÀÖ·´´ò °Ù¼ÒÀÖ·­Ìì °Ù¼ÒÀÖ·¨Ôò °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ¶Ô×Ó °Ù¼ÒÀÖ¶ÔË¢ °Ù¼ÒÀÖ¶Ôµ¥ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÓÑ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÍõ °Ù¼ÒÀÖ¶Äͽ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÊõ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÉñ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÇò °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÇ® °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÀ °Ù¼ÒÀÖ¶Ä¿Í °Ù¼ÒÀֶķ¨ °Ù¼ÒÀֶij¡ °Ù¼ÒÀֶIJ© °Ù¼ÒÀÖµçÍæ °Ù¼ÒÀÖµçͶ °Ù¼ÒÀֵķ °Ù¼ÒÀÖµ¥Â· °Ù¼ÒÀÖ´úÀí °Ù¼ÒÀÖ´ú´ò °Ù¼ÒÀÖ´óС °Ù¼ÒÀÖ´óÌü °Ù¼ÒÀÖ´òË® °Ù¼ÒÀÖ´ò·¨ °Ù¼ÒÀÖ³öǧ °Ù¼ÒÀÖ³ïÂë °Ù¼ÒÀÖ²úÆ· °Ù¼ÒÀÖ²âÊÔ °Ù¼ÒÀÖ²ßÂÔ °Ù¼ÒÀÖ²ÊÍ· °Ù¼ÒÀÖ²ÊƱ °Ù¼ÒÀÖ²¹Öú °Ù¼ÒÀÖ²¹ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ²©ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ²©¿Í °Ù¼ÒÀÖ²©²Ê °Ù¼ÒÀÖ±ØÓ® °Ù¼ÒÀÖ±Øʤ °Ù¼ÒÀÖ±£µ¥ °Ù¼ÒÀÖ°ü×À °Ù¼ÒÀÖ°üɱ °Ù¼ÒÀÖ°ÄÃÅ °Ù¼ÒÀÖ°ÂÃî °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ °²È«°Ù¼ÒÀÖ °®Æ´°Ù¼ÒÀÖ Ó®°Ù¼ÒÀÖ Íæ°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ´ò°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ×À °Ù¼ÒÀÖÔª °Ù¼ÒÀÖÓÎ °Ù¼ÒÀÖÓ® °Ù¼ÒÀÖÑ¥ °Ù¼ÒÀÖÏß °Ù¼ÒÀÖÍø °Ù¼ÒÀÖÍæ °Ù¼ÒÀÖͶ °Ù¼ÒÀÖ̸ °Ù¼ÒÀǪ̈ °Ù¼ÒÀÖȺ °Ù¼ÒÀÖÅÆ °Ù¼ÒÀÖÃÅ °Ù¼ÒÀÖ· °Ù¼ÒÀÖÀ¿ °Ù¼ÒÀֺŠ°Ù¼ÒÀÖ¶Ä tt°Ù¼ÒÀÖ qq°Ù¼ÒÀÖ kk°Ù¼ÒÀÖ k7°Ù¼ÒÀÖ ea°Ù¼ÒÀÖ 88°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ ÆßÀÖ²Ê ²©²ÊÍø ²©²ÊÈËÉú ȫѶÍø ÅŲÊƱ ³£¹æ×ßÊÆͼ °Ù¼ÒÀÖ ²©²ÊÒµ ʱʱ²Ê ÁùºÏ²Ê ¿ìÀÖ±±¾©8 ²©²ÊÍø ÉϺ£Ê±Ê±ÀÖ ÖØÇìʱʱ²Ê ½­Î÷ʱʱ²Ê Ìì½òʱʱ²Ê ¹ãÎ÷Ê®·Ö²Ê Ë«É«Çò ¸£²Ê3D ¹ã¶«Ê®·Ö²Ê Ìì½òÊ®·Ö²Ê 3D²Ê ÅÅÁÐÈý Ì«Ñô³Ç ²©²Êͨ ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÓéÀÖ³Ç ×ãÇò²ÊƱ 7ÐÇ²Ê ¶¥ßɹΠ¸£²Ê ²©²Êͨ ²©²Ê³Ç ¶Ä²© ·ï»ËȫѶÍø °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ ÕæÈËÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÂÛ̳ °×²ÊÍø ²©²Ê¿ª»§ ÓéÀֳǿª»§ ÍøÉÏͶע ²©Íò¼Ò ȫѶÍø2 ²©²ÊС×Ó ×ãÇò±È·ÖÍø ×ãÇòС×Ó ¾º²Ê ×ãÇò²ÊƱ ÁùºÏÌØÂë ¸£²ÊÖÐÐÄ Ìå²ÊÖÐÐÄ ²ÊƱÈí¼þ ²ÊƱָ±ê ÅÅÁÐÎå ʱʱÀÖ Êý×ÖÈý ¸£²Ê3D Ìå²ÊP3 °Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ²©²Ê¹«Ë¾ ²©²Ê ²ÊƱ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ²©²Êͨ ²©²ÊÍø °Ù¼ÒÀÖ< ȫѶÍø ÓéÀÖ³Ç »Ê¹ÚÍø Ì«Ñô³Ç ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ »Ê¹ÚÍø ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ¹Î¹Î²Ê Ò»ËÙȫѶÍø °Ù¼ÒÀÖ ²©²Êµ¼º½ ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ ÓéÀÖ³Ç ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉÏÓéÀÖ³Ç ÍøÉ϶IJ© ²©²ÊÀÖ ÀÖ²ÊÍø ²ÊƱÍø »ª²ÊÍø ȫѶÍø ×ãÇòͶע ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÍøͶÁùºÏ²Ê ²ÝȹÉçÇø »Ê¹ÚÏÖ½ðÍø ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô³ÇÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ© °ÄÃÅÒøºÓ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË °ÄÃÅÃÀ¸ß÷ °ÄÃÅÐÂå©ÌìµØ °ÄÃÅ°ÙÀû¹¬ ½ðɳÓéÀÖ³¡ ±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ³Ç º£Á¢·½ÓéÀÖ³Ç ´óÊÀ½çÓéÀÖ³Ç TTÓéÀÖ³Ç Ôƶ¦ÓéÀÖ³Ç Ð°IJ©ÓéÀÖ³Ç °ÙÀÖ·»ÓéÀÖ³Ç CEOÓéÀÖ³Ç ±¦Âí»áÓéÀÖ³Ç Ó¢»Ê¹ú¼Ê Ê¥ÌÔɳÓéÀÖ³Ç Ò¦¼ÇÓéÀÖ³Ç A8ÓéÀÖ³Ç ½ð¶¼ÓéÀÖ³Ç »Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ³Ç ×ÜͳÓéÀÖ³Ç °×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç °ÙÀû¹¬ÓéÀÖ³Ç ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç °Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç º£ÄÏÔÚÏß ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÖ÷ÂÛ̳ ²ÝÁñÉçÇø ²Ýæ¤ÉçÇø ɫȺÍø ÖÖ×ÓÏÂÔØ ÃåµéÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ ÍþÄá˹ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ÕæÈ˶ÄÇ® ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖÊÔÍæ °Ù¼ÒÀÖ·µ¥ °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ °Ù¼ÒÀÖÍæ·¨ ÕæÇ®°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ´úÀí ÍøÂç°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ¡£
ÁúÓÎËĺ£Ö÷ÂÛ̳-×¥ÂëÍõÐÄË®ÂÛ̳-¹íµã·ûÐÄË®ÂÛ̳-ÁúÓÎËĺ£Ö÷ÂÛ̳-Ò»µãͨÐÄË®ÂÛ̳-½ð²©²ÊÐÄË®ÂÛ̳-¸£Àû´«ÕæÂÛ̳-±¦±´ÐÄË®Ö÷ÂÛ̳-Àí²ÆÆŵ¥Ë«Íø-ÀÏÕƹñÂÛ̳ www.556666.com www.567999.com www.99698.com www.23098.com www.67999.com www.88266.com www.78080.com www.5896.com www.37599.com 29ff.com 290ff.com 190ff.comÏã¸ÛÁùºÏ,ÁùºÏ¿ª½±,ÁùºÏ×ÊÁÏ,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û,ÁùºÏͼ¿â,ÁùºÏÍøÕ¾,ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,Ïã¸ÛÁùºÏ¹«Ë¾,ÁùºÏÍøÖ·,ÁùºÏͼ,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±,ÁùºÏÌØÂë,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,ÁùºÏÏÖ³¡Ö±²¥,ÁùºÏ¿ª½±ºÅÂë,ÁùºÏÖ±²¥,Ïã¸ÛÁùºÏÍøÕ¾,Ïã¸ÛÁùºÏÂÛ̳,ÁùºÏ¹Ù·½Íø,ÁùºÏÏÖ³¡,ÁùºÏ¹«Ë¾,ÁùºÏ¹Ü¼ÒÆÅ,ÁùºÏ°×С½ã,Ïã¸ÛÁùºÏÍøÖ·¹Ü¼ÒÆÅ ºÃÐÄË®¸ßÊÖ̳ ÌÔÂëÐÄË®ÂÛ̳ ÌìÂí¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳ À×·æÂÛ̳ Ôø·òÈËÂÛ̳ ÌìÏß±¦±¦×î¿ì¿ª½±ÏÖ³¡ ÉîÛÚͼ¿â_ÁùºÏ²Êͼ¿â_ÁùºÏͼ¿â_118ͼ¿â_¹Ô¹Ôͼ¿â_ºì½ãͼ¿â_Ì콫ͼ¿â_ÉîÛÚͼ¿â_Ëĺ£Í¼¿â_°ÙºÏͼ¿â_¾¡ÔÚ°×èͼ¿â_Ëĺ£Í¼¿â_Ïã¸ÛͼԴ_ÍòÖÚͼ¿â_¸ÛÃÃͼ¿â_°×½ãͼ¿â_Ììһͼ¿â_»Ô¸çͼ¿â_¾ÅÁúͼ¿â_ÁªºÏͼ¿â_¸ÛÁúͼ¿â_168ͼ¿â_°¢·Éͼ¿â_´´¸»Í¼¿â_ÈýÎåͼ¿â_Сϲͼ¿â_ºìÌ«Ñôͼ¿â_¾ÅÁúÀÏÅÆͼ¿â_Âí¾­Í¼¿â_ÐÀÐÀͼ¿â_ºç½ãͼ¿â_ÈÕÔÂͼ¿â_ÍòÖÚͼ¿â_°Ùʤͼ¿â_ºì½ã²Êɫͼ¿â_ÁªºÏͼ¿â_¶«·½ºìͼ¿â_Ïã¸ÛͼԴ×Ü»ã_ÎåÐÇͼ¿â_´óÖÚÃâ·Ñͼ¿â_35ͼ¿â´óȫͼ¿â_¹Ü¼ÒÆÅͼ¿â_¾ÅÁúͼ¿â_»¤Ãñͼ¿â_ºì½ãͼ¿â_¹Ô¹Ôͼ¿â_118ͼ¿â_ÂúµØºìͼ¿â_ÁùºÏͼ¿â_ÁùºÏ²Êͼ¿â_ÉîÛÚͼ¿â_Ì콫ͼ¿â_²¨Ð¤ÃÅβͼ¿â_³±¾©Í¼¿â__ÉÏͼ×îÔç_×îÎȶ¨_ͼƬ×îÏã¸ñÀïÀ­ÂÛ̳ ±¦Âí¸ßÊÖÂÛ̳ »ÝÔóÉçȺÐþ»úÍø 118ÂÛ̳ ÉñͯÍø ÉñͯƽÂëÂÛ̳ ÂÛÂëÌà ÁùºÏ²ÆÉñ¸ßÊÖÂÛ̳ ¿Í¼ÒÐÄË®ÂÛ̳ ´ÈÉÆÍøÂÛ̳ ´ÈÉÆÍøÂÛ̳ ºìÌ«ÑôÐÄË®ÂÛ̳ Ê®¶þÉúФ´«Ææ Ïã¸Û¾ÅÁúÍõÁùºÏ²Êר¼ÒÂÛ̳- Áõ²®ÎÂÐÄË®ÂÛ̳ ºÃ²ÊÍø ÃÎÌØÐù ÃÎÌØÐù Ò¡Ç®Ê÷ÍøÕ¾½ð¶à±¦ Å·Ñô½Ü ÀèÃ÷ÀÏʦ ÀÖ²ÊÍø »ªÄϸßÊÖÂÛ̳ ×´Ôª¸óÐÄË®ÂÛ̳ ºÚÂëÌà ´´¸»¾«Ó¢ ´óºìÓ¥ Ò»µãºìÏã¸ÛÂí»áÕý°æ¹Ù·½ÍøÕ¾ ÉƲÆͯ×Ó ÁùºÏÉñËã ´óÁªÃË ½ð¼¦Ä¸ ¾ÅÁú ºÃÔËÀ´ ÁùºÏÉñµÆ Õý°æÀÏÂíʶ; ´ó¹ÛÔ° ´óÓ®¼Ò ÁùºÏ±¦µä ÁùºÏÁÄÕ« ½ð¶à±¦ ´óµÀ¹« ÐÄÁ¬ÐÄ ÁùºÏÓ®¼Ò½ð²©Ê¿ ½ð²©Ê¿ ÉñËãÍø ²ÆÉñÍøÕ¾ ÌúËãÅÌ °ü×âÆÅ ¾Û±¦Åè ÁùºÏÊÀ¼Ò ÌƲ®»¢ ÀÏǮׯ Õвƽø±¦ °×Ìì¶ìÐÄË®ÂÛ̳ СÁúÅ®ÁùºÏÐÄË®ÂÛ̳ ´óÖÚÃâ·Ñӡˢͼ¿â ¹ã¶«Ó¥Ì³ ¹ã¶«ºÃÈÕ×Ó ¹ã¶«ºÃÈÕ×Ó ÉîÛÚ¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳ ÁùºÏ²©²ÊÍøÐÄË®ÂÛ̳ ÉñÁúÐÄË®ÂÛ̳ ÉñͯÐÄË®ÂÛ̳¾«Ó¢Ã˸ßÊÖ̳ ´´ÊÀ¼Í¸ßÊÖÂÛ̳ Íú½ÇÐÄË®ÂÛ̳ ¸»ÆÅ¡ÛÌØÂëÖ÷ÂÛ̳ ÁùºÏÌØÇøÁªÃË£¡¸ßÊÖ½»Á÷ÂÛ̳ ×ÏÌÙ¸óÐÄË®ÂÛ̳ Ïã¸Û6+1¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ һƷÌøßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ ¾ÅÁúÕ«¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ Áõ²®ÎÂÐÄË®ÂÛ̳ ²ÊƱÑо¿Ôº ±¦Âë¸ßÊÖÖ÷ÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÑо¿ ÀÏ·ò×Ó¸ßÊÖÁªÃË´óºìÈËÐÄË®ÂÛ̳ ²ÊÃñÉçÇø ÀÏÈý¹ÖÐþ»úÍø Å̹ÅÐþ»úÍø Ïã¸ÛÆßÏÉÅ® ×í°ËÏÉÖ÷ÂÛ̳ ½ð¸Û³Ç Ç®¶à¶à¸ßÊÖÐÄË®ÂÛ̳ ºÃ²ÊÀ´ÐÄË®ÂÛ̳ ÁùºÏÖ®¼Ò ´å¿Ú- ²ÊÃñ´å Ïã¸Û´óºìÓ¥¸ßÊÖÌØÂëÂÛ̳ ¶¥¼âÌØÍõ¸ßÊÖ̳ ÂúÌúìÂÛ̳ ²ÆÖ®µÀÐÄË®ÉçÇø ʤ²ÊÂÛ̳ ¸ßÊÖ´å ½ð·ï»ËÂÛ̳ºÃÔ˲ÊÐÄË®¸ßÊÖÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÌØÂë´å ½ð·ï»ËÂÛ̳ ·ð×æÂÛ̳ ÄϺ£¹ÛÒôÐÄË®ÂÛ̳ ÁùºÏ²ÊÑо¿Ôº¿ª½±Êý¾Ý ½ðÂúÌÃÂÛ̳ ½ðÂúÌÃÂÛ̳ ÂúÌúì¸ßÊÖÖ®¼ÒÐÄË®ÂÛ̳ Ë®¹ûÄÌÄÌÐÄË®ÂÛ̳ Éú²ÆÓеÀ¸ßÊÖ̳ СÀö¾ýÐÄË®ÂÛ̳ ÈÕÔ¹ÈÐÄË®Ö÷ÂÛ̳ ¼ªÀûÂÛ̳ Õвƽø±¦ÂÛ̳ ¼ªÀû±¨ÂëÁÄÌì³Ç ¿ìÀÖÖ÷ÂÛ̳ ×´Ôªºì¸ßÊÖ̳ À¶ÔÂÁÁÂÛ̳ À¶ÔÂÁÁÁÄ°É ÁùºÏ·¼²ÝµØ ²ÊÒײ©¸ßÊÖÂÛ̳ ¸»¼Ò²Ø±¦¸ßÊÖ̳ ½ð¸Û¶Ä°Ô¾«Ó¢Ì³ ÖÁ×ðÁªÃ˸ßÊÖ̳ ÁùºÏ¶¥¼â¸ßÊÖ ÆæßßÊÖÂÛ̳ ÌìÏß±¦±¦µÚ¶þ̳ °×С½ãÐÄË®ÂÛ̳ ϲÑòÑòÂÛ̳ ÌìϸßÊÖÂÛ̳ ÈÎÎÒ·¢ÐÄË®ÂÛ̳ À¶Äñ²Êɫͼ¿â»¤Ãñͼ¿â »Æ´óÏÉ ²Æ¸»Ê¢»ãÖ÷ÂÛ̳ ÀÏÇ®¹ñ Ïã¸ÛºìÓ¥¸ßÊÖ̳ ²©ÀÖ¸ßÊÖ̳ ¸Û¾©Í¼¿â ÊÀÍâÌÒÔ° ½ðÖÖ×ÓÐÄË®ÂÛ̳ ¹«Ê½Íø¸ßÊÖÂÛ̳ ÎÞÓÇ118 СÀö¾ýÐÄË®ÂÛ̳ ëÔóÎ÷ ½ðºü¸ßÊÖÐÄˮ̳ ºç½ãͼ¿âÔçͼÍø Ì«ÑôÍø ÆæßßÊÖ̳ ¹§Ï²·¢²ÆÖ÷ÂÛ̳ ÁùÁùÆæÂÛ̳ ±¾¸Û¸ßÊÖ̳¾ÅÁúһ̳ ÁùºÏÍøÖ·Ö®¼Ò ½ð¸Û¶Ä°Ô¾«Ó¢Ì³ ºìÓã¸ßÊÖ̳ ¾ÅÁúÀÏÅÆͼ¿â ¹Ü¼ÒÆŸßÊÖ̳ ¼Ò¼ÒÀÖ¸ßÊÖ̳ Îåζի¸ßÊÖ̳ 2954²ÆÖ®µÀ ¸Û¾©Ó¡Ë¢Í¼Ô´ °Ù¼ÒÀÖÏã¸ÛÁùºÏÏã¸ÛÁùºÏ ²Ê£¨Ó¢ÎÄ£ºHongKong Mark Six£©ÊÇÏã¸ÛΨһµÄºÏ·¨²ÊƱ£¬ÊÇÉÙÊý»ñÏã¸ÛÕþ¸®×¼ÐíºÏ·¨½øÐеĶIJ©Ö®Ò»¡£´óÈýÔªÓéÀÖ½ð²ÊÓéÀÖÀ¼¹ð·»ÓéÀÖ·¨À­ÀûÓéÀÖ´óÉϺ£ÓéÀÖ»ªÇÈÈËÓéÀÖͬ»¨Ë³ÓéÀÖ2²®¾ôÓéÀÖά¶àÀûÑÇÓéÀÖ¶¦ÁúÓéÀÖ¼ÓÖÝÓéÀָ߶û·òÓéÀÖºì9ÓéÀÖÈ¥°ÄÃÅÓéÀÖ3ÌÆÈ˽ÖÓéÀÖ678ÓéÀÖºìÌÒKÓéÀÖÍò´ï¹ú¼ÊĦÄɸçÓéÀÖÐÇÆÚ8ÓéÀÖ´ó¼ÒÍúÓéÀÖ4Ì©¼§Âê¹þÓéÀÖÐÂʱ´úÓéÀÖ°ÙÍþÓéÀÖ»áÔ±Ïß·1»áÔ±Ïß·2»áÔ±Ïß·3´úÀíÏß·1´úÀíÏß·2һͲÓéÀÖÄ«¶û±¾ÓéÀÖÌìèÓéÀÖµÛÍõÓéÀÖ5»ã·áÓéÀÖŦԼ¹ú¼ÊÓéÀÖÉñ»°ÓéÀÖĵµ¤¹ú¼ÊÓÀ¡¹ú¼Ê¶¦·á¹ú¼Ê¸»¶þ´úÓéÀÖ6ÀÏǮׯÓéÀÖÅ·ÖÞÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀÖ½ðÈý½ÇÓéÀÖж«·½ÓéÀÖ½ðÁúÓéÀÖ¶¼·»ÓéÀÖ7µÂ½úÓéÀÖÈýÐÇÓéÀÖË÷ÂÞÃÅÓéÀÖÐÅÓþ¹ú¼Ê°ÍÀèÈËÓéÀÖ½ðµîÓéÀÖÃλÃÏßÉÏÓéÀÖ8»ªÏĹú¼ÊÃ×ÆäÁÖÓéÀÖÑÇÌ«¹ú¼ÊÊ®ÈýÕÅÓéÀÖÐÂå©·åÓéÀÖͿɽÓéÀÖÈýÑÇÓéÀÖ9´óÖÚÓéÀÖºèÀû¹ú¼Ê°ÍÌØÓéÀÖ½ð»¨ÓéÀֽݱªÓéÀÖ½ðÓòÓéÀÖ×´ÔªÓéÀÖ10¼ªÀûÓéÀÖÍõ×ÓÓéÀÖKTVÓéÀÖÀÏkÓéÀÖº£Á¢·½ÓéÀÖ³¤½­ÓéÀÖÁú³ÇÓéÀÖ11²»Ò¹³ÇÓéÀÖ»ØÁ¦ÓéÀÖÊ¢´óÓéÀÖÃ÷Öé¹ú¼ÊÓéÀÖ²©Ö®µÀÓéÀÖ´¦Å®ÐǺÅÓéÀÖľÐÇÓéÀÖ12¼ÎÄ껪ÓéÀÖ¶àÂ׶àÓéÀÖÃûÊËÓéÀÖ¶¥¼âÓéÀÖ¼ÙÈÕ¹ú¼ÊÓéÀÖ½ðÂúÌÃÓéÀÖ¼ÃÖݵºÓéÀÖ13ÆßÆ¥ÀÇÓéÀÖ½ð×ÖËþÓéÀÖϤÄá¹ú¼ÊÌìµØÎÞÏÞÓéÀÖÀ¼²©»ùÄáÓéÀÖÌ콫¹ú¼ÊÓéÀÖÍõÅÆÓéÀÖ14ÓÎͧ»áÓéÀÖ°ÙÀлãÓéÀÖåÐÒ£·»ÓéÀÖ¹¦·òÓéÀÖºÀÃŹú¼ÊÓéÀְͱÈÂ×ÓéÀÖ9µãÎûÎûÓéÀÖ 15°ÙºÏÓéÀÖÃ×À¼¹ú¼ÊÓéÀÖÀÖÖÐÀÖÓéÀÖÌÔ±¦²©ÓéÀÖÌìÍõ¹ú¼ÊÓéÀÖÔÂÁÁ³ÇÓéÀÖ´ó·áÊÕÓéÀÖ16ÀÍÁ¦Ê¿ÓéÀÖÂÞ¸¡¹¬ÓéÀÖ¾ÞÐÇÓéÀִ󼯻ãÓéÀÖ362ÓéÀÖÍþ˹͡ÓéÀÖ±¼³Û¾ãÀÖ²¿17Ææ¼£ÓéÀÖ´óÈý°ÍÓéÀÖ°ÙÔ·ÓéÀÖÉñÖÝÓéÀÖÖÐÔ­ÓéÀÖÕý´ó¹ú¼ÊÓéÀÖÆË¿ËÍõÓéÀÖ18°Â˹¿¨ÓéÀֽ𺣰¶ÓéÀÖºìÊ÷ÁÖÓéÀÖ½ðÒøµºÓéÀÖÒ»´ú¹ú¼ÊÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖÐÂÃÎÏëÓéÀÖ19¿Õ¾üÒ»ºÅÑÇÖÞ¹ú¼ÊÈý¹úÕæÈËÓéÀÖÌìÌÃÄñÓéÀÖÒøÁª¹ú¼Ê·¢Öз¢ÓéÀÖ¸£²¼Ë¹ÓéÀÖ20BOSSÓéÀÖÔÃéÅׯÓéÀÖÀï×ȾãÀÖ²¿¿­Ë¹ÏßÉÏÓéÀÖ½ðÂí¹ú¼Ê×î¼ÑÓéÀÖ³¡ÊË´ïÎÝÓéÀÖ21Å®ÓÅÓéÀÖÍò±¦Â·ÓéÀÖÀø¿¥»áÓéÀÖ¶ÄÍõÓéÀÖ91ÓéÀÖÐÂÎ÷À¼ÓéÀÖŵ±´¶ûÓéÀÖÔ¶»ª¹ú¼ÊÓéÀּκÌÓéÀÖÍþÁú¹ú¼Ê¾É½ðɽÓéÀÖϲÁ¦ÓéÀÖÖж«¹ú¼ÊÂí¿É²¨ÂÞ²¼¼ÓµÏÓéÀÖ¿ÕÖгÇÊÐÖÁ¸»ÓéÀÖÄñ³²ÓéÀÖË®¾§³Ç¹ú¼ÊË÷À׶ûÓéÀÖÊ×ϯÓéÀÖ½­É½ÓéÀÖ500ÍòÓéÀÖнõ½­ÓéÀÖ¾Û±¦ÅèÓéÀÖÁªÖÚÓéÀÖÂÞÂíÓéÀÖ·Ò×Ê®ÈýÓéÀÖ²©±Ø·¢ÓéÀÖÈðÊ¿ÓéÀÖÐÖµÜÓéÀÖº£ÑóÖ®Éñ´óµØÓéÀÖ½«¾üÓéÀÖ½ðÅ£¹ú¬¿ËË÷ÓéÀÖ¿µÀ³µÂÓéÀÖÌì³É¹ú¼Ê¹ú¼Ê¾ãÀÖ²¿ÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼Ê´«ÆæÓéÀÖÎå·¢¹ú¼ÊÐŵ¹ú¼ÊÂå¿ËÓéÀÖ°ÍÎ÷ÓéÀÖ½ð¹â´óµÀº£¸Û³Ç·ÉÌìÓéÀÖYYÓéÀÖдó½ÓéÀÖÒ¹×Ü»áÓéÀÖÂíµÂÀïÓéÀÖÊÀ¼ÎÓéÀÖöÎöÎÓéÀÖ°¢ÂêÄáÓéÀֳǰÙʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ)½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÜºÃ)´óÊÀ½ç(ºÜºÃ)2ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÜºÃ)EÊÀ²©(ºÜºÃ)TTÓéÀÖ(ºÜºÃ)Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ)Ôƶ¦ÓéÀÖ(ºÃ)аIJ©ÓéÀÖ(ºÃ)Õ½ÉñÓéÀÖ(ºÃ)33UÓéÀÖ(ºÃ)ÈÎÄ㲩(ºÃ)ТÚÓéÀÖ(ºÃ)ÓŲ©(ºÃ)ÐÂÌ«Ñô³Ç(ºÃ)ÌìÌìÀÖ(ºÃ)²©¾Å(ºÃ)4ΰÒײ©(ºÃ)99ÕæÈË(ºÃ)ÏкÍׯÓéÀÖ(ºÃ)ÂíÅÆÓéÀÖ(ºÃ)´óÎ÷Ñó³Ç(ºÃ) °¬ÃÀ¹ú¼Ê(ºÃ)007ÕæÈË5VWINÌìÉÏÈ˼äÓéÀÖÌ첩ÓéÀÖÁ¢¼´²©°ÙÀÖ·»·ï»ËÐÂå©ÓéÀÖ6ϲ´ïCEOÓéÀÖ¶«·½ÏÄÍþÒĽðÔÞÂü¹þ¶ÙÓéÀÖ´óÀÐÓéÀַƲÊ7Áú²©Î°²©¿­ÐýÃÅÀû¸ßËÙ²©ÐÂÊÀ¼ÍÓéÀÖ½ð¶¼ÓéÀÖ8KKÓéÀÖ»·ÇòÓéÀÖÍþÄá˹ÈËÒ×Ó¯½ð°ñÓÀÀûÓéÀÖ±¦Âí»áÓéÀÖ9Ó¢»Ê¹ú¼ÊÐǺÓÊ¥ÌÔɳÓéÀÖºÀ²©Ò¦¼ÇÓéÀÖ±öÀûÓéÀÖA8ÓéÀÖ10»Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ¿¨µÏÀ­ÓéÀÖ×ÜͳÓéÀÖÀû°ÄÓéÀÖ°×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖÅ·»ª²©E°Ù11άҲÄÉÓéÀÖ´óÍæ¼ÒÓéÀÖʱʱ²©ÓéÀְ͵ÇÓéÀÖÓùØÒ»áÓéÀÖ°Ù¼Ò²©ÓéÀÖ²ÆÉñÓéÀÖ12G3ÓéÀÖϲÀ´µÇÓéÀֻʳǹú¼Ê±¦ÁúÓéÀÖ½ð¹ÚÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀÖÎåºþËĺ£ÓéÀÖ13ÐÇÆÚ°ËÓéÀÖÅ®ÉñÓéÀÖÀ­Ë¹Î¬¼Ó˹ÓéÀÖ¹ó×åÓéÀÖJJÓéÀÖ½ðÇ®±ªÓéÀÖÇ®¹ñÓéÀÖ14½ð°ÙÒÚ²©ÀÖÏßÉÏÓéÀÖ¿­Ë¹ÍøÓéÀÖ»ÊÊÒ¹ú¼ÊÌ«×ÓÓéÀÖ518ÓéÀÖÀÖ±¦ÓéÀÖ15±õº£ÍåÓéÀÖ¿ËÀ­¿ËÓéÀִ󶼻áÓéÀÖºÀÏí²©ÓéÀֺ챦ʯÓéÀֹ㷢ÓéÀÖ¾©³Ç¹ú¼Ê16´ó¸»ºÀ¹ú¼ÊÓéÀÖÊ®ÁùÆÖÓéÀÖÓÀÀû²©ÎåÐÇÓéÀּӶ౦ÓéÀÖ»ªÊ¢¶ÙÓéÀÖ½ð²©Ê¿ÓéÀÖ °Ùʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ) ½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÃ)TTÓéÀÖ(ºÃ)2EÊÀ²©(ºÃ) ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÃ)´óÊÀ½ç£¨ºÃ£©Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ) BET365(ÉÏÊй«Ë¾)ºì9ÓéÀÖÔƶ¦ÓéÀÖ3»Ê¹ÚÓéÀÖ(¹ÙÍø)×ÜͳÓéÀÖ(Ìá¿îÃëµ½)»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¿ª»§) ¹þÈð˹(¹ú¼Ê¶Ä³¡) ¶¦·á¹ú¼Ê(Ìá¿îÉñËÙ)¸»¶þ´ú(ÐÅÓþ×îºÃ)½ðɳ(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)4´óÀÐÓéÀÖ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)×ãÇò±È·ÖÖ±²¥ ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ÀºÇò±È·Ö 7m×ãÇò±È·Ö ×ãÇòÖ±²¥ bet007×ãÇò±È·Ö ×ãÇò Çò̽Íø×ãÇò¼´Ê±±È·Ö »Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö ´óÓ®¼Ò×ãÇò±È·Ö °ÄÃÅ¡ÌÌ«Ñô³ÇÉ격-ËÍ50%¡ïÅ·ÖÞÓéÀÖ³¡(ÎÞÉÏÏÞ)ÀÏÅƻʹÚ(ÕýÍø¿ª»§)ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(Ìá¿î¿ì)°ÙÀû¹¬(Íæ¼ÒÊ×Ñ¡)5ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)¡¾É격-Ì«Ñô³Ç¡¿Ó¯²©ÓéÀÖ¡¾ÐÅÓþ¼Ñ¡¿Âü¹þ¶ÙÓéÀÖ(Ö÷ÍÆ)°Ù¼Ò²©(ÓÅ»ÝÎÞÉÏÏÞ)ºìÌÒK(ÐÅÓþÊ×Ñ¡)»ØÁ¦ÓéÀÖ(ÐÅÓþÊ×ÍÆ)6Ì«Ñô³Ç¡ïÌ«Ñô³Ç¡¤¶Ä³¡¡ïÌ«Ñô³ÇÑÇÖÞ´¦Å®ÐǺÅ(Õþ¸®Ö´ÕÕ)K7ÓéÀֻʹڹÙÍø(¶¥¼¶ÐÅÓþ)±¦ÁúÓéÀÖ(¼«ºÃ) 7»Ê¹ÚÍø¡¾ÐÅÓþ±£Ö¤¡¿»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¹Ù·½)Ì«Ñô³ÇÕýÍø¿ª»§ÓùØÒ»á(¹Ù·½Ö±Óª)¡ïÊ®ÈýÕÅÓéÀÖ¡ï½ðɳ¡¾ÐÅÓþµÚÒ»¡¿¡¾Ì«Ñô³Ç¹ÙÍø¡¿8°ÄÃÅÐǼʶij¡Ö±Óª¼ÃÖݵºÓéÀÖ{ÁùÐÇ}ceoÓéÀÖÍò´ï¡ï1.2%ÎÞÉÏÏÞ±¼³Û(µÚһƷÅÆ)½ð¹Ú(ÐÅÓþÆ·ÅÆ)·ÆÂɱö(É격)Ì«Ñô³Ç9½ð²©Ê¿¡¾³¬¼¶ÐÅÓþ¡¿´óÈý°ÍÓéÀÖÌÆÈ˽ÖÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀֻʳǹú¼Ê(ÐÅÓþ±£Ö¤)´óÎ÷Ñó³Ç½ðÈý½ÇÓéÀÖ10¶¥¼¶ÓéÀÖ·µË®3%±¦µºÓéÀÖ³Ç(Ö÷ÍÆ)¡¾¿Ë À­ ¿Ë¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ¼«ºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾·µË®1.2%¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾A¼¶ÐÅÓþ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÁùÐÇ¡¿11¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ×îºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾¼«ËÙ´æÈ¡¡¿Ó¯·á¹ú¼Ê¡¾¶¥¼â¡¿×¢²áËÍ298ԪϲÀ´µÇ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)Ì«Ñô³Ç¿ª»§Óë´úÀíAG ÑÇÓÎ12»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(Ê×ÍÆ)¶ÄÍõÓéÀÖ¡ï°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§Ó¢»Ê¹ú¼Ê»Ê¹Ú¡¾ÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)¾É½ðɽÌá¿î2·ÖÖÓ13¡ï»Ê¹ÚÏֽ𿪻§Íø¡ïÕýÍø¿ª»§ËÍ18ÔªÀÏkÓéÀÖ(ÕæÈ˶ij¡)Ħ˹¹ú¼Ê(ÌØÍƼö)»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿¡ïÌ«Ñô³Ç¹ÙÍø¿ª»§14»Ê¹Ú¿ª»§(ÐÅÓþ¼«ºÃ)»Ê¹Ú¹Ù·½Íø»Ê¹ÚÕýÍø½ðÒøµº(µÚÒ»¶Ä³Ç)Ë÷À׶û(¹ÙÍø)°¬ÃÀ¹ú¼Ê°¬ÃÀ¹ú¼Ê15500ÍòÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀֻʹڴæ1000ËÍ1000Ã×ÆäÁÖÓéÀÖ91ÓéÀÖÌ©¼§Âê¹þ(²Æ¸»³å´Ì)Ìì³É¡¾¹ú¼Ê¶Ä³¡¡¿16ÆϾ©ÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼ÊÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÌ«Ñô³Ç3´æ3ËÍÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀÖ³ÇÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡Éñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀÖ³ÇÍò´ï¹ú¼ÊÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡Î¬¶àÀûÑÇÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀÖ³ÇнðɳÓéÀֳǰÄÃÅÐǼʶij¡°ÄÃÅÍøÉ϶ij¡·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç¶¥¼âÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶÄÍõÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡ÐÂʱ´úÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡ÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÉñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀֳǰÄÃÅÍøÉ϶ij¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡ÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡Íò´ï¹ú¼ÊÓéÀÖ³ÇÐÂʱ´úÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡Ð½ðɳÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀÖ³Çά¶àÀûÑÇÓéÀֳǶÄÍõÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶ¥¼âÓéÀֳǷÆÂɱöÌ«Ñô³Ç°ÄÃÅÐǼʶij¡´óÈýÔªÓéÀÖ½ð²ÊÓéÀÖÀ¼¹ð·»ÓéÀÖ·¨À­ÀûÓéÀÖ´óÉϺ£ÓéÀÖ»ªÇÈÈËÓéÀÖͬ»¨Ë³ÓéÀÖ2²®¾ôÓéÀÖά¶àÀûÑÇÓéÀÖ¶¦ÁúÓéÀÖ¼ÓÖÝÓéÀָ߶û·òÓéÀÖºì9ÓéÀÖÈ¥°ÄÃÅÓéÀÖ3ÌÆÈ˽ÖÓéÀÖ678ÓéÀÖºìÌÒKÓéÀÖÍò´ï¹ú¼ÊĦÄɸçÓéÀÖÐÇÆÚ8ÓéÀÖ´ó¼ÒÍúÓéÀÖ4Ì©¼§Âê¹þÓéÀÖÐÂʱ´úÓéÀÖ°ÙÍþÓéÀÖ»áÔ±Ïß·1»áÔ±Ïß·2»áÔ±Ïß·3´úÀíÏß·1´úÀíÏß·2һͲÓéÀÖÄ«¶û±¾ÓéÀÖÌìèÓéÀÖµÛÍõÓéÀÖ5»ã·áÓéÀÖŦԼ¹ú¼ÊÓéÀÖÉñ»°ÓéÀÖĵµ¤¹ú¼ÊÓÀ¡¹ú¼Ê¶¦·á¹ú¼Ê¸»¶þ´úÓéÀÖ6ÀÏǮׯÓéÀÖÅ·ÖÞÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀÖ½ðÈý½ÇÓéÀÖж«·½ÓéÀÖ½ðÁúÓéÀÖ¶¼·»ÓéÀÖ7µÂ½úÓéÀÖÈýÐÇÓéÀÖË÷ÂÞÃÅÓéÀÖÐÅÓþ¹ú¼Ê°ÍÀèÈËÓéÀÖ½ðµîÓéÀÖÃλÃÏßÉÏÓéÀÖ8»ªÏĹú¼ÊÃ×ÆäÁÖÓéÀÖÑÇÌ«¹ú¼ÊÊ®ÈýÕÅÓéÀÖÐÂå©·åÓéÀÖͿɽÓéÀÖÈýÑÇÓéÀÖ9´óÖÚÓéÀÖºèÀû¹ú¼Ê°ÍÌØÓéÀÖ½ð»¨ÓéÀֽݱªÓéÀÖ½ðÓòÓéÀÖ×´ÔªÓéÀÖ10¼ªÀûÓéÀÖÍõ×ÓÓéÀÖKTVÓéÀÖÀÏkÓéÀÖº£Á¢·½ÓéÀÖ³¤½­ÓéÀÖÁú³ÇÓéÀÖ11²»Ò¹³ÇÓéÀÖ»ØÁ¦ÓéÀÖÊ¢´óÓéÀÖÃ÷Öé¹ú¼ÊÓéÀÖ²©Ö®µÀÓéÀÖ´¦Å®ÐǺÅÓéÀÖľÐÇÓéÀÖ12¼ÎÄ껪ÓéÀÖ¶àÂ׶àÓéÀÖÃûÊËÓéÀÖ¶¥¼âÓéÀÖ¼ÙÈÕ¹ú¼ÊÓéÀÖ½ðÂúÌÃÓéÀÖ¼ÃÖݵºÓéÀÖ13ÆßÆ¥ÀÇÓéÀÖ½ð×ÖËþÓéÀÖϤÄá¹ú¼ÊÌìµØÎÞÏÞÓéÀÖÀ¼²©»ùÄáÓéÀÖÌ콫¹ú¼ÊÓéÀÖÍõÅÆÓéÀÖ14ÓÎͧ»áÓéÀÖ°ÙÀлãÓéÀÖåÐÒ£·»ÓéÀÖ¹¦·òÓéÀÖºÀÃŹú¼ÊÓéÀְͱÈÂ×ÓéÀÖ9µãÎûÎûÓéÀÖ 15°ÙºÏÓéÀÖÃ×À¼¹ú¼ÊÓéÀÖÀÖÖÐÀÖÓéÀÖÌÔ±¦²©ÓéÀÖÌìÍõ¹ú¼ÊÓéÀÖÔÂÁÁ³ÇÓéÀÖ´ó·áÊÕÓéÀÖ16ÀÍÁ¦Ê¿ÓéÀÖÂÞ¸¡¹¬ÓéÀÖ¾ÞÐÇÓéÀִ󼯻ãÓéÀÖ362ÓéÀÖÍþ˹͡ÓéÀÖ±¼³Û¾ãÀÖ²¿17Ææ¼£ÓéÀÖ´óÈý°ÍÓéÀÖ°ÙÔ·ÓéÀÖÉñÖÝÓéÀÖÖÐÔ­ÓéÀÖÕý´ó¹ú¼ÊÓéÀÖÆË¿ËÍõÓéÀÖ18°Â˹¿¨ÓéÀֽ𺣰¶ÓéÀÖºìÊ÷ÁÖÓéÀÖ½ðÒøµºÓéÀÖÒ»´ú¹ú¼ÊÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖÐÂÃÎÏëÓéÀÖ19¿Õ¾üÒ»ºÅÑÇÖÞ¹ú¼ÊÈý¹úÕæÈËÓéÀÖÌìÌÃÄñÓéÀÖÒøÁª¹ú¼Ê·¢Öз¢ÓéÀÖ¸£²¼Ë¹ÓéÀÖ20BOSSÓéÀÖÔÃéÅׯÓéÀÖÀï×ȾãÀÖ²¿¿­Ë¹ÏßÉÏÓéÀÖ½ðÂí¹ú¼Ê×î¼ÑÓéÀÖ³¡ÊË´ïÎÝÓéÀÖ21Å®ÓÅÓéÀÖÍò±¦Â·ÓéÀÖÀø¿¥»áÓéÀÖ¶ÄÍõÓéÀÖ91ÓéÀÖÐÂÎ÷À¼ÓéÀÖŵ±´¶ûÓéÀÖÔ¶»ª¹ú¼ÊÓéÀּκÌÓéÀÖÍþÁú¹ú¼Ê¾É½ðɽÓéÀÖϲÁ¦ÓéÀÖÖж«¹ú¼ÊÂí¿É²¨ÂÞ²¼¼ÓµÏÓéÀÖ¿ÕÖгÇÊÐÖÁ¸»ÓéÀÖÄñ³²ÓéÀÖË®¾§³Ç¹ú¼ÊË÷À׶ûÓéÀÖÊ×ϯÓéÀÖ½­É½ÓéÀÖ500ÍòÓéÀÖнõ½­ÓéÀÖ¾Û±¦ÅèÓéÀÖÁªÖÚÓéÀÖÂÞÂíÓéÀÖ·Ò×Ê®ÈýÓéÀÖ²©±Ø·¢ÓéÀÖÈðÊ¿ÓéÀÖÐÖµÜÓéÀÖº£ÑóÖ®Éñ´óµØÓéÀÖ½«¾üÓéÀÖ½ðÅ£¹ú¬¿ËË÷ÓéÀÖ¿µÀ³µÂÓéÀÖÌì³É¹ú¼Ê¹ú¼Ê¾ãÀÖ²¿ÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼Ê´«ÆæÓéÀÖÎå·¢¹ú¼ÊÐŵ¹ú¼ÊÂå¿ËÓéÀÖ°ÍÎ÷ÓéÀÖ½ð¹â´óµÀº£¸Û³Ç·ÉÌìÓéÀÖYYÓéÀÖдó½ÓéÀÖÒ¹×Ü»áÓéÀÖÂíµÂÀïÓéÀÖÊÀ¼ÎÓéÀÖöÎöÎÓéÀÖ°¢ÂêÄáÓéÀֳǰÙʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ)½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÜºÃ)´óÊÀ½ç(ºÜºÃ)2ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÜºÃ)EÊÀ²©(ºÜºÃ)TTÓéÀÖ(ºÜºÃ)Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ)Ôƶ¦ÓéÀÖ(ºÃ)аIJ©ÓéÀÖ(ºÃ)Õ½ÉñÓéÀÖ(ºÃ)33UÓéÀÖ(ºÃ)ÈÎÄ㲩(ºÃ)ТÚÓéÀÖ(ºÃ)ÓŲ©(ºÃ)ÐÂÌ«Ñô³Ç(ºÃ)ÌìÌìÀÖ(ºÃ)²©¾Å(ºÃ)4ΰÒײ©(ºÃ)99ÕæÈË(ºÃ)ÏкÍׯÓéÀÖ(ºÃ)ÂíÅÆÓéÀÖ(ºÃ)´óÎ÷Ñó³Ç(ºÃ) °¬ÃÀ¹ú¼Ê(ºÃ)007ÕæÈË5VWINÌìÉÏÈ˼äÓéÀÖÌ첩ÓéÀÖÁ¢¼´²©°ÙÀÖ·»·ï»ËÐÂå©ÓéÀÖ6ϲ´ïCEOÓéÀÖ¶«·½ÏÄÍþÒĽðÔÞÂü¹þ¶ÙÓéÀÖ´óÀÐÓéÀַƲÊ7Áú²©Î°²©¿­ÐýÃÅÀû¸ßËÙ²©ÐÂÊÀ¼ÍÓéÀÖ½ð¶¼ÓéÀÖ8KKÓéÀÖ»·ÇòÓéÀÖÍþÄá˹ÈËÒ×Ó¯½ð°ñÓÀÀûÓéÀÖ±¦Âí»áÓéÀÖ9Ó¢»Ê¹ú¼ÊÐǺÓÊ¥ÌÔɳÓéÀÖºÀ²©Ò¦¼ÇÓéÀÖ±öÀûÓéÀÖA8ÓéÀÖ10»Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ¿¨µÏÀ­ÓéÀÖ×ÜͳÓéÀÖÀû°ÄÓéÀÖ°×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖÅ·»ª²©E°Ù11άҲÄÉÓéÀÖ´óÍæ¼ÒÓéÀÖʱʱ²©ÓéÀְ͵ÇÓéÀÖÓùØÒ»áÓéÀÖ°Ù¼Ò²©ÓéÀÖ²ÆÉñÓéÀÖ12G3ÓéÀÖϲÀ´µÇÓéÀֻʳǹú¼Ê±¦ÁúÓéÀÖ½ð¹ÚÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀÖÎåºþËĺ£ÓéÀÖ13ÐÇÆÚ°ËÓéÀÖÅ®ÉñÓéÀÖÀ­Ë¹Î¬¼Ó˹ÓéÀÖ¹ó×åÓéÀÖJJÓéÀÖ½ðÇ®±ªÓéÀÖÇ®¹ñÓéÀÖ14½ð°ÙÒÚ²©ÀÖÏßÉÏÓéÀÖ¿­Ë¹ÍøÓéÀÖ»ÊÊÒ¹ú¼ÊÌ«×ÓÓéÀÖ518ÓéÀÖÀÖ±¦ÓéÀÖ15±õº£ÍåÓéÀÖ¿ËÀ­¿ËÓéÀִ󶼻áÓéÀÖºÀÏí²©ÓéÀֺ챦ʯÓéÀֹ㷢ÓéÀÖ¾©³Ç¹ú¼Ê16´ó¸»ºÀ¹ú¼ÊÓéÀÖÊ®ÁùÆÖÓéÀÖÓÀÀû²©ÎåÐÇÓéÀּӶ౦ÓéÀÖ»ªÊ¢¶ÙÓéÀÖ½ð²©Ê¿ÓéÀÖ °Ùʤ¹ú¼Ê(¼«ºÃ)±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ)½ðÅÆÓéÀÖ(¼«ºÃ) ½ðľÃÞÓéÀÖ(¼«ºÃ)ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(ºÜºÃ)K7ÓéÀÖ(ºÃ)TTÓéÀÖ(ºÃ)2EÊÀ²©(ºÃ) ÀÖÌìÓéÀÖ(ºÃ)´óÊÀ½ç£¨ºÃ£©Ó¯·á¹ú¼Ê(ºÃ) BET365(ÉÏÊй«Ë¾)ºì9ÓéÀÖÔƶ¦ÓéÀÖ3»Ê¹ÚÓéÀÖ(¹ÙÍø)×ÜͳÓéÀÖ(Ìá¿îÃëµ½)»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¿ª»§) ¹þÈð˹(¹ú¼Ê¶Ä³¡) ¶¦·á¹ú¼Ê(Ìá¿îÉñËÙ)¸»¶þ´ú(ÐÅÓþ×îºÃ)½ðɳ(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)4´óÀÐÓéÀÖ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)×ãÇò±È·ÖÖ±²¥ ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ÀºÇò±È·Ö 7m×ãÇò±È·Ö ×ãÇòÖ±²¥ bet007×ãÇò±È·Ö ×ãÇò Çò̽Íø×ãÇò¼´Ê±±È·Ö »Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö ´óÓ®¼Ò×ãÇò±È·Ö °ÄÃÅ¡ÌÌ«Ñô³ÇÉ격-ËÍ50%¡ïÅ·ÖÞÓéÀÖ³¡(ÎÞÉÏÏÞ)ÀÏÅƻʹÚ(ÕýÍø¿ª»§)ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(Ìá¿î¿ì)°ÙÀû¹¬(Íæ¼ÒÊ×Ñ¡)5ÃÉÌØ¿¨ÂÞ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)¡¾É격-Ì«Ñô³Ç¡¿Ó¯²©ÓéÀÖ¡¾ÐÅÓþ¼Ñ¡¿Âü¹þ¶ÙÓéÀÖ(Ö÷ÍÆ)°Ù¼Ò²©(ÓÅ»ÝÎÞÉÏÏÞ)ºìÌÒK(ÐÅÓþÊ×Ñ¡)»ØÁ¦ÓéÀÖ(ÐÅÓþÊ×ÍÆ)6Ì«Ñô³Ç¡ïÌ«Ñô³Ç¡¤¶Ä³¡¡ïÌ«Ñô³ÇÑÇÖÞ´¦Å®ÐǺÅ(Õþ¸®Ö´ÕÕ)K7ÓéÀֻʹڹÙÍø(¶¥¼¶ÐÅÓþ)±¦ÁúÓéÀÖ(¼«ºÃ) 7»Ê¹ÚÍø¡¾ÐÅÓþ±£Ö¤¡¿»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(¹Ù·½)Ì«Ñô³ÇÕýÍø¿ª»§ÓùØÒ»á(¹Ù·½Ö±Óª)¡ïÊ®ÈýÕÅÓéÀÖ¡ï½ðɳ¡¾ÐÅÓþµÚÒ»¡¿¡¾Ì«Ñô³Ç¹ÙÍø¡¿8°ÄÃÅÐǼʶij¡Ö±Óª¼ÃÖݵºÓéÀÖ{ÁùÐÇ}ceoÓéÀÖÍò´ï¡ï1.2%ÎÞÉÏÏÞ±¼³Û(µÚһƷÅÆ)½ð¹Ú(ÐÅÓþÆ·ÅÆ)·ÆÂɱö(É격)Ì«Ñô³Ç9½ð²©Ê¿¡¾³¬¼¶ÐÅÓþ¡¿´óÈý°ÍÓéÀÖÌÆÈ˽ÖÓéÀÖº£Éϻʹ¬ÓéÀֻʳǹú¼Ê(ÐÅÓþ±£Ö¤)´óÎ÷Ñó³Ç½ðÈý½ÇÓéÀÖ10¶¥¼¶ÓéÀÖ·µË®3%±¦µºÓéÀÖ³Ç(Ö÷ÍÆ)¡¾¿Ë À­ ¿Ë¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ¼«ºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾·µË®1.2%¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾A¼¶ÐÅÓþ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾ÁùÐÇ¡¿11¿ËÀ­¿Ë¡¾ÐÅÓþ×îºÃ¡¿¿ËÀ­¿Ë¡¾¼«ËÙ´æÈ¡¡¿Ó¯·á¹ú¼Ê¡¾¶¥¼â¡¿×¢²áËÍ298ԪϲÀ´µÇ(ÐÅÓþ¼«ºÃ)Ì«Ñô³Ç¿ª»§Óë´úÀíAG ÑÇÓÎ12»Ê¹ÚÏÖ½ðÍø(Ê×ÍÆ)¶ÄÍõÓéÀÖ¡ï°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§Ó¢»Ê¹ú¼Ê»Ê¹Ú¡¾ÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú(È«ÍøÐÅÓþ×îºÃ)¾É½ðɽÌá¿î2·ÖÖÓ13¡ï»Ê¹ÚÏֽ𿪻§Íø¡ïÕýÍø¿ª»§ËÍ18ÔªÀÏkÓéÀÖ(ÕæÈ˶ij¡)Ħ˹¹ú¼Ê(ÌØÍƼö)»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿»Ê¹Ú¡¾5AÐÅÓþ¡¿¡ïÌ«Ñô³Ç¹ÙÍø¿ª»§14»Ê¹Ú¿ª»§(ÐÅÓþ¼«ºÃ)»Ê¹Ú¹Ù·½Íø»Ê¹ÚÕýÍø½ðÒøµº(µÚÒ»¶Ä³Ç)Ë÷À׶û(¹ÙÍø)°¬ÃÀ¹ú¼Ê°¬ÃÀ¹ú¼Ê15500ÍòÓéÀÖ°ÙÀû¹¬ÓéÀֻʹڴæ1000ËÍ1000Ã×ÆäÁÖÓéÀÖ91ÓéÀÖÌ©¼§Âê¹þ(²Æ¸»³å´Ì)Ìì³É¡¾¹ú¼Ê¶Ä³¡¡¿16ÆϾ©ÓéÀÖÓÀ»Ô¹ú¼ÊÓÀÍú¹ú¼ÊÓéÀÖÌ«Ñô³Ç3´æ3ËÍÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀÖ³ÇÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡Éñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀÖ³ÇÍò´ï¹ú¼ÊÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡Î¬¶àÀûÑÇÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀÖ³ÇнðɳÓéÀֳǰÄÃÅÐǼʶij¡°ÄÃÅÍøÉ϶ij¡·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç¶¥¼âÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶÄÍõÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡ÐÂʱ´úÓéÀÖ³ÇÏã¸ñÀïÀ­ÓéÀÖ³ÇÃÉÌØ¿¨ÂÞÓéÀÖ³ÇÓÀÀû¸ßÓéÀֳǰÙÀû¹¬ÓéÀֳǰÄÃÅ¿­ÐýÃŶij¡ÐÂå©ÌìµØÓéÀֳǺ£Á¢·½ÓéÀÖ³ÇÉñ»°ÓéÀֳDz®¾ôÓéÀֳǰÄÃÅÍøÉ϶ij¡ºÀÃŹú¼ÊÓéÀֳǰÄÃŻƽð³Ç¶Ä³¡ÍþÄá˹ÈËÓéÀֳǽðɳÓéÀÖ³¡Íò´ï¹ú¼ÊÓéÀÖ³ÇÐÂʱ´úÓéÀֳǰÄÃÅ°ÙÀÖÃŶij¡Ð½ðɳÓéÀֳDZõº£¹ú¼ÊÓéÀÖ³Çά¶àÀûÑÇÓéÀֳǶÄÍõÓéÀÖ³ÇÁªÖÚÓéÀֳǶ¥¼âÓéÀֳǷÆÂɱöÌ«Ñô³Ç°ÄÃÅÐǼʶij¡°Ù¿ÆÃûƬ Ϊ¼ÓÇ¿´ò»÷Ãñ¼äµÄ×Ö»¨¶Ä²©£¬²¢·ÀÖ¹¶Ä²©×ʽðÁ÷ÏòºÚÉç»áµÈ·Ç·¨¼¯ÍÅ£¬Ïã¸ÛÕþ¸®´Ó1975ÄêÆð¿ªÊÛÀÖ͸ʽ²ÊƱ£¬È¡´úÔ­ÏȵÄÂíƱ¡£¸ºÔ𿪲ʵÄÊÇ·¨¶¨»ú¹¹Ïã¸Û½±È¯¹ÜÀí¾Ö£¬ÓÉÏã¸ÛÈüÂí»áÒÔ¡°Ïã¸ÛÂí»á½±È¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±µÄÃûÒå´úÀí½ÓÊÜͶע¡£Í¶×¢²Ê³Ø³ýÓÃ×÷ÅɲÊÍ⣬Óà¶î²¦½»Éç»á¸£ÀûÊð½±È¯»ù½ðÓÃ×÷´ÈÉÆÓÃ;¡£×î³õµÄ²ÊƱÊÇ14Ñ¡6£¬Ã¿ÖܽÁÖ鿪²Ê¡£ÎªÓ­ºÏ´óÖÚ¡°ÒÔС²©´ó¡±µÄÐÄÀí£¬1976Äê´ó·ùÔö¼ÓÖвÊÄѶȼ°Åɲʣ¬¸Ä±ä¿ª²Ê·½·¨Îª36Ñ¡6£¨¼°Ò»¸öÌرðºÅÂë)£¬ÕýʽÃûΪ¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¡±£¬²¢½«¿ª²Ê´ÎÊýÔö¼ÓΪÿÐÇÆÚ2´Î£¨×î½ü¸üÔö¼ÓÖÁÿÐÇÆÚ3´Î£©¡£Ö®ºóΪά³ÖÅɲÊÊý¶î¼°Ôö¼ÓÖн±ÄѶȣ¬Ôø¶à´ÎÔö¼ÓÑ¡ÔñÊýÄ¿¡£ÕýÈçÆäËû¶Ä²©Ä£Ê½Ò»Ñù£¬ÁùºÏµÄÖвʻر¨±Ø¶¨Ô¶µÍÓÚÆä³É±¾¡£ ÁùºÏͶע·½·¨ÁùºÏ¿ª½±¡¡¡¡Ïã¸ÛÁùºÏÿע¸Û±Ò5Ôª£¬ÓÐÒÔÏÂͶע·½·¨£º ¡¡¡¡¡¡¡ñÿעµ¥Ê½Í¶×¢£¬´ÓÉ趨Êý×ÖÖÐÑ¡³ö6¸öÊý×Ö¡£ ¡¡¡¡¡¡¡ñ¡°¸´Ê½¡±Í¶×¢: Ñ¡³ö³¬¹ý6¸öÊý×Ö£¬Öн±»ú»á¼°Í¶×¢½ð¶îÐèÒª¼ÆËã³öÈ«²¿¿ÉÄܵÄ6¸öÊý×Ö×éºÏ¡£ ¡¡¡¡¡¡¡ñ¡°µ¨ÍÏ¡±Í¶×¢: Ñ¡³ö³¬¹ý6¸öÊý×Ö£¬ÆäÖÐÒ»¸ö»òÒÔÉÏ×÷Ϊ¡°µ¨¡±¡£Öн±»ú»á¼°Í¶×¢½ð¶îÐèÒª´ÓËùÑ¡Êý×ÖÖмÆËã³öÈ«²¿¿ÉÄܵÄ6¸öÊý×Ö×éºÏ£¬µ«Ã¿¸ö×éºÏÖбØÐë°üÀ¨×÷¡°µ¨¡±µÄÊý×Ö¡£ ¡¡¡¡¡¡¡ñ×Ô2006ÄêµÄ¶ËÎç½Ú½ð¶à±¦¿ªÊ¼£¬Âí»á»áÔÚ½ð¶à±¦¸ãÖéÇ°Ò»ÐÇÆÚ£¬Ô¤ÊÛ½ð¶à±¦¸ãÖé²ÊƱ¡£³ý·ÇÏÂÆÚ½ÁÖéΪ½ð¶à±¦¸ãÖ飬·ñÔòͶעÈËÊ¿Ó¦ÔÚ²ÊƱÉÏÌîд½ð¶à±¦Ñ¡Ï»òÓÚ¹ºÆ±Ê±ÏòְԱ˵Ã÷¡£ ¿ª²Ê(ÁùºÏ¿ª½±) ¡¡¡¡¿ª²ÊʱÒÔ×Ô¶¯»úе½ÁÖ飬´ÓÉ趨Êý×Ö²ÊÇòÖгé³öÁù¸öÖн±ºÅÂë¼°Ò»¸öÌرðºÅÂë¡£Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±¹ý³ÌÓɵçÊǪ́עÃ÷¡°ÁùºÏ¿ª½±ÏÖ³¡Ö±²¥¡±¡£Í¼Ö½(ÁùºÏͼ¿â) ¡¡¡¡ÁùºÏͼ¿â¾ÍÊÇÁùºÏ²Êͼ¿â£¬Ïã¸ÛÁùºÏͼ¿â¾ÍÊÇÌṩԤ²âͼֽµÄÏÂÔØ£¬±ÈÈç±È½Ï³öÃûµÄ²ÆÉñүͼ¿â¾ÍÊÇͼԴ×ÜÕ¾£¬Í¼Ö½Ö÷ÒªÊǸù¾ÝÂäÇò×ßÊÆÔ¤²âÏÂÒ»ÆÚµÄÒ¡½±ºÅÂ룬ÉîÊܲÊÃñϲ»¶¡£Åɲʡ¡¡¡ ÁùºÏͼ¿âÅɲʹæÔòÏÈ´ÓͶע²Ê³ØÖÐÅɳöËùÓÐËÄÖÁÆß½±£¬È»ºóÔÙ¿Û³öÁùºÏ½ð¶à±¦ÀÛ»ý¡£Ê£Óà²Ê³Ø°´ 45%:15%:40% ±ÈÀý·Ö³ÉÍ·¡¢¶þ¡¢Èý½±²Ê³Ø£¬¹©Öн±ÈËƽ·Ö¡£ÌÈÈôÍ·¡¢»ò¶þ¡¢Èý½±ÎÞÈËÖУ¬¸ÃÏî²Ê³Ø½øÈëÀÛ»ý²Ê³Ø¡£Ò»°ãÀ´Ëµ£¬Í·½±²Ê³Ø°üÀ¨Ö®Ç°µÄÀÛ»ý¶à±¦£»Î¨Èô¸ÃÆÚÊô½ð¶à±¦¸ãÖ飬ÔòÀÛ»ý¶à±¦»á¼ÆËãÈë½ð¶à±¦µ±ÖÐ (¾ÙÀý£ºÈôÀÛ»ý¶à±¦ÉÙÓÚ½ð¶à±¦£¬ÔòÍ·½±²Ê³ØµÄ¶à±¦ÈÔΪԭ¶¨½ð¶à±¦Êý¶î£»ÈôÀÛ»ý¶à±¦¶àÓÚ½ð¶à±¦£¬ÔòÍ·½±²Ê³ØµÄ¶à±¦»áµÈͬ¶à±¦µÄÊý¶î)¡£ÔÚÒÔÉÏÇé¿öÏ£¬ÈκÎÊ£ÓàµÄ¶à±¦»á²¦Èë½ð¶à±¦»ù½ð¡£ ¡¡¡¡¡¡¶ø¸ù¾ÝÁùºÏ½±È¯¹æÀý3.16 Óйؽ±½ð»ù½ðÔÚ±ØҪʱµÄÖØзÖÅ䣺 ¡¡¡¡¡¡(a) ÈçËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðµÄ½±½ð×ܶ¹ý½±½ð»ù½ðµÄ60%£¬½«Óɽð¶à±¦²Ê³Ø²¦Ö§Ö§¸¶ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðËù¿îÏîÖ®Óà¶î¡£ ¡¡¡¡¡¡(b) ÌÈÈô½±½ð»ù½ð60%µÄ¿î¶î¡£¼ÓÉϽð¶à±¦²Ê³ØÏÖ´æµÄ×ܶÈÔ²»×ãÒÔÈ«ÊýÖ§¸¶È«²¿ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ð¿î¶î£¬ÔòËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±µÄËùÓн±½ð½«Í¬Ê±°´±ÈÀýµ÷µÍ£¬ÇÒËĽ±½±½ðÈÔӦΪÎå½±½±½ðµÄ15±¶£¬Îå½±½±½ðÈÔӦΪÁù½±½±½ðµÄ2±¶£¬Áù½±½±½ðÈÔӦΪÆß½±½±½ðµÄ8±¶¡£Ö®ºó£¬Ã¿Ò»½±½ð±ØÐëµ÷µÍÖÁÓë×¢Ïλ×î½Ó½üµÄÕûÊý±¶Êý¡£ ¡¡¡¡¡¡(c) ÌÈÈô½±½ð»ù½ðÔÚ¿Û³ý½ð¶à±¦¿ÛÊý¼°Ö§¸¶ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðºó£¬ÆäÓà¶î²»×ãÖ§¸¶Í·½±¡¢¶þ½±¼°Èý½±½±½ðµÄ×îµÍ¿î¶î£¬Ôò²î¶î²¿·Ý½«Óɽð¶à±¦²Ê³Ø²¦Ö§¡£¶øÍ·½±¡¢¶þ½±¼°Èý½±½±½ðÓ¦µ÷µÍÖÁÓë×¢Ïλ×î½Ó½üµÄÕûÊý±¶Êý¡£ ¡¡¡¡¡¡(d) Èô½±½ð»ù½ð¼°½ð¶à±¦²Ê³Ø×÷³öÖ§¸¶ËĽ±¡¢Îå½±¡¢Áù½±¼°Æß½±½±½ðËùÐè¿îÏîÖ®Ô¤¼Æ¿ÛÊýºó£¬²»×ãÒÔÖ§¸¶Í·½±¡¢¶þ½±¼°Èý½±½±½ðµÄ×îµÍ¿î¶î£¬ÔòËùÓеĽ±½ð½«Í¬Ê±°´±ÈÀýµ÷µÍ¡£ÇÒÍ·½±½±½ðӦΪ¶þ½±½±½ðµÄÁ½±¶£¬¶þ½±½±½ðӦΪÈý½±½±½ðµÄ2±¶£¬Èý½±½±½ðӦΪËĽ±½±½ðµÄ2±¶£¬ËĽ±½±½ðӦΪÎå½±½±ÉúµÄ15±¶£¬Îå½±½±½ðӦΪÁù½±½±½ðµÄ2±¶£¬¶øÁù½±½±½ðÔòӦΪÆß½±½±½ðµÄ8±¶¡£ÔÚ±ØҪʱ£¬ËùÓн±½ð¾ùÓ¦µ÷µÍÖÁÓë×¢Ïλ×î½Ó½üµÄÕûÊý±¶Êý£¬ÈκÎÒò´Ë¶ø²úÉúµÄÓà¿î½«²¦»Ø½ð¶à±¦²Ê³Ø¡£ ¡¡ÁùºÏÑݱ䡡¡¡ ¡¡¾É¿îÏã¸ÛÁùºÏÇ°Ã棬ÒÑתÓÃÈíÉíÏã¸ÛÁùºÏ²ÊƱ ¾É¿îÏã¸ÛÁùºÏ±³Ãæ¡¡¡¡¡ñ1976Ä궨Á¢ÒÔ36Ñ¡6µÄÏã¸ÛÁùºÏ ¡¡¡¡¡¡¡ñ1983ÄêÓÉ36¸öÊý×ÖÔö¼ÓÖÁ40¸ö ¡¡¡¡¡¡¡ñ1988ÄêÔö¼ÓÖÁ42¸öÊý×Ö ¡¡¡¡¡¡¡ñ1990ÄêÔö¼ÓÖÁ45¸öÊý×Ö ¡¡¡¡¡¡¡ñ1996ÄêÔö¼ÓÖÁ47¸öÊý×Ö ¡¡¡¡¡¡¡ñ2002ÄêÔö¼ÓÖÁ49¸öÊý×Ö£¬ÔöÉèÆß½±£¬²¢È¡ÏûÍ·½±ÀÛ»ý½±½ðÉÏÏÞ¡£ ¡¡¡¡ÁùºÏ²ÊÁì½±¡¡¡¡Ê¹ÓÃÏÖ½ðͶע£º ¡¡¡¡¡¡ÓÚ½ÁÖéµ±ÌìÆð¼Æ60ÌìÄÚÁì½± ¡¡¡¡¡¡¡ñÖн±ÉÙÓÚ100ÍòÔª(°üÀ¨ËĽ±ÖÁÆß½±)£º¿ÉÓÚ¸÷³¡ÍâͶע´¦»òÂí³¡Áì½±£» ¡¡¡¡¡¡¡ñÖн±¶àÓÚ100ÍòÔª£ºÐëÇ°ÍùÅÜÂíµØÌåÓýµÀÒ»ºÅÂí»á×ܲ¿Áì½±£» ¡¡¡¡¡¡¡ñÖн±¶àÓÚ500ÍòÔªµÄÍ·»ò¶þ½±£ºÐëÓÚ½ÁÖéºó60ÌìÄÚ£¬Öµç1817µÇ¼Ç¡£ ¡¡¡¡¡¡Ê¹ÓÃͶע»§¿ÚͶע (Ïã¸ÛÁùºÏ¹Ì¶¨Í¶×¢Ö¸Ê¾ÀýÍâ) ¡¡¡¡¡¡¡ñÖн±ÉÙÓÚ500ÍòÔª£º×Ô¶¯ÅÉ²Ê ¡¡¡¡¡¡¡ñÖн±¶àÓÚ500ÍòÔªµÄÍ·»ò¶þ½±£ºÐëÓÚ½ÁÖéºó60ÌìÄÚ£¬Öµç1817µÇ¼Ç£»ÎªÌṩ¸ü¼Ñ¹Ë¿Í·þÎñ£¬Âí»á¹Ë¿Í·þÎñ²¿»áÓÚ½ÁÖéºóÒîÈÕ£¬¸ù¾ÝͶע»§¿Ú³ÖÓÐÈËÌµÄ×ÊÁÏ£¬ÁªÂçÖн±ÕߵǼǣ¬Î¨Öн±ÕßÒàÓ¦Ö÷¶¯µÇ¼Ç¡£ ¡¡¡¡¡¡Ê¹ÓÃͶע»§¿Ú¡°ÁùºÏ¹Ì¶¨Í¶×¢Ö¸Ê¾¡±Í¶×¢£º ¡¡¡¡¡¡¡ñ²»ÂÛÖн±½ð¶î¶à¹Ñ£¬¾ù»á»ñ×Ô¶¯Åɲʡ£ ¡¡Åɲʼͼ¡¡¡¡¡ñ×î¸ßµÄÍ·½±Åɲʼͼ£¬³öÏÖÔÚ2003Äê9ÔÂ12ÈÕ£¬ÐÒÔ˶ù͸¹ýµç»°Í¶×¢£¬Ò»×¢¶ÀµÃ7096ÍòԪͷ½±¡£ ¡¡¡¡¡¡¡ñ×îµÍµÄÍ·½±Åɲʼͼ£¬³öÏÖÔÚ2001Äê10ÔÂ30ÈÕ£¬¹²28×¢ÖУ¬Ã¿×¢ÅÉÔ¼18ÍòÔª¡£ ¡¡¡¡¡¡¡ñ×î¶àÈËÖÐÍ·½±µÄ¼Í¼£¬³öÏÖÔÚ1997Äê7ÔÂ5ÈÕÏã¸Û»Ø¹é½ð¶à±¦½ÁÖ飬¹²39×¢ÖУ¬Ã¿×¢ÅÉ70¶àÍòÔª¡£ ¡¡¼õ»º¶Ä²©Î£º¦¡¡¡¡ÎªÁ˼õ»ºÒò¶Ä²©´øÀ´µÄ¸öÈË¡¢¼ÒÍ¥ºÍÉç»áÎÊÌ⣬Ïã¸ÛÕþ¸®¹æ¶¨£¬ÓÚÏã¸ÛÈüÂí»áµÄÏã¸ÛÁùºÏͶע³¡Ëù¼°ÍøÕ¾ÉϾù±ØÐëչʾÓйؽä¶ÄÈÈÏß(+852)183-4633ºÍ¸¨µ¼¼°ÖÎÁÆÖÐÐÄ£¨ÈçÎý°²Éç»á·þÎñ´¦- ÛÃÀøÐù¡¢Ã÷°®Õ¹ÇçÖÐÐÄ¡¢¶«»ªÈýԺƽºÍ·»£©µÄ×ÊÁÏ¡£Ïã¸ÛÈüÂí»áÌᳫÓнÚÖƲ©²Ê£¬ÈÏΪ²©²ÊÖ»¿É×÷ΪÉç½»ÏûDzµÄÓéÀÖ£¬²¢²¦¿îÓèÕþ¸®³ÉÁ¢µÄƽºÍ»ù½ð£¬Ð­Öú³ÁÃԶIJ©µÄÎÊÌâ¶Äͽ½ä¶Ä¡£Ïã¸ÛÈüÂí»áͬʱÑϽûδÂú18ËêÈËÊ¿²ÎÓ벩²Ê»î¶¯¡£ ¡¡ÖйúµØÏÂÁùºÏ²Ê£¨ÁùºÏ²ÊÏÖ×´£©¡¡¡¡ÕýʽµÄÁùºÏÓÉÏã¸ÛÈüÂí»áÖ÷°ì£¬Ïã¸ÛÕþ¸®ºÍÏã¸ÛÈüÂí»á´ÓÀ´Ã»ÓÐÓÚÏã¸ÛÒÔÍâµØÇø¿ªÉèͶעҵÎñ£¬ÒàûÓÐίÍÐÈκÎÈË»ò×éÖ¯½øÐÐÏà¹ØÒµÎñ¡£Òò´Ë£¬Öйú´ó½ËùÓÐÒÔ¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÈüÂí»á¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÂí»á¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¹«Ë¾¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÁùºÏ×ÊÁÏ¡±¡¢¡°Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û¡±»òÀàËÆÃûÄ¿½øÐеÄÁùºÏÍøÖ·»î¶¯£¬¾ùΪ¼Ùð¡£ÁíÏã¸ÛÈüÂí»áµÄ¹Ù·½ÍøÕ¾ÓÚÖйú´ó½ÊDz»ÄܵÇÈëµÄ£¬¹Ê´ËÈçÔÚÖйú´ó½¿ÉÒÔÖ±½ÓµÇÈëµÄÁùºÏÍøÕ¾£¬¾ùÊô¼ÙðÍøÕ¾¡£ ¡¡¡¡¡¡ÄڵصļÙðÁùºÏ¼Ó½øÁ˲»ÉÙÏã¸ÛÁùºÏËùûÓеijɷݣ¬¼ÙÈçÒÔÉúФԤ²â¿ª²Ê½á¹û£¬ÊÂʵÉÏÊÇÖйú¹ÅÀ϶IJ©·½Ê½¡°×Ö»¨¡±µÄ·­°æ¡£ÆäËûµÄÖйúÄڵؼÙðÁùºÏÌØÂë³£ÓÃÊÖ·¨»¹°üÀ¨Éù³ÆÓÐÄÚÄ»ÏûÏ¢¡¢¼ÙðÏã¸ÛÈüÂí»áÃûÒå³ö°æ¸÷ÖÖ´«µ¥¡¢Ð¡²á×Ó¡¢±¨Ö½£¬»òÌṩÐé¼ÙµÄÏã¸Ûµç»°ºÅÂëÉù³ÆÓÐ×Éѯ·þÎñµÈ¡£ ¡¡¡¡¡¡Öйú´ó½µÄ¼ÙðÁùºÏ³£¼ûµÄÕÐáⷽʽ°üÀ¨·¢ËÍÊÖ»ú¶ÌÐÅ¡¢É¢·¢µ¥Õŵȣ¬ÍøÉÏ»¹ÓдóÁ¿Ðé¼ÙµÄ¡°Ïã¸ÛÁùºÏ×ÊÁÏ¡±ÍøÕ¾£¬ÓеÄÉõÖÁÌù³ö²»´æÔڵġ°Î¯ÍÐÖ¤Ê顱£¬»òͬʱ¸½ÉϽä¶ÄÈÈÏßµÈÑð×°ÕýʽÍøÕ¾£¬ÒÔÔöǿ˵·þÁ¦¡£È»¶ø£¬ÕýʽµÄÏã¸ÛÈüÂí»áÔÚÏã¸ÛΨһ½øÐеÄÐû´«ÊǽéÉÜÏã¸ÛÁùºÏͶעÈçºÎÓÃÓÚ´ÈÉÆÓÃ;£¬¾ø²»»áÒÔÈκη½Ê½Ö÷¶¯ÕÐÀ¿ÃñÖÚͶע¡£ ¡¡¡¡¡¡ÓÉÓÚ¼ÙðÏã¸ÛÁùºÏûÓнÓÊÜÕþ¸®µÄ¹æ¹Ü£¬Òò´ËͶע×ʽð»áÁ÷Ïò±³ºó²Ù×ݵķǷ¨¼¯ÍÅ¡£ÁíÍ⣬ÓÉÓÚÖйú´ó½ЭÖú½ä³ý¶Äñ«µÄ×éÖ¯²»×㣬ʹ¼ÙðÁùºÏÓÚ²»ÉÙµØÇøÔì³ÉÑÏÖصÄÉç»áÎÊÌâ¡£ÖйúÄڵصÄÈκΡ°Ïã¸ÛÁùºÏ¡±·þÎñ¶¼ÊÇÐé¼Ù¼°·Ç·¨µÄ¡£ ÁùºÏ¿ª½±½á¹ûÓë±¾¸Ų̂ͬ²½½ÁÖéÖ±²¥ÁùºÏ¿ª½±½á¹ûÖ÷ÒªÊÇÌṩͬ²½Ïã¸Û±¾¸Ų̂µÄÏÖ³¡Ò¡½±Ö±²¥£¬ÔÚÏã¸ÛµÄ˵·¨ÊÇÏÖ³¡½ÁÖ飬Ҳ¾ÍÊÇÁùºÏ²ÊÒ¡½±ÏÖ³¡½ÁÖé½á¹û£¬ÎÒÃÇÓõÄÊÇXMLµÄÍøÒ³¼¼Êõ£¬ÔÚ±¾Õ¾Ê×Ò³ÃâˢоͿÉÒÔ¿´µ½Ïã¸ÛµÄ½ÁÖéÂäÇò£¬Ò»¸öÒ»¸öÂäÏÂÀ´µÄͬ²½£¬ÎÒÃÇÒ»¸öÒ»¸ö×Ô¶¯Ìø³öÀ´£¬ÔÚÕâÀï¿´ÁùºÏ¿ª½±½á¹û£¬µÈÓÚÔÚÏã¸Û±¾¸Ų̂¿´Ò¡½±Ö±²¥ÊÇÒ»¸öͬʱµÄ£¬Ò²ÊÇ×î¿ì¿´ÁùºÏ¿ª½±µÄµØ·½£¬±¾Õ¾×î¿ì£¬Ò²ÊÇ×îÊܲÊÃñ»¶Ó­µÄÒ»¸öÁùºÏ×ÊÁÏÕ¾¡£Ï£Íû¸÷λÐǪ̈£¬Èç¹ûϲ»¶£¬Çë°ïÎÒÃǹã¶ø¸æÖ®£¡Ð»Ð»£¡¡¡ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼ÓëÁùºÏÀúÊ·¿ª½±¼Ç¼ÁùºÏ¿ª½±Ö÷Òª¾ÍÊÇÿÆÚ¶¼Ò»¸öÁùºÏ¿ª½±½á¹û£¬±¾Õ¾¾ÍÊÇ°ÑÁùºÏµÄËùÓпª½±¼Ç¼£¬´Ó1976Ä꿪ʼÓÐÁùºÏ²ÊÒ¡½±¿ªÊ¼£¬¾­¹ýͼÎIJ¢Ã¯µÄ·½Ê½°ÑÿһÆðµÄÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼ÊÕ¼¯ÆðÀ´£¬Í¨¹ýÕâ¸ö¿ª½±×ßÊÆͼ£¬ÎÒÃǾͿÉÒÔÊýÀíÑо¿ËûµÄ×ßÊƹæÂÉ£¬¾­¹ý¹æÂÉÔËËã³ö×ßÊƹ«Ê½£¬ÄÇô¾Í¿ÉÒÔÔ¤²âÏÂÆڵĴó¸Å¿ª½±×ßÏò£¬ÕâÒ²ÊÇ×îÕý¹æµÄÑо¿ÌØÂ뷽ʽ£¬ÕâÀïµÄÀúÊ·ÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼ÊDZ¾ÐÐÒµ×î¾­µäµÄ¾«»ª£¡×î½ü±È½ÏÊܲÊÃñ»¶Ó­µÄÊÇ2014ÄêÁùºÏ¿ª½±¼Ç¼,°ÄÃÅÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÏÖ³¡°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÍøÉÏ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÊÓƵ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÆϾ©°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŽðɳ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŻʹ¬°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŹú¼Ê°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŶij¡°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŶIJ©°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅ´úÀí°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ×÷±× °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÖ®Âà °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÔõÍæ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÐĵà °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏÂ×¢ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏÂÔØ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÏ´Âë °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÍøÕ¾ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÍæ·¢ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖͼƬ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÊÓƵ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖƽ̨ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÆ­¾Ö °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÃؾ÷ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÃؼ® °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ·µ¥ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¾­Àú °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¹æÔò °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¹¥ÂÔ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ·ÖÎö °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¶Äͽ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ¶Ä¿Í °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀֶij¡ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀֶIJ© °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ´úÀí °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ´ò·¨ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ²ßÂÔ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ²©²Ê °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖqqȺ °®Ó®ÓéÀÖ°Ù¼ÒÀÖ ttÓéÀֳǰټÒÀÖ tt°Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø q8ÓéÀֳǰټÒÀÖ k7ÓéÀֳǰټÒÀÖ ea°Ù¼ÒÀÖ½»Á÷Ⱥ a8ÓéÀֳǰټÒÀÖ LV¿ª»§°Ù¼ÒÀÖLV KKÓéÀֳǰټÒÀÖ K7ÓéÀֳǰټÒÀÖ A8°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç A8°Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø 88°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç 88°Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø 4399µ¥»ú°Ù¼ÒÀÖ 3uÓéÀֳǰټÒÀÖ 3u°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç 3UÓéÀֳǰټÒÀÖ 2013ÄϾ©°Ù¼ÒÀÖ ÖØÇì°Ù¼ÒÀÖktv ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ888 ÕæÈË888°Ù¼ÒÀÖ Ã÷Éým88°Ù¼ÒÀÖ Àû¼Çbsg°Ù¼ÒÀÖ ÀÏk°Ù¼ÒÀÖÐÅÓþ ´ó·¢888°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÔ°²©e°Ù °Ù¼ÒÀÖ5×¢ÎÈÓ® °Ù¼ÒÀÖ3Öê´ò·¨ °Ù¼ÒÀÖ3Öé··¨ °Ù¼ÒÀÖ3ºÅÈí¼þ °Ù¼ÒÀÖ3ºÅÆƽ⠰ټÒÀÖ3ºÅ»­Ãæ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅÆƽ⠰ټÒÀÖ2ºÅÂÛ̳ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅ·µ¥ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅ»úÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ2ºÅ¸ÉÈÅ °Ù¼ÒÀÖ137¹«Ê½ °Ù¼ÒÀÖ13715À 988°Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ 888ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ 888¼¯ÍÅ°Ù¼ÒÀÖ 819°Ù¼ÒÀÖרҵ 3°Ù¼ÒÀÖͶעÍø 365°Ù¼ÒÀÖÏÂÔØ 365°Ù¼ÒÀÖÊÓƵ 201ÄϾ©°Ù¼ÒÀÖ 1683168°Ù¼ÒÀÖ ×îºÃµÄ°Ù¼ÒÀÖ ×ãÇò°Ù¼ÒÀÖÍø ÕæÈËÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°æ°Ù¼ÒÀÖ ÕÒ°Ù¼ÒÀÖ³¡µØ ÔõÑùÓ®°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑùѹ°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑùÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑù¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ÔõÑù´ò°Ù¼ÒÀÖ ÔõôӮ°Ù¼ÒÀÖ Ôõôѹ°Ù¼ÒÀÖ ÔõôÍæ°Ù¼ÒÀÖ Ôõô´ò°Ù¼ÒÀÖ ÔÚÏßÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖÍø ÔÂÁÁµº°Ù¼ÒÀÖ ÓÀÀû¸ß°Ù¼ÒÀÖ ÓÀºÍ°Ù¼ÒÀÖ°¸ Ó®°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ ѹ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ Ñ¹°Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ ÐǼ¶°Ù¼ÒÀÖsz ÐÂÊÀ¼Í°Ù¼ÒÀÖ Ð¸»ºÀ°Ù¼ÒÀÖ Ð³¯´ú°Ù¼ÒÀÖ Ð°ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ Ð°IJ©°Ù¼ÒÀÖ ÎÞ³éË®°Ù¼ÒÀÖ ÎҵİټÒÀÖ̸ ΰÒײ©°Ù¼ÒÀÖ ÍþÄá˹°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉÏÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉ϶İټÒÀÖ ÍøÉÏ°Ù¼ÒÀÖqq ÍøÂç°Ù¼ÒÀÖÊä ÍæÓÎÏ·°Ù¼ÒÀÖ Í滥²©°Ù¼ÒÀÖ Íæ°Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· Íæ°Ù¼ÒÀÖÐĵà Íæ°Ù¼ÒÀÖÊÓƵ Íæ°Ù¼ÒÀÖÃؾ÷ Íæ°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ Íæ°Ù¼ÒÀÖ¿Ú¾÷ Íæ°Ù¼ÒÀÖ¾­Ñé Íæ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ Íæ°Ù¼ÒÀÖ·½·¨ ͬÀֳǰټÒÀÖ ÌìϲʰټÒÀÖ ÌìµØÈË°Ù¼ÒÀÖ Ì«ÑôÉñ°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô»á°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô³Ç°Ù¼ÒÀÖ ÊÔÍæ°Ù¼ÒÀÖÍø ʲôÊÇ°Ù¼ÒÀÖ Ê±Ê±²Ê°Ù¼ÒÀÖ Ê±Ê±²©°Ù¼ÒÀÖ É³Áú»á°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎÓ®°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ÈçºÎ´ò°Ù¼ÒÀÖ ÈÎÎÒÓ®°Ù¼ÒÀÖ È«Ñ¶Íø°Ù¼ÒÀÖ È«Ììºò°Ù¼ÒÀÖ Çó°Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ ÆË¿ËÍõ°Ù¼ÒÀÖ ÆÆ°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ Äĸö°Ù¼ÒÀֺà Ãåµé°Ù¼ÒÀÖÏß Ãâ·ÑÍæ°Ù¼ÒÀÖ Ãâ·Ñ´ò°Ù¼ÒÀÖ ÃÀ¸ßÃÀ°Ù¼ÒÀÖ Âô°Ù¼ÒÀÖºÅÂë Âò°Ù¼ÒÀÖ³ÌÐò Áú»¢¶·°Ù¼ÒÀÖ Á·Ï°Íæ°Ù¼ÒÀÖ ÀÖÌìÌðټÒÀÖ ÀÖ°Ù¼ÒÀÖÂÛ̳ ¿ËÀ­¿Ë°Ù¼ÒÀÖ ¿ª°Ù¼ÒÀÖ±»×¥ ½ðÖÁ×ð°Ù¼ÒÀÖ ½ðľÃÞ°Ù¼ÒÀÖ ½ðÁ¢·½°Ù¼ÒÀÖ ½ð»Ê¹Ú°Ù¼ÒÀÖ »úеÊÖ°Ù¼ÒÀÖ »Ê¹Ú°Ù¼ÒÀÖÍø »Æ½ð³Ç°Ù¼ÒÀÖ »¶ÀֳǰټÒÀÖ »¥ÁªÍø°Ù¼ÒÀÖ ºÎÀÖÍþ°Ù¼ÒÀÖ ºªµ¦°Ù¼ÒÀÖÔ° º¦È˵İټÒÀÖ º£ÍõÐÇ°Ù¼ÒÀÖ º£Á¢·½°Ù¼ÒÀÖ ¸£²Ê3d°Ù¼ÒÀÖ ·Çô±ö°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÂɱö°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÀñ±ö°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÎ±ö°Ù¼ÒÀÖ ¶ÄÉñÍæ°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖÓ®·¨ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖÐĵà ¶Ä°Ù¼ÒÀÖϳ¡ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖͶע ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ ¶¦Ê¢°Ù¼ÒÀÖÔ° µçÍæ³Ç°Ù¼ÒÀÖ µçÄÔ´ò°Ù¼ÒÀÖ µ¥»ú°æ°Ù¼ÒÀÖ ´óÓ®¼Ò°Ù¼ÒÀÖ ´ó¸»ºÀ°Ù¼ÒÀÖ ´ò°Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ ´¨°Ù¼ÒÀÖ·ÖÎö ²ËÄñÍæ°Ù¼ÒÀÖ ²»µ¹ÎÌ°Ù¼ÒÀÖ ±£Ê±½Ý°Ù¼ÒÀÖ °ÙÈË°Ù¼ÒÀÖȺ °ÙÀÖ·»°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ×÷±×Æ÷ °Ù¼ÒÀÖ×÷±×·¨ °Ù¼ÒÀÖ×êʯÀ °Ù¼ÒÀÖ×ÜѺÏÐ °Ù¼ÒÀÖ×Ü´úÀí °Ù¼ÒÀÖ×ÊѶÍø °Ù¼ÒÀÖׯÏÐºÍ °Ù¼ÒÀÖׯÏз¨ °Ù¼ÒÀÖׯ·ÖÎö °Ù¼ÒÀÖׯ±Øʤ °Ù¼ÒÀÖרÓû§ °Ù¼ÒÀÖ×¢Âê·© °Ù¼ÒÀÖ×¢²áÍø °Ù¼ÒÀÖ×¢²áËÍ °Ù¼ÒÀÖÖí°Ë½ä °Ù¼ÒÀÖÖé×з °Ù¼ÒÀÖÖéÅÌ· °Ù¼ÒÀÖÖÜ·µË® °Ù¼ÒÀÖÖÇÄÜÈí °Ù¼ÒÀÖÖ»´òÏÐ °Ù¼ÒÀÖÖ±²¥°É °Ù¼ÒÀÖÖ®Ãؾ³ °Ù¼ÒÀÖÕæÍøÕ¾ °Ù¼ÒÀÖÕ³µ¥Æ÷ °Ù¼ÒÀÖÔõÑùÓ® °Ù¼ÒÀÖÔõÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖÔõôӮ °Ù¼ÒÀÖÔõôÑù °Ù¼ÒÀÖÔõôÍæ °Ù¼ÒÀÖÔõôÄÜ °Ù¼ÒÀÖÔõô´ò °Ù¼ÒÀÖÔÚÏßÍæ °Ù¼ÒÀÖÔ°×Üͳ °Ù¼ÒÀÖÔ°ÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖÔ°ÂÛ̳ °Ù¼ÒÀÖÔ°¹ÙÍø °Ù¼ÒÀÖÔ°laok °Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³Ç °Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ³¡ °Ù¼ÒÀÖÓÐÄÄЩ °Ù¼ÒÀÖÓмÙÂð °Ù¼ÒÀÖÓйíÂð °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·×À °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·Íø °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·Íæ °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·»ú °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·±Ò °Ù¼ÒÀÖÓιæÔò °Ù¼ÒÀÖÓþßÂô °Ù¼ÒÀÖӮǮ·¨ °Ù¼ÒÀÖӮǮlv °Ù¼ÒÀÖÓ®´óÇ® °Ù¼ÒÀÖÒ»µãͨ °Ù¼ÒÀÖѺÏз¨ °Ù¼ÒÀÖѺÁú±¦ °Ù¼ÒÀÖѹ·ÖÆ÷ °Ù¼ÒÀÖѹ±ª×Ó °Ù¼ÒÀÖÐþ»úÊ« °Ù¼ÒÀÖÐÄ̬ѧ °Ù¼ÒÀÖдò·¨ °Ù¼ÒÀÖСÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖСÇÏÃÅ °Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø °Ù¼ÒÀÖÏзÖÎö °Ù¼ÒÀÖÏÂעȺ °Ù¼ÒÀÖÏÂ×¢·¨ °Ù¼ÒÀÖÎåÊØÔò °Ù¼ÒÀÖÎÞµÐÀ °Ù¼ÒÀÖÎÈÓ®À °Ù¼ÒÀÖÎÈÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖÍƼö¸ö °Ù¼ÒÀÖÍƼöid °Ù¼ÒÀÖ͸ÊÓÆ÷ °Ù¼ÒÀÖͶעÍø °Ù¼ÒÀÖͶע¼¼ °Ù¼ÒÀÖͶע·¨ °Ù¼ÒÀÖÌá¿î¿ì °Ù¼ÒÀÖ̽ÌÖÇø °Ù¼ÒÀÖÌ«Ñô³Ç °Ù¼ÒÀÖËãÅÆÊõ °Ù¼ÒÀÖËãÅÆÆ÷ °Ù¼ÒÀÖËãÅÆ·¨ °Ù¼ÒÀÖËÍÏÖ½ð °Ù¼ÒÀÖËͲʽð °Ù¼ÒÀÖËÄÖé· °Ù¼ÒÀÖËÄʽÀ¿ °Ù¼ÒÀÖ˭ӮǮ °Ù¼ÒÀÖ˫Ѻ·¨ °Ù¼ÒÀÖË«ÈËѺ °Ù¼ÒÀÖË«±¦À °Ù¼ÒÀÖË¢³ïÂë °Ù¼ÒÀÖÊÇʲô °Ù¼ÒÀÖʵս̸ °Ù¼ÒÀÖʵս·¨ °Ù¼ÒÀÖʱʱ²Ê °Ù¼ÒÀÖʤËãÀ °Ù¼ÒÀÖʤËã·¨ °Ù¼ÒÀÖʤÂÊ±í °Ù¼ÒÀÖÉñÏɵÀ °Ù¼ÒÀÖÈýÖé· °Ù¼ÒÀÖÈýʽÀ °Ù¼ÒÀÖÈý¶àÀ °Ù¼ÒÀÖÈý¶à·¨ °Ù¼ÒÀÖÈí¼þºÃ °Ù¼ÒÀÖÈçºÎÍæ °Ù¼ÒÀÖȺÐÂÎÅ °Ù¼ÒÀÖȺ¼¼ÇÉ °Ù¼ÒÀÖȺ·­Ìì °Ù¼ÒÀÖȺhtml °Ù¼ÒÀÖȫѶÍø °Ù¼ÒÀÖÈ«´òׯ °Ù¼ÒÀÖDZ¹æÔò °Ù¼ÒÀÖÆƽâÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÆƽⷨ °Ù¼ÒÀÖÆƽâ°æ °Ù¼ÒÀÖÆÁ±ÎÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÆÀ¼¶Íø °Ù¼ÒÀÖƽע·¨ °Ù¼ÒÀÖÅÆ·ͼ °Ù¼ÒÀÖÅƼ¼Èº °Ù¼ÒÀÖÄÜÓ®Âð °Ù¼ÒÀÖÄÄÀïÂô °Ù¼ÒÀÖÄÄÀïºÃ °Ù¼ÒÀÖÄļҺà °Ù¼ÒÀÖÄ£ÄâÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÄ£Äâ°æ °Ù¼ÒÀÖÂòÀ·¨ °Ù¼ÒÀÖÂò´óС °Ù¼ÒÀÖÂ뱦·¨ °Ù¼ÒÀÖÂÛ̳3d °Ù¼ÒÀÖ·ֽµ¥ °Ù¼ÒÀÖ·ֽ±í °Ù¼ÒÀÖ·µ¥Ö½ °Ù¼ÒÀÖ·µ¥Íø °Ù¼ÒÀÖ·µ¥Í¼ °Ù¼ÒÀÖÂ¥ÌÝÀ¿ °Ù¼ÒÀÖÁú»¢¶· °Ù¼ÒÀÖÁ½±ßѹ °Ù¼ÒÀÖÀÏ»¢»ú °Ù¼ÒÀÖÀÂÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖÀ¼¼ÇÉ °Ù¼ÒÀÖ¿Í»§¶Ë °Ù¼ÒÀÖ¿Í·þQQ °Ù¼ÒÀÖ¿´Èý· °Ù¼ÒÀÖ¿´ÅÆÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ¿´Â·×Ó °Ù¼ÒÀÖ¿´Â··¨ °Ù¼ÒÀÖ¿ªÃÅºì °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§Íø °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ËÍ °Ù¼ÒÀÖ¾ÅʽÀ °Ù¼ÒÀÖ½âÂëÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ½»Á÷Ⱥ °Ù¼ÒÀÖ¼ÇÕ˵¥ °Ù¼ÒÀÖ¼ÇÅÆÖ½ °Ù¼ÒÀּǷÆ÷ °Ù¼ÒÀּǷÖÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉÍø °Ù¼ÒÀÖ¼¤½øÀ °Ù¼ÒÀÖ»úÆ÷×À °Ù¼ÒÀÖ»úÆ÷ÊÖ °Ù¼ÒÀÖ»ú»áÂÊ °Ù¼ÒÀÖºìľ×À °Ù¼ÒÀÖºìľ̨ °Ù¼ÒÀÖºÍÂÖÅÌ °Ù¼ÒÀֺͷÖÎö °Ù¼ÒÀÖºÅÆƽ⠰ټÒÀÖºÅÂÛ̳ °Ù¼ÒÀÖºÃÍæÂð °Ù¼ÒÀֺ÷½·¨ °Ù¼ÒÀÖº£ÔôÍõ °Ù¼ÒÀÖ¹ÜÀíÍø °Ù¼ÒÀÖ¹Ù·½Íø °Ù¼ÒÀֹؼü´Ê °Ù¼ÒÀÖ¹ÉƱÍø °Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½Íæ °Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½·¨ °Ù¼ÒÀÖ¹«Æ½Âð °Ù¼ÒÀÖ¸ø²Ê½ð °Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ°ñ °Ù¼ÒÀÖ¸ßʤÂÊ °Ù¼ÒÀָ߷µË® °Ù¼ÒÀÖ·ÖÎöÒÇ °Ù¼ÒÀÖ·ÖÎöÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ·Öƽ̨ °Ù¼ÒÀÖ·¸·¨Âð °Ù¼ÒÀÖ·µË®12 °Ù¼ÒÀÖ·­Ìì¹ú °Ù¼ÒÀÖ·­±¶·¨ °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆÊÖ °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆ»ú °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅƺР°Ù¼ÒÀÖ·¢·¢·¢ °Ù¼ÒÀÖ¶þÖé· °Ù¼ÒÀֶ෢ÅÆ °Ù¼ÒÀ̷ֶ´ò °Ù¼ÒÀֶIJ©»ú °Ù¼ÒÀÖ¶·µØÖ÷ °Ù¼ÒÀÖµçÓ°Íø °Ù¼ÒÀÖµÄÖÕ¼« °Ù¼ÒÀÖµÄÐĵà °Ù¼ÒÀÖµÄС· °Ù¼ÒÀÖµÄΣº¦ °Ù¼ÒÀÖµÄÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖµÄÊÀ½ç °Ù¼ÒÀÖµÄÆƽ⠰ټÒÀÖµÄƽ̨ °Ù¼ÒÀֵľ÷ÇÏ °Ù¼ÒÀֵľ­Ñé °Ù¼ÒÀֵļ¼ÇÉ °Ù¼ÒÀֵĹæÔò °Ù¼ÒÀֵĹæÂÉ °Ù¼ÒÀֵĹÙÍø °Ù¼ÒÀֵĶķ¨ °Ù¼ÒÀֵĴò·¨ °Ù¼ÒÀֵİÂÃî °Ù¼ÒÀÖµ¼º½Èº °Ù¼ÒÀÖµ¥»ú°æ °Ù¼ÒÀÖ´úÀíÍø °Ù¼ÒÀÖ´úÀíÉÌ °Ù¼ÒÀÖ´óÓ®¼Ò °Ù¼ÒÀÖ´óÑÛ×Ð °Ù¼ÒÀÖ´óС· °Ù¼ÒÀÖ´óÊÀ½ç °Ù¼ÒÀÖ´òתÅÌ °Ù¼ÒÀÖ´æÈ¡¿î °Ù¼ÒÀÖ³öǧÊõ °Ù¼ÒÀÖ³öÀÏǧ °Ù¼ÒÀÖ³ïÂëÏä °Ù¼ÒÀÖ³ïÂëºÐ °Ù¼ÒÀÖ²ÙÅÌÊÖ °Ù¼ÒÀÖ²»¶ÏÀ¿ °Ù¼ÒÀÖ²»µ¹ÎÌ °Ù¼ÒÀÖ²©²ÊÍø °Ù¼ÒÀÖ²©²Êͨ °Ù¼ÒÀÖ±äÅƺР°Ù¼ÒÀÖ±ØÓ®¼¼ °Ù¼ÒÀÖ±ØÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖ±ØʤÊõ °Ù¼ÒÀÖ±ØʤÃØ °Ù¼ÒÀÖ±Øʤ·¨ °Ù¼ÒÀÖ±¦Âí»á °Ù¼ÒÀÖ±£µ¥Ïä °Ù¼ÒÀÖ±£µ¥»ú °Ù¼ÒÀÖ°üÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖ°ÙÏþÉú °Ù¼ÒÀÖ°ÙÀû¹¬ °Ù¼ÒÀÖ°ÙÀÖ·Ã °Ù¼ÒÀÖ°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀְײËȺ °Ù¼ÒÀÖttÓéÀÖ °Ù¼ÒÀÖqqÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖqqȺºÅ °Ù¼ÒÀÖde¸ÅÂÊ °Ù¼ÒÀÖagƽ̨ °Ù¼ÒÀÖ13ʽÀ °Ù¼ÒÀÖ10·¨Ôò °Ë´óʤ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÓ®°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÍæ°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃŶİټÒÀÖ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ×ß ttÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ tt¹Ù·½°Ù¼ÒÀÖ mdm365°Ù¼ÒÀÖ jwÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ea°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ bet365°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÔ°qxw °Ù¼ÒÀÖÔ°168 °Ù¼ÒÀÖ´úÀív °Ù¼ÒÀÖi±¦À °Ù¼ÒÀÖI±¦À °Ù¼ÒÀÖ9ʽÀ¿ °Ù¼ÒÀÖ2ÏÂÔØ tag°Ù¼ÒÀÖȺ lÀ¶¶Ü°Ù¼ÒÀÖ eÊÀ²©°Ù¼ÒÀÖ eÀû²©°Ù¼ÒÀÖ 88msc°Ù¼ÒÀÖ 100¼Ò°Ù¼ÒÀÖ äåÃÅ°Ù¼ÒÀÖ âù²Ê°Ù¼ÒÀÖ ×êʯ°Ù¼ÒÀÖ ×ߵذټÒÀÖ ×Üͳ°Ù¼ÒÀÖ ×¯ÏаټÒÀÖ ×¨Òµ°Ù¼ÒÀÖ Öйú°Ù¼ÒÀÖ ÖÂʤ°Ù¼ÒÀÖ ÖÁ×ð°Ù¼ÒÀÖ ÕæÕý°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÕæÇ®°Ù¼ÒÀÖ Õ½Ê¤°Ù¼ÒÀÖ Õ½Éñ°Ù¼ÒÀÖ Ô޻ʰټÒÀÖ ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ Ôƶ¦°Ù¼ÒÀÖ ÔƲ©°Ù¼ÒÀÖ ÔªÏí°Ù¼ÒÀÖ ÓаټÒÀÖÂð ÓÎÏ·°Ù¼ÒÀÖ Ó¯Òø°Ù¼ÒÀÖ Ò»²«°Ù¼ÒÀÖ Ò¦¼Ç°Ù¼ÒÀÖ Ò£¿Ø°Ù¼ÒÀÖ ÑÇÖÞ°Ù¼ÒÀÖ ÐĮ̈°Ù¼ÒÀÖ ÐǼ¶°Ù¼ÒÀÖ ÐÅÓþ°Ù¼ÒÀÖ ÐÂÍæ°Ù¼ÒÀÖ Ð¦Ì¸°Ù¼ÒÀÖ Ïã¸Û°Ù¼ÒÀÖ ÏßÉÏ°Ù¼ÒÀÖ ÏÖ½ð°Ù¼ÒÀÖ ÏÖ³¡°Ù¼ÒÀÖ Ïл°°Ù¼ÒÀÖ ÏÂÔذټÒÀÖ Ï¸Ëµ°Ù¼ÒÀÖ Ï²°®°Ù¼ÒÀÖ ÎÞÎý°Ù¼ÒÀÖ ÎÈÓ®°Ù¼ÒÀÖ ÎÂÖÝ°Ù¼ÒÀÖ Î¢Ð¦°Ù¼ÒÀÖ Íþ¿Í°Ù¼ÒÀÖ ÍøÒ³°Ù¼ÒÀÖ ÍøͶ°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉÏ°Ù¼ÒÀÖ ÍøÂç°Ù¼ÒÀÖ Íæת°Ù¼ÒÀÖ Íæ·è°Ù¼ÒÀÖ Íæ±é°Ù¼ÒÀÖ Í¶×¢°Ù¼ÒÀÖ Ìì½ò°Ù¼ÒÀÖ ÌÒÔ°°Ù¼ÒÀÖ ÌÆ»á°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô°Ù¼ÒÀÖ Ì©À´°Ù¼ÒÀÖ Ì¨Íå°Ù¼ÒÀÖ Ëæʱ°Ù¼ÒÀÖ ËÙ²©°Ù¼ÒÀÖ Ê×Ñ¡°Ù¼ÒÀÖ ÊÖ»ú°Ù¼ÒÀÖ ÊÔÍæ°Ù¼ÒÀÖ ÊÓƵ°Ù¼ÒÀÖ ÊÀ²©°Ù¼ÒÀÖ ÊµÕ½°Ù¼ÒÀÖ Ê²Ã´°Ù¼ÒÀÖ Ê¢Í¨°Ù¼ÒÀÖ É격°Ù¼ÒÀÖ ÉϺ£°Ù¼ÒÀÖ É³Áú°Ù¼ÒÀÖ ÈýÑÇ°Ù¼ÒÀÖ È˹¤°Ù¼ÒÀÖ È˲ŰټÒÀÖ È«Ê¤°Ù¼ÒÀÖ È«ÄÜ°Ù¼ÒÀÖ Ç󹺰ټÒÀÖ ÇëÎÊ°Ù¼ÒÀÖ Ç®Â¡°Ù¼ÒÀÖ Æô¶«°Ù¼ÒÀÖ ÆåÅÆ°Ù¼ÒÀÖ ÆßÀÖ°Ù¼ÒÀÖ ÆÕͨ°Ù¼ÒÀÖ ÆϾ©°Ù¼ÒÀÖ ÆË¿Ë°Ù¼ÒÀÖ Æƽâ°Ù¼ÒÀÖ Æ½²©°Ù¼ÒÀÖ ÅƾŰټÒÀÖ ÄϾ©°Ù¼ÒÀÖ Äĸö°Ù¼ÒÀÖ Ä¦Á¦°Ù¼ÒÀÖ Ä£Äâ°Ù¼ÒÀÖ Ã÷ÐÇ°Ù¼ÒÀÖ Ãåµé°Ù¼ÒÀÖ ÃâÓ¶°Ù¼ÒÀÖ Ãâ·Ñ°Ù¼ÒÀÖ ÃÀÅ®°Ù¼ÒÀÖ Â齫°Ù¼ÒÀÖ ÂåÑô°Ù¼ÒÀÖ ÂÖÅÌ°Ù¼ÒÀÖ Â¼Ïñ°Ù¼ÒÀÖ Â·µ¥°Ù¼ÒÀÖ ÁíÀà°Ù¼ÒÀÖ Á¬»·°Ù¼ÒÀÖ Àû²©°Ù¼ÒÀÖ Àû°Ä°Ù¼ÒÀÖ ÀÖ·»°Ù¼ÒÀÖ ÀϽְټÒÀÖ À¶¶Ü°Ù¼ÒÀÖ ¿ÚËã°Ù¼ÒÀÖ ¿ÉÐÅ°Ù¼ÒÀÖ ¿­Ê±°Ù¼ÒÀÖ ¾øɱ°Ù¼ÒÀÖ ¾Ù±¨°Ù¼ÒÀÖ ¾³Íâ°Ù¼ÒÀÖ ½ð×ê°Ù¼ÒÀÖ ½ð¶¼°Ù¼ÒÀÖ ½ð¶¦°Ù¼ÒÀÖ ½ð±Û°Ù¼ÒÀÖ ½ÒÃذټÒÀÖ ½Ì¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ¼òµ¥°Ù¼ÒÀÖ ¼ÓÃË°Ù¼ÒÀÖ ¼ÒºÍ°Ù¼ÒÀÖ »Ê¼Ò°Ù¼ÒÀÖ »Ê¹Ú°Ù¼ÒÀÖ »Æ½ð°Ù¼ÒÀÖ »¶Ï²°Ù¼ÒÀÖ »¥²©°Ù¼ÒÀÖ ºÏʤ°Ù¼Ò °ÄÃÅÕæÈ˲©²ÊÍø °ÄÃÅÔÚÏß²©²ÊÍø °ÄÃÅÏÖ³¡²©²ÊÍø °ÄÃÅÍøÉϲ©²ÊÍø °ÄÃÅÊÓƵ²©²ÊÍø °ÄÃÅÆϾ©²©²ÊÍø °ÄÃŽðɳ²©²ÊÍø °ÄÃŻʹ¬²©²ÊÍø °ÄÃŹú¼Ê²©²ÊÍø °ÄÃŶij¡²©²ÊÍø °ÄÃŶIJ©²©²ÊÍø °ÄÃÅ´úÀí²©²ÊÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø×÷±× °ÄÃŲ©²ÊÍøÖ®Âà °ÄÃŲ©²ÊÍøÔõÍæ °ÄÃŲ©²ÊÍøÓÎÏ· °ÄÃŲ©²ÊÍøÐĵà °ÄÃŲ©²ÊÍøÏÖ³¡ °ÄÃŲ©²ÊÍøÏÂ×¢ °ÄÃŲ©²ÊÍøÏÂÔØ °ÄÃŲ©²ÊÍøÏ´Âë °ÄÃŲ©²ÊÍøÍøÕ¾ °ÄÃŲ©²ÊÍøÍæ·¢ °ÄÃŲ©²ÊÍøͼƬ °ÄÃŲ©²ÊÍøÊÓƵ °ÄÃŲ©²ÊÍøƽ̨ °ÄÃŲ©²ÊÍøÆ­¾Ö °ÄÃŲ©²ÊÍøÃؾ÷ °ÄÃŲ©²ÊÍøÃؼ® °ÄÃŲ©²ÊÍøÂÛ̳ °ÄÃŲ©²ÊÍø·µ¥ °ÄÃŲ©²ÊÍø¿ª»§ °ÄÃŲ©²ÊÍø¾­Àú °ÄÃŲ©²ÊÍø¼¼ÇÉ °ÄÃŲ©²ÊÍø¹æÔò °ÄÃŲ©²ÊÍø¹«Ê½ °ÄÃŲ©²ÊÍø¹¥ÂÔ °ÄÃŲ©²ÊÍø·ÖÎö °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Äͽ °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Ä¿Í °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Ä³¡ °ÄÃŲ©²ÊÍø¶Ä²© °ÄÃŲ©²ÊÍø´úÀí °ÄÃŲ©²ÊÍø´ò·¨ °ÄÃŲ©²ÊÍø²ßÂÔ °ÄÃŲ©²ÊÍø²©²Ê °ÄÃŲ©²ÊÍøqqȺ °®Ó®ÓéÀÖ²©²ÊÍø ttÓéÀֳDz©²ÊÍø tt²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø q8ÓéÀֳDz©²ÊÍø k7ÓéÀֳDz©²ÊÍø ea²©²ÊÍø½»Á÷Ⱥ a8ÓéÀֳDz©²ÊÍø LV¿ª»§²©²ÊÍøLV KKÓéÀֳDz©²ÊÍø K7ÓéÀֳDz©²ÊÍø A8²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç A8²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø 88²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç 88²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø 4399µ¥»ú²©²ÊÍø 3uÓéÀֳDz©²ÊÍø 3u²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç 3UÓéÀֳDz©²ÊÍø 2013ÄϾ©²©²ÊÍø ÖØÇ첩²ÊÍøktv ÕæÈ˲©²ÊÍø888 ÕæÈË888²©²ÊÍø Ã÷Éým88²©²ÊÍø Àû¼Çbsg²©²ÊÍø ÀÏk²©²ÊÍøÐÅÓþ ´ó·¢888²©²ÊÍø ²©²ÊÍøÔ°²©e°Ù ²©²ÊÍø5×¢ÎÈÓ® ²©²ÊÍø3Öê´ò·¨ ²©²ÊÍø3Öé··¨ ²©²ÊÍø3ºÅÈí¼þ ²©²ÊÍø3ºÅÆƽ⠲©²ÊÍø3ºÅ»­Ãæ ²©²ÊÍø2ºÅÆƽ⠲©²ÊÍø2ºÅÂÛ̳ ²©²ÊÍø2ºÅ·µ¥ ²©²ÊÍø2ºÅ»úÆ÷ ²©²ÊÍø2ºÅ¸ÉÈÅ ²©²ÊÍø137¹«Ê½ ²©²ÊÍø13715À 988²©²ÊÍøÓéÀÖ 888ÕæÈ˲©²ÊÍø 888¼¯ÍŲ©²ÊÍø 819²©²ÊÍøרҵ 3²©²ÊÍøͶעÍø 365²©²ÊÍøÏÂÔØ 365²©²ÊÍøÊÓƵ 201ÄϾ©²©²ÊÍø 1683168²©²ÊÍø ×îºÃµÄ²©²ÊÍø ×ãÇò²©²ÊÍøÍø ÕæÈËÍ沩²ÊÍø ÕæÈ˰沩²ÊÍø ÕÒ²©²ÊÍø³¡µØ ÔõÑùÓ®²©²ÊÍø ÔõÑùѹ²©²ÊÍø ÔõÑùÍ沩²ÊÍø ÔõÑù¶Ä²©²ÊÍø ÔõÑù´ò²©²ÊÍø ÔõôӮ²©²ÊÍø Ôõôѹ²©²ÊÍø ÔõôÍ沩²ÊÍø Ôõô´ò²©²ÊÍø ÔÚÏßÍ沩²ÊÍø ÔÚÏß²©²ÊÍøÍø ÔÂÁÁµº²©²ÊÍø ÓÀÀû¸ß²©²ÊÍø ÓÀºÍ²©²ÊÍø°¸ Ó®²©²ÊÍøÂÛ̳ ѹ²©²ÊÍø¼¼ÇÉ Ñ¹²©²ÊÍø¹«Ê½ ÐǼ¶²©²ÊÍøsz ÐÂÊÀ¼Í²©²ÊÍø и»ºÀ²©²ÊÍø г¯´ú²©²ÊÍø аÄÃŲ©²ÊÍø аIJ©²©²ÊÍø ÎÞ³éË®²©²ÊÍø ÎҵIJ©²ÊÍø̸ ΰÒײ©²©²ÊÍø ÍþÄá˹²©²ÊÍø ÍøÉÏÍ沩²ÊÍø ÍøÉ϶IJ©²ÊÍø ÍøÉϲ©²ÊÍøqq ÍøÂ粩²ÊÍøÊä ÍæÓÎÏ·²©²ÊÍø Í滥²©²©²ÊÍø Í沩²ÊÍøÓÎÏ· Í沩²ÊÍøÐĵà Í沩²ÊÍøÊÓƵ Í沩²ÊÍøÃؾ÷ Í沩²ÊÍøÂÛ̳ Í沩²ÊÍø¿Ú¾÷ Í沩²ÊÍø¾­Ñé Í沩²ÊÍø¼¼ÇÉ Í沩²ÊÍø·½·¨ ͬÀֳDz©²ÊÍø Ììϲʲ©²ÊÍø ÌìµØÈ˲©²ÊÍø Ì«ÑôÉñ²©²ÊÍø Ì«Ñô»á²©²ÊÍø Ì«Ñô³Ç²©²ÊÍø ÊÔÍ沩²ÊÍøÍø ʲôÊDz©²ÊÍø ʱʱ²Ê²©²ÊÍø ʱʱ²©²©²ÊÍø ɳÁú»á²©²ÊÍø ÈçºÎÓ®²©²ÊÍø ÈçºÎÍ沩²ÊÍø ÈçºÎ¶Ä²©²ÊÍø ÈçºÎ´ò²©²ÊÍø ÈÎÎÒÓ®²©²ÊÍø ȫѶÍø²©²ÊÍø È«Ììºò²©²ÊÍø Ç󲩲ÊÍø¸ßÊÖ ÆË¿ËÍõ²©²ÊÍø ÆƲ©²ÊÍø¼¼ÇÉ Äĸö²©²ÊÍøºÃ Ãåµé²©²ÊÍøÏß Ãâ·ÑÍ沩²ÊÍø Ãâ·Ñ´ò²©²ÊÍø ÃÀ¸ßÃÀ²©²ÊÍø Âô²©²ÊÍøºÅÂë Âò²©²ÊÍø³ÌÐò Áú»¢¶·²©²ÊÍø Á·Ï°Í沩²ÊÍø ÀÖÌìÌò©²ÊÍø ÀÖ²©²ÊÍøÂÛ̳ ¿ËÀ­¿Ë²©²ÊÍø ¿ª²©²ÊÍø±»×¥ ½ðÖÁ×𲩲ÊÍø ½ðľÃÞ²©²ÊÍø ½ðÁ¢·½²©²ÊÍø ½ð»Ê¹Ú²©²ÊÍø »úеÊÖ²©²ÊÍø »Ê¹Ú²©²ÊÍøÍø »Æ½ð³Ç²©²ÊÍø »¶ÀֳDz©²ÊÍø »¥ÁªÍø²©²ÊÍø ºÎÀÖÍþ²©²ÊÍø ºªµ¦²©²ÊÍøÔ° º¦È˵IJ©²ÊÍø º£ÍõÐDz©²ÊÍø º£Á¢·½²©²ÊÍø ¸£²Ê3d²©²ÊÍø ·Çô±ö²©²ÊÍø ·ÆÂɱö²©²ÊÍø ·ÆÀñ±ö²©²ÊÍø ·ÆÎ±ö²©²ÊÍø ¶ÄÉñÍ沩²ÊÍø ¶Ä²©²ÊÍøÓ®·¨ ¶Ä²©²ÊÍøÐĵà ¶Ä²©²ÊÍøϳ¡ ¶Ä²©²ÊÍøͶע ¶Ä²©²ÊÍø¼¼ÇÉ ¶Ä²©²ÊÍø¸ßÊÖ ¶¦Ê¢²©²ÊÍøÔ° µçÍæ³Ç²©²ÊÍø µçÄÔ´ò²©²ÊÍø µ¥»ú°æ²©²ÊÍø ´óÓ®¼Ò²©²ÊÍø ´ó¸»ºÀ²©²ÊÍø ´ò²©²ÊÍø¹«Ê½ ´¨²©²ÊÍø·ÖÎö ²ËÄñÍ沩²ÊÍø ²»µ¹Î̲©²ÊÍø ±£Ê±½Ý²©²ÊÍø °ÙÈ˲©²ÊÍøȺ °ÙÀÖ·»²©²ÊÍø ²©²ÊÍø×÷±×Æ÷ ²©²ÊÍø×÷±×·¨ ²©²ÊÍø×êʯÀ ²©²ÊÍø×ÜѺÏÐ ²©²ÊÍø×Ü´úÀí ²©²ÊÍø×ÊѶÍø ²©²ÊÍøׯÏÐºÍ ²©²ÊÍøׯÏз¨ ²©²ÊÍøׯ·ÖÎö ²©²ÊÍøׯ±Øʤ ²©²ÊÍøרÓû§ ²©²ÊÍø×¢Âê·© ²©²ÊÍø×¢²áÍø ²©²ÊÍø×¢²áËÍ ²©²ÊÍøÖí°Ë½ä ²©²ÊÍøÖé×з ²©²ÊÍøÖéÅÌ· ²©²ÊÍøÖÜ·µË® ²©²ÊÍøÖÇÄÜÈí ²©²ÊÍøÖ»´òÏÐ ²©²ÊÍøÖ±²¥°É ²©²ÊÍøÖ®Ãؾ³ ²©²ÊÍøÕæÍøÕ¾ ²©²ÊÍøÕ³µ¥Æ÷ ²©²ÊÍøÔõÑùÓ® ²©²ÊÍøÔõÍæ·¨ ²©²ÊÍøÔõôӮ ²©²ÊÍøÔõôÑù ²©²ÊÍøÔõôÍæ ²©²ÊÍøÔõôÄÜ ²©²ÊÍøÔõô´ò ²©²ÊÍøÔÚÏßÍæ ²©²ÊÍøÔ°×Üͳ ²©²ÊÍøÔ°ÓÎÏ· ²©²ÊÍøÔ°ÂÛ̳ ²©²ÊÍøÔ°¹ÙÍø ²©²ÊÍøÔ°laok ²©²ÊÍøÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÍøÓéÀÖ³¡ ²©²ÊÍøÓÐÄÄЩ ²©²ÊÍøÓмÙÂ𠲩²ÊÍøÓйíÂ𠲩²ÊÍøÓÎÏ·×À ²©²ÊÍøÓÎÏ·Íø ²©²ÊÍøÓÎÏ·Íæ ²©²ÊÍøÓÎÏ·»ú ²©²ÊÍøÓÎÏ·±Ò ²©²ÊÍøÓιæÔò ²©²ÊÍøÓþßÂô ²©²ÊÍøӮǮ·¨ ²©²ÊÍøӮǮlv ²©²ÊÍøÓ®´óÇ® ²©²ÊÍøÒ»µãͨ ²©²ÊÍøѺÏз¨ ²©²ÊÍøѺÁú±¦ ²©²ÊÍøѹ·ÖÆ÷ ²©²ÊÍøѹ±ª×Ó ²©²ÊÍøÐþ»úÊ« ²©²ÊÍøÐÄ̬ѧ ²©²ÊÍøдò·¨ ²©²ÊÍøСÓÎÏ· ²©²ÊÍøСÇÏÃÅ ²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø ²©²ÊÍøÏзÖÎö ²©²ÊÍøÏÂעȺ ²©²ÊÍøÏÂ×¢·¨ ²©²ÊÍøÎåÊØÔò ²©²ÊÍøÎÞµÐÀ ²©²ÊÍøÎÈÓ®À ²©²ÊÍøÎÈÓ®·¨ ²©²ÊÍøÍƼö¸ö ²©²ÊÍøÍƼöid ²©²ÊÍø͸ÊÓÆ÷ ²©²ÊÍøͶעÍø ²©²ÊÍøͶע¼¼ ²©²ÊÍøͶע·¨ ²©²ÊÍøÌá¿î¿ì ²©²ÊÍø̽ÌÖÇø ²©²ÊÍøÌ«Ñô³Ç ²©²ÊÍøËãÅÆÊõ ²©²ÊÍøËãÅÆÆ÷ ²©²ÊÍøËãÅÆ·¨ ²©²ÊÍøËÍÏֽ𠲩²ÊÍøËͲʽ𠲩²ÊÍøËÄÖé· ²©²ÊÍøËÄʽÀ¿ ²©²ÊÍø˭ӮǮ ²©²ÊÍø˫Ѻ·¨ ²©²ÊÍøË«ÈËѺ ²©²ÊÍøË«±¦À ²©²ÊÍøË¢³ïÂë ²©²ÊÍøÊÇʲô ²©²ÊÍøʵս̸ ²©²ÊÍøʵս·¨ ²©²ÊÍøʱʱ²Ê ²©²ÊÍøʤËãÀ ²©²ÊÍøʤËã·¨ ²©²ÊÍøʤÂÊ±í ²©²ÊÍøÉñÏɵÀ ²©²ÊÍøÈýÖé· ²©²ÊÍøÈýʽÀ ²©²ÊÍøÈý¶àÀ ²©²ÊÍøÈý¶à·¨ ²©²ÊÍøÈí¼þºÃ ²©²ÊÍøÈçºÎÍæ ²©²ÊÍøȺÐÂÎÅ ²©²ÊÍøȺ¼¼ÇÉ ²©²ÊÍøȺ·­Ìì ²©²ÊÍøȺhtml ²©²ÊÍøȫѶÍø ²©²ÊÍøÈ«´òׯ ²©²ÊÍøDZ¹æÔò ²©²ÊÍøÆƽâÆ÷ ²©²ÊÍøÆƽⷨ ²©²ÊÍøÆƽâ°æ ²©²ÊÍøÆÁ±ÎÆ÷ ²©²ÊÍøÆÀ¼¶Íø ²©²ÊÍøƽע·¨ ²©²ÊÍøÅÆ·ͼ ²©²ÊÍøÅƼ¼Èº ²©²ÊÍøÄÜÓ®Â𠲩²ÊÍøÄÄÀïÂô ²©²ÊÍøÄÄÀïºÃ ²©²ÊÍøÄļҺà ²©²ÊÍøÄ£ÄâÆ÷ ²©²ÊÍøÄ£Äâ°æ ²©²ÊÍøÂòÀ·¨ ²©²ÊÍøÂò´óС ²©²ÊÍøÂ뱦·¨ ²©²ÊÍøÂÛ̳3d ²©²ÊÍø·ֽµ¥ ²©²ÊÍø·ֽ±í ²©²ÊÍø·µ¥Ö½ ²©²ÊÍø·µ¥Íø ²©²ÊÍø·µ¥Í¼ ²©²ÊÍøÂ¥ÌÝÀ¿ ²©²ÊÍøÁú»¢¶· ²©²ÊÍøÁ½±ßѹ ²©²ÊÍøÀÏ»¢»ú ²©²ÊÍøÀÂÍæ·¨ ²©²ÊÍøÀ¼¼ÇÉ ²©²ÊÍø¿Í»§¶Ë ²©²ÊÍø¿Í·þQQ ²©²ÊÍø¿´Èý· ²©²ÊÍø¿´ÅÆÆ÷ ²©²ÊÍø¿´Â·×Ó ²©²ÊÍø¿´Â··¨ ²©²ÊÍø¿ªÃÅºì ²©²ÊÍø¿ª»§Íø ²©²ÊÍø¿ª»§ËÍ ²©²ÊÍø¾ÅʽÀ ²©²ÊÍø½âÂëÆ÷ ²©²ÊÍø½»Á÷Ⱥ ²©²ÊÍø¼ÇÕ˵¥ ²©²ÊÍø¼ÇÅÆÖ½ ²©²ÊÍø¼Ç·Æ÷ ²©²ÊÍø¼Ç·ÖÆ÷ ²©²ÊÍø¼¼ÇÉÍø ²©²ÊÍø¼¤½øÀ ²©²ÊÍø»úÆ÷×À ²©²ÊÍø»úÆ÷ÊÖ ²©²ÊÍø»ú»áÂÊ ²©²ÊÍøºìľ×À ²©²ÊÍøºìľ̨ ²©²ÊÍøºÍÂÖÅÌ ²©²ÊÍøºÍ·ÖÎö ²©²ÊÍøºÅÆƽ⠲©²ÊÍøºÅÂÛ̳ ²©²ÊÍøºÃÍæÂ𠲩²ÊÍøºÃ·½·¨ ²©²ÊÍøº£ÔôÍõ ²©²ÊÍø¹ÜÀíÍø ²©²ÊÍø¹Ù·½Íø ²©²ÊÍø¹Ø¼ü´Ê ²©²ÊÍø¹ÉƱÍø ²©²ÊÍø¹«Ê½Íæ ²©²ÊÍø¹«Ê½·¨ ²©²ÊÍø¹«Æ½Â𠲩²ÊÍø¸ø²Ê½ð ²©²ÊÍø¸ßÊÖ°ñ ²©²ÊÍø¸ßʤÂÊ ²©²ÊÍø¸ß·µË® ²©²ÊÍø·ÖÎöÒÇ ²©²ÊÍø·ÖÎöÆ÷ ²©²ÊÍø·Öƽ̨ ²©²ÊÍø·¸·¨Â𠲩²ÊÍø·µË®12 ²©²ÊÍø·­Ìì¹ú ²©²ÊÍø·­±¶·¨ ²©²ÊÍø·¢ÅÆÊÖ ²©²ÊÍø·¢ÅÆÆ÷ ²©²ÊÍø·¢ÅÆ»ú ²©²ÊÍø·¢ÅƺР²©²ÊÍø·¢·¢·¢ ²©²ÊÍø¶þÖé· ²©²ÊÍø¶à·¢ÅÆ ²©²ÊÍø¶Ì·´ò ²©²ÊÍø¶Ä²©»ú ²©²ÊÍø¶·µØÖ÷ ²©²ÊÍøµçÓ°Íø ²©²ÊÍøµÄÖÕ¼« ²©²ÊÍøµÄÐĵà ²©²ÊÍøµÄС· ²©²ÊÍøµÄΣº¦ ²©²ÊÍøµÄÍæ·¨ ²©²ÊÍøµÄÊÀ½ç ²©²ÊÍøµÄÆƽ⠲©²ÊÍøµÄƽ̨ ²©²ÊÍøµÄ¾÷ÇÏ ²©²ÊÍøµÄ¾­Ñé ²©²ÊÍøµÄ¼¼ÇÉ ²©²ÊÍøµÄ¹æÔò ²©²ÊÍøµÄ¹æÂÉ ²©²ÊÍøµÄ¹ÙÍø ²©²ÊÍøµÄ¶Ä·¨ ²©²ÊÍøµÄ´ò·¨ ²©²ÊÍøµÄ°ÂÃî ²©²ÊÍøµ¼º½Èº ²©²ÊÍøµ¥»ú°æ ²©²ÊÍø´úÀíÍø ²©²ÊÍø´úÀíÉÌ ²©²ÊÍø´óÓ®¼Ò ²©²ÊÍø´óÑÛ×Ð ²©²ÊÍø´óС· ²©²ÊÍø´óÊÀ½ç ²©²ÊÍø´òתÅÌ ²©²ÊÍø´æÈ¡¿î ²©²ÊÍø³öǧÊõ ²©²ÊÍø³öÀÏǧ ²©²ÊÍø³ïÂëÏä ²©²ÊÍø³ïÂëºÐ ²©²ÊÍø²ÙÅÌÊÖ ²©²ÊÍø²»¶ÏÀ¿ ²©²ÊÍø²»µ¹ÎÌ ²©²ÊÍø²©²ÊÍø ²©²ÊÍø²©²Êͨ ²©²ÊÍø±äÅƺР²©²ÊÍø±ØÓ®¼¼ ²©²ÊÍø±ØÓ®·¨ ²©²ÊÍø±ØʤÊõ ²©²ÊÍø±ØʤÃØ ²©²ÊÍø±Øʤ·¨ ²©²ÊÍø±¦Âí»á ²©²ÊÍø±£µ¥Ïä ²©²ÊÍø±£µ¥»ú ²©²ÊÍø°üÓ®·¨ ²©²ÊÍø°ÙÏþÉú ²©²ÊÍø°ÙÀû¹¬ ²©²ÊÍø°ÙÀÖ·Ã ²©²ÊÍø²©²ÊÍø ²©²ÊÍø°×²ËȺ ²©²ÊÍøttÓéÀÖ ²©²ÊÍøqqÓÎÏ· ²©²ÊÍøqqȺºÅ ²©²ÊÍøde¸ÅÂÊ ²©²ÊÍøagƽ̨ ²©²ÊÍø13ʽÀ ²©²ÊÍø10·¨Ôò °Ë´óʤ²©²ÊÍø °ÄÃÅÓ®²©²ÊÍø °ÄÃÅÍ沩²ÊÍø °ÄÃŶIJ©²ÊÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø×ß ttÕæÈ˲©²ÊÍø tt¹Ù·½²©²ÊÍø mdm365²©²ÊÍø jwÕæÈ˲©²ÊÍø ea²©²ÊÍø¿ª»§ bet365²©²ÊÍø ²©²ÊÍøÔ°qxw ²©²ÊÍøÔ°168 ²©²ÊÍø´úÀív ²©²ÊÍøi±¦À ²©²ÊÍøI±¦À ²©²ÊÍø9ʽÀ¿ ²©²ÊÍø2ÏÂÔØ tag²©²ÊÍøȺ lÀ¶¶Ü²©²ÊÍø eÊÀ²©²©²ÊÍø eÀû²©²©²ÊÍø 88msc²©²ÊÍø 100¼Ò²©²ÊÍø äåÃŲ©²ÊÍø âù²Ê²©²ÊÍø ×êʯ²©²ÊÍø ×ߵز©²ÊÍø ×Üͳ²©²ÊÍø ׯÏв©²ÊÍø רҵ²©²ÊÍø Öйú²©²ÊÍø ÖÂʤ²©²ÊÍø ÖÁ×𲩲ÊÍø ÕæÕý²©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø ÕæÇ®²©²ÊÍø սʤ²©²ÊÍø Õ½Éñ²©²ÊÍø Ô޻ʲ©²ÊÍø ÔÚÏß²©²ÊÍø Ôƶ¦²©²ÊÍø ÔƲ©²©²ÊÍø ÔªÏí²©²ÊÍø Óв©²ÊÍøÂð ÓÎÏ·²©²ÊÍø Ó¯Òø²©²ÊÍø Ò»²«²©²ÊÍø Ò¦¼Ç²©²ÊÍø Ò£¿Ø²©²ÊÍø ÑÇÖÞ²©²ÊÍø ÐĮ̈²©²ÊÍø ÐǼ¶²©²ÊÍø ÐÅÓþ²©²ÊÍø ÐÂÍ沩²ÊÍø Ц̸²©²ÊÍø Ïã¸Û²©²ÊÍø ÏßÉϲ©²ÊÍø Ïֽ𲩲ÊÍø ÏÖ³¡²©²ÊÍø Ïл°²©²ÊÍø ÏÂÔز©²ÊÍø ϸ˵²©²ÊÍø ϲ°®²©²ÊÍø ÎÞÎý²©²ÊÍø ÎÈÓ®²©²ÊÍø ÎÂÖݲ©²ÊÍø ΢Ц²©²ÊÍø Íþ¿Í²©²ÊÍø ÍøÒ³²©²ÊÍø ÍøͶ²©²ÊÍø ÍøÉϲ©²ÊÍø ÍøÂ粩²ÊÍø Íæת²©²ÊÍø Íæ·è²©²ÊÍø Íæ±é²©²ÊÍø Ͷע²©²ÊÍø Ìì½ò²©²ÊÍø ÌÒÔ°²©²ÊÍø ÌƻᲩ²ÊÍø Ì«Ñô²©²ÊÍø Ì©À´²©²ÊÍø ̨Í岩²ÊÍø Ëæʱ²©²ÊÍø ËÙ²©²©²ÊÍø Ê×Ñ¡²©²ÊÍø ÊÖ»ú²©²ÊÍø ÊÔÍ沩²ÊÍø ÊÓƵ²©²ÊÍø ÊÀ²©²©²ÊÍø ʵս²©²ÊÍø ʲô²©²ÊÍø ʢͨ²©²ÊÍø É격²©²ÊÍø ÉϺ£²©²ÊÍø ɳÁú²©²ÊÍø ÈýÑDz©²ÊÍø È˹¤²©²ÊÍø È˲Ų©²ÊÍø ȫʤ²©²ÊÍø È«Äܲ©²ÊÍø Ç󹺲©²ÊÍø ÇëÎʲ©²ÊÍø Ǯ¡²©²ÊÍø Æô¶«²©²ÊÍø ÆåÅƲ©²ÊÍø ÆßÀÖ²©²ÊÍø ÆÕͨ²©²ÊÍø ÆϾ©²©²ÊÍø Æ˿˲©²ÊÍø Æƽⲩ²ÊÍø ƽ²©²©²ÊÍø ÅƾŲ©²ÊÍø ÄϾ©²©²ÊÍø Äĸö²©²ÊÍø ĦÁ¦²©²ÊÍø Ä£Äⲩ²ÊÍø Ã÷ÐDz©²ÊÍø Ãåµé²©²ÊÍø ÃâÓ¶²©²ÊÍø Ãâ·Ñ²©²ÊÍø ÃÀÅ®²©²ÊÍø Â齫²©²ÊÍø ÂåÑô²©²ÊÍø ÂÖÅ̲©²ÊÍø ¼Ïñ²©²ÊÍø ·µ¥²©²ÊÍø ÁíÀ಩²ÊÍø Á¬»·²©²ÊÍø Àû²©²©²ÊÍø Àû°Ä²©²ÊÍø ÀÖ·»²©²ÊÍø ÀϽֲ©²ÊÍø À¶¶Ü²©²ÊÍø ¿ÚË㲩²ÊÍø ¿ÉÐŲ©²ÊÍø ¿­Ê±²©²ÊÍø ¾øɱ²©²ÊÍø ¾Ù±¨²©²ÊÍø ¾³Íⲩ²ÊÍø ½ð×격²ÊÍø ½ð¶¼²©²ÊÍø ½ð¶¦²©²ÊÍø ½ð±Û²©²ÊÍø ½ÒÃز©²ÊÍø ½Ì¶Ä²©²ÊÍø ¼òµ¥²©²ÊÍø ¼ÓÃ˲©²ÊÍø ¼ÒºÍ²©²ÊÍø »Ê¼Ò²©²ÊÍø »Ê¹Ú²©²ÊÍø »Æ½ð²©²ÊÍø »¶Ï²²©²ÊÍø »¥²©²©²ÊÍø ºÏʤ²©²ÊÍø ºÏÀÖ²©²ÊÍø ºÀ²©²©²ÊÍø º«¹ú²©²ÊÍø º£Ñ಩²ÊÍø ¹úʤ²©²ÊÍø ¹ú¼Ê²©²ÊÍø ¹ãÖݲ©²ÊÍø ¹ã¶«²©²ÊÍø ¹«Æ½²©²ÊÍø ·ëÔŲ©²ÊÍø ·ëʽ²©²ÊÍø ·áʤ²©²ÊÍø ·ÆÂɲ©²ÊÍø ·¹ºó²©²ÊÍø ¶ą̀²©²ÊÍø ¶ÄÍø²©²ÊÍø ¶Ä³¡²©²ÊÍø ¶Ä²©²©²ÊÍø ¶ÀÓ®²©²ÊÍø ¶«Ý¸²©²ÊÍø µç×Ó²©²ÊÍø µçÍ沩²ÊÍø µçÄÔ²©²ÊÍø µÛÍõ²©²ÊÍø µÀÆƲ©²ÊÍø µ¥»ú²©²ÊÍø ´úÀí²©²ÊÍø ´óÖÚ²©²ÊÍø ´ó·¢²©²ÊÍø ³öÊÛ²©²ÊÍø ³õÍ沩²ÊÍø ³ÏÐŲ©²ÊÍø ³£Öݲ©²ÊÍø ²Ê»á²©²ÊÍø ²¼Àʲ©²ÊÍø ²©Ó鲩²ÊÍø ²©²Ê²©²ÊÍø ²¨Òô²©²ÊÍø ²¨À˲©²ÊÍø ²¨²¨²©²ÊÍø ±¼³Û²©²ÊÍø ±¦É½²©²ÊÍø ±¦Âí²©²ÊÍø ±£µ¥²©²ÊÍø °ÙÊ¢²©²ÊÍø °ÙÈ˲©²ÊÍø ²©²ÊÍøÙú¼Ò ²©²ÊÍø×øׯ ²©²ÊÍø×÷±× ²©²ÊÍø×ö¼Ù ²©²ÊÍø×ßÊÆ ²©²ÊÍø×Éѯ ²©²ÊÍø×À×Ó ²©²ÊÍø×À²¼ ²©²ÊÍø׷ɱ ²©²ÊÍøׯÏÐ ²©²ÊÍøׯ¼Ò ²©²ÊÍøץ· ²©²ÊÍø×¢²á ²©²ÊÍøÖ¸ÄÏ ²©²ÊÍøÖ±²¥ ²©²ÊÍøÕæÈË ²©²ÊÍøÕæÇ® ²©²ÊÍøÕæ¼Ù ²©²ÊÍøÕÐƸ ²©²ÊÍøÕ½Êõ ²©²ÊÍøÕ½Éñ ²©²ÊÍøÕ¼³É ²©²ÊÍøÕ©Æ­ ²©²ÊÍøÔöÅÆ ²©²ÊÍøÔÚÏß ²©²ÊÍøÔÚÄÄ ²©²ÊÍøÔ´Âë ²©²ÊÍøÔ°Ìì ²©²ÊÍøÔ­Àí ²©²ÊÍøÔ¤²â ²©²ÊÍøÔ¡Åè ²©²ÊÍøÓéÀÖ ²©²ÊÍøÓм٠²©²ÊÍøÓÐ¹í ²©²ÊÍøÓÎÏ· ²©²ÊÍøÓÃÆ· ²©²ÊÍøÓÃ¾ß ²©²ÊÍøÓÀÀû ²©²ÊÍøÓ°ÊÓ ²©²ÊÍøӮǮ ²©²ÊÍøÓ®¼Ò ²©²ÊÍøÓ®·¨ ²©²ÊÍøѺ´ó ²©²ÊÍøѹÅÌ ²©²ÊÍøѧϰ ²©²ÊÍøÐÅÏ¢ ²©²ÊÍøÐÄ̬ ²©²ÊÍøÐÄË® ²©²ÊÍøÐĵà ²©²ÊÍøÐÂÎÅ ²©²ÊÍøÏê½â ²©²ÊÍøÏÖ³¡ ²©²ÊÍøÏÐׯ ²©²ÊÍøÏÂ×¢ ²©²ÊÍøÏÂÔØ ²©²ÊÍøϵͳ ²©²ÊÍøÏ´Âë ²©²ÊÍøÎÈ׬ ²©²ÊÍøÎÈÓ® ²©²ÊÍøÎÄÕ ²©²ÊÍøÍøÖ· ²©²ÊÍøÍøÕ¾ ²©²ÊÍøÍøÉÏ ²©²ÊÍøÍæ¼Ò ²©²ÊÍøÍæ·¨ ²©²ÊÍøÍâ¹Ò ²©²ÊÍøÍÆ½é ²©²ÊÍøͼÐÍ ²©²ÊÍøͼÊé ²©²ÊÍøͼƬ ²©²ÊÍøͶ×Ê ²©²ÊÍøͶע ²©²ÊÍøÌù°É ²©²ÊÍøÌå»á ²©²ÊÍø̨²¼ ²©²ÊÍøËãÅÆ ²©²ÊÍøËã·¨ ²©²ÊÍøËÀ¾Ö ²©²ÊÍø˼· ²©²ÊÍø˫Ѻ ²©²ÊÍøˢǮ ²©²ÊÍøÊõÓï ²©²ÊÍøÊäÓ® ²©²ÊÍøÊäËÀ ²©²ÊÍøÊäÇ® ²©²ÊÍøÊ×Ò³ ²©²ÊÍøÊ×Ñ¡ ²©²ÊÍøÊÖ²á ²©²ÊÍøÊÔÍæ ²©²ÊÍøÊÓƵ ²©²ÊÍøÊÇɶ ²©²ÊÍøʤÂÊ ²©²ÊÍøʤ¾­ ²©²ÊÍøʤ½ø ²©²ÊÍøʤ·¨ ²©²ÊÍøÉñÆ÷ ²©²ÊÍøÉ豸 ²©²ÊÍøɹÀä ²©²ÊÍøɳÁú ²©²ÊÍøÈí¼þ ²©²ÊÍøÈëÃÅ ²©²ÊÍøȫͨ ²©²ÊÍøȨÍþ ²©²ÊÍøÇÏÃÅ ²©²ÊÍøǧÊõ ²©²ÊÍøÆåÅÆ ²©²ÊÍøÆË¿Ë ²©²ÊÍøÆƽ⠲©²ÊÍøÆÀ¼¶ ²©²ÊÍøƽ̨ ²©²ÊÍøƴɱ ²©²ÊÍøÅâÂÊ ²©²ÊÍøÅÌ¿Ú ²©²ÊÍøÅÆ×À ²©²ÊÍøÅÆ· ²©²ÊÍøÅÆÀý ²©²ÊÍøÅƾŠ²©²ÊÍøÃØóÅ ²©²ÊÍøÃؾ÷ ²©²ÊÍøÃؼ® ²©²ÊÍøÃÅÒµ ²©²ÊÍøÃÅ»§ ²©²ÊÍøÂòׯ ²©²ÊÍøÂ齫 ²©²ÊÍøÂésk ²©²ÊÍøÂ×̳ ²©²ÊÍøÂÖÅÌ ²©²ÊÍø·×Ó ²©²ÊÍø·ֽ ²©²ÊÍø·Ïß ²©²ÊÍø·ͼ ²©²ÊÍø·Êý ²©²ÊÍø·µ¥ ²©²ÊÍø©¶´ ²©²ÊÍøÁú»¢ ²©²ÊÍøÀûÀ´ ²©²ÊÍøÀïÄá ²©²ÊÍøÀÖÔ° ²©²ÊÍøÀÏǧ ²©²ÊÍøÀ·¨ ²©²ÊÍøÀ¶¶Ü ²©²ÊÍø¿Ú¾÷ ²©²ÊÍø¿´Í¼ ²©²ÊÍø¿´ÅÆ ²©²ÊÍø¿´Â· ²©²ÊÍø¿ª×¯ ²©²ÊÍø¿ªÏß ²©²ÊÍø¿ª»§ ²©²ÊÍø¾­Ñé ²©²ÊÍø½éÉÜ ²©²ÊÍø½âÂë ²©²ÊÍø½ÒÃØ ²©²ÊÍø½Ìѧ ²©²ÊÍø½Ì¸¸ ²©²ÊÍø½Ì³Ì ²©²ÊÍø½»Á÷ ²©²ÊÍø½¨Òé ²©²ÊÍø¼ò½é ²©²ÊÍø¼Û¸ñ ²©²ÊÍø¼ÙÍø ²©²ÊÍø¼ÓÃË ²©²ÊÍø¼Ò¾ß ²©²ÊÍø¼Ç· ²©²ÊÍø¼ÆËã ²©²ÊÍø¼¼Êõ ²©²ÊÍø¼¼ÇÉ ²©²ÊÍø¼¼·¨ ²©²ÊÍø»ú×Ó ²©²ÊÍø»úÆ÷ ²©²ÊÍø»ùµØ ²©²ÊÍø»¥¶¯ ²©²ÊÍøºǫ́ ²©²ÊÍøºãÀ ²©²ÊÍøºÏ×÷ ²©²ÊÍøºÍ¾Ö ²©²ÊÍøºÉ¹Ù ²©²ÊÍøºÃÂ𠲩²ÊÍøºÃ·¨ ²©²ÊÍøº¦ÈË ²©²ÊÍø¹æÔò ²©²ÊÍø¹æÂÉ ²©²ÊÍø¹ÙÍø ²©²ÊÍø¹Ù·½ ²©²ÊÍø¹ËÎÊ ²©²ÊÍø¹«Õý ²©²ÊÍø¹«Ë¾ ²©²ÊÍø¹«Ê½ ²©²ÊÍø¹¥ÂÔ ²©²ÊÍø¹¥·À ²©²ÊÍø¸ßÊÖ ²©²ÊÍø¸ÅÂÊ ²©²ÊÍø¸Äµ¥ ²©²ÊÍø¸¨Öú ²©²ÊÍø·ëÔÅ ²©²ÊÍø·ÖÎö ²©²ÊÍø·½·¨ ²©²ÊÍø·´Ë® ²©²ÊÍø·´À ²©²ÊÍø·´¶Ä ²©²ÊÍø·´´ò ²©²ÊÍø·­Ìì ²©²ÊÍø·¨Ôò ²©²ÊÍø·¢ÅÆ ²©²ÊÍø¶Ô×Ó ²©²ÊÍø¶ÔË¢ ²©²ÊÍø¶Ôµ¥ ²©²ÊÍø¶ÄÓÑ ²©²ÊÍø¶ÄÍõ ²©²ÊÍø¶Äͽ ²©²ÊÍø¶ÄÊõ ²©²ÊÍø¶ÄÉñ ²©²ÊÍø¶ÄÇò ²©²ÊÍø¶ÄÇ® ²©²ÊÍø¶ÄÀ ²©²ÊÍø¶Ä¿Í ²©²ÊÍø¶Ä·¨ ²©²ÊÍø¶Ä³¡ ²©²ÊÍø¶Ä²© ²©²ÊÍøµçÍæ ²©²ÊÍøµçͶ ²©²ÊÍøµÄ· ²©²ÊÍøµ¥Â· ²©²ÊÍø´úÀí ²©²ÊÍø´ú´ò ²©²ÊÍø´óС ²©²ÊÍø´óÌü ²©²ÊÍø´òË® ²©²ÊÍø´ò·¨ ²©²ÊÍø³öǧ ²©²ÊÍø³ïÂë ²©²ÊÍø²úÆ· ²©²ÊÍø²âÊÔ ²©²ÊÍø²ßÂÔ ²©²ÊÍø²ÊÍ· ²©²ÊÍø²ÊƱ ²©²ÊÍø²¹Öú ²©²ÊÍø²¹ÅÆ ²©²ÊÍø²©ÅÆ ²©²ÊÍø²©¿Í ²©²ÊÍø²©²Ê ²©²ÊÍø±ØÓ® ²©²ÊÍø±Øʤ ²©²ÊÍø±£µ¥ ²©²ÊÍø°ü×À ²©²ÊÍø°üɱ ²©²ÊÍø°ÄÃÅ ²©²ÊÍø°ÂÃî °ÄÃŲ©²ÊÍø °²È«²©²ÊÍø °®Æ´²©²ÊÍø Ó®²©²ÊÍø Í沩²ÊÍø ¶Ä²©²ÊÍø ´ò²©²ÊÍø ²©²ÊÍø×À ²©²ÊÍøÔª ²©²ÊÍøÓÎ ²©²ÊÍøÓ® ²©²ÊÍøÑ¥ ²©²ÊÍøÏß ²©²ÊÍøÍø ²©²ÊÍøÍæ ²©²ÊÍøͶ ²©²ÊÍø̸ ²©²ÊÍø̨ ²©²ÊÍøȺ ²©²ÊÍøÅÆ ²©²ÊÍøÃÅ ²©²ÊÍø· ²©²ÊÍøÀ¿ ²©²ÊÍøºÅ ²©²ÊÍø¶Ä tt²©²ÊÍø qq²©²ÊÍø kk²©²ÊÍø k7²©²ÊÍø ea²©²ÊÍø 88²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ÆßÀÖ²Ê ²©²ÊÍø ²©²ÊÈËÉú ȫѶÍø ÅŲÊƱ ³£¹æ×ßÊÆͼ ²©²ÊÍø ²©²ÊÒµ ʱʱ²Ê ÁùºÏ²Ê ¿ìÀÖ±±¾©8 ²©²ÊÍø ÉϺ£Ê±Ê±ÀÖ ÖØÇìʱʱ²Ê ½­Î÷ʱʱ²Ê Ìì½òʱʱ²Ê ¹ãÎ÷Ê®·Ö²Ê Ë«É«Çò ¸£²Ê3D ¹ã¶«Ê®·Ö²Ê Ìì½òÊ®·Ö²Ê 3D²Ê ÅÅÁÐÈý Ì«Ñô³Ç ²©²Êͨ ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÓéÀÖ³Ç ×ãÇò²ÊƱ 7ÐÇ²Ê ¶¥ßɹΠ¸£²Ê ²©²Êͨ ²©²Ê³Ç ¶Ä²© ·ï»ËȫѶÍø ²©²ÊÍø¿ª»§ ÕæÈËÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÂÛ̳ °×²ÊÍø ²©²Ê¿ª»§ ÓéÀֳǿª»§ ÍøÉÏͶע ²©Íò¼Ò ȫѶÍø2 ²©²ÊС×Ó ×ãÇò±È·ÖÍø ×ãÇòС×Ó ¾º²Ê ×ãÇò²ÊƱ ÁùºÏÌØÂë ¸£²ÊÖÐÐÄ Ìå²ÊÖÐÐÄ ²ÊƱÈí¼þ ²ÊƱָ±ê ÅÅÁÐÎå ʱʱÀÖ Êý×ÖÈý ¸£²Ê3D Ìå²ÊP3 ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø¿ª»§ ÕæÈ˲©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²Ê¹«Ë¾ ²©²Ê ²ÊƱ ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²Êͨ ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø< ȫѶÍø ÓéÀÖ³Ç »Ê¹ÚÍø Ì«Ñô³Ç ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈ˲©²ÊÍø »Ê¹ÚÍø ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈ˲©²ÊÍø ¹Î¹Î²Ê Ò»ËÙȫѶÍø ²©²ÊÍø ²©²Êµ¼º½ ÔÚÏß²©²ÊÍø ÓéÀÖ³Ç ÕæÈ˲©²ÊÍø ÍøÉÏÓéÀÖ³Ç ÍøÉ϶IJ© ²©²ÊÀÖ ÀÖ²ÊÍø ²ÊƱÍø »ª²ÊÍø ȫѶÍø ×ãÇòͶע ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÍøͶÁùºÏ²Ê ²ÝȹÉçÇø »Ê¹ÚÏÖ½ðÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø Ì«Ñô³ÇÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ© °ÄÃÅÒøºÓ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË °ÄÃÅÃÀ¸ß÷ °ÄÃÅÐÂå©ÌìµØ °ÄÃÅ°ÙÀû¹¬ ½ðɳÓéÀÖ³¡ ±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ³Ç º£Á¢·½ÓéÀÖ³Ç ´óÊÀ½çÓéÀÖ³Ç TTÓéÀÖ³Ç Ôƶ¦ÓéÀÖ³Ç Ð°IJ©ÓéÀÖ³Ç °ÙÀÖ·»ÓéÀÖ³Ç CEOÓéÀÖ³Ç ±¦Âí»áÓéÀÖ³Ç Ó¢»Ê¹ú¼Ê Ê¥ÌÔɳÓéÀÖ³Ç Ò¦¼ÇÓéÀÖ³Ç A8ÓéÀÖ³Ç ½ð¶¼ÓéÀÖ³Ç »Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ³Ç ×ÜͳÓéÀÖ³Ç °×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç °ÙÀû¹¬ÓéÀÖ³Ç ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç º£ÄÏÔÚÏß ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÖ÷ÂÛ̳ ²ÝÁñÉçÇø ²Ýæ¤ÉçÇø ɫȺÍø ÖÖ×ÓÏÂÔØ ÃåµéÕæÈ˲©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍøÏÖ³¡ ÍþÄá˹ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²ÊÍøÏÖ³¡ÕæÈ˶ÄÇ® ÕæÈ˲©²ÊÍø¿ª»§ ÕæÈ˲©²ÊÍøÊÔÍæ ²©²ÊÍø·µ¥ ²©²ÊÍø¿ª»§ ²©²ÊÍøÍæ·¨ ÕæÇ®²©²ÊÍø ÕæÈ˲©²ÊÍø ²©²ÊÍøÏÖ½ðÍø °ÄÃŲ©²ÊÍø ²©²ÊÍø´úÀí ÍøÂ粩²ÊÍø ²©²ÊÍøÓÎÏ· ÔÚÏß²©²ÊÍø ²©²ÊÍø ÀÖ ºÏÀÖ°Ù¼ÒÀÖ ºÀ²©°Ù¼ÒÀÖ º«¹ú°Ù¼ÒÀÖ º£Ñà°Ù¼ÒÀÖ ¹úʤ°Ù¼ÒÀÖ ¹ú¼Ê°Ù¼ÒÀÖ ¹ãÖÝ°Ù¼ÒÀÖ ¹ã¶«°Ù¼ÒÀÖ ¹«Æ½°Ù¼ÒÀÖ ·ëÔÅ°Ù¼ÒÀÖ ·ëʽ°Ù¼ÒÀÖ ·áʤ°Ù¼ÒÀÖ ·ÆÂÉ°Ù¼ÒÀÖ ·¹ºó°Ù¼ÒÀÖ ¶ą̀°Ù¼ÒÀÖ ¶ÄÍø°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä³¡°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä²©°Ù¼ÒÀÖ ¶ÀÓ®°Ù¼ÒÀÖ ¶«Ý¸°Ù¼ÒÀÖ µç×Ó°Ù¼ÒÀÖ µçÍæ°Ù¼ÒÀÖ µçÄÔ°Ù¼ÒÀÖ µÛÍõ°Ù¼ÒÀÖ µÀÆÆ°Ù¼ÒÀÖ µ¥»ú°Ù¼ÒÀÖ ´úÀí°Ù¼ÒÀÖ ´óÖÚ°Ù¼ÒÀÖ ´ó·¢°Ù¼ÒÀÖ ³öÊÛ°Ù¼ÒÀÖ ³õÍæ°Ù¼ÒÀÖ ³ÏÐÅ°Ù¼ÒÀÖ ³£ÖÝ°Ù¼ÒÀÖ ²Ê»á°Ù¼ÒÀÖ ²¼ÀÊ°Ù¼ÒÀÖ ²©Óé°Ù¼ÒÀÖ ²©²Ê°Ù¼ÒÀÖ ²¨Òô°Ù¼ÒÀÖ ²¨ÀË°Ù¼ÒÀÖ ²¨²¨°Ù¼ÒÀÖ ±¼³Û°Ù¼ÒÀÖ ±¦É½°Ù¼ÒÀÖ ±¦Âí°Ù¼ÒÀÖ ±£µ¥°Ù¼ÒÀÖ °ÙÊ¢°Ù¼ÒÀÖ °ÙÈË°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÙú¼Ò °Ù¼ÒÀÖ×øׯ °Ù¼ÒÀÖ×÷±× °Ù¼ÒÀÖ×ö¼Ù °Ù¼ÒÀÖ×ßÊÆ °Ù¼ÒÀÖ×Éѯ °Ù¼ÒÀÖ×À×Ó °Ù¼ÒÀÖ×À²¼ °Ù¼ÒÀÖ׷ɱ °Ù¼ÒÀÖׯÏÐ °Ù¼ÒÀÖׯ¼Ò °Ù¼ÒÀÖץ· °Ù¼ÒÀÖ×¢²á °Ù¼ÒÀÖÖ¸ÄÏ °Ù¼ÒÀÖÖ±²¥ °Ù¼ÒÀÖÕæÈË °Ù¼ÒÀÖÕæÇ® °Ù¼ÒÀÖÕæ¼Ù °Ù¼ÒÀÖÕÐƸ °Ù¼ÒÀÖÕ½Êõ °Ù¼ÒÀÖÕ½Éñ °Ù¼ÒÀÖÕ¼³É °Ù¼ÒÀÖÕ©Æ­ °Ù¼ÒÀÖÔöÅÆ °Ù¼ÒÀÖÔÚÏß °Ù¼ÒÀÖÔÚÄÄ °Ù¼ÒÀÖÔ´Âë °Ù¼ÒÀÖÔ°Ìì °Ù¼ÒÀÖÔ­Àí °Ù¼ÒÀÖÔ¤²â °Ù¼ÒÀÖÔ¡Åè °Ù¼ÒÀÖÓéÀÖ °Ù¼ÒÀÖÓм٠°Ù¼ÒÀÖÓÐ¹í °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· °Ù¼ÒÀÖÓÃÆ· °Ù¼ÒÀÖÓÃ¾ß °Ù¼ÒÀÖÓÀÀû °Ù¼ÒÀÖÓ°ÊÓ °Ù¼ÒÀÖӮǮ °Ù¼ÒÀÖÓ®¼Ò °Ù¼ÒÀÖÓ®·¨ °Ù¼ÒÀÖѺ´ó °Ù¼ÒÀÖѹÅÌ °Ù¼ÒÀÖѧϰ °Ù¼ÒÀÖÐÅÏ¢ °Ù¼ÒÀÖÐÄ̬ °Ù¼ÒÀÖÐÄË® °Ù¼ÒÀÖÐĵà °Ù¼ÒÀÖÐÂÎÅ °Ù¼ÒÀÖÏê½â °Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ °Ù¼ÒÀÖÏÐׯ °Ù¼ÒÀÖÏÂ×¢ °Ù¼ÒÀÖÏÂÔØ °Ù¼ÒÀÖϵͳ °Ù¼ÒÀÖÏ´Âë °Ù¼ÒÀÖÎÈ׬ °Ù¼ÒÀÖÎÈÓ® °Ù¼ÒÀÖÎÄÕ °Ù¼ÒÀÖÍøÖ· °Ù¼ÒÀÖÍøÕ¾ °Ù¼ÒÀÖÍøÉÏ °Ù¼ÒÀÖÍæ¼Ò °Ù¼ÒÀÖÍæ·¨ °Ù¼ÒÀÖÍâ¹Ò °Ù¼ÒÀÖÍÆ½é °Ù¼ÒÀÖͼÐÍ °Ù¼ÒÀÖͼÊé °Ù¼ÒÀÖͼƬ °Ù¼ÒÀÖͶ×Ê °Ù¼ÒÀÖͶע °Ù¼ÒÀÖÌù°É °Ù¼ÒÀÖÌå»á °Ù¼ÒÀǪ̈²¼ °Ù¼ÒÀÖËãÅÆ °Ù¼ÒÀÖËã·¨ °Ù¼ÒÀÖËÀ¾Ö °Ù¼ÒÀÖ˼· °Ù¼ÒÀÖ˫Ѻ °Ù¼ÒÀÖˢǮ °Ù¼ÒÀÖÊõÓï °Ù¼ÒÀÖÊäÓ® °Ù¼ÒÀÖÊäËÀ °Ù¼ÒÀÖÊäÇ® °Ù¼ÒÀÖÊ×Ò³ °Ù¼ÒÀÖÊ×Ñ¡ °Ù¼ÒÀÖÊÖ²á °Ù¼ÒÀÖÊÔÍæ °Ù¼ÒÀÖÊÓƵ °Ù¼ÒÀÖÊÇɶ °Ù¼ÒÀÖʤÂÊ °Ù¼ÒÀÖʤ¾­ °Ù¼ÒÀÖʤ½ø °Ù¼ÒÀÖʤ·¨ °Ù¼ÒÀÖÉñÆ÷ °Ù¼ÒÀÖÉ豸 °Ù¼ÒÀÖɹÀä °Ù¼ÒÀÖɳÁú °Ù¼ÒÀÖÈí¼þ °Ù¼ÒÀÖÈëÃÅ °Ù¼ÒÀÖȫͨ °Ù¼ÒÀÖȨÍþ °Ù¼ÒÀÖÇÏÃÅ °Ù¼ÒÀÖǧÊõ °Ù¼ÒÀÖÆåÅÆ °Ù¼ÒÀÖÆË¿Ë °Ù¼ÒÀÖÆƽ⠰ټÒÀÖÆÀ¼¶ °Ù¼ÒÀÖƽ̨ °Ù¼ÒÀÖƴɱ °Ù¼ÒÀÖÅâÂÊ °Ù¼ÒÀÖÅÌ¿Ú °Ù¼ÒÀÖÅÆ×À °Ù¼ÒÀÖÅÆ· °Ù¼ÒÀÖÅÆÀý °Ù¼ÒÀÖÅƾŠ°Ù¼ÒÀÖÃØóÅ °Ù¼ÒÀÖÃؾ÷ °Ù¼ÒÀÖÃؼ® °Ù¼ÒÀÖÃÅÒµ °Ù¼ÒÀÖÃÅ»§ °Ù¼ÒÀÖÂòׯ °Ù¼ÒÀÖÂ齫 °Ù¼ÒÀÖÂésk °Ù¼ÒÀÖÂ×̳ °Ù¼ÒÀÖÂÖÅÌ °Ù¼ÒÀÖ·×Ó °Ù¼ÒÀÖ·ֽ °Ù¼ÒÀÖ·Ïß °Ù¼ÒÀÖ·ͼ °Ù¼ÒÀÖ·Êý °Ù¼ÒÀÖ·µ¥ °Ù¼ÒÀÖ©¶´ °Ù¼ÒÀÖÁú»¢ °Ù¼ÒÀÖÀûÀ´ °Ù¼ÒÀÖÀïÄá °Ù¼ÒÀÖÀÖÔ° °Ù¼ÒÀÖÀÏǧ °Ù¼ÒÀÖÀ·¨ °Ù¼ÒÀÖÀ¶¶Ü °Ù¼ÒÀÖ¿Ú¾÷ °Ù¼ÒÀÖ¿´Í¼ °Ù¼ÒÀÖ¿´ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ¿´Â· °Ù¼ÒÀÖ¿ª×¯ °Ù¼ÒÀÖ¿ªÏß °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ °Ù¼ÒÀÖ¾­Ñé °Ù¼ÒÀÖ½éÉÜ °Ù¼ÒÀÖ½âÂë °Ù¼ÒÀÖ½ÒÃØ °Ù¼ÒÀÖ½Ìѧ °Ù¼ÒÀ̸ֽ¸ °Ù¼ÒÀÖ½Ì³Ì °Ù¼ÒÀÖ½»Á÷ °Ù¼ÒÀÖ½¨Òé °Ù¼ÒÀÖ¼ò½é °Ù¼ÒÀÖ¼Û¸ñ °Ù¼ÒÀÖ¼ÙÍø °Ù¼ÒÀÖ¼ÓÃË °Ù¼ÒÀÖ¼Ò¾ß °Ù¼ÒÀּǷ °Ù¼ÒÀÖ¼ÆËã °Ù¼ÒÀÖ¼¼Êõ °Ù¼ÒÀÖ¼¼ÇÉ °Ù¼ÒÀÖ¼¼·¨ °Ù¼ÒÀÖ»ú×Ó °Ù¼ÒÀÖ»úÆ÷ °Ù¼ÒÀÖ»ùµØ °Ù¼ÒÀÖ»¥¶¯ °Ù¼ÒÀÖºǫ́ °Ù¼ÒÀÖºãÀ °Ù¼ÒÀÖºÏ×÷ °Ù¼ÒÀÖºÍ¾Ö °Ù¼ÒÀֺɹ٠°Ù¼ÒÀÖºÃÂð °Ù¼ÒÀֺ÷¨ °Ù¼ÒÀÖº¦ÈË °Ù¼ÒÀÖ¹æÔò °Ù¼ÒÀÖ¹æÂÉ °Ù¼ÒÀÖ¹ÙÍø °Ù¼ÒÀÖ¹Ù·½ °Ù¼ÒÀÖ¹ËÎÊ °Ù¼ÒÀÖ¹«Õý °Ù¼ÒÀÖ¹«Ë¾ °Ù¼ÒÀÖ¹«Ê½ °Ù¼ÒÀÖ¹¥ÂÔ °Ù¼ÒÀÖ¹¥·À °Ù¼ÒÀÖ¸ßÊÖ °Ù¼ÒÀÖ¸ÅÂÊ °Ù¼ÒÀָĵ¥ °Ù¼ÒÀÖ¸¨Öú °Ù¼ÒÀÖ·ëÔÅ °Ù¼ÒÀÖ·ÖÎö °Ù¼ÒÀÖ·½·¨ °Ù¼ÒÀÖ·´Ë® °Ù¼ÒÀÖ·´À °Ù¼ÒÀÖ·´¶Ä °Ù¼ÒÀÖ·´´ò °Ù¼ÒÀÖ·­Ìì °Ù¼ÒÀÖ·¨Ôò °Ù¼ÒÀÖ·¢ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ¶Ô×Ó °Ù¼ÒÀÖ¶ÔË¢ °Ù¼ÒÀÖ¶Ôµ¥ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÓÑ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÍõ °Ù¼ÒÀÖ¶Äͽ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÊõ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÉñ °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÇò °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÇ® °Ù¼ÒÀÖ¶ÄÀ °Ù¼ÒÀÖ¶Ä¿Í °Ù¼ÒÀֶķ¨ °Ù¼ÒÀֶij¡ °Ù¼ÒÀֶIJ© °Ù¼ÒÀÖµçÍæ °Ù¼ÒÀÖµçͶ °Ù¼ÒÀֵķ °Ù¼ÒÀÖµ¥Â· °Ù¼ÒÀÖ´úÀí °Ù¼ÒÀÖ´ú´ò °Ù¼ÒÀÖ´óС °Ù¼ÒÀÖ´óÌü °Ù¼ÒÀÖ´òË® °Ù¼ÒÀÖ´ò·¨ °Ù¼ÒÀÖ³öǧ °Ù¼ÒÀÖ³ïÂë °Ù¼ÒÀÖ²úÆ· °Ù¼ÒÀÖ²âÊÔ °Ù¼ÒÀÖ²ßÂÔ °Ù¼ÒÀÖ²ÊÍ· °Ù¼ÒÀÖ²ÊƱ °Ù¼ÒÀÖ²¹Öú °Ù¼ÒÀÖ²¹ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ²©ÅÆ °Ù¼ÒÀÖ²©¿Í °Ù¼ÒÀÖ²©²Ê °Ù¼ÒÀÖ±ØÓ® °Ù¼ÒÀÖ±Øʤ °Ù¼ÒÀÖ±£µ¥ °Ù¼ÒÀÖ°ü×À °Ù¼ÒÀÖ°üɱ °Ù¼ÒÀÖ°ÄÃÅ °Ù¼ÒÀÖ°ÂÃî °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ °²È«°Ù¼ÒÀÖ °®Æ´°Ù¼ÒÀÖ Ó®°Ù¼ÒÀÖ Íæ°Ù¼ÒÀÖ ¶Ä°Ù¼ÒÀÖ ´ò°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ×À °Ù¼ÒÀÖÔª °Ù¼ÒÀÖÓÎ °Ù¼ÒÀÖÓ® °Ù¼ÒÀÖÑ¥ °Ù¼ÒÀÖÏß °Ù¼ÒÀÖÍø °Ù¼ÒÀÖÍæ °Ù¼ÒÀÖͶ °Ù¼ÒÀÖ̸ °Ù¼ÒÀǪ̈ °Ù¼ÒÀÖȺ °Ù¼ÒÀÖÅÆ °Ù¼ÒÀÖÃÅ °Ù¼ÒÀÖ· °Ù¼ÒÀÖÀ¿ °Ù¼ÒÀֺŠ°Ù¼ÒÀÖ¶Ä tt°Ù¼ÒÀÖ qq°Ù¼ÒÀÖ kk°Ù¼ÒÀÖ k7°Ù¼ÒÀÖ ea°Ù¼ÒÀÖ 88°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ ÆßÀÖ²Ê ²©²ÊÍø ²©²ÊÈËÉú ȫѶÍø ÅŲÊƱ ³£¹æ×ßÊÆͼ °Ù¼ÒÀÖ ²©²ÊÒµ ʱʱ²Ê ÁùºÏ²Ê ¿ìÀÖ±±¾©8 ²©²ÊÍø ÉϺ£Ê±Ê±ÀÖ ÖØÇìʱʱ²Ê ½­Î÷ʱʱ²Ê Ìì½òʱʱ²Ê ¹ãÎ÷Ê®·Ö²Ê Ë«É«Çò ¸£²Ê3D ¹ã¶«Ê®·Ö²Ê Ìì½òÊ®·Ö²Ê 3D²Ê ÅÅÁÐÈý Ì«Ñô³Ç ²©²Êͨ ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÓéÀÖ³Ç ×ãÇò²ÊƱ 7ÐÇ²Ê ¶¥ßɹΠ¸£²Ê ²©²Êͨ ²©²Ê³Ç ¶Ä²© ·ï»ËȫѶÍø °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ ÕæÈËÓéÀÖ³Ç ²©²ÊÂÛ̳ °×²ÊÍø ²©²Ê¿ª»§ ÓéÀֳǿª»§ ÍøÉÏͶע ²©Íò¼Ò ȫѶÍø2 ²©²ÊС×Ó ×ãÇò±È·ÖÍø ×ãÇòС×Ó ¾º²Ê ×ãÇò²ÊƱ ÁùºÏÌØÂë ¸£²ÊÖÐÐÄ Ìå²ÊÖÐÐÄ ²ÊƱÈí¼þ ²ÊƱָ±ê ÅÅÁÐÎå ʱʱÀÖ Êý×ÖÈý ¸£²Ê3D Ìå²ÊP3 °Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ²©²Ê¹«Ë¾ ²©²Ê ²ÊƱ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ²©²Êͨ ²©²ÊÍø °Ù¼ÒÀÖ< ȫѶÍø ÓéÀÖ³Ç »Ê¹ÚÍø Ì«Ñô³Ç ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ »Ê¹ÚÍø ·ÆÂɱöÌ«Ñô³Ç ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ¹Î¹Î²Ê Ò»ËÙȫѶÍø °Ù¼ÒÀÖ ²©²Êµ¼º½ ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ ÓéÀÖ³Ç ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÍøÉÏÓéÀÖ³Ç ÍøÉ϶IJ© ²©²ÊÀÖ ÀÖ²ÊÍø ²ÊƱÍø »ª²ÊÍø ȫѶÍø ×ãÇòͶע ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ ÍøͶÁùºÏ²Ê ²ÝȹÉçÇø »Ê¹ÚÏÖ½ðÍø ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ Ì«Ñô³ÇÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ© °ÄÃÅÒøºÓ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË °ÄÃÅÃÀ¸ß÷ °ÄÃÅÐÂå©ÌìµØ °ÄÃÅ°ÙÀû¹¬ ½ðɳÓéÀÖ³¡ ±£Ê±½ÝÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ³Ç º£Á¢·½ÓéÀÖ³Ç ´óÊÀ½çÓéÀÖ³Ç TTÓéÀÖ³Ç Ôƶ¦ÓéÀÖ³Ç Ð°IJ©ÓéÀÖ³Ç °ÙÀÖ·»ÓéÀÖ³Ç CEOÓéÀÖ³Ç ±¦Âí»áÓéÀÖ³Ç Ó¢»Ê¹ú¼Ê Ê¥ÌÔɳÓéÀÖ³Ç Ò¦¼ÇÓéÀÖ³Ç A8ÓéÀÖ³Ç ½ð¶¼ÓéÀÖ³Ç »Ê¼Ò½ð±¤ÓéÀÖ³Ç ×ÜͳÓéÀÖ³Ç °×½ð¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç °ÙÀû¹¬ÓéÀÖ³Ç ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç °Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ ´óÍæ¼ÒÓéÀÖ³Ç º£ÄÏÔÚÏß ÊÀ¼ÎÓéÀÖ³Ç ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÉçÇø ²ÝȹÖ÷ÂÛ̳ ²ÝÁñÉçÇø ²Ýæ¤ÉçÇø ɫȺÍø ÖÖ×ÓÏÂÔØ ÃåµéÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ ÍþÄá˹ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÏÖ³¡ÕæÈ˶ÄÇ® ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖÊÔÍæ °Ù¼ÒÀÖ·µ¥ °Ù¼ÒÀÖ¿ª»§ °Ù¼ÒÀÖÍæ·¨ ÕæÇ®°Ù¼ÒÀÖ ÕæÈË°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÏÖ½ðÍø °ÄÃÅ°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ´úÀí ÍøÂç°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖÓÎÏ· ÔÚÏß°Ù¼ÒÀÖ °Ù¼ÒÀÖ¡£

¡¡

ƽÌØÂÛ̳,È«Äê×ÊÁÏ,ÆÚÆÚÃâ·Ñ×ÊÁÏ,¸Û¾©ÌØÂ뱨,¸Û¾©½ûФͼ,¹Ü¼ÒÆÅ¡ú¹Ü¼ÒÆÅ,¿ª½±ÈÕÆÚ±í,°×½ã¾øÃÜ,µØ²ØÍõËÍÂë,½ð¹í½«¾ü,Áõ²®Î ,ÌØÂëÊ«,µØ²ØÍõÃÜÂë,ÎÞµÐÖí¸ç,ÎÞµÐÖí¸ç,ËÀÈËÂë(аæ),ÁùºÏ±ø·¨,ÁùºÏÃ÷Öé,ÁùºÏÌìÊé,ÌØÂëÌìÊé,ÀÏÈý¹Ö-A,ÀÏÈý¹Ö,ÀÏÌì»ú±¨,Ìì»úÊý,ÍòÖÚÆÚ´ý,ÌØÂë°üÖÐ,×Ï΢µ¹Êý,×Ï΢ÃÅÊý,ÌØÂëÍõ¡¢ÃÖÍÓ·ð¡¢Ì«×Ó±¨¡¢¾«ÖÒ±¨Ãñ¡¢ÔøŮʿָÂë¡¢ÕÅÌìʦ¡¢Ò»µãºì¡¢ÊÀ½çµÚÒ»¡¢ÐÂÒ»µãºì¡¢ÄÚ²¿ÌØÂë¡¢¾ÅÁúÄÚ²¿¡¢ÉñͯÏÉ»ú¡¢Éñͯ͸ÃÜ¡¢Íò½ð±¨¡¢ÀÏÃÖÍՏ·¡¢°ËØԽⱦͼ¡¢Ã¿ÆÚÒ»»¨²Ý¡¢Ç¬À¤ÌìÊ¥Êé¡¢ÁÖµÀ¹â¡¢ÔøŮʿ¾ÈÊÀÃ÷Öé¡¢Ïã¸ÛÔ¤²â¡¢ÀÏ°æ¡¢ÌØÂëÊ«¡¢ÀÏ°æÌì»ú±¨¡¢ÀÏ°æÁõ²®Î¡¢ÀÏ°æÁùºÏ±ø·¨¡¢ÀÏ°æËÀÈËÂë¡¢ÀÏ°æÌ«×Ó±¨¡¢ÀÏ°æÌØÂëÌìÊé¡¢ÀÏ°æÎÞµÐÖí¸ç¡¢ÀÏ°æ×Ï΢µ¹Êý¡¢ÀÏ°æ×Ï΢ÃÅÊý¡¢ÀÏ°æÈý¹Ö¡¢Ô²ËÀÈËÂë¡¢Áí°æ°×½ã¼±Ðý·ç¡¢Áí°æ°×½ã¼±Ðý·ç¡¢Áí°æ¼ªÊý¶Ä¾­¡¢Áí°æ¼ªÊý¶Ä¾­¡¢Áí°æÏã¸ÛÁùºÏ»Ê-A¡¢Áí°æÏã¸ÛÁùºÏ»Ê¡¢Áí°æ¶«·½Ðľ­¡¢Áí°æ¶«·½Ðľ­¡¢Áí°æ¶«·½Ðľ­¡¢Áí°æ¶«·½Ðľ­¡¢Áí°æ°×½ãÆìÅÛ¡¢Áí°æ°×½ãÆìÅÛ¡¢Áí°æ°×½ãÆìÅÛ¡¢Áí°æ°×½ãÆìÅÛ¡¢Áí°æÁùºÏÉñͯ¡¢Áí°æÁùºÏÉñͯ¡¢Áí°æÄÚ²¿¾«Ñ¡¡¢Áí°æÄÚ²¿¾«Ñ¡¡¢Áí°æ»Æ´óÏÉÁéÂë¡¢Áí°æ»Æ´óÏÉÁéÂë¡¢Áí°æÁùºÏæ¿»ú¡¢Áí°æÁùºÏæ¿»ú¡¢Áí°æ°×½ã´«ÃÜ¡¢Áí°æ°×½ã´«ÃÜ-B Áí°æÏã¸Û»Æ´óÏÉ-A n22¡¡Áí°æÏã¸Û»Æ´óÏÉ-B n23¡¡Áí°æÐÂ婽­¶Ä¾­-A n24¡¡Áí°æÐÂ婽­¶Ä¾­-B Áí°æÏã½­¶Ä¾­-A n26¡¡Áí°æÏã½­¶Ä¾­-B n27¡¡Áí°æÔøŮʿÌú°å-A n28¡¡Áí°æÔøŮʿÌú°å-B Áí°æÀÏ°æÔøŮʿ-A n30¡¡Áí°æÀÏ°æÔøŮʿ-B n31¡¡Áí°æ»Æ´óÏɾÈÊÀ-A n32¡¡Áí°æ»Æ´óÏɾÈÊÀ-B Áí°æ°×½ãÄÚÄ»-A n34¡¡Áí°æ°×½ãÄÚÄ»-B n35¡¡Áí°×½ãÌØÂë¾ÈÊÀ-A n36¡¡Áí°×½ãÌØÂë¾ÈÊÀ-B Áí°æ¸Û°Ä¶ÄÍõ-A n38¡¡Áí°æ¸Û°Ä¶ÄÍõ-B n39¡¡Áí°æÂí»á²Æ¾­-A n40¡¡°æÂí»á²Æ¾­-B Áí°æ婽­¶Ä¾­-A n42¡¡Áí°æ婽­¶Ä¾­-B n43¡¡Áí°æ婽­ÉñËã-A n44¡¡Áí°æ婽­ÉñËã-B Áí°æÔøµÀÈËÐþ»ú-A n46¡¡Áí°æÔøµÀÈËÐþ»ú-B n47¡¡Áí°æ¸Ų̂ÉñËã-A n48¡¡Áí°æ¸Ų̂ÉñËã-B Áí婽­¾«Ñ¡A n50¡¡Áí婽­¾«Ñ¡B n51¡¡ÁíÄÚ²¿Ðþ»úA n52¡¡ÁíÄÚ²¿Ðþ»úB ÁíÄÚ²¿Ðþ»úA(С°æ) p52¡¡ÁíÄÚ²¿Ðþ»úB(С°æ) n53¡¡ÁíÄÚÄ»A n54¡¡ÁíÄÚÄ»B ÁíÄÚÄ»ÏûÏ¢A n56¡¡ÁíÄÚÄ»ÏûÏ¢B n57¡¡ÁíÐÂÄÚÄ»A n58¡¡ÁíÐÂÄÚÄ»B Áí°æÁùºÏ¾«Ñ¡A n60¡¡Áí°æÁùºÏ¾«Ñ¡B n61ÁíÖÐËÄÖùA n62¡¡ÁíÖÐËÄÖùB ÁíÖÐËÄÖùA(С°æ) p62¡¡ÁíÖÐËÄÖùB(С°æ) n63¡¡ÄÚÄ»ÌùÊ¿ A n64¡¡ÄÚÄ»ÌùÊ¿ B Áí°æ°×½ãÁú¾í·çA n66¡¡Áí°æ°×½ãÁú¾í·çB n69¡¡Áí°æ³±ÖÝÁùºÏ¶ÄÍõA n70¡¡Áí°æ³±ÖÝÁùºÏ¶ÄÍõB Áí°æÀÏ×ÛºÏ×ÊÁÏA n72¡¡Áí°æÀÏ×ÛºÏ×ÊÁÏB n75¡¡Áí°æÌØб¨A n76¡¡Áí°æÌØб¨B Áí´óµ¶²Ê×ÛºÏA n78¡¡Áí´óµ¶²Ê×ÛºÏB n79¡¡Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏA n80¡¡Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏB Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏA n080¡¡Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏB n81¡¡Áí°æÖвƾ­A n82¡¡Áí°æÖвƾ­B Áí°æÐþ»úп¯A n84¡¡Áí°æÐþ»úп¯B n85¡¡Áí°æ°×½ã·çÔÆ°ñA n86¡¡Áí°æ°×½ã·çÔÆ°ñB Áí°æÔøµÀÈ˶ÄÉñA Áí°æÔøµÀÈ˶ÄÉñB n89¡¡Áí°æÔøµÀÌØÂë¾ÈÊÀA n90¡¡Áí°æÔøµÀÌØÂë¾ÈÊÀB Áí°æ´´¸»A n92¡¡Áí°æ´´¸»B n93¡¡Áí³±ÉǶľ­å©»ª°æA n94¡¡Áí³±ÉǶľ­å©»ª°æB Àî ´ó ÏÉ(Áí°æ) n96¡¡Âí»á×ܸÕ(Áí°æ) Áí°æÁùºÏ»ÊA n98¡¡Áí°æÁùºÏ»ÊB ʶÆÆÌì»úA°æ h2¡¡Ê¶ÆÆÌì»úB°æ h3¡¡ÌØФÃؼ® h4¡¡¸Û²ÊÄÚÄ»±¨ ¸Û¾©³öÂë±í(ÐÂÁÏ) h6¡¡ÔøµÀÈËÖ¸£²Æ¾­°æ h7¡¡ÄÚĻ͸ÌØ h8¡¡¸Û¾©ÌØÂë¿ñƪ(ÐÂÁÏ) µ±ÆÚ»áÔ±×ÊÁÏͼ(ÐÂÁÏ) h10¡¡Àí²ÆÆÅ h11¡¡Ç§½ðµãÌØA h12¡¡Ç§½ðµãÌØB °×С½ãÌØÂëÐÅ·â h14¡¡ºì½ã²Æ¾­±¦¼ø h15¡¡µ±ÆÚݼÁÏ×ۺϰæA h16¡¡µ±ÆÚݼÁÏ×ۺϰæB Ïã¸ÛÌر¨-A h18¡¡Ïã¸ÛÌر¨-B h19¡¡¾ÅФºìÌìϾ«°æ(ÐÂͼ) h20¡¡²¨ÐÐФβ²ØÌØͼ(ÐÂͼ) б¨Åܹ·-A(ÕýÃæ) 002¡¡Ð±¨Åܹ·-B(±³Ãæ) 003¡¡°×С½ãì÷ÅÛ-A 004¡¡°×С½ãì÷ÅÛ-B °×С½ãì÷ÅÛA(ԭС°æ) p004¡¡°×С½ãì÷ÅÛB(ԭС°æ) 005¡¡°×½ãÄÚÄ»-A 006¡¡°×½ãÄÚÄ»-B °×½ã´«ÃÜ-A 008¡¡°×½ã´«ÃÜ-B 009¡¡°×½ãÌØÂë¾ÈÊÀ-A 010¡¡°×½ãÌØÂë¾ÈÊÀ-B ÀÏ婽­¶Â¾­-A 012¡¡ÀÏ婽­¶Â¾­-B 013¡¡ÐÂ婽­¶Â¾­-A 014¡¡ÐÂ婽­¶Â¾­-B 婽­¾«Ñ¡-A 016¡¡å©½­¾«Ñ¡-B 017¡¡å©½­ÉñËã-A 018¡¡å©½­ÉñËã-B »Æ´óÏɾÈÊÀ-A 020¡¡»Æ´ó¾ÈÊÀ-B 021¡¡Ïã¸Û»Æ´óÏÉ-A 022¡¡Ïã¸Û»Æ´óÏÉ-B »Æ´óÏÉÁéÂë-A 024¡¡»Æ´óÏÉÁéÂë-B 025¡¡ÔøŮʿÌú°åÉñÊý-A 026¡¡ÔøŮʿÌú°åÉñÊý-B ÀÏ°æÔøŮʿ-A(ÃîËã) 028¡¡ÀÏ°æÔøŮʿ-B(ÃîËã) 029¡¡Ïã½­¶Â¾­-A 030¡¡Ïã½­¶Â¾­-B
¸Û°Ä¶ÂÍõ-A 032¡¡¸Û°Ä¶ÂÍõ-B 033¡¡¸Ų̂ÉñËã-A 034¡¡¸Ų̂ÉñËã-B Âí»á²Æ¾­-A 036¡¡Âí»á²Æ¾­-B 037¡¡°×½ã¼±Ðý·ç-A 038¡¡°×½ã¼±Ðý·ç-B ÁùºÏÄÚ²¿Ðþ»ú-A 040¡¡ÁùºÏÄÚ²¿Ðþ»ú-B p039¡¡ÁùºÏÄÚ²¿Ðþ»úA(ԭС°æ) p040¡¡ÁùºÏÄÚ²¿Ðþ»úB(ԭС°æ) ÔøµÀÈËÌØÂë¾ÈÊÀ±¨-B 051¡¡ÄÚÄ»ÌùÊ¿-A 052¡¡ÄÚÄ»ÌùÊ¿-B ÖÐ ²Æ ¾­-A 054¡¡ÖÐ ²Æ ¾­-B 055¡¡Ðþ»úп¯-A 056¡¡Ðþ»úп¯-B ÔøµÀÈËÐþ»ú-A 058¡¡ÔøµÀÈËÐþ»ú-B 059¡¡Ïã¸ÛÁùºÏ»Ê-A 060¡¡Ïã¸ÛÁùºÏ»Ê-B ¼ªÊý¶Â¾­-A 062¡¡¼ªÊý¶Â¾­-B 063¡¡ÁùºÏìø»ú-A 064¡¡ÁùºÏìø»ú-B Ïã¸ÛÉñËã(Õý°æ) 066¡¡°ÄÃÅÈýºÏ(Õý°æ)̨ÍåÉñËã(Õý°æ) 068¡¡Áù²ÊÒõÑô(Õý°æ) ÌØ Ð ±¨-A 070¡¡ÌØ Ð ±¨-B 071¡¡Ïã¸Û²Ê°ÔÍõ(Õý°æ)A 072¡¡Ïã¸Û²Ê°ÔÍõ(Õý°æ)B µçÄÔ×ÛºÏ×ÊÁÏ-A 074¡¡µçÄÔ×ÛºÏ×ÊÁÏ-B 075¡¡ÀÏ×ÛºÏ×ÊÁÏÒ» 076¡¡ÀÏ×ÛºÏ×ÊÁ϶þ ×îÀÏ°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-A 078¡¡×îÀÏ°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-B 079¡¡²Ê°ÔÍõ×ÛºÏ-A 080¡¡²Ê°ÔÍõ×ÛºÏ-B °×½ã¾øÃÜ 082¡¡µØ ²Ø Íõ 083¡¡½ð¹í½«¾ü 084¡¡Áõ²®Î ÌØÂëÊ«880 086¡¡¾ÅÁúÄÚ²¿ 087¡¡ÎÞµÐÖí¸ç-ÎÞµÐÖí¸ç-B Áú×ÐËĺÏÒ» 090¡¡Áú×ÐËĺ϶þ 091¡¡Ã·»¨ËĺÏÒ» 092¡¡Ã·»¨Ëĺ϶þ ÆæÈË͵Âë 094¡¡ÁùºÏÐþ»ú 095¡¡ÏÉÈËָ· 096¡¡¼Ã¹«ËÍÂë ¶Â²ÊÇé̽ 098¡¡ºá²Æ¸» 099¡¡
ÄÚ²¿ÌØÂë 100¡¡ËÀÈËÂë ÁùºÏ±ø·¨ 102¡¡ÁùºÏÃ÷Öé 103¡¡ÁùºÏÌìÊé 104¡¡ÌØÂëÌìÊé Èý ¹Ö-A 106¡¡Èý ¹Ö-B 107¡¡ÀÏÌì»ú±¨ 108¡¡ÐÂÌì»ú±¨
×Ï΢µ¹Êý 114¡¡×Ï΢ÃÅÊý 115¡¡ÌØÂëÍõ 116¡¡ÃÖÍÓ·ð Ïã¸Û²Ê°ÔÍõ 118¡¡°ÄÃŶÂÍõ 119¡¡ÉñËã&¶ÄÊ¥ 120¡¡Ì« ×Ó ±¨ г±ÉÇ°ÄÃÅÈýºÏ 122¡¡Ð³±ÉÇ̨ÍåÉñËã 123¡¡Àϳ±ÉÇ°ÄÃÅÈýºÏ 124¡¡Àϳ±ÉÇ̨ÍåÉñËã нðµõÍ° 126¡¡ÀϽðµõÍ° 127¡¡Ð½ð¹â·ð 128¡¡ÀϽð¹â·ð µØ²ØÍõÃÜÂë 130¡¡ÉñͯÏÉ»ú 131¡¡Éñͯ͸ÃÜ 132¡¡Íò ½ð ±¨°Ë ØÔ Í¼ 134¡¡Ã¿ÆÚÒ»»¨²Ý 135¡¡Àϰ涫·½ 136¡¡Ç¬À¤ÌìÊ¥Êé ¾«Ñ¡°ËØÔÍõ 138¡¡Ò» µã ºì 139¡¡¶ÄÊ¥-A 140¡¡¶ÄÊ¥-B ÁÖ µÀ ¹â 142¡¡ÕÅ Ìì ʦ 143¡¡¾«ÖÒ±¨Ãñ 144¡¡Ð ÐÄ ¾­ ÊÀ½çµÚÒ» 146¡¡Ïã¸ÛÔ¤²â 147¡¡ÔøµÀŮָÂë 148¡¡ÁùºÏÖǶàÐÇ Áí°æ»Æ´óÏÉÉä¼ýͼ n149¡¡Õý°æ»Æ´óÏÉÉä¼ýͼ 150¡¡·ï»ËÂí¾­(ÐÅ·â) 151¡¡ÌØ Âë Íõ(ÐÅ·â) ÐÄË®ÌØÂë(ÐÅ·â) 153¡¡ÐÒÔËÁùºÏ²Ê(ÐÅ·â) 154¡¡Ð¡Ðþ»úÍõ(ÐÅ·â) 155¡¡×éÂëÌØÂë(ÐÅ·â) ÄÚ²¿Í¸Âë(ÐÅ·â) 157¡¡ÌØÂëÐþ»ú(ÐÅ·â) 158¡¡µÂ¸£Ï×Âë(ÐÅ·â) 159¡¡Àî ´ó ÏÉÂí»á×Ü¸Õ 165¡¡¶«·½ÈÕ±¨ 166¡¡Æ»¹ûÈÕ±¨ 167¡¡´ó ¹« ±¨ Ì« Ñô ±¨ 169¡¡ÄÚ²¿ÌØÂë 170¡¡ÄÚ²¿´«Õæ 171¡¡ÉúФÌìÊé Ê®¶þÉúФ 173¡¡¶Ä Íõ 174¡¡°ËÏɲâ×Ö 175¡¡Ð °× ½ã РÆæ ÈË 177¡¡Ð Èý ¹Ö 178¡¡Ð ´ó ÏÉ 179¡¡Éñ Ëã Íõ ÂëÊ«°üÖÐ 185¡¡²Æ¾­ÍõÒ» 186¡¡²Æ¾­Íõ¶þ 187¡¡²¼ Ò ÖÖ ÌØÂëÌìºó 189¡¡ÌØÂëÌìÍõ 190¡¡ÌØÂë°ÔÍõ 191¡¡ÌØÂëÌì»ú ¾Å´óÔù±¦ 193¡¡ÃØ ¾÷ 194¡¡Ì¨ÍåÌú°å 195¡¡8800ʱ»ú×Ö 888ʱ»ú×Ö 197¡¡Ò»ÐIJÂÒ»Âë 198¡¡¶«·½Ðľ­ 199¡¡ÁùºÏÉñËãƪ ÁúÍ·Éßβ 201¡¡Å£ Í· ±¨ 202¡¡1494¾ÈÊÀ±¨ 203¡¡½ðÉí¾ÈÊÀ±¨ ºìÌú°å 205¡¡´ó ²Æ ¾­-A 206¡¡´ó ²Æ ¾­-B 207¡¡Õæ ¾­-A Õæ ¾­-B 209¡¡´óÄÚ²¿-A 210¡¡´óÄÚ²¿-B 211¡¡À϶ľ­-A À϶ľ­-B 213¡¡´ó¾ÈÊÀ-A 214¡¡´ó¾ÈÊÀ-B 215¡¡ÀÏÆæÈË-A ÀÏÆæÈË-B 217¡¡ÁùºÏ¾«Ñ¡-A 218¡¡ÁùºÏ¾«Ñ¡-B 219¡¡´ó°æÁùºÏ»Ê-A ´ó°æÁùºÏ»Ê-B 221¡¡³±ÉÇÐľ­-A 222¡¡³±ÉÇÐľ­-B 223¡¡ÁùºÏ·ç²Ê£­1 ´ó°æ´´¸»-B 229¡¡´ó°æ婽­-A 230¡¡´ó°æ婽­-B 231¡¡ÁùºÏ²Ê»Ê£­1 ÁùºÏ²Ê»Ê£­2 233¡¡ÄÚÄ»¼Ó´ó-A 234¡¡ÄÚÄ»¼Ó´ó-B 235¡¡ÐÄ ¾­£­1 ÐÄ ¾­£­2 237¡¡ÄÚÄ»ÏûÏ¢-A 238¡¡ÄÚÄ»ÏûÏ¢-B 239¡¡Ñô ¹â-A Ñô ¹â-B 241¡¡¸£Òô±¨-A 242¡¡¸£Òô±¨-B 243¡¡ÁùºÏ»ÊµÛ-A ÁùºÏ»ÊµÛ-B 245¡¡¶«·½Ðľ­-A 246¡¡¶«·½Ðľ­-B p245¡¡¶«·½Ðľ­A(ԭС°æ) ¶«·½Ðľ­B(ԭС°æ) 247¡¡È¨ÍþÏûÏ¢-A 248¡¡È¨ÍþÏûÏ¢-B 249¡¡°×½ãÁú¾í·ç-A °×½ãÁú¾í·ç-B 251¡¡°×½ã·çÔÆ°ñ-A 252¡¡°×½ã·çÔÆ°ñ-B 253¡¡ÖаæÈýºÏ»Ê-A ÖаæÈýºÏ»Ê-A 255¡¡°×½ã¾øÃܾ«Ñ¡-A 256¡¡°×½ã¾øÃܾ«Ñ¡-B 257¡¡ÐÂÄÚÄ»-A ÐÂÄÚÄ»-B 259¡¡³±ÖÝÁùºÏ¶ÄÍõ-A 260¡¡³±ÖÝÁùºÏ¶ÄÍõ-B 261¡¡³±ÉǶľ­å©»ª°æ-A ³±ÉǶľ­å©»ª°æ-B 263¡¡ÔøµÀÈ˶ÄÉñ-A 264¡¡ÔøµÀÈ˶ÄÉñ-B 267¡¡ÁùºÏ²Æ¸»-A ÁùºÏ²Æ¸»-B 269¡¡ÁùÁùÐþ»ú-A 270¡¡ÁùÁùÐþ»ú-B 271¡¡ÁùºÏÂëѶ-A ÄԽתÍä¼Ó´ó°æ 273¡¡°×½ã¼Ó´ó-A 274¡¡°×½ã¼Ó´ó-B 275¡¡´óµ¶²Ê°ÔÍõA ´óµ¶²Ê°ÔÍõB 285¡¡´ó°æÁùºÏ»Ê-A 286¡¡´ó°æÁùºÏ»Ê-B 287¡¡´ó°æÁùºÏ»Ê-C ´ó°æÁùºÏ»Ê-D 289¡¡´ó°æ´´¸»-A 290¡¡´ó°æ´´¸»-B 291¡¡
´ó°æ´´¸»-C ´ó°æ´´¸»-D 293¡¡Áí°æ·ï»ËÂí¾­ 295¡¡ÀÏÃÖÍՏ· 296¡¡ÀÏ°æµØ²ØÍõ ÀÏ°æ½ð¹í½«¾ü 298¡¡ÀÏ°æÌØÂëÍõ 299¡¡ÀÏ°æ880ÌØÊ« 300¡¡ÀÏ°æÌì»ú±¨ ÀÏ°æÁõ²®Î 302¡¡ÀÏ°æÁùºÏ±ø·¨ 303¡¡ÀÏ°æËÀÈË 304¡¡ÀÏ°æÌ«×Ó±¨ ÀÏ°æÌØÂëÌìÊé 306¡¡ÀÏ°æÖí¸ç±¨ 307¡¡ÀÏ°æ×Ï΢µ¹Êý 308¡¡ÀÏ°æ×Ï΢ÃÅÊý ÀÏ°æÐÄË®Ðþ»ú 310¡¡ÀÏ°æÈý¹Ö 311¡¡Áí°æ¶Ä²ÊÇé̽ºá²Æ¸» 312¡¡ÉúФÌØÂëÍõ Ó¡×ÐСËĺÏ-A 314¡¡Ó¡×ÐСËĺÏ-B 315¡¡ÖаæСËĺÏ-A 316¡¡ÖаæСËĺÏ-B ÀÏ°åСËĺÏ-A 318¡¡ÀÏ°åСËĺÏ-B 319¡¡¸Û½ã´«ÃÜA 320¡¡¸Û½ã´«ÃÜB ÀÏ°æ÷»¨ËĺÏ-A 322¡¡ÀÏ°æ÷»¨ËĺÏ-B 323¡¡ÀÏ°æÏã¸Û²Ê°ÔÍõ-A 324¡¡ÀÏ°æ°ÄÃŶÂÍõ-B ÀÏ°æºá²Æ¸» 326¡¡ÀÏ°æ¶Ä²ÊÇé̽ 327¡¡°ÄÃÅСÉñÏÉ-A 328¡¡°ÄÃÅСÉñÏÉ-B ÀÏËÄÖùÔ¤²â-A 330¡¡ÀÏËÄÖùÔ¤²â-B 331¡¡ÖаæËÄÖùÔ¤²â-A 332¡¡ÖаæËÄÖùÔ¤²â-B ÖаæËÄÖùÔ¤²âA(ԭС°æ) p332¡¡ÖаæËÄÖùÔ¤²âB(ԭС°æ) 339¡¡°×С½ãÁú»¢¶·-A 340¡¡°×С½ãÁú»¢¶·-B ÁùºÏÊÀ¼Ò-A 342¡¡ÁùºÏÊÀ¼Ò-B 343¡¡´óʥָ·-A 344¡¡´óʥָ·-B ̨ÍåÂè×æÁéÂë-A 346¡¡Ì¨ÍåÂè×æÁéÂë-B 347¡¡¸£½¨¶Ä¾­-A 348¡¡¸£½¨¶Ä¾­-B ¡¡ÁùºÏÏÈ·æ-A 350¡¡ÁùºÏÏÈ·æ-B 351¡¡ÁùºÏÆæ¼Æ-A 352¡¡ÁùºÏÆæ¼Æ-B Çà Æ» ¹û 354¡¡ÐÂÐþ»ú 357¡¡°×С½ã±ØÓ®ÌØÂë»Ê-A 358¡¡°×С½ã±ØÓ®ÌØÂë»Ê-B ¡¡°×С½ãÌØÂëÏûÏ¢-B 360¡¡°×С½ãÌØÂëÏûÏ¢-B 363¡¡Â½Ð¡½ã´«ÃÜA 364¡¡Â½Ð¡½ã´«ÃÜB ¡¡µ±ÈÕÐþ»ú-A 366¡¡µ±ÈÕÐþ»ú-B 367¡¡µ±ÈÕÐþ»ú-C 368¡¡µ±ÈÕÐþ»ú-D Éú»îÓÄĬ 370¡¡Ïã¸Û V-C-D 371¡¡Èý ½Ç Ó¡ 372¡¡Èý ½Ç Ȧ µçÄÔÐÄË® 374¡¡ÆßФÌØÂë²Ê̳ 375¡¡ÁùºÏСÌì²Å-A 376¡¡ÁùºÏСÌì²Å-B µ±ÈÕÆ»¹ûÈÕ±¨ 378¡¡ÀÏ°æÆ»¹ûÈÕ±¨ 379¡¡À× ·æ ±¨ 380¡¡ÀÏÃÖÍÓ·ð ÁùºÏÖ®¶¼ 382¡¡Ìì»úйÂë 383¡¡ÌìÊýÌØÂë 384¡¡ºû µú ÃÎ µ±ÈÕµçÄÔ×ÛºÏ×ÊÁÏ-A 386¡¡µ±ÈÕµçÄÔ×ÛºÏ×ÊÁÏ-B 387¡¡µ±ÈÕµçÄÔ×ÛºÏ×ÊÁÏ-C 388¡¡µ±ÈÕµçÄÔ×ÛºÏ×ÊÁÏ-D ˽×÷Æ»¹û±¨(×Ô¾ö) ÊÖд×ÛºÏ×ÊÁÏ-A 402¡¡ÊÖд×ÛºÏ×ÊÁÏ-B 403¡¡Õý°æ×ÊÁÏ(ºþÄÏÁÏ) 404¡¡»áÔ±´«Õæ¼Ó´ó°æ Áí°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-A 406¡¡Áí°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-B 407¡¡Áí°æÌØÂëÍõ 408¡¡Áí°æÐÄË®ÌØÂë ËÀÈËÂë-A 414¡¡ËÀÈËÂë-B 415¡¡²»ËÀÂë-A 416¡¡²»ËÀÂë-B ÊÀ¼Í¶ÄÍõ 418¡¡°×¸ë´«Êé 419¡¡³±ÉǶľ­ 420¡¡·ð×æ¾ÈÊÀ ǧÊÖ¹ÛÒô 422¡¡¹§Ï²·¢²Æ(ÐÂͼ) 423¡¡Ð±¨Åܹ·(¼Ó½âÊÍ) 424¡¡¾«½â¼°¹æÂɳöÂëͼ ¡¡Ò»×ֺòð 426¡¡½ð°æÁùºÏ»Ê 427¡¡ÌØÂë½ðÊÖÖ¸ 602¡¡³µ¹«ÌØÂë¾ÈÊÀ-A ¡¡³µ¹«ÌØÂë¾ÈÊÀ-B 604¡¡´ó¶«·½(ÐÂ)A 605¡¡´ó¶«·½(ÐÂ)B 606¡¡¹ãÖÝÕý°æ×ÛºÏA(ÐÂ) ¹ãÖÝÕý°æ×ÛºÏB(ÐÂ) 608¡¡Ïã½­ÌØÂë¾ÈÊÀ-A 609¡¡Ïã½­ÌØÂë¾ÈÊÀ-B 610¡¡×ݺáÌìÏÂ-A ×ݺáÌìÏÂ-B 612¡¡»áÔ±°æ³¤É³A 613¡¡»áÔ±°æ³¤É³B 614¡¡¹Õ½Å±¨ ÁùºÏÊéÎÝ 616¡¡³¤É³¾«Ñ¡ÁÏA(ÐÂ) 617¡¡³¤É³¾«Ñ¡ÁÏB(ÐÂ) 618¡¡¾ÅÁúÌØп¯ ÔøÄÚÄ»¾«»ª°æ 620¡¡ÁùºÏ¸£ÐÇ-A 621¡¡ÁùºÏ¸£ÐÇ-B 622¡¡ÁùºÏ½õÄÒ-A ÁùºÏ½õÄÒ-B 624¡¡°×½ãÌØп¯-A 625¡¡°×½ãÌØп¯-B 626¡¡¼Ùб¨Åܹ·-A ¼Ùб¨Åܹ·-B 805¡¡¹Ü¼ÒÆÅ¡ú¹Ü¼ÒÆÅ 806¡¡Èýɱ¾øÃÜͼ 807¡¡ÁùºÏÓ¢ÐÛ ´ó¼ÒÓ® 809¡¡¾ÅÁúÄÚÄ» 810¡¡ºÃµ±¼Ò 811¡¡Ò»²¨±¬ ½ðÒø°ñ 901¡¡ÁùºÏɱÊÖ-A 902¡¡ÁùºÏɱÊÖ-B 903¡¡µ±ÈÕÌØÂëÐþ»úA°æ µ±ÈÕÌØÂëÐþ»úB°æ 905¡¡ÁùºÏÔ²ÄãÃÎ-A 906¡¡ÁùºÏÔ²ÄãÃÎ-B 907¡¡¾ÅÁúÄÚÄ»-A ¾ÅÁúÄÚÄ»-B 909¡¡ÁùºÏ±¦µä-1 910¡¡ÁùºÏ±¦µä-2 911¡¡ÐÂÒ»´ú°×½ã-A ÐÂÒ»´ú°×½ã-B 915¡¡Ç§½ðС½ã-A 916¡¡Ç§½ðС½ã-B 917¡¡¸Û°Ä´óÆ´ÅÌA ¸Û°Ä´óÆ´ÅÌB 919¡¡ÁùºÏ¹Ú¾ü°æA 920¡¡ÁùºÏ¹Ú¾ü°æB 921¡¡ÁùºÏ¾«½âA ÁùºÏ¾«½âB 923¡¡Áíµ±ÈÕÌØÂëÐþ»úC 924¡¡Áíµ±ÈÕÌØÂëÐþ»úD 925¡¡ÁùºÏµÛÍõA ¸ßÊÖ·¢±í 929¡¡½ª×ÓÑÀÉñËãA 930¡¡½ª×ÓÑÀÉñËãB 931¡¡Ôø½ðС½ãA Ôø½ðС½ãB 933¡¡Õý°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-1 934¡¡Õý°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-2 h000¡¡µçÄÔ°æÐÂÁùºÏɱÊÖA h002¡¡ÐÂÁùºÏɱÊÖB h003¡¡°ÄÃÅ×ãÇò±¨ h004¡¡µã¸èµ¥ ×ãÇò±¨ h006¡¡Ñòµ½³É¹¦ h006a¡¡¼¦ÏéÈçÒâ h007¡¡»áÒé¼Ç¼ ֱͨ³µ h483¡¡Ö±Í¨³µ h630¡¡Äϱ±¶ÄÍõ-A h631¡¡Äϱ±¶ÄÍõ-B ·çÔÆ-A h627¡¡·çÔÆ-B h518¡¡´ó¼ªÊý h519¡¡´ó¼ªÊý ÊÀÍâ²Ø±¦Í¼ h511¡¡Àϲر¦Í¼ h513¡¡Å£ÅÉ1494¾ÈÊÀ±¨ h514¡¡Å£ÅÉţͷ±¨ Å£ÅɽðÉí¼ÃÊÀ h516¡¡Áí1494 h517¡¡Áíţͷ±¨ h5181¡¡Áí½ðÉí¼ÃÊÀ ÎåµãÀ´ÁÏ-A h521¡¡ÌØÂëÍõ999 h522¡¡ÁùºÏÍõ880 h523¡¡880À´ÁÏ °×С½ãÎå×ÖÊ« h529¡¡Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏ-A h530¡¡Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏ-B h533¡¡Âí»á°æ×ÛºÏ-A Âí»á°æ×ÛºÏ-B h451¡¡Å£ÅÉË«ÉÕ h452¡¡Å£Åɵ¥Ë« h453¡¡Å£ÅÉÊ¥µ® Å£ÅɽÙÖÓ h455¡¡Å£Åɲ¨É« h456¡¡Å£ÅÉÁ³Æ× h457¡¡Å£ÅÉţͷ Å£ÅÉţħ h459¡¡Å£ÅÉÆòÈË h460¡¡Å£ÅÉÈçÀ´ a01¡¡Õý°æÎåµãÀ´ÁÏ Õý°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ a03¡¡»áÔ±´«Õæ a04¡¡°ÄÃÅ×ãÇò±¨ a05¡¡Áí°æ°ÄÃÅ×ãÇò±¨ Îå¹íÕý×Ú×ÛºÏ×ÊÁÏB a11¡¡Ïã¸ÛӮǮÁÏ a12¡¡ÂíÍ·±¨ a13¡¡Áí°æ¾ÅÁúÄÚÄ»A ¡¡Áí°æ¾ÅÁúÄÚÄ»B a15¡¡×¥ÂëÍõ a16¡¡ÁíÉúФÌØÂëÍõ a17¡¡2004×ÛºÏ×ÊÁÏ ÉñË㱨 a19¡¡¾ÅÁúÄÚÄ»AB a20¡¡Öí¸ç¶ÎÌØβ a21¡¡ÃÀºïÍõ °ÄÃÅ×ãÇò£¨ºÚȦ£© a23¡¡ÁíÀϽð¹â·ð a24¡¡Áí½ð ¹â ·ð a25¡¡Íõ°Ë±¨ ÐÂÀ׷汨 a27¡¡°ÙÍò¸»ÎÌ-1 a28¡¡°ÙÍò¸»ÎÌ-2 a29¡¡Áí¹Ü¼ÒÆÅ-1 Áí¹Ü¼ÒÆÅ-2 a31¡¡¾ÙÊÀÎÞË« a32¡¡ÌìÏß±¦±¦A a33¡¡ÌìÏß±¦±¦B Áí°æÁùºÏɱÊÖ-1 a36¡¡Áí°æÁùºÏɱÊÖ-2 a37¡¡ÁùºÏ¾«Ëè a38¡¡¶Ä Íõ С¶ÄA a40¡¡Ð¡¶ÄB a41¡¡Ð²ʰÔÍõ×ÛºÏA a42¡¡Ð²ʰÔÍõ×ÛºÏB ÐÇÐÇ»úÃÜ a44¡¡ÎÚÑ»´«Ëµ a45¡¡ÁíÏã¸ÛÉñËã a46¡¡ÁíÁùºÏÒõÑôÁí¸£½¨¶Ä¾­A a48¡¡Áí¸£½¨¶Ä¾­B a49¡¡¸» ÆÅ a50¡¡´óÏÉÔÆÀ´ÁÏ Öî¸ðÉñË㱨£¨Ð£© a52¡¡À¶Ì챨A a53¡¡À¶Ì챨B a54¡¡ÌØÂë´óÆÊÎö ¡¡ÁùºÏ¾«Ñ¡×ÊÁÏ´óÈ« a56¡¡ÊÖд¾ÅÁúÄÚÄ»(ÀÏ°æ) a57¡¡ÁíµçÄÔ°æ a58¡¡Áíºá²Ê¸» Áí¶Ä²ÊÇé̽ a60¡¡ÁíÐÄË®Ðþ»ú a61¡¡ÁíСÐþ»úÍõ a62¡¡Áí×éÂë͸ÌØ ÁíÌØÂëÐþ»ú a64¡¡ÁíÁùºÏÐþ»ú a65¡¡ÁíÀ׷汨 a66¡¡Áí½ðµõÍ° Áí÷»¨ËĺÏÒ»A a68¡¡Áí÷»¨ËĺÏÒ»B a69¡¡Áí°ÄÃÅÈýºÏͼ a70¡¡Áį́ÍåÉñËãͨ ÁíÏã¸Û²Ê°ÔÍõ a72¡¡Áí°ÄÃŶÄÍõ a73¡¡Æß ÐÇ Í¼ a74¡¡ÄԽתÍä Ïß±¦±¦±¨ a76¡¡À¶Ã¨Blue Cat a77¡¡Ê¨³Ç·çÔÆ a78¡¡µ±ÈÕÊä¹âÁÏ
¡¡ÆïÊ¿»ðÑÛ¾§¾§ a80¡¡¾ÅÁú¾øÃÜ a81¡¡¾ÅÁúб¨£¨Ð£© a82¡¡»áÔ±×ÊÁÏ ÃÀÅ®µÚÒ»±¨A a84¡¡ÃÀÅ®µÚÒ»±¨B a85¡¡ÌØÂëÄÚÄ»A(ÐÂͼ) a86¡¡ÌØÂëÄÚÄ»B(ÐÂͼ) ½ðС½ãµãÐÑA a88¡¡½ðС½ãµãÐÑBÁíÀÏËÄÖùA a90¡¡ÁíÀÏËÄÖùB ÁíÏã½­ÌØÂë¾ÈÊÀA a92¡¡ÁíÏã½­ÌØÂë¾ÈÊÀB a93¡¡ÁíСÈýºÏ»ÊA a94¡¡ÁíСÈýºÏ»ÊB ¡¡ÁíÄÚÄ»¼Ó´óA a96¡¡ÁíÄÚÄ»¼Ó´óB a97¡¡Ð°æ¾ÅÁúÄÚÄ» a98¡¡Õý°æÎÏÅ£±¨ Ïã¸Û²Ê°ÔÍõ(Õý°æ)A a100¡¡Ïã¸Û²Ê°ÔÍõ(Õý°æ)B a101¡¡Áí°æб¨Åܹ·-1(ÕýÃæ) a102¡¡Áí°æб¨Åܹ·-2(±³Ãæ)¡¡Áí°æ´óʥָ·-1 a104¡¡Áí°æ´óʥָ·-2 a105¡¡Ì¨ÍåÂè×æÁéÂë-1 a106¡¡Ì¨ÍåÂè×æÁéÂë-2 ¡¡¾ÅÁúÄÚÄ»(ÐÂͼ)ÊÖд a108¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú(ÐÂͼ)ÊÖд a109¡¡ÌØÂë·ç±©-1 a110¡¡ÌØÂë·ç±©-2 Áí°æ¸»ÆÅ a112¡¡Öî¸ðÉñË㱨 a115¡¡ÁíÕæ¾­A a116¡¡ÁíÕæ¾­B ½ñÈÕ×¥ÌØÂëA(ÐÂÁÏ) a118¡¡½ñÈÕ×¥ÌØÂëB(ÐÂÁÏ) a119¡¡Áí°æǧÊÖ¹ÛÒô a120¡¡ÌØÂëֱͨ³µ ÊÖд¾ÅÁúÄÚÄ»(µçÄÔ°æ) c025¡¡ÊÖд¾ÅÁúÄÚÄ»(ÊÖд°æ) l01¡¡À´ÁÏ×ÛºÏA l02¡¡À´ÁÏ×ÛºÏB °ÄÃÅÈýºÏÍõA l04¡¡°ÄÃÅÈýºÏÍõB l05¡¡Áí°ÄÃÅÈýºÏÍõA l06¡¡Áí°ÄÃÅÈýºÏÍõB µ¥Ë«Íõ l10¡¡¿´×¼µ¥Ë« l11¡¡ÆÚÆÚÓ® l12¡¡Í¸Ãܺ¯ ÌìÏß±¦±¦ l14¡¡¹âÃ÷ʹÕß l15¡¡³ÇÊж¼ÊóÍõ q01¡¡°ËÏÉËÍÂë ¾¢ÁÏ×·×Ù q09¡¡ÄÚÄ»ÌØƽÍõ q11¡¡ÌØ Á¬ Íõ q42¡¡Èý¾øÆæÕÐ Åܹ·Ðþ»úͼ p02¡¡Ð±¨Åܹ·1 p03¡¡Ð±¨Åܹ·2 p04¡¡Ð±¨Åܹ·3 б¨Åܹ·4 a496¡¡°×½ã¾ÈÊÀ a497¡¡°Ô Íõ »¨ a498¡¡°×½ã´«ÃÜ °ÄÃÅ¶Ä°Ô a500¡¡°×½ã´«Õæ a501¡¡°×½ã¶Ä¾­ a502¡¡°×½ã·ç²É °×½ãÁéÂë a504¡¡°×½ãȹ×Ó a505¡¡°×½ãËÍÌØ a506¡¡°×½ãÌØ¾È °Ù¸ë´«Êé a508¡¡°ÙÍò´ó½ø a509¡¡±¬¸» a510¡¡Ëĺ£ÁúÍõ Ì«Ñô±¨ a512¡¡´ó¹«±¨ a513¡¡²ÆÉñÒ¯ a514¡¡²ÆÉñÔµ ²Ê̳Ãñ±¨ a516¡¡°ËÏɲâ×Ö a517¡¡³¬¼«¶Ä°Ô a518¡¡³±ÉǶľ­ ³±ÉǶÄÊ¥ a520¡¡³±ÉÇÒ»°Ô-1 a521¡¡³±ÉÇÒ»°Ô-2 a522¡¡²¼ÒÂÖÖ×Ö µ¥Ë«Íõ-1 a524¡¡µ¥Ë«Íõ-2 a525¡¡µØ²ØÍõ a526¡¡µØ²ØÍõÃÜÂë µÚÒ»ÌùÊ¿ a528¡¡¶«·½±¨Âë a529¡¡ÄÚ²¿´«Õæ a530¡¡ÄÚ²¿ÌØÂë ¶«·½Ðľ­-1 a532¡¡¶«·½Ðľ­-2 a533¡¡ÁùºÏÉñËãƪ-1 a534¡¡ÁùºÏÉñËãƪ-2 Éßβ-1 a536¡¡Éßβ-2 a537¡¡·çÁ÷ϵÁÐ-1 a538¡¡·çÁ÷ϵÁÐ-2 ·çÁ÷ϵÁÐ-3 a540¡¡·çÁ÷ϵÁÐ-4 a541¡¡·çÁ÷ϵÁÐ-5 a542¡¡·ï»ËÂí¾­ »Æ´óÏÉËÍÂë-2 »Æ½ð±¦¿â a556¡¡ºÚÂí a557¡¡»ð±¬Êг¡ a558¡¡½ð¼¦Ä¸ ¾Å¹¬·ÉÐÇ a560¡¡¾ÅÁúÄÚÄ» a561¡¡¾ÅÁúÔù±¦ a562¡¡¾ÅıʮËã ¿ªÌì±ÙµØ a564¡¡¿ªÐı¨ a565¡¡¿´×¼µ¥Ë« a566¡¡Á÷Ðаñ ÁùºÏ168 a568¡¡ÁùºÏ±Øʤ a569¡¡ÁùºÏ²Æ¾­ a570¡¡ÁùºÏ²Æ¾­Íõ ÁùºÏ¶ÄÉñ a572¡¡ÁùºÏºá²Æ a573¡¡ÁùºÏ»Ê a574¡¡ÁùºÏÁéÂë ¶Ä²ÊÇéÉî-1 a576¡¡¶Ä²ÊÇéÉî-2 a577¡¡ÁùºÏÌìÍõ a578¡¡ÁùºÏÍõ¹ú ÁùºÏÐľ­ a580¡¡ÌØÂëÌá¸ß°æ a581¡¡ÁùФÖÐÌØ a582¡¡Ã·»¨Ò×Êý Ãؾö a584¡¡Ä¾ÓæËͱ¦ a585¡¡¶«·½ÈÕ±¨-1 a586¡¡¶«·½ÈÕ±¨-2 Æ»¹ûÈÕ±¨-1 a588¡¡Æ»¹ûÈÕ±¨-2 a589¡¡ÆßÂë»Ê a590¡¡ÆÚÆÚÓ® ÆæÈË͵Âë-1 a592¡¡ÆæÈË͵Âë-2 a593¡¡ÆòʳÀ´ÁÏ a594¡¡Ç§ìûÂëÍõ Èý¹Ö a596¡¡ÉñÂëÍú²Æ a597¡¡Éñͯ a598¡¡ÉúФÌìÊé ÉúФ͸ÌØ a700¡¡Ê¥¾­ a701¡¡Ê®¶þÉúФ a702¡¡Ê®ÈýÌ«±£ ÊÀ½çµÚÒ»µÈ a704¡¡ËÀÈËÂë180 a705¡¡ËÀÈËÂë280 a706¡¡ËÀÈËÂë680 ²»ËÀÂë-1 a708¡¡²»ËÀÂë-2 a709¡¡ÌÒ»¨Ò×Ö÷ a710¡¡ÌØÂë°ÔÍõ-1 ¡¡ÌØÂë°ÔÍõ-2 a712¡¡20000°üÖÐ-1 a713¡¡20000°üÖÐ-2 a714¡¡ÌØÂë°üÖÐ ÌØÂ벨°Ô a716¡¡ÌØÂë·çÔÆ a717¡¡»ÊÖлÊ-1 a718¡¡»ÊÖлÊ-2 ÌØÂëÊ«168 a720¡¡ÌØÂëÌìºó-1 a721¡¡ÌØÂëÌìºó-2 a722¡¡ÌØÂëÌì»ú ÌìÂëÌìÍõ a724¡¡ÌØÂë͸ÃÜ-1 a725¡¡ÌØÂë͸ÃÜ-2 a726¡¡ÌØÂëÍõ-1 ÌØÂëÍõ-2 a728¡¡ÌØÂëÏà»á a729¡¡ÌØÂëÐþ»ú×Ö a730¡¡ÌØÐDZ¨ ¶Ä²© ÍøÉ϶IJ©£¬ÍøÂç¶Ä²©£¬ÏÖ½ð¶Ä²©£¬¶Ä²©ÓÎÏ·£¬ÕæÇ®ÓéÀÖ£¬ÕæÇ®ÓÎÏ·£¬°ÄÃÅÍøÉ϶ij¡£¬ÏßÉÏ°Ù¼ÒÀÖ£¬°Ù¼ÒÀÖÓÎÏ·£¬°Ù¼ÒÀÖÕæÈË£¬ºÉ¹Ù£¬ÃÀÅ®ºÉ¹Ù£¬ÐÅÓþ×î¼Ñ£¬ºÎºèŸö£¬ÐÂå©Ó°»ã£¬ÐÂ婲©ÑÇ£¬É격£¬´ó·¢888,88ÓéÀֳǣ¬BET365,ÍøÉÏ×ãÇò£¬ÌåÓý£¬Àî¼Î³Ï£¬ÊÀ½çÊ׸»£¬µÚÒ»¶Ä³¡£¬Ö¸¶¨ÍƼö£¬»ª¿Ëɽׯ£¬²Ê°ÔÍõÓéÀֳǣ¬ÄÚ²¿¾«Ñ¡ a732¡¡Ìì´ÍÉñÂë a733¡¡ÌìÏÂÎ޵Рa734¡¡Ìì×ðÌú°åÉñËã a736¡¡Í¨Ìì¾øËã-1 a737¡¡Í¨Ìì¾øËã-2 a738¡¡Í¨ÌìÌØÂëÍõ ÎÈʤ a740¡¡ÎÈÓ® a741¡¡Î޵лƴóÏÉ a742¡¡ÏɽÅÓ¡ Ïã¸Û¾ÅÁú a744¡¡168¼Ó´ó°æ a745¡¡ÕÅÌìʦ a746¡¡Ð¡Ðþ»úÍõ
ÐÄË®ÌØÂë a748аÔÍõ»¨ a749¡¡ÐÂÁú±¨ a750¡¡Ð»¨µú½Ì ÐÂÆ»¹ûÈÕ±¨ a752¡¡ÐÂÈý¹Ö a753¡¡ÐÂÁéÂë a754¡¡ÐÂÖî¸ð ÐÅÏ¢Ò»×å a756¡¡Ðþ»ú×Ö8800 a757¡¡Ðþ»ú×Ö888 a758¡¡¶ÄÍõ ·¢·¢·¢ a760¡¡Ò»¶¨ÖÐ a761¡¡Ò»Â붨½­É½ a762¡¡Ò»ÂëÓ®ÌìÏ һÐIJÂÌØÂë a764¡¡ÒõÑôǬÀ¤ a765¡¡Ôø¶þ´ú a766¡¡ÁúÉß¾«»ª ÄÚÄ»ÏûÏ¢ a768¡¡ÔøµÀÈËÉñËãÍõ a769¡¡ÔøÐÂÐþ»ú a770¡¡ÔøÐÅ·âÍõ ÔøÐþ»ú a772¡¡ÔøÒ»¸öÂë a773¡¡ÔøµÀÈËÓñÏñ-1 a774¡¡ÔøµÀÈËÓñÏñ-2 ÔøŮʿ a776¡¡ÔøŮʿʫ a777¡¡ÔøµÀ¹Ã a778¡¡ÕÐ²Æ»Ê Öª¶àÐÇ a780¡¡ÖÇÈ¡ a781¡¡ÖÓÓ¦Ìà a782¡¡ÖîêÂÉñËã ÖúÄãÓ® a784¡¡×éÂë͸ÌØ a785¡¡°ÄÃÅ¶Ä°Ô a786¡¡°ÄÃÅÉñËã ǧÍõÐÅ·â a788¡¡ÌØÂëÐþ»ú a789¡¡ÔøÌØÂëÊ« a790¡¡ÔøÌØÊ« °×½ãÄÚÄ»´«Õæ-1 2¡¡°×½ãÄÚÄ»´«Õæ-2 3¡¡°×½ãÄÚÄ»´«Õæ-3 4¡¡°×½ãÄÚÄ»´«Õæ-4 Îå¹íÕý×Ú»áÔ±×ÛºÏ×ÊÁÏA 6¡¡Îå¹íÕý×Ú»áÔ±×ÛºÏ×ÊÁÏB 7¡¡Ïã¸Û¶ÄÍõ 8¡¡ÄÚÄ»´«Õ汨 Îå¹íÊýÀí±¨ 10¡¡Îå¹íÔ˲ƻáÔ±ÁÏ 11¡¡Ìع¥±¨(ÐÂÁÏ) 12¡¡Âí»á´«Õæ(ÐÂͼ) ²Ê·æ¹ÊÊÂ(ÐÂÁÏ) 14¡¡Âí»áС×ÛºÏ(ÐÂͼ) 15¡¡Âí»áͼ(ÐÂ) 16¡¡¸£Àû´«Õæ(ÐÂͼ) ÉñËã¶Ä°Ô 18¡¡ÁùºÏÎÞ¾ø¶Ô 19¡¡ÉîÛÚÌØÇø±¨A 20¡¡ÉîÛÚÌØÇø±¨B ×ÛºÏ×ÊÁÏ(µÚÒ»·Ý) 22¡¡×ÛºÏ×ÊÁÏ(µÚ¶þ·Ý) 23¡¡×ÛºÏ×ÊÁÏ(µÚÈý·Ý) 24¡¡ÁíÁùºÏÖǶàÐÇ¡¡ÁùºÏ·É¸ë 26¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-1 27¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-2 28¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-3 Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-4 30¡¡¼ªÁÖÌØÂëÍõÀ´ÁÏA 31¡¡¼ªÁÖÌØÂëÍõÀ´ÁÏB 32¡¡Ïã¸ÛÆÅÏã¸ÛÕý°æС×ÛºÏ 34¡¡µãÌØÖÁ×ð(ÐÂÁÏ) 35¡¡ÎåÐÇ×ÊÁÏ´óÈ«-1 36¡¡ÎåÐÇ×ÊÁÏ´óÈ«-2ÌØаæÎå¹í±¨A 38¡¡ÌØаæÎå¹í±¨B 39¡¡Ò×¾­¾ÈÊÀ±¨(Õý°æ) 40¡¡Ïã¸Û¹ÒÅƱ¦µä(ÐÂͼ) ÁúÍ·ÉßβA 42¡¡ÁúÍ·ÉßβB 43¡¡¹Ü¼ÒÆÅ×¥ÌØÂëA 44¡¡¹Ü¼ÒÆÅ×¥ÌØÂëB Ò»µãºì×îд«ÃÜ 46¡¡»áÔ±ÁÏ(ÐÂͼ) 47¡¡ÁùºÏͨ¼©Áî-1 48¡¡ÁùºÏͨ¼©Áî-2 ½ðÌ«Ñô(ÐÂͼ) 50¡¡ÌØÂëÁî(ÐÂ) 51¡¡ÁùºÏ¼ò±¨(ÐÂͼ) 52¡¡ÊÖ»ú¶ÌÐÅ(ÐÂͼ) ÖÐÌØÐþ»ú»°(ÐÂͼ) 54¡¡¾ÈÊÀƪ 55¡¡Æ߲ʾ«Æ·±¨ 56¡¡Õý°æÁùºÏ²Ê×ÊÁÏA Õý°æÁùºÏ²Ê×ÊÁÏB 58¡¡880ÌØÂ뱨 59¡¡ÌØÂëÉúФ¶Ô¶ÔÆ´ 60¡¡ÏôÏôÌØÂ뱨 м±ÖǽðÄÒ 62¡¡Èý×Ö¾­ 63¡¡°×С½ã´ó½ã´óÁéÓﱨ ÄÚ²¿Í¸Âë´ó°üΧ 66¡¡ÈüÂí»á26Âë»áԱͼ 67¡¡¼±ÖǽðÄÒ 68¡¡Ð°æ»áÔ±×ÊÁÏ ¡¡×êʯÐþ»úA 70¡¡×êʯÐþ»úB 71¡¡µ±ÈÕÐþ»ú¾«Æ·±¨A 72¡¡µ±ÈÕÐþ»ú¾«Æ·±¨B ÏÈ·æ×ܸÕA 74¡¡ÏÈ·æ×ܸÕB 75¡¡Õã½­ÌØÂë×ۺϱ¨A 76¡¡Õã½­ÌØÂë×ۺϱ¨B ¡¡ÊÖдÌØÂë²ßÂÔ 78¡¡¶À¼Ò÷»¨À´ÁÏ 79¡¡ÌØÂë´«Õæ÷»¨Í¼(ÊÖд°æ) 80¡¡¶À¼Ò×ÛºÏ×ÊÁÏ(ÐÂͼ) ¶À¼ÒÀ´ÁÏ(ÐÂͼ) 82¡¡ÄÚÄ»¿ì±¨(ÐÂͼ) 83¡¡¼ªÁÖµ¥Ë«Íõ
84¡¡¹ã¶«Î÷Úï͸ Ïã¸Û¾«Ñ¡ÁÏA 86¡¡Ïã¸Û¾«Ñ¡ÁÏB 87¡¡ÍµÂë±ØÖе¥Ë«(ÐÂ) 88¡¡ËÄÖùÔ¤²â(ÐÂ) Èý°ËÆÅÄÚÄ» 94¡¡¾«´óϸË㾫°æ(ÐÂͼ) 95¡¡¾ÅÁú¾«½â 96¡¡ÁùºÏ¼ÒÖб¦A ÁùºÏ¼ÒÖб¦B 98¡¡ÁùºÏÈ«¼¯A 99¡¡ÁùºÏÈ«¼¯ һФ»áÔ±ÁÏ(ÐÂÁÏ) »°ÀïÖªÌØÂë q87¡¡£¸£¸£°ÌØÂë°æ q88¡¡ÁùºÏ·çÔÆA q89¡¡ÁùºÏ·çÔÆB ¹Ü¼Ò±¬Ìؾ«°æ(ÐÂͼ) q91¡¡Âí»á±Ø³öÉúФ q92¡¡880(Áí) q93¡¡¿ª½±½á¹ûA(Áí) ¿ª½±½á¹ûB(Áí) q95¡¡Èý×Ö¾¹ q96¡¡Ê’Ê’(Áí) q97¡¡Õý°æÁùºÏ²Ê×ÊÁÏA(Áí) Õý°æÁùºÏ²Ê×ÊÁÏB(Áí) q99¡¡»°ÀïÖªÌØ_ÖÐÌØÐþ»ú»°(Áí) q100¡¡»Æ´óÏÉ÷»¨½âÂëͼ q101¡¡ÔøµÀÈËÐþ»ú×Ö Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-1(ÊÖд°æ) q103¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-2(ÊÖд°æ) q104¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-3(ÊÖд°æ) q105¡¡Ïã¸Û¾ÅÁú´«Õæ-4(ÊÖд°æ) ÐÂ͸ÃÜÊýA(ÐÂ) q107¡¡ÐÂ͸ÃÜÊýB(ÐÂ) q108¡¡Öí¸ç·çÔƾ¢±¬A q109¡¡Öí¸ç·çÔƾ¢±¬B Ò»·âÐÅÉúФƴ(ÐÂ) q111¡¡¶À¼ÒÕý°æ¸£Àû´«Õæ(ÐÂÁÏ)A q112¡¡¶À¼ÒÕý°æ¸£Àû´«Õæ(ÐÂÁÏ)B q113¡¡Éú²ÆÓеÀA(¶À¼ÒÁÏ) Éú²ÆÓеÀB(¶À¼ÒÁÏ) gj125¡¡´ó±¾ÓªA gj124¡¡´ó±¾ÓªB 805c¡¡¹Ü¼ÒÆž¢ÁÏ°æ ´ó µ¶ »Ê (ÐÂÁÏ) 805b¡¡¹Ü¼ÒÆÅ--°ËФ°æ 805a¡¡¹Ü¼ÒÆÅ--Фβ°æ gj091¡¡×ÊÁÏ´óÈ«-1 ºþÄÏ×ÛºÏ×ÊÁÏB gj015¡¡ÌìÏß±¦±¦ gj016¡¡ÌìÏß±¦±¦ gj017¡¡ÌìÏß±¦±¦ Áí°×С½ãì÷ÅÛ-1 n004¡¡Áí°×С½ãì÷ÅÛ-2 n005¡¡Áí°×½ãÄÚÄ»-1 n006¡¡Áí°×½ãÄÚÄ»-2 Áí°×½ã´«ÃÜ-1 n008¡¡Áí°×½ã´«ÃÜ-2 n009¡¡Áí°×½ãÌؾÈÊÀ-1 n010¡¡Áí°×½ãÌؾÈÊÀ-2 ÁíÀÏ婽­¶Ä¾­-1 n012¡¡ÁíÀÏ婽­¶Ä¾­-2 n013¡¡ÁíÐÂ婽­¶Ä¾­-1 n014¡¡ÁíÐÂ婽­¶Ä¾­-2 Áí婽­¾«Ñ¡-1 n016¡¡Áí婽­¾«Ñ¡-2 n017¡¡Áí婽­ÉñËã-1 n018¡¡Áí婽­ÉñËã-2 Áí»Æ´óÏɾÈÊÀ-1 n020¡¡Áí»Æ´óÏɾÈÊÀ-2 n021¡¡ÁíÏã¸Û»Æ´óÏÉ-1 n022¡¡ÁíÏã¸Û»Æ´óÏÉ-2 Áí»Æ´óÏÉÁéÂë-1 n024¡¡Áí»Æ´óÏÉÁéÂë-2 n025¡¡ÁíÔøÌú°åÉñÊý-1 n026¡¡ÁíÔøÌú°åÉñÊý-2 ÁíÀÏÔøŮʿ-1 n028¡¡ÁíÔøŮʿ-2 n029¡¡ÁíÏã½­¶Ä¾­-1 n030¡¡ÁíÏã½­¶Ä¾­-2 Áí¸Û°Ä¶ÄÍõ-1 n032¡¡Áí¸Û°Ä¶ÄÍõ-2 n033¡¡Áí¸Ų̂ÉñËã-1 n034¡¡Áí¸Ų̂ÉñËã-2 ÁíÂí»á²Æ¾­-1 n036¡¡ÁíÂí»á²Æ¾­-2 n037¡¡Áí°×¼±Ðý·ç-1 n038¡¡Áí°×¼±Ðý·ç-2 ÁíÁùÄÚ²¿Ðþ»ú-1 n040¡¡ÁíÁùÄÚ²¿Ðþ»ú-2 n041¡¡ÁíÄÚ¾«ÉñËãͨ-1 n042¡¡ÁíÄÚ¾«ÉñËãͨ-2 ÁíÔøÄÚÄ»-1 n044¡¡ÁíÔøÄÚÄ»-2 n045¡¡ÁíÁùºÏÉñͯ-1 n046¡¡ÁíÁùºÏÉñͯ-2 ÁíÁùºÏ¾«Ñ¡-1 n048¡¡ÁíÁùºÏ¾«Ñ¡-2 n049¡¡ÁíÔøÌؾÈÊÀ±¨-1 n050¡¡ÁíÔøÌؾÈÊÀ±¨-2 ÁíÖÐËÄÖù-1 n052¡¡ÁíÖÐËÄÖù-2 n053¡¡ÁíÖвƾ­-1 n054¡¡ÁíÖвƾ­-2 ÁíÐþ»úп¯-1 n056¡¡ÁíÐþ»úп¯-2 n057¡¡ÁíÔøÐþ»ú-1 n058¡¡ÁíÔøÐþ»ú-2 ÁíÏã¸ÛÁùºÏ»Ê-1 n060¡¡ÁíÏã¸ÛÁùºÏ»Ê-2 n061¡¡Áí¼ªÊý¶Â¾­-1 n062¡¡Áí¼ªÊý¶Â¾­-2 ÁíÁùºÏìø»ú-1 n064¡¡ÁíÁùºÏìø»ú-2 n065¡¡ÁíÏã¸ÛÉñËã n066¡¡Áí°ÄÃÅÈýºÏ Áį́ÍåÉñËã n068¡¡ÁíÁù²ÊÒõÑô n069¡¡ÁíÌØб¨-1 n070¡¡ÁíÌØб¨-2 Áí¶«·½Ðľ­-1 a246¡¡Áí¶«·½Ðľ­-2 a247¡¡È¨ÍþÏûÏ¢-1 a248¡¡È¨ÍþÏûÏ¢-2 ÖаæÈýºÏ»Ê-1 n254¡¡ÖаæÈýºÏ»Ê-1 a255¡¡°×½ã¾øÃܾ«Ñ¡-1 a256¡¡°×½ã¾øÃܾ«Ñ¡-2 ÁíÐÂÄÚÄ»-1 n258¡¡ÁíÐÂÄÚÄ»-2 n259¡¡³±ÖÝÁùºÏ¶ÄÍõ-1 n260¡¡³±ÖÝÁùºÏ¶ÄÍõ-2 ³±ÉǶľ­å©»ª°æ-1 a262¡¡³±ÉǶľ­å©»ª°æ-2 a263¡¡ÔøµÀÈ˶ÄÉñ-1 a264¡¡ÔøµÀÈ˶ÄÉñ-2 °×С½ãÁú»¢¶·-1 n340¡¡°×С½ãÁú»¢¶·-2 n341¡¡ÁùºÏÊÀ¼Ò-1 n342¡¡ÁùºÏÊÀ¼Ò-2 ´óʥָ·-1 n344¡¡´óʥָ·-2 n345¡¡Ì¨ÍåÂè×æÁéÂë-1 n346¡¡Ì¨ÍåÂè×æÁéÂë-2 ¸£½¨¶Ä¾­-1 n348¡¡¸£½¨¶Ä¾­-2 n349¡¡ÁùºÏÏÈ·æ-1 n350¡¡ÁùºÏÏÈ·æ-2 ÁùºÏÆæ¼Æ-1 n352¡¡ÁùºÏÆæ¼Æ-2 079a¡¡²Ê°ÔÍõ×ÛºÏA(Ôçͼ) 080a¡¡²Ê°ÔÍõ×ÛºÏB(Ôçͼ) аæ°×С½ãì÷ÅÛ gg004¡¡Ð°æ°×С½ãì÷ÅÛ gg040¡¡Ð°æÄÚ²¿Ðþ»ú gg039¡¡Ð°æÄÚ²¿Ðþ»ú а涫·½Ðľ­ gg246¡¡Ð°涫·½Ðľ­ gg332¡¡Ð°æËÄÖùÔ¤²â gg331¡¡Ð°æËÄÖùÔ¤²â °×С½ãì÷ÅÛ-(ºÏ) b005¡¡°×½ãÄÚÄ»-(ºÏ) b007¡¡°×½ã´«ÃÜ-(ºÏ) b009¡¡°×½ãÌØÂë¾ÈÊÀ-(ºÏ) ÀÏ婽­¶Â¾­-(ºÏ) b013¡¡ÐÂ婽­¶Â¾­-(ºÏ) b015¡¡å©½­¾«Ñ¡-(ºÏ) b017¡¡å©½­ÉñËã-(ºÏ) »Æ´óÏɾÈÊÀ-(ºÏ) b021¡¡Ïã¸Û»Æ´óÏÉ-(ºÏ) b023¡¡»Æ´óÏÉÁéÂë-(ºÏ) b025¡¡ÔøŮʿÌú°åÉñÊý-(ºÏ) ÀÏ°æÔøŮʿ(ºÏ)(ÃîËã) b029¡¡Ïã½­¶Â¾­-(ºÏ) b031¡¡¸Û°Ä¶ÂÍõ-(ºÏ) b033¡¡¸Ų̂ÉñËã-(ºÏ) Âí»á²Æ¾­-(ºÏ) b037¡¡°×½ã¼±Ðý·ç-(ºÏ) b039¡¡ÁùºÏÄÚ²¿Ðþ»ú-(ºÏ) b041¡¡ÄÚ²¿¾«Ñ¡ÉñËãͨ-(ºÏ) ÔøµÀÈËÄÚÄ»Ðþ»ú-(ºÏ) b045¡¡ÁùºÏÉñͯ-(ºÏ) b047¡¡ÁùºÏ¾«Ñ¡-(ºÏ) b049¡¡ÔøµÀÈËÌØÂë¾ÈÊÀ±¨-(ºÏ) ÄÚÄ»ÌùÊ¿-(ºÏ) b053¡¡ÖÐ ²Æ ¾­-(ºÏ) b055¡¡Ðþ»úп¯-(ºÏ) b057¡¡ÔøµÀÈËÐþ»ú-(ºÏ) Ïã¸ÛÁùºÏ»Ê-(ºÏ) b061¡¡¼ªÊý¶Â¾­-(ºÏ) b063¡¡ÁùºÏìø»ú-(ºÏ) b065¡¡Ïã¸Û+̨ÍåÉñËã-(ºÏ) ÌØ Ð ±¨-(ºÏ) b075¡¡ÀÏ×ÛºÏ×ÊÁÏ-(ºÏ) b077¡¡×îÀÏ°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-(ºÏ) b079¡¡²Ê°ÔÍõ×ÛºÏ-(ºÏ) ÎÞµÐÖí¸ç-(ºÏ) b159¡¡Àî ´ó ÏÉ+Âí»á×Ü¸Õ b245¡¡¶«·½Ðľ­-(ºÏ) b249¡¡°×½ãÁú¾í·ç-(ºÏ) °×½ã¾øÃܾ«Ñ¡-(ºÏ) b257¡¡ÐÂÄÚÄ»-(ºÏ) b275¡¡´óµ¶²Ê°ÔÍõ-(ºÏ) b331¡¡ÖаæËÄÖùÔ¤²â-(ºÏ) Áí°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-(ºÏ) b407¡¡Áí°æÌØÂëÍõ-(ºÏ) b624¡¡°×½ãÌØп¯-(ºÏ) b901¡¡ÁùºÏɱÊÖÕý°æ×ÛºÏ×ÊÁÏ-(ºÏ) bh529¡¡Áí°æ²Ê°ÔÍõ×ÛºÏ-(ºÏ) bh533¡¡Âí»á°æ×ÛºÏ(ºÏ) bl01¡¡À´ÁÏ×ÛºÏ(ºÏ) Áí´óµ¶²Ê×ÛºÏ-(ºÏ) bp003¡¡°×С½ãì÷ÅÛ(С°æ)-(ºÏ) bp039¡¡ÄÚ²¿Ðþ»ú(С°æ)-(ºÏ) bp245¡¡¶«·½Ðľ­(С°æ)-(ºÏ) ÖаæËÄÖù(С°æ)-(ºÏ) ba13¡¡Áí°æ¾ÅÁúÄÚÄ»-(ºÏ) bn27¡¡Áí°æÔøŮʿÌú°å-(ºÏ) bn71¡¡Áí°æÀÏ×ÛºÏ×ÊÁÏ-(ºÏ)
ÆϾ©¶ÄÏÀ»áÔ±Õý°æ w001¡¡Ïã¸ÛÂí»á´«ÕæÒ©Ê«Ðþ»ú w002¡¡ÆϾ©¶ÄÏÀ1 w003¡¡ÆϾ©¶ÄÏÀ2 ÆϾ©¶ÄÏÀ3 w005¡¡
30898159784 w006¡¡¸Û°ÄÂÞ´óÏÉÕý°æµã¸èµ¥1 w007¡¡¸Û°ÄÂÞ´óÏÉÕý°æµã¸èµ¥2 ×éÂëÐþ»ú w009¡¡ÆæÈËÂÛ̳ÖÐÌØ w010¡¡ÁùºÏÏÈ·æÊ« w011¡¡ÅäÂëÐþ»ú ²¨É«ÉúФʫ w013¡¡Ïã¸ÛÂí»áÄÚ²¿ÎåФµãÌØ w014¡¡¸Ų̂¾øɱ¶þФ¼°ÎåÐÐ w015¡¡ÌúÊ÷Òø»¨ Ïã¸ÛÂí»áÌØÂëËľäÊ« w017¡¡ÌØÂë¶þФ¾«¹âÊ« w018¡¡Ïã¸ÛÂí»á¿ª»¨Ê« w019¡¡ÔøµÀÈËÉÏÏÂ²ß Õý°æÌØÂëÍõ w021¡¡ÔøµÀÈËÏÈ·æÌØÂ뱨 w022¡¡ÌìϵÚÒ»µãФµ¥ w023¡¡·¢²ÆÊ«/ɱÈýФһÃÅ Ïã¸ÛÂí»á´«ÕæDÐþ»ú w025¡¡°×½ãÄÚÄ»ÌØÂëÐþ»úÊ« w026¡¡¾ÅÁúÄÚÄ»ÌØÂëÐþ»úÊ« w027¡¡ÃÅÊýÊ侫¹â ¸Û°ÄÁªºÏÓûÇ®ÁÏ w029¡¡ÎÞ×ÖÌìÊé w030¡¡¸Û°ÄÁªºÏ×ܸÙÊ«1 w031¡¡¸Û°ÄÁªºÏ×ܸÙÊ«2 ȨÍþ±¬ÁÏ e001¡¡×îаæÌØÂëÊ« e002¡¡°×С½ãËľäÊ« e003¡¡ÌìϵÚһʫ ÔøµÀÈ˼ªÎ² e005¡¡°×С½ãÅÅÂëÊ« e006¡¡ÌìÏß±¦±¦ÌØÂëÊ« e007¡¡»¢Í·Éßβ¹«Ë¾ °Ù·¢°ÙÖÐÈýФ¶þβһ²¨ e009¡¡ÃûÈËÃûÊÂÐþ»úÊ« e010¡¡ÔøµÀÈË÷»¨ÉúФʫ1 e011¡¡ÔøµÀÈË÷»¨ÉúФʫ2 ¸Û°ÄÂÞ´óÏÉÕý°æµã¸èµ¥1 e013¡¡¸Û°ÄÂÞ´óÏÉÕý°æµã¸èµ¥2 e014¡¡ÔøµÀÈËÿÆÚÒ»Ðþ»ú e015¡¡Ò¶ÊϹúÍûÊ«1 Ò¶ÊϹúÍûÊ«2 e017¡¡ÄÚ²¿Íò»¨ÁÏ e018¡¡²¨É«Ê侫¹â e019¡¡ÔÙÏÖÌØÂëÊ« Ïã¸ÛÂí»á´«ÕæÐþ»úÊ« e021¡¡¾«×¼Ìì»úÊ«w°æ e022¡¡Ïã¸ÛÂí»áÌØÂëËľäÊ« e023¡¡ÔøµÀÈ˼ª²¨ÅÑФ Ïã¸ÛÂí»áÌØÂëÍõ e025¡¡ÔøÊÏ×ܸÙÊ«1 e026¡¡ÔøÊÏ×ܸÙÊ«2 e027¡¡ÄÚ²¿Æ½ÌØ´«ÕæÀ´ÁÏ2 ÄÚ²¿Æ½ÌØ´«ÕæÀ´ÁÏ e029¡¡¾«¹âÊ« e030¡¡Âí»áËľäÊ«1 e031¡¡Âí»áËľäÊ«2 ¸£½¨²ÝÍ·Ê« u002¡¡ÔÙÏÖÌØÂëÁÏÐþ»úÊ« u003¡¡¾øɱÈýФ+һФ¼°Ò»Î²+ÓûÇ®Ðþ»ú u004¡¡¸Ų̂¾øɱ¶þФ+ÓûÇ®ÌØÂëÊ« ÎÞ×ÖÌìÊé-1 u006¡¡²¨É«Êä¹âÁÏ-2 u007¡¡Ïã¸ÛÂí»á´«Õæ»ú u008¡¡ÁùºÏ²ÊÌØÂëÊ« ÔøµÀÈ˼ªÊý u010¡¡Âí»áËľäÊ«-1 u011¡¡ÌØÂë´óÏÈӮǮ¾ö u012¡¡ÏÈ·æÌØÂëÐþ»úÊ« Âí»áÊ価¹â u014¡¡¶þФÊ価¹â u015¡¡ºá²ÆÌØÂëÊ« u016¡¡¼ª²¨ÅÐФ Âí»á×ܸÙÊ« u018¡¡Ì¨ÍåÂíÍ·Ê« u019¡¡Ó®Ç®¼°µãÌØβÊý u020¡¡²¨É«¼°²¨Â· ÌØÂë´ó°üΧ u022¡¡½ûФ--½ûβ u023¡¡ÔøµÀÈËÿÆÚÐþ»ú u024¡¡Ìì»úÊ« ¹úÍûÊ« u026¡¡Ã·»¨ÉúФʫ u027¡¡Âí»áÉúФʫ u028¡¡°×½ãÄÚÄ» ¾øɱÈýФ¼°ÃÅÊý u30¡¡ÎÞ×ÖÌìÊé u030¡¡Íò»¨À´ÁÏ u031¡¡ÔÙÏÖÌØÂëÁÏ ¸Û°ÂÁªºÏÓûÇ®ÁÏ+½ûһФ u033¡¡ÌØÂëËľäÊ« u034¡¡²¨É«Ê価¹â-2 u035¡¡²¨É«ÌØÂëÊ« Âí»áËľäÊ«-2 u037¡¡ÌìϵÚһʫ u038¡¡¸Ų̂¾øɱ¶þФ¼°ÎåÐÐ u039¡¡Õý×Ú¹úÍûÊ« ¾ÅÁúÐþ»úÊ« u041ÅäÂëÐþ»ú+×éÂëÐþ»ú u042¡¡¸Û°ÂÃÅÊýÊ侫¹â u043¡¡ÌìϵÚÒ»µãФµ¥ ÌØÂë¶þФ¾«¹âÊ« u045¡¡¸Û°ÂÏÈ·æÊ« u046¡¡(989) 745-0587 u047¡¡È¨Íþ±¬ÁÏ+ÃûÈËÃûÊ ·¢²ÆÊ«+¾øɱÈýФһÃÅ u049¡¡ÆϾ©¶ÄÏÀ u050¡¡ÆϾ©¶ÄÏÀ u051¡¡Æ½ÌØ´«ÕæÀ´ÁÏ Â·Â··¢²©²ÊÂÛ̳ ¼ÃÖݵºÓéÀÖ³Ç Ì첩¹ú¼Ê ¼ÎÄ껪ÓéÀÖ³Ç ÐÂ2ÓéÀÖ³Ç ¿ËÀ­¿ËÓéÀÖ³¡ ÀÏǮׯÓéÀÖ³Ç TTÓéÀÖ³Ç K7ÓéÀÖ³Ç ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ ´óÀÐÓéÀÖ³Ç ´ó°ÄÃÅ Íõ×ÓÓéÀÖ³Ç 007ÕæÈËÓéÀÖ³Ç ÈýÓÅÓéÀÖ Ôƶ¦ÓéÀÖ³¡ ½ð¶¼¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç Ó¯·á¹ú¼Ê ½ðɳÓéÀÖ³¡ °Ù¼Ò²©ÓéÀÖ³Ç ¹¦·òÓéÀÖ³Ç ½­É½¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç ½ð²©Ê¿ÓéÀÖ³Ç ¶¦·á¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç °ÄÃŹú¼ÊÓéÀÖ³Ç Ôƶ¥¹ú¼Ê ÈýÑÇÓéÀÖ³Ç ÓÀÀûÓéÀÖ³Ç ÖÐÔ­ÓéÀÖ³Ç Ò¹×Ü»áÓéÀÖ³Ç ÌÆÈ˽ÖÓéÀÖ³Ç ¼ÓÖÝÓéÀÖ³Ç Ã×ÆäÁÖÓéÀÖ³Ç ½ðµîÓéÀÖ³Ç ÈýÐÇÓéÀÖ³Ç ²ÆÉñÓéÀÖ³Ç Âü¹þ¶ÙÓéÀÖ³Ç µÂ½úÓéÀÖ³Ç ÐÂÌ«Ñô³Ç ÏкÍׯ²¨Òô ···¢²©²ÊÂÛ̳ ÐÂ2ÓéÀÖ³Ç:(¼«ºÃ) ÐÂÌ«Ñô³Ç:(¼«ºÃ) ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ(¼«ºÃ) ÏкÍׯ:(¼«ºÃ) Ó¯·á¹ú¼Ê:(¼«ºÃ) Ã×ÆäÁÖ:(¼«ºÃ) TTÓéÀÖ³Ç:(¼«ºÃ) K7ÓéÀÖ³Ç:(¼«ºÃ) Ôƶ¦ÓéÀÖ³¡(¼«ºÃ) ÓÀÀûÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) Ì첩¹ú¼Ê:(¼«ºÃ) ÈýÓÅÓéÀÖ:(¼«ºÃ) ´óÀÐÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) Âü¹þ¶Ù:(¼«ºÃ) Ôƶ¥¹ú¼Ê:(¼«ºÃ) ¹¦·ò:(¼«ºÃ) ½ðɳÓéÀÖ³¡(¼«ºÃ) µÂ½úÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ÈýÑÇÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ÈýÐÇÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ÌÆÈ˽Ö:(¼«ºÃ) ¼ÓÖÝÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ½ð²©Ê¿:(¼«ºÃ) Íõ×ÓÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ¼ÎÄ껪:(¼«ºÃ) °Ù¼Ò²©:(¼«ºÃ) ½ð¶¼¹ú¼Ê:(¼«ºÃ) °ÄÃŹú¼Ê:(¼«ºÃ) ½­É½¹ú¼Ê:(¼«ºÃ) Ò¹×Ü»á:(¼«ºÃ) ¼ÃÖݵº:(¼«ºÃ) ²ÆÉñÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ¿ËÀ­¿Ë:(¼«ºÃ) ½ðµîÓéÀÖ³Ç(¼«ºÃ) ¶¦·á¹ú¼Ê:(¼«ºÃ) CC5Ö±²¥ ÌåÓýÔÚÏßÖ±²¥ °ÄÃŲÊƱ ÓÅ¿áÌåÓýÊÓƵ ÐÂÀËÌåÓýÊÓƵ ÍøÒ×ÌåÓý×ÊѶ NBAÖйú ···¢²©²ÊÂÛ̳ ÖйúÌå²ÊÍø ÐÂ2¼´Ê±ÅãÂÊ ¼´Ê±°ÄÃÅÅãÂÊ Ô­°æ°ÄÃÅÅãÂÊ °Ù¼ÒÅ·ÅÌ BALL365Ö¸Êý ÐÂ2 ÐÂ2ÏÖ½ðÍø ¼ÎÄ껪ÓéÀÖ³Ç ½­É½¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç ´óÀÐÓéÀÖ³Ç ½ðɳÓéÀÖ³¡ ´ó°ÄÊ···¢²©²ÊÂÛ̳ Àû¼Ç ɳ°Í ÖDz© ºãÐÇ ºãÐÇ ÓÀÀû¸ßA1 ÓÀÀû¸ßA2 ½ðɳ ²¨Òô ̩ɽ ÍþÄá˹ Àû²©¹ú¼Ê CMD368 ÐÂÐÇ Ì«Ñô³Ç ɳÁú¹ú¼Ê ÐÂÂí ÐÂÊÀ¼Í ÌÔ½ðÓ¯ ÐÂʱ´ú Ó¯ºÌ¹ú¼Ê ºèº£ Ãú½ð ¹âÃ÷»á ÐÂÇò ¶«·½»Ê³¯ 18»Ê±¦ ÃûÁ÷ ·¨ÀÏÍõ жþ¹ú¼Ê ½ðÀû ÐÂ2Ïã¸ÛÏß º½Óî¹ú¼Ê ÁªºÏ²© 90KO¼«ËÙ±È·Ö 8bo±È·Ö ÌåѶ±È·Ö ×ÛºÏ±È·Ö ×ãÇòÍ곡±È·Ö ×ãÇòÈü³Ì±È·Ö Çò̽Íø Ñ©ÔµÔ° ÌåÇòÍø 7M±È·Ö ´óÓ®¼Ò ²©Ìå±È·Ö Ì«Ñô³ÇÖ±ÓªÍø É격̫Ñô³Ç(ÕýÍø) Ì«Ñô³Ç(ÕýÍø) -- Ì«Ñô³Ç ¹Ù·½ÍøÕ¾ É격°Ù¼ÒÀÖ(¼«ºÃ) -- °Ù¼ÒÀÖ(·ÆÂɱö) -- Ì«Ñô³Ç(¹Ù·½Íø) hg0088ÕýÍø¿ª»§Æ½ÌØ´«ÕæÀ´ÁÏ u053¡¡²¨É«Ê価¹â u054¡¡ÔøµÀÈ˼ªÎ² u055¡¡Ã·»¨ÉúФʫ ÔøµÀÈ˼ª²¨ÅÐФ u057¡¡É±ÈýФ+ÓûÇ®+ɱһФ¹²Î²Êý u058¡¡¹ÒÀúÊ«+Âí»áËľäÊ« u059¡¡Âí»áÊ価¹â ÌØÂëÊ«+´«ÕæÐþ»ú u061¡¡ÉúФÓûǮʫ u062¡¡ÔÙÏÖÌØÂëÁÏÐþ»úÊ« u063¡¡Ó®Ç®ÌØÂë¼°µãÌØβÊý ÏÈ·æÌØÂëÐþ»úÊ« u065¡¡Ìì»úÊ« u066¡¡Âí»áÉúФʫ u067¡¡¹úÍûÊ« ɱ¶þФ+ÓûÇ®ÉúФʫ u069¡¡¾øɱÈýФ+ÄԽתÍä u070¡¡°×½ãÄÚÄ»+¸£½¨²ÝÍ·Ê« u071¡¡¾øɱÎåÐÐ+ÔöËÍÒ³ ÆÚÆÚ±ØÖÐ+ÔöËÍÒ³ u073¡¡Âí»á×ܸÙÊ« u074¡¡É½¸èÉúФʫ u075¡¡ÎÞ×ÖÌìÊé ̨ÍåÌØÂëÍ·Ê« u077¡¡¹ãÎ÷ÔøµÀÈ˼ªÎ² u078¡¡ÂòÃÅÊ価¹â u079¡¡Ã¿ÆÚÊ価¹âÁÏ Âí»áÐþ»úÊ« u081¡¡ÉúФ²¨É«Ê« u082¡¡ÔøµÀÈË÷»¨ÉúФʫ u083¡¡½û²¨+ɱÎåÐÐ ¹ãÎ÷Ò©Ê«Ðþ»ú u085¡¡ÌìÏß±¦±¦Ðþ»úÊ« u086¡¡Ã¿ÆÚ¶þФÊ価¹â u087¡¡¾«×¼Ìì»úÊ«A ¾«×¼Ìì»úÊ«B u089¡¡¹ãÎ÷¹úÍûÊ« u090¡¡¹ãÎ÷Âí»á×ܸÙÊ« u091¡¡»¢Í·Î²¹«Ë¾ ɱ²¨¶Î+·¢²ÆÊ«+ɱ¶þФ u093¡¡ÓûÇ®ÁÏÀí+ËÄ×ÖһФ u094¡¡ÌØÂëÍõÐþ»úÊ« u095¡¡°×С½ãËľäÊ« ¹ãÎ÷ÎÞ×ÖÌìÊé u105¡¡×îÀÏ°æÌØÂëÊ« u106¡¡¾«×¼Ìì»úÊ«B°æÉúФÊôÐÔ¿¨ Ïã¸ÛÁùºÏ,Ïã¸ÛÖÐÌØÍø,ÍòÁÏÌÃ,Ïã¸ÛÈüÂí»á¹Ù·½Íø,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÖ·,Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ,Ïã¸Û¿ª½±½á¹û,Ïã¸ÛÕý°æ¹ÒÅÆ,Ïã¸ÛÁùºÐ²Ê¿ª½±¼Ç¼,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë,ÀÏǮׯÐÄË®ÂÛ̳| 118ÂÛ̳ 118ÐÄË®ÂÛ̳| ²ÊºçÐÄË®ÂÛ̳| ´ó¼ª´óÀûÐÄË®ÂÛ̳| ½ðÁù¸£ÐÄË®ÂÛ̳| ÌúËãÅÌÐÄË®ÂÛ̳| ÌìÏß±¦±¦ÐÄË®ÂÛ̳| À¶ÔÂÁÁÐÄË®ÂÛ̳| Áõ²®ÎÂÐÄË®ÂÛ̳| ºÃÈÕ×ÓÐÄË®ÂÛ̳| ±¦±´ÐÄË®ÂÛ̳|»Æ´óÏÉÐÄË®ÂÛ̳| Ç®¶à¶àÐÄË®ÂÛ̳| Ë®¹ûÄÌÄÌÐÄË®ÂÛ̳| ºìÌ«ÑôÐÄË®ÂÛ̳| СÓã¶ùÐÄË®ÂÛ̳| ×´ÔªºìÐÄË®ÂÛ̳| ´´¸»ÐÄË®ÂÛ̳| Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û,°×С½ãÐÄË®ÂÛ̳| ºì½ãÐÄË®ÂÛ̳| ÈÎÎÒ·¢ÐÄË®ÂÛ̳| ÖнðÐÄË®ÂÛ̳||ÀÏǮׯ¸ßÊÖÂÛ̳| 118¸ßÊÖÂÛ̳| ²Êºç¸ßÊÖÂÛ̳| Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÖ·,´ó¼ª´óÀû¸ßÊÖÂÛ̳|»ÝÔóÉçȺ ½ðÁù¸£¸ßÊÖÂÛ̳| ÌúËãÅ̸ßÊÖÂÛ̳| ÌìÏß±¦±¦¸ßÊÖÂÛ̳| À¶ÔÂÁÁ¸ßÊÖÂÛ̳| Áõ²®Î¸ßÊÖÂÛ̳| ºÃÈÕ×Ó¸ßÊÖÂÛ̳| ±¦±´¸ßÊÖÂÛ̳|»Æ´óÏɸßÊÖÂÛ̳| Ç®¶à¶à¸ßÊÖÂÛ̳| Ë®¹ûÄÌÄ̸ßÊÖÂÛ̳| ºìÌ«Ñô¸ßÊÖÂÛ̳| СÓã¶ù¸ßÊÖÂÛ̳| ×´Ôªºì¸ßÊÖÂÛ̳| ´´¸»¸ßÊÖÂÛ̳| °×С½ã¸ßÊÖÂÛ̳| www.7833.cc Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û www.851212.com ºì½ã¸ßÊÖÂÛ̳|СÓã¶ùÖ÷Ò³ www.9911.hk| www.tt533.com »Ê¹Úµ¼º½Íøwww.hg0088.com ÈÎÎÒ·¢¸ßÊÖÂÛ̳www.87654.com| Öнð¸ßÊÖÂÛ̳|www.7185.com ƽÌØÂÛ̳,www.193333.com ¶«·½Ðľ­,www.9048.com Áí°æ¶«·½Ðľ­ www.4394.com ···¢²©²ÊÂÛ̳ www.81444.com Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼,www.288880.com ¼ÃÖݵºÓéÀÖ³Ç www.4887.com Ì첩¹ú¼Ê www.6374.com ¼ÎÄ껪ÓéÀÖ³Ç www.996tk.com ÐÂ2ÓéÀÖ³Ç www.5577tk.com ¿ËÀ­¿ËÓéÀÖ³¡ www.56568.com ÀÏǮׯÓéÀÖ³Ç www.4380.com TTÓéÀÖ³Ç www.77686.com K7ÓéÀÖ³Ç www.445544.com ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ www.88849.com ´óÀÐÓéÀÖ³Ç www.84888.com ´ó°ÄÃÅ www.tk335.com Íõ×ÓÓéÀÖ³Ç www.448448.com 007ÕæÈËÓéÀÖ³Ç www.7833.cc ÈýÓÅÓéÀÖ www.889999.com Ôƶ¦ÓéÀÖ³¡ www.889568.com ½ð¶¼¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç www.44462.com Ó¯·á¹ú¼Ê www.4026.com ÁùºÏ±¦µä www.88tk.com ½ðɳÓéÀÖ³¡ www.851212.com °Ù¼Ò²©ÓéÀÖ³Ç www.4934.com ¹¦·òÓéÀÖ³Ç www.29ff.com ½­É½¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç www.02kkk.org ½ð²©Ê¿ÓéÀÖ³Ç www.111kj.com ¶¦·á¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç www.128999.com °ÄÃŹú¼ÊÓéÀÖ³Ç www.tk67.com Ôƶ¥¹ú¼Ê www.tk180.com ÈýÑÇÓéÀÖ³Ç www.6cccc.com ÓÀÀûÓéÀÖ³Ç www.4238.com ÖÐÔ­ÓéÀÖ³Ç www.27v.comÀ׷濪½± www.118kj.com www.993998.com Ò¹×Ü»áÓéÀÖ³Ç www.712.cc ÌÆÈ˽ÖÓéÀÖ³Ç www.33111.com ¼ÓÖÝÓéÀÖ³Ç www.4934.com Ã×ÆäÁÖÓéÀÖ³Ç www.7777788888.com ½ðµîÓéÀÖ³Ç ÈýÐÇÓéÀÖ³Ç www.cm68.com ²ÆÉñÓéÀÖ³Ç www.66456.com Âü¹þ¶ÙÓéÀÖ³Ç www.89890.com µÂ½úÓéÀÖ³Ç www.4477.com ÐÂÌ«Ñô³Ç www.4247.com ÏкÍׯ²¨Òô www.777887.com ···¢²©²ÊÂÛ̳ www.993998 .com ÐÂ2ÓéÀÖ³Ç www.44462.com ÐÂÌ«Ñô³Ç www.993998.com ÐÂÆϾ©ÓéÀÖ www.55599.com ÏкÍׯ www.456456.com Ó¯·á¹ú¼Ê www.68808.com Ã×ÆäÁÖ www.40779.com TTÓéÀÖ³Ç www.444234.com K7ÓéÀÖ³Ç: www.77686.com Ïã¸ÛÁùºÍ²Ê,www.4329.com Ôƶ¦ÓéÀÖ³¡ www.998009.com ÓÀÀûÓéÀÖ³Ç www.61005.com Ì첩¹ú¼Ê www.8789.cc ÈýÓÅÓéÀÖwww.26226.com´óÀÐÓéÀÖ³Ç www.001600.com Âü¹þ¶Ù:www.973777.com Ôƶ¥¹ú¼Ê:www.84888.com ¹¦·ò: www.828888.com ½ðɳÓéÀÖ³¡ www.74665.com µÂ½úÓéÀÖ³Ç www.126699.com ÈýÑÇÓéÀÖ³Ç www.57586.com ÈýÐÇÓéÀÖ³Ç /www.7247.com/ Ë®¹ûÄÌÄÌ www.61229.com ÌÆÈ˽Ö: liuhecai www.100tk.com ¼ÓÖÝÓéÀÖ³Ç www.4455444.com ºì½ãͳһͼ¿â www.88849.com ´óÖÚͼ¿â www.3374.com ½ð²©Ê¿ www.4026.com ÍòÁÏÌà www.828838.com Íõ×ÓÓéÀÖ³Ç www.4887.com ¼ÎÄ껪 www.4934.com ÁùºÏ±¦µä www.178158.com °Ù¼Ò²© www.277.cc ½ð¶¼¹ú¼Ê: www.90tif.com È«Äêͼ¿â www.100tk.com Âí¾©88ͼ¿â www.88tk.com Ïã¸Û¹ÒÅÆ,www.70708.com °ÄÃŹú¼Ê www.3374.com ½­É½¹ú¼Ê www.35tk.com 35ͼ¿â www.851212.com Ò¹×Ü»á: www.778555.com¼ÃÖݵº:www.666567.com Ïã¸ÛÈüÂí»á¹Ù·½Íø,www.85122.com ²ÆÉñÓéÀÖ³Ç www.4887.com ¿ËÀ­¿Ë www.4455444.com ½ðµîÓéÀÖ³Ç www.881882.com ¶¦·á¹ú¼Ê www.33111.com CC5Ö±²¥ www.445544.com Ïã¸Û¿ª½±ÏÖ³¡Ö±²¥ Ïã¸ÛÀúÊ·¿ª½±¼Ç¼ www.31vv.com ÍòÁÏÌÃÂÛ̳ www.497889.com±¾¸Ų̂¿ª½±ÏÖ³¡Ö±²¥ www.1183.net Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾,www.4533.cc Ïã¸ÛÂí»á¿ª½±½á¹ûÖ±²¥ www.htcsy.com °ÄÃŲÊƱ www.81444.com ÁùºÏ±¦µä www.hkjc.com ÓÅ¿áÌåÓýwww.3084.com ÊÓƵ www.h538.com ÐÂÀËÌåÓý www.tm46.com ÊÓƵ www.344y.com ÁùºÏ²ÆÉñ¸ßÊÖÂÛ̳ www.77888.com »ÝÔóÉçȺ www.44993.com ×ÊѶ»Æ´óÏÉ www.188144.com BAÖйú www.yp58.com ···¢²©²ÊÂÛ̳ www.996tk.com Ïã¸ÛÖÐÌØÍø,www.5849.com ¸ÛÃÃͼ¿â www.kkksss.com ÊÀÍâÌÒÔ°²Ø±¦Í¼ www.03666.com ÖйúÌå²ÊÍø www.cm68.com ÐÂ2¼´Ê±ÅãÂÊ www.902008.com ¼´Ê±°ÄÃÅÅãÂÊ www.78222.com Ô­°æ°ÄÃÅÅãÂÊ www.122144.com °Ù¼ÒÅ·ÅÌ www.5682.com BALL365Ö¸Êý www.6677.com ÐÂ2 www.4887.com ²ÆÉñÒ¯¸ßÊÖÂÛ̳ www.5849.com ÁùºÏ²Ê¹Ü¼ÒÆÅ www.92l.comÐÂ2ÏÖ½ðÍø www.227226.com ¼ÎÄ껪ÓéÀÖ³Ç www.23266.com ½­É½¹ú¼ÊÓéÀÖ³Ç www.25777.com ´óÀÐÓéÀÖ³Ç www.33385.com ½ðɳÓéÀÖ³¡ www.4477.com ´ó°ÄÃÅ www.778899.com Ïã¸ÛÕý°æ¹ÒÅÆ,www.7038.com ···¢²©²ÊÂÛ̳ www.578888.com Àû¼Ç www.5588tk.com ɳ°Í www.552992.comÖDz© www.944966.com ºãÐÇ www.pi59.com ºãÐÇ www.tt538.com ÓÀÀû¸ßA1 www.88849.com ÓÀÀû¸ßA2 ½ðɳ www.118.cc ²¨Òô www.1188118.com ̩ɽ www.wz118.comÍþÄá˹ www.7467.com Àû²©¹ú¼Ê CMD368 ÐÂÐÇ www.233166.com Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë www.0449.com ²ÊÃñÐÄË®ÂÛ̳ www.hj88.com Ì«Ñô³Ç www.78222.com ɳÁú¹ú¼Ê www.001616.com ÐÂÂí www.606707.com ÁùºÍºÏ²Ê¿ª½±½á¹û www.55677.com Ïã¸ÛÂí»á×ÊÁÏ www.66777.com.ÁùºÏ²ÊÌØÂë_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±_Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾_Ïã¸ÛÂí»á×ÊÁÏ_Ïã¸ÛÁùºÍ²Ê_Ïã¸ÛÁùºÏ_Ïã¸ÛÖÐÌØÍø_Ïã¸ÛÈüÂí»á¹Ù·½Íø_Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÖ·_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ_Ïã¸Û¿ª½±½á¹û_Ïã¸ÛÕý°æ¹ÒÅÆ_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼_870-681-4191,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë www.40779.com ÐÂÊÀ¼Í www.wz118.com ÌÔ½ðÓ¯ www.tk3333.com ÐÂʱ´ú www.61229.com Ó¯ºÌ¹ú¼Ê www.777tk.com ºèº£ www.lllfff.com Ãú½ð www.49123.com ¹âÃ÷»á www.268888.com ÐÂÇò www.888555.com ¶«·½»Ê³¯ 18»Ê±¦ www.4bbbb.com»ÝÔóÉçȺ www.6cccc.ccÏã¸Û»ÝÔóÉçȺ www.888300.com ·¨ÀÏÍõ www.58333.com ÁùºÏ±¦µä www.572222.com жþ¹ú¼Ê www.tk180.com ½ðÀû www.2954.com ÐÂ2Ïã¸ÛÏß www.997899.com º½Óî¹ú¼Ê www.577777.com ÁªºÏ²© www.4247.com 90KO¼«ËÙ±È·Ö www.77888.com 8bo±È·Ö www.67555.com ÌåѶ±È·Ö www.tk67.com ×ÛºÏ±È·Ö www.777887.com ×ãÇòÍ곡±È·Ö www.26226.com ×ãÇòÈü³Ì±È·Ö www.77tk.com Çò̽Íø www.78222.com liuhecai Ñ©ÔµÔ° www.lhc123.hk ÌåÇòÍø www.277.cc 7M±È·Ö www.00568.com ´óÓ®¼Ò www.122144.com ²©Ìå±È·Ö www.0866.com liuhecai www.4380.com Ì«Ñô³ÇÖ±ÓªÍø www.77880.com »ÝÔóÉçȺ www.tt533.comÏã¸Û»ÝÔóÉçȺ www.345999.com É격̫Ñô³Ç(ÕýÍø) www.3438.com Ïã¸Û¿ª½±½á¹û,www.99477.comÌ«Ñô³Ç(ÕýÍø) -ÍòÁÏÌà www.55599.com Ì«Ñô³Ç www.3374.com ¹Ù·½ÍøÕ¾ www.34909.com liuhecai www.06644.com É격°Ù¼ÒÀÖ www.4887.com °Ù¼ÒÀÖwww.1183.net (·ÆÂɱö) -www.56568.cc- Ì«Ñô³Çwww.001616.com(¹Ù·½Íø) hg0088ÕýÍø¿ª»§Æ½ÌØ´«ÕæÀ´ÁÏ www.006677.comÏã¸Û¹ÒÅÆ,www.77888.comÏã¸ÛÁùºÍ²Ê_www.5599tk.comÁùºÏ¿ª½±½á¹û _www.53308.comÏã¸ÛÂí»á¿ª½±½á¹û_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê_ÁùºÏ²ÊÌØÂë_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û_Ïã¸ÛÂí»á¿ª½±½á¹û_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±_www.218219.com Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÕ¾_Ïã¸ÛÂí»á×ÊÁÏ_www.77888.com Ïã¸ÛÁùºÍ²Ê _Ïã¸ÛÁùºÏ www.66777.com _www.23266.com Ïã¸ÛÖÐÌØÍø_Ïã¸ÛÈüÂí»á¹Ù·½Íø_Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÍøÖ·_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ_Ïã¸Û¿ª½±½á¹û_Ïã¸ÛÕý°æ¹ÒÅÆ_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼_Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÌØÂë_www.55677.com ÀÏǮׯÐÄË®ÂÛ̳_118ÂÛ̳ 118ÐÄË®ÂÛ̳_²ÊºçÐÄË®ÂÛ̳_www.155tk.com ´ó¼ª´óÀûÐÄË®ÂÛ̳_½ðÁù¸£ÐÄË®ÂÛ̳_ÌúËãÅÌÐÄË®ÂÛ̳_ÌìÏß±¦±¦ÐÄË®ÂÛ̳_À¶ÔÂÁÁÐÄË®ÂÛ̳_Áõ²®ÎÂÐÄË®ÂÛ̳_ºÃÈÕ×ÓÐÄË®ÂÛ̳_±¦±´ÐÄË®ÂÛ̳|»Æ´óÏÉÐÄË®ÂÛ̳_218-739-5287.Ç®¶à¶àÐÄË®ÂÛ̳_Ë®¹ûÄÌÄÌÐÄË®ÂÛ̳_ºìÌ«ÑôÐÄË®ÂÛ̳_Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±,СÓã¶ùÐÄË®ÂÛ̳_×´ÔªºìÐÄË®ÂÛ̳_´´¸»ÐÄË®ÂÛ̳_°×С½ãÐÄË®ÂÛ̳_ºì½ãÐÄË®ÂÛ̳_ÈÎÎÒ·¢ÐÄË®ÂÛ̳_ÖнðÐÄË®ÂÛ̳|www.902008.com|ÀÏǮׯ¸ßÊÖÂÛ̳_118¸ßÊÖÂÛ̳_²Êºç¸ßÊÖÂÛ̳_´ó¼ª´óÀû¸ßÊÖÂÛ̳_½ðÁù¸£¸ßÊÖÂÛ̳_ÌúËãÅ̸ßÊÖÂÛ̳_ÌìÏß±¦±¦¸ßÊÖÂÛ̳_À¶ÔÂÁÁ¸ßÊÖÂÛ̳_Áõ²®Î¸ßÊÖÂÛ̳_ºÃÈÕ×Ó¸ßÊÖÂÛ̳_±¦±´¸ßÊÖÂÛ̳|»Æ´óÏɸßÊÖÂÛ̳_Ç®¶à¶à¸ßÊÖÂÛ̳_Ë®¹ûÄÌÄ̸ßÊÖÂÛ̳_ºìÌ«Ñô¸ßÊÖÂÛ̳_Ïã¸Û¹ÒÅÆ,www.5599tk.comСÓã¶ù¸ßÊÖÂÛ̳_×´Ôªºì¸ßÊÖÂÛ̳_´´¸»¸ßÊÖÂÛ̳_°×С½ã¸ßÊÖÂÛ̳|Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û ºì½ã¸ßÊÖÂÛ̳_ÈÎÎÒ·¢¸ßÊÖÂÛ̳_Öнð¸ßÊÖÂÛ̳(469) 356-4661 ÁùºÏ²ÊÌØÂë,Ïã¸ÛÁùºÏ¿ª½±½á¹û2014ÓéÀÖ³ÇÁúÌÚ¿ª»§Î¤µÂÓéÀÖ³¡»ªÈ˶ij¡ÍþÁ®Ï£¶ûÓéÀÖ³¡¾ÃÊ¢»Ê¹Ú¹þÈð˹»Ê¹Ú¶à²Ê¿ª»§ºÏʤӯÏÖ½ðÍø»ªÇÈÈË¿ª»§¶Ä³¡hg0088¿Ï²©ÕæÇ®¶Ä³¡hg0088ÁúÌÚ¿ª»§ºèÊ¢²©ÓéÀÖ³¡Àû°ÂÓéÀÖ³¡ºã±¦°ÄÃŶij¡bogouÍøÉ϶ij¡¾Þ³ÇÕæÇ®ºìÌÒKÁú»¢¶·½ð×ð°ÄÃÅÓéÀֳǾɽðɽÍâΧ188betÓéÀÖ³¡ ttÁú»¢¶·Ê¢µÂÍøÉ϶ij¡ÃλóǶij¡ÍøÉ϶ÄÇòÍøÐǸ۳ÇÕæÇ®ÓéÀÖ³ÇÍþÁ®Ï£¶ûÓéÀÖ³¡vwin¶ÄÇòÍøϤÄáÏÖ½ðÍø°ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÍøÉϻʹÚ×ãÇò°ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÍøÉ϶ÄÇòÁú»¢¶·Ãâ·ÑÊÔÍ沩e°Ù¶ÄÇòÍøÐÂå©ÌìµØÏÖ½ðÍø½ÜÄáÑǶÄÇòÍø±¦·¢ÕæÈËÓÎÏ·Âí¿É²¨ÂÞÔÚÏ߶ij¡188betÏÖ½ðÓÎÏ·°ÄÃÅ365betÓéÀÖ³ÇËͲʽðttÁú»¢¶·½ð×ê»Ê¹Ú×ãÇòÍÁºÀ»Ê¹Ú×ãÇòÁúÌÚ¿ª»§¿ªÐÄ8»Ê¹Ú×ãÇòÊÀ¾ô¶Ä³¡¹ÙÍø°ÄÃÅ188betÓéÀÖ³ÇÍòÈËÃԻʹڿª»§ÍâΧhg0088±È·Ö188»Ê¹Ú×ãÇò½ðɳÕæÇ®°ÄÃÅһͲÓéÀÖ³ÇÍþÁúÁú»¢¶·´óÌÔ±¦½­ËÕ¿ì3¿ª»§ÍøÀûÂíÔÚÏ߶ij¡É³ÁúÏÖ½ðÍøÐÝÏлʹÚÖÐÐĶij¡hg0088ÐźÏÓéÀÖ°ÄÃŲ¨Òôƽ̨°ÄÃŽð²©Ê¿°Ù¼ÒÀÖp3¿ª»§ÍøÆßÐǹú¼Ê¶Ä³¡°ÄÃÅÀû¸ßÓéÀÖ³¡Ð½ðɳÕæÇ®ÓÎÏ·°ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÍøÉÏÂÖÅÌÍòÈËÃÔÍøÂç¶Ä²©²©¹·»Ê¹Ú¿ª»§°Ù¼ÒÀÖÔ°ÓéÀÖ³¡Ã©Ì¨ÕæÇ®ÓÎÏ·°ÄÃŽðºè·¢ÓéÀÖ³Ç737ÏÖ½ðÍøttÁú»¢¶·¿ªÐÄ8»Ê¹Ú¿ª»§ÓùØÒ»á¶Ä³¡°ÄÃŽð½çÓéÀֳǽÜÄáÑǶij¡ÀûÂíÔÚÏ߶ij¡188bet ÓéÀÖ³¡¶à²Ê¿ª»§°ÄÃŽðɳËó¹þbodog²©¹·×ãÇòhappy166¶Ä³¡°ÙÀÖÃÅÍâΧ°ÄÃŽðɳÁú»¢¶·½ñÌìµÄ²ÊƱtt»Ê¹ÚÍøÀû¼ÇÕæÈËÓÎÏ·hg0088¹ú¼Ê¶Ä³¡ÑÇÖ޻ʹÚÖÐÐÄÕ¾²¨Òô²©²Ê°Ébodog¿ª»§ttÍøÉ϶ij¡°ÄÃÅÏ£¶û¶Ù¿ª»§Óù±â»á°ÄÃÅÓéÀÖ³ÇÍò¹ú¶Ä³Ç»Ê¹Ú°ÄÖÞͶעΰµÂ²©¹«Ë¾ÐÂÀû18luck»Ê¹Ú¿ª»§²¤²ËÓéÀÖ³ÇËͲʽ𶫷½Ã÷ÖéÁú»¢¶·ÅÁÀ­Í¼»Ê¹ÚÍøÕæÈËÌìÌìÀÖ°ÄÃŵ½úÓéÀÖ³¡ÌìÌìÀÖÍâΧ°ÄÖÞͶע|¸»²©Áú»¢¶·|ÍþÁ®Ï£¶ûÓéÀÖ³¡|¸»¶þ´úÍøÂç¶Ä²© 12bet¶ÄÇòÍø|¾©¶«ÍøÉ϶ij¡|ºèÊ¢²©ÍøÂç¶Ä²©|¿ìÀְɻʹڿª»§|2014ÆåÅÆÔõôÍæ|°ÄÃÅhg0088ÏÖ½ðÍø|ÀûÓ®ÔÚÏ߶ij¡|¾ÅÒÚÕæÇ®|ºèÊ¢²©ÓéÀÖ³¡×ãÇòÔ¤²âÖÐÐÄ|hg0088¹ú¼Ê¶Ä³¡|welcomc888crown|°ÄÃÅÂå¿ËÓéÀÖ³¡|²©²Êbodog88|Ê×ϯÕæÇ®ÓÎÏ·|°ÄÃŽðɳ²©²Ê¹«Ë¾|ºÏÀÖ888ÍâΧ|°ÄÃÅÂå¿ËÓéÀÖ³¡|°ÄÃŽðºè·¢ÓéÀÖ³Ç|sbobet»Ê¹Ú¿ª»§|°ÄÃŽðɳÍâΧÌåÓýºã±¦ÕæÈËÓÎÏ·|ÍòÈËÃԻʹڿª»§|½ðå©ÕæÇ®|°ÄÃÅÏ£¶û¶ÙÁú»¢¶·|ttÁú»¢¶·|365betÍâΧ|°ÄÃÅÆϾ©ÕæÇ®|¶«É­½­ËÕ¿ì3ÏÖ½ðÍø|ÍòÒÚ¡ÔÚÏ߶ij¡|HO168°ÄÃÅÓéÀÖ³Ç|½ðɳÕæÇ® Ïã¸ÛÔøµÀÈ˼ò½éÔ­Ãû£¨Ôø³¤Éú£©
¡¡ ÓÚÒ»¾ÅËÄÒ»Äê°ËÔÂһʮ¾ÅÈÕÔÚÏã¸Û³öÉú¡£ÔÚÏã¸ÛÐÞ±ÏÖÐѧ¿Î³Ìºó£¬¸ºóÅÓ¢¹ú£¬¼ÌÐøÇóѧ¡£Ò»¾ÅÁùËÄÄê,ÔÚÀûÎïÆÖ´óѧ±ÏÒµ £¬È¡µÃѧʿѧλ¡£Æäºó£¬Ò»¾ÅÁù¾ÅÄêÔÚÏã¸Û£¬´¦Àí¼Ò×幫˾ÉúÒâ¡£Ò»¾Å°ËÁùÄê¾ÅÔ¶þÈÕ£¬Ôø³¤Éú²Î¼ÓÖйúÈüÂí»áÁùºÏ²Ê»ú¹¹ÐÐÕþ¶­Ê¾ºÑ¡,»ñµÃ´ó±ÈÊýµÄѡƱ¡£µ±Ñ¡ÐÐÕþ¶­Ê¡£Í¬ÄêÊ®ÔÂÊ®°ËÈÕ,Õų¤Éú»ñÖйúÈüÂí»áÖ÷ϯÍõ¸£ÉîÕýʽίÈÎΪÈüÂí»áÁùºÏ²Ê»ú¹¹ÐÐÕþ¶­Ê £¬²¢ÓÚÒ»¾Å°ËÁùÄêʮһÔÂÒ»ÈÕ¾ÍÖ°¡£³ÉΪÈüÂí»áÁùºÏ²Ê»ú¹¹ÐÐÕþ¶­Ê£¬ÈÎÆÚΪ¶þÊ®Äê¡£ ÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÏã¸ÛÁùºÏ²ÊÄÚÈÝ¡¢ÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ¡¢ÁùºÏ²ÊͼƬºÍÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊѶ£¬Ö»Ó¦ÓÃÔںϷ¨µÄÏã¸ÛÁùºÏ²ÊÂÛ̳̽ÌÖ£¬Ôݲ»ÊÊÓÃÓÚÆäËü·Ç·¨µÄÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊѶ,ÍâΧ²©²ÊºÍ·Ç·¨Ê¹Óá£ÈçÒýΪËûÓúó¹û×Ô¸º¡£±¾Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê×ܹ«Ë¾¸Å²»¸ºÔð¡£ÈçÒò±¾ÁùºÏ²ÊÐÅÏ¢ÖÐÐÄËùÒýÆðµÄËùÓÐÃñÊÂËßËϾù»òÏà¹Ø¾ùÓë±¾ÁùºÏ²Ê¹«Ë¾ÎÞ¹Ø,Ïã¸ÛÁùºÏ²ÊÂÛ̳ÌṩËùÓÐÁùºÏ²ÊÌØÂë×ÊÁÏÐÅÏ¢½ö¹©ÊýÀíÑо¿Ö®Óã¬ÈκÎÈ˲»µÃÓÃÒÔÓ®Àû£¡
·þÎñ·¶Î§£ºÏã¸ÛÁùºÈ²Ê2012Äê×ÊÁÏ¡¢Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê2012Äê×ÊÁÏ¡¢ÁùºÏ²Êͼ¿â¡¢Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê×ÊÁÏ¡¢ÁùºÏ²Êͼ¿â¡¢ÁùºÏ²ÊÌØÂë¡¢ÁùºÈ²ÊÂÛ̳¡¢£¶ºÏ²Ê¹Ì¶¨¹«Ê½¡¢ÁùºÍ²Ê¿ª½±½á¹û¡¢ÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹û¡¢ÁùºÏ²Ê¿ª½±¼Ç¼¡¢°×С½ã¡¢ÔøµÀÈËÌØÂë¡¢liuhecai¡¢Ò»ÂëÖÐÌØ¡¢È«Ñ¶Íø¡¢µÈÏã¸Û×ܲÊ×ÊѶ£¡ ¡¡ÁùºÏ²Ê½±È¯ÊÇÏã¸ÛÂí»á½±È¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î¯ÓšÈüÂí»á¾­°ìµÄÒ»ÖÖ½±È¯ÓÎÏ·¡£×ÔÒ»¾ÅÆßÎåÄêÍƳöÒÔÀ´£¬ÁùºÏ²ÊΪ¸Û¸®¿â·¿¼°½±È¯»ù½ð´øÀ´³¬¹ý¶þ°ÙËÄÊ®ÒÚ¸ÛÔªµÄÊÕÈ룬¶àÄêÀ´»ÝÔóÎÞÊý´ÈÉÆ»ú¹¹¡£¹ýÈ¥¶þÊ®°ËÄêÀ´£¬½±È¯»ù½ðµÄ²¦¿î×ܶ¹ýÆßÊ®ËÄÒÚ¸ÛÔª£¬ÏòÕþ¸®½É¸¶µÄ½±È¯²©²ÊË°×ܶ¹ýÒ»°ÙÁùÊ®ÁùÒÚ¸ÛÔª¡£ ¡¡¡¸Áî¹Ë¿Í°Ù·Ö°ÙÂúÒ⡹ÊDZ¾¹«Ë¾Ò»¹áµÄ·þÎñ×ÚÖ¼¡£ÎÒÃDz»¶ÏÍƳ³öУ¬À©Õ¹·þÎñ£¬ÎñÇó¸üÄÜÇкÏÄãµÄÐèÒª£¬²¢Ñ¸ËÙ»ØÓ¦ÄãµÄ²éѯ¡£ÈÃÄãµÃµ½±öÖÁÈç¹éµÄ·þÎñ¡£±¾¹«Ë¾¶Ô»áÔ±¾ø¶Ô¸ºÔðÓë±£ÃÜ£¬ËùÓлáÔ±ÐÅϢȫ²¿Óɹ«Ë¾ÄÚ²¿Ìṩ£¬×¼È·Âʸߴï100%¡£ÎÒÃǽ«²»¶ÏÇó±ä£¬»ý¼«¸Ä½ø£¬½øÒ»²½Ìá¸ßÏÖÓеķþÎñˮƽ£¬Ê¹ÈüÂíΪ¹Ë¿Í´øÀ´¸ü´óµÄÀÖȤ½¯ÏÈÉú ±¾Õ¾¹ã¸æÁªÏµ